Özel Ödül: Radikal Gazetesi

advertisement
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE HİZMET ÖDÜLLERİ-2016
Çevre değerlerini koruyup geliştirmenin en etkin yolu kötüyü cezalandırma
değil, iyiyi ödüllendirmektir. Gelin katkılarınızla iyi örnekleri ön plana çıkararak
çevre değerlerimize sahip çıkalım.
“Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2016” için örnek adaylar önerelim.
Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri her yıl, Türkiye, Antalya ve Akdeniz
Üniversitesi ölçeklerinin yanı sıra Bilim Hizmet, Bilim Hizmet TeĢvik ve Özel Ödül
kategorilerinde, bir önceki yıl içinde çevre değerlerinin korunması ve geliĢtirilmesine
hizmet etmiĢ kiĢi, kurum ve kuruluĢlara verilmektedir.
Bu yıl 20.si gerçekleĢtirilecek olan “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri–
2016” için baĢvuru süresi 10 Mart 2017 Cuma günü saat 17:00’ de sona ermektedir.
Değerlendirmeler sunulan gerekçeli dosyaların incelenmesi üzerinden yapıldığından,
önerilerin dosya ile yapılması gerekmektedir.
2016 yılı içinde






Akdeniz Üniversitesi Ölçeği
Antalya Ölçeği
Türkiye Ölçeği
o Kamu kurumları
o Özel sektör
Bilim Hizmet Ödülü
Bilim Hizmet Teşvik Ödülü (< 35 yaş bilim insanları)
Özel Ödül,
ölçeklerinde çevre ve ekoloji değerlerinin korunması ve geliĢtirilmesine hizmet etmiĢ kiĢi,
kurum ve kuruluĢlar (kendiniz ve kendi kuruluĢunuz dahil) hakkında hazırlayacağınız
öneri dosyalarını bize ulaĢtırmanız yeterlidir. KiĢi ya da kurumlar ödül kategorilerinde
aday da önerebilirler.
2004 yılından itibaren tüm üniversitelerin öğretim elemanlarını kapsayacak biçimde
geniĢletilmiĢ olan “Çevre Bilim Hizmet Ödülü”, genç bilim insanlarının faaliyetlerinin
değerlendirilmesine olanak sağlayacak Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir. Bu bağlamda
çevre ve ekoloji değerleri konusunda çalıĢmalar yapmıĢ bilim insanları, hazırlayacakları
dosyalar ile baĢ vurabileceklerdir.
Öneri dosyalarının 10 Mart 2017 Cuma günü saat 17:00’ ye kadar aşağıdaki
adreslerden birine gönderilmesi gerekmektedir.
Akdeniz Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kampus
07058 Antalya
Tel: 0242-310 6300 Faks: 310 6306
Bilgi:
http://eng.akdeniz.edu.tr
[email protected]
Akdeniz Üniversitesi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Kampus
07058 Antalya
Tel: 0242-310 2090/6326/6330 Faks: 2275360
Bilgi:
http://akcam.akdeniz.edu.tr
[email protected]
Sunulan dosyalar Çevre Hizmet Ödülleri Yönergesi kurallarına uygun olarak, DanıĢma
Kurulu, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Çevre Sorunları AraĢtırma ve
Uygulama Merkezi’nin geniĢletilmiĢ Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve
sonuçlar 7 Nisan 2017’da http://akcam.akdeniz.edu.tr adresinde duyurulacaktır.
Ödül töreni, 21 Nisan 2017 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Olbia A Salonu’nda
gerçekleĢtirilecektir. Ortak yaĢamımızı ve geleceğimizi yakından ilgilendiren çevre
değerlerinin korunması ve geliĢtirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bu etkinliğimize
destek olacağınızı umuyor, saygılar sunuyoruz.
Prof.Dr. Can ERTEKĠN
AKÇAM, Müdür
Prof.Dr. Ayhan TOPUZ
Mühendislik Fak. Dekan V.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE HİZMET ÖDÜLLERİ
YÖNERGESİ














Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri (ÇHÖ), ortak yaĢamımızı ve geleceğimizi
çok yakından ilgilendiren çevre değerlerinin korunması ve kalitesinin yükseltilmesine
katkı sağlayabilmek, bu yönde ve alanda çalıĢan kiĢi kurum ve kuruluĢları
desteklemek amacıyla verilmektedir.
Ödülle ilgili tüm çalıĢmalar A.Ü Mühendislik Fakültesi ve Çevre Sorunları AraĢtırma ve
Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından ortaklaĢa yürütülmektedir.
Ödüller her yıl 22 Nisan Dünya Günü’nde, Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen bir
törenle hak edenlere verilmektedir. Gerekli görüldüğünde, ödül töreni günü yönetim
kurulu tarafından değiĢtirilebilir.
Ödüller Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinde, bir önceki yıl içinde
çevre değerlerinin korunması ve geliĢtirilmesine hizmet etmiĢ, katkı sağlamıĢ kiĢi,
kurum ve kuruluĢlara verilmektedir.
Üniversite Öğretim elemanları tarafından gerçekleĢtirilmiĢ, çevre değerlerinin
korunması ve geliĢtirilmesine katkı sağlayan bilimsel çalıĢmalar da ÇHÖ kapsamında
değerlendirilmekte ve her yıl, dosya ile önerilen bir bilim insanına Çevre Bilim Hizmet
Ödülü verilebilmektedir.
Ödüle kiĢi, kurum ya da kuruluĢlar kendi adlarına baĢvurabilecekleri gibi, diğer kiĢi,
kurum ve kuruluĢları da aday olarak gösterebilirler.
Aynı kiĢi, kurum ya da kuruluĢ, her ölçek için ayrı ayrı aday önerebilir.
Manevi değeri olan ödül Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünün bir plaketi ve resmi
teĢekkür yazısından oluĢmaktadır.
Ödüle kiĢi kurum ve kuruluĢlar, hazırlayacakları ve belirlenen son baĢvuru tarihinden
önce duyuruda belirtilen adreslere ulaĢtıracakları dosyalarla baĢvurabilmektedirler.
Değerlendirme çalıĢmaları AKÇAM’a sunulan öneri dosya içerikleri üzerinden
gerçekleĢtirilmektedir.
Öneri dosyalarının değerlendirilmesi ve ödüle hak kazananların belirlenmesi, DanıĢma
Kurulu, A.Ü Mühendislik Fakültesi ile AKÇAM Yönetim Kurulları tarafından
gerçekleĢtirilmektedir.
Değerlendirme kurulu sunulan öneri dosyalarının içeriğini esas alır. Dosya
içeriklerinden dosya sunucuları sorumludur.
Değerlendirme kurulu ödülü kiĢi ya da kurumlar arasında paylaĢtırabileceği gibi,
ödüle değer aday bulamaması durumunda ödül vermeyebilir. Çoğunlukla karar veren
kurulun kararlarına itiraz edilemez.
Sonuçlar AKÇAM Yönetim Kurulu tarafından ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bu yönerge AKÇAM yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE HİZMET ÖDÜLLERİ (2005-2015)
2015
Türkiye
Ölçeği
Özel Ödül
Bilim Hizmet
Bilim Hizmet
Teşvik
Antalya
Ölçeği
Akdeniz
Üniversitesi
 Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet
BaĢsavcısı Fehmi Tosun
 Konya Toprak Su ve ÇölleĢme ile
Mücadele AraĢtırma Ġstasyon
Müdürlüğü
 Konya BüyükĢehir Belediye
BaĢkanlığı

Çağlayan Adliye Sarayı rüzgâr enerjisi projesi

Konya Karapınar’da gerçekleĢtirilen erozyon
kontrol çalıĢmaları

Tarihi Bedesten restorasyon projesi

Öztürk Sarıca, Lisinia Yaban Hayat
Rehabilitasyon Merkezi

Burdur havzasında çevre koruma faaliyetleri

Prof. Dr. Mehmet KitiĢ


Prof. Dr. Erol Ġzdar

Çevre Mühendisliği ve Bilimleri konusunda
gerçekleĢtirilen üstün baĢarılı çalıĢmalar
Ege Üniversitesi’nde Deniz Bilimleri Enst.
Kurulması, Piri Reis AraĢtırma Gemisinin temini

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Evren ErĢahin



Çevre Mühendisliği ve Bilimleri konusunda
gerçekleĢtirilen baĢarılı çalıĢmalar
"Ben Aksekiyim" kitabı editörleri
Kemal DemirtaĢ, Celal Güzelyürek
ve Ümit Durak

Akseki çevresinin doğal ve kültürel varlıklarının
kitaplaĢtırılması
Sualtı Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi ve Sualtı Topluluğu

Deniz ortamında gerçekleĢtirilen çevre koruma
faaliyetleri ve çevre bilincine katkılar
2014
Antalya Ölçeği
 Göç Yolcuları
 Barut Otelleri


Türkiye Ölçeği
 ĠSKĠ
 ZETAY
 "Haliç can suyu" projesi
 "Linyit yatağının zeytinyağına dönüĢmesi" projesi
 Çevre Bilimine ve Türk-Alman Bilimsel iĢbirliğine sağladığı
katkılardan dolayı
 ĠTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü kurulmasına sağladığı
katkılardan dolayı
 Prof. Dr. Harun Parlar
Bilim Ödülü
 Prof. Dr. Nevzat Kor
Çevre Bilincinin GeliĢtirilmesine Yönelik çalıĢmalarından dolayı
"Gri su geri dönüĢümü" projesi
Antalya’nın Doğal Değerleri
2013 yılından itibaren Antalya’nın korunması gereken doğal değerlerinin törenimizin odak noktasını oluĢturması
kararlaĢtırılmıĢtır. Bu kapsamda 18.Çevre Hizmet Ödüllerinin odak noktası “Antalya’nın falezleri” olarak
belirlenmiĢtir.
2013
Türkiye Ölçeği
 OSTIM
 OPET
Antalya Ölçeği
 Mavikent Çanakçı 75.
Yıl Ġlk ve Ortaokulu
 Kate Clow
 Çevreci Gençler Grubu,
Korkuteli
Akdeniz
Üniversitesi
Ölçeği
VerilmemiĢtir
Bilim Hizmet
 Prof. Dr. Erol ULUĞ
Bilim Hizmet
TeĢvik
VerilmemiĢtir
 Ekopark, Yenilenebilir enerji kümelenmesi, YeĢil bina projeleri
 Tarihe Saygı Projesi,
YeĢil Yol Projesi,
Örnek Köy Projesi ve
Temiz Tuvalet Kampanyası
 “Atık kutulardan gül bahçesi, Okul sıralarından zeka oyunları ve
Tohumların yolculuğu” projeleri
 “Likya Yolu” projesinin yaratıcılığı
 “Hepimiz Çevre Gönüllüsüyüz” projesi
 ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünün kuruculuğu
Özel Ödül
 TTGV
 Endüstriyel simbiyoz projesi
Antalya’nın Doğal Değerleri
2013 yılından itibaren Antalya’nın korunması gereken doğal değerlerinin törenimizin odak noktasını oluĢturması
kararlaĢtırılmıĢtır. Bu kapsamda 17.Çevre Hizmet Ödüllerinin odak noktası “Anadolu’nun en yaşlısı: Ambar
Katranı” olarak belirlenmiĢtir.
Türkiye Ölçeği
Antalya Ölçeği
Akdeniz
Üniversitesi
Ölçeği
Bilim Hizmet
Bilim Hizmet
TeĢvik
 Güven Ġslamoğlu
 UNĠLEVER
 Antalya Orkidelerini ve
Biyolojik ÇeĢitliliği
Koruma Derneği
 ġehit BinbaĢı Turgut
Cengiz Toytunç
Anaokulu
 Zafer Anaokulu
 KaĢ Marina
 Güzel Sanatlar
Fakültesi
 Mekanik Topluluğu
 Prof.Dr. Delia Teresa
Sponza
 Dr. Nadir Dizge
 “YaĢanabilir Bir Gelecek Yaratmak” Projesi
 YapmıĢ oldukları çevre etkinlikleri
 YapmıĢ oldukları çevre koruma faaliyetleri
 "Akdeniz’den Gelen Atık Sanat" projesi
 GüneĢ Arabası “PortaCar” projesi
 Endüstriyel atıklar konusunda uluslararası düzeyde
gerçekleĢtirdiği çalıĢmalar
 “Membran prosesler ve temiz üretim teknolojileri”
konularında yapmıĢ olduğu çalıĢmalar
 Ali Nihat Gökyiğit Vakfı,
Özel Ödül
2012
 CNN Türk kanalında sunduğu “YeĢil Doğa” programı
 “Lipton Sürdürülebilir Çay Tarımı” projesi
 “Antalya’nın BeĢi Bir Yerde” projesi
Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesi, Flora
AraĢtırmaları Derneği
 “Türkiye Bitkileri Listesi” Kitabı
2011
 ICF AIRPORTS
Türkiye Ölçeği
Antalya Ölçeği
Akdeniz
Üniversitesi
Ölçeği
Bilim Hizmet
(Antalya Havalimanı)
 EBSO (Ege Bölgesi
Sanayi Odası)
 Türkiye ĠĢ Bankası
çevre çalıĢmarı
 Çevre bilincinin yayılması ve çevrenin korunmasına yönelik
örnek çalıĢmalar
 "81 ilde 81 orman" projesi
VerilmemiĢtir
 Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim
Bölümü
 Prof.Dr. Ali Müfit
Bahadır
 Prof.Dr. Günay
Kocasoy
 Selçuklu Belediyesi
Özel Ödül
 Antalya Havalimanı'nda gerçekleĢtirilen örnek sürdürülebilir
(Konya)
 Melikgazi Belediyesi
(Kayseri)
 "Atık kağıttan sanata" projesi
 Sürdürülebilirlik konusunda gerçekleĢtirdiği uluslararası
ölçekteki çalıĢmalar ve Türk-Alman çevre iĢbirliğine yaptığı
katkılardan dolayı
 Katı atıkların yönetimi konusunda gerçekleĢtirdiği örnek
çalıĢmalardan dolayı
 Kentsel katı atıkların toplanması ve çevre bilincinin oluĢturulması
konusunda geliĢtirilen yaklaĢımlar
 Kentsel katı atıkların sürdürülebilir yönetimi konusunda geliĢtirilen
projeler
2010
Türkiye
Ölçeği
 Prof.Dr.Zeynel Cebeci
Antalya
Ölçeği
 Ersoy Ġlköğretim Okulu
Kepez
 Mavikent Çanakçı 75.Yıl
Ġ.Ö.O.
Akdeniz
Üniversitesi
Ölçeği
 Ekoloji Topluluğu
 Düzenledikleri kampanyalar ile çevre bilincine yaptıkları katkıdan
dolayı.
Bilim Hizmet
 Prof. Dr. Oktay
Tabasaran
 Prof.Dr. Ġlhami
 Çevre mühendisliği dalında gerçekleĢtirdiği uluslararası ölçekteki
çalıĢmalar ve Türk-Alman çevre iĢbirliğine yaptığı katkılar
 Ekoloji ile ilgili yaptığı bilimsel çalıĢmalar ve ürettiği eserleri
 “AdaMerOs – Adana, Mersin, Osmaniye Kelebek Gözlemcileri
Topluluğu Kelebek Bilgi ve Gözlem Portalı” projesi.
 “Çocuk ve Çevre Dostu Okul” projesi.
 Geri dönüĢüm ve kaynakların sürdürülebilir kullanılması
konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı.
Kiziroğlu
Özel Ödül
 Demre Milli Eğitim
Müdürlüğü
 “Çevresel Atıklardan Sanata DönüĢüm” projesi.
2009
Türkiye
Ölçeği
ĠÇDAġ A.ġ.
Üretim tesislerinde, doğal kaynakların korunması, atıkların geri
kazanılması ve yapılan eğitim çalıĢmalarından ötürü
Ġncekara Holding
NevĢehir Fen Lisesi Sürdürülebilir Yurt binası inĢaatından ötürü
Koç Holding
"Ülkem Ġçin Orman" kampanyasından ötürü
Ömer Önder, TEMA
Simav'da sürdürülen Yavru TEMA Programından ötürü
PharmaVision
"Atıktan Geleceğe Yatırım" projesinden ötürü
Arıtma çamuru termal kurutma ve kojenerasyon tesisi inĢasından
dolayı
ASAT
Antalya
Ölçeği
Akdeniz
Üniversitesi
Ölçeği
Bilim Hizmet
Özel Ödül
Erdoğan Kahya, Gazeteci
Adrasan Koyu'nda çevresel değerlerin korunması için gösterdiği
çabalardan ötürü
TRT Antalya Radyosu
Antalya Bölgesi'ndeki doğal ve kültürel değerlerin korunması
konusunda 2009 yılında yapılmıĢ olan yayınlardan ötürü
Ziraat Fakültesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümü
Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi tasarımından ötürü
Prof. Dr. Necmettin Çepel
Ekoloji ile ilgili yaptığı bilimsel çalıĢmalar ve ürettiği eserlerden
ötürü
Prof. Dr. Sücaattin
Kırımhan
Ülkemizde çevre mühendisliği eğitiminin geliĢmesi ve
kurumsallaĢması için yaptığı hizmetlerden ötürü
Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Çevre ve Orman Bakanı
Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Çevre BaĢlığı'nın açılması için
gösterdiği gayretlerden ötürü
2008
Türkiye
Ölçeği
Türkiye ġeker Fabrikaları
A.ġ.
Çevre sorunlarına yaklaĢımlarından ve çözüm gayretlerinden ötürü
Antalya
Ölçeği
Anadolu Ajansı Bölge
Müdürlüğü
Bölgemizde, doğal ve kültürel değerlerin korunması konusundaki
hassasiyetlerinden ötürü
Akdeniz
Üniversitesi
Ölçeği
Prof. Dr. Tuncay NeyiĢçi
Çevre bilincini geliĢtirme konusunda, üniversitemiz merkezli öncü
faaliyetlerinden ötürü
Prof. Dr. Ahmet Samsunlu
Çevre sorunlarının çözümü konusunda yapmıĢ olduğu bilimsel
çalıĢmalardan ötürü
Prof. Dr. Kani IĢık
Ekolojik değerlerin korunması konusundaki bilimsel faaliyetlerinden
ötürü
NTV
Çevresel değerlerin korunması ve çevre bilincinin oluĢturulması
amacıyla yapmıĢ oldukları öncü ve etkili yayınlarından ötürü
Bilim Hizmet
Özel Ödül
2007
Türkiye
Ölçeği
Antalya
Ölçeği
Akdeniz
Üniversitesi
Ölçeği
Bilim Hizmet
Güney Marmara Doğal ve
Kültürel Çevreyi Koruma
Derneği
Edremit ve Kazdağı Milli Parkı'nın korunması konusunda
sergiledikleri kamuoyu yaratmaya yönelik çalıĢmarından ötürü
Veysi Sağlam, Özgür
Önder Sabah Akdeniz
Gazetesi
Antalya'nın çevre konularını gündeme taĢıyan öncü ve araĢtırıcı
yaklaĢımları nedeniyle
Alanya Belediyesi
Alanya'nın çevre sorunlarının çözümüne getirdiği yaratıcı ve örnek
çözümler nedeniyle
Korkuteli Belediyesi
Korkuteli'nin yeĢil alan gereksinimini karĢılama çabalarından ötürü
Tıp Fakültesi Hastanesi Ev Hastane atıklarının etkili ve ekonomik bertarafı konusundaki
Ġdaresi Bölümü
çalıĢmaları nedeniyle
Manavgat M.Y.O.
Yüksekokul kampusünün çağdaĢ yaklaĢımlar dikkate alınarak
katılımcı bir yaklaĢımla düzenlenmesi çalıĢmalarından ötürü
Doç. Dr. Yücel Çağlar
Çevre değerlerinin korunmasına verdiği bilimsel katkılardan ötürü
Prof. Dr. Uğur Çevik
Çevre değerlerinin korunmasına verdiği bilimsel katkılardan ötürü
Özel Ödül
Radikal Gazetesi
Her gün yayınladığı "Çevre Raporu" dıĢında, çevre konularını
sıklıkla ve magazin formatında değil, eleĢtirel anlayıĢla ele alıĢından
ötürü
2006
Ediz Hun
Çevre bilincinin geliĢmesine bilimsel, sanatsal, politik ve hobileri ile
yapmıĢ olduğu katkılar nedeniyle
Ragıp Esener, Köyceğiz
Palmiye Merkezi
Mesleği dıĢında kalan hobisini bilimsel bir yetkinlik ve uygulama
seviyesine çıkarmadaki örnek katkıları nedeniyle
Ekopark
Türkiye ve dünyanın ilk ve tek ekoparkı olması nedeniyle
Orman Bakanlığı, Köprülü
Kanyon GEF II Projesi
Milli parkların sorumlu turizm uygulamalarına açılımını sağlamaya
çalıĢması nedeniyle
Engin Özdemir, TEMA
Alanya
Gönüllü olarak yaptığı etkinliklerle çevre değerlerine önemli katkılar
verilebileceğini göstermiĢ olması nedeniyle
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Atıklardan kaynak yaratma ve fakülte çevresini yeĢillendirme
çalıĢmalarından ötürü
Hastane BaĢhekimliği
Teknik Servis Müdürlüğü
Isıtma ve soğutmada enerji verimliliği ve hava kalitesini koruma
konusundaki örnek uygulamaları nedeniyle
Bilim Hizmet
Doç. Dr. Okan
Külköylüoğlu
Bilimsel yayın, popüler yayın ve eğitim çalıĢmarından ötürü
Özel Ödül
Arçelik A.ġ.
Üretim ve tüketim aĢamalarında kaynakların vermli kullanımını
hedef alan ürün geliĢtirme çalıĢmalarından ötürü
Türkiye
Ölçeği
Antalya
Ölçeği
Akdeniz
Üniversitesi
Ölçeği
2005
Türkiye
Ölçeği
Otokar A.ġ.
Çevre değerlerine saygılı olarak da kaliteli üretim yapılabileceğinin
örneğini veren çalıĢmalarından ötürü
Side Doğa Gönüllüleri
Sorgun kumul ormanları gibi özgün doğal değerlerimizin korunması
konusunda sergiledikleri özverili ve gönüllü çabalarından ötürü
Antalya
Ölçeği
MuratpaĢa Belediyesi
Gecekondu sorununu barıĢçı ve adil yollarla çözerken kente çok
amaçlı bir yeĢil alan da kazandıran çalıĢmalarından ötürü
Akdeniz
Üniversitesi
Ölçeği
Teknik Bilimler M.Y.O.
Okul çevresinde yapmıĢ oldukları çevre düzenleme ve yeĢillendirme
çalıĢmalarından ötürü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Gökoğlu
Antalya'nın baĢta deniz ve tatlı suları olmak üzere doğal değerlerin
keĢfi, tanınması ve korunması konularındaki çalıĢmalarından ötürü
Prof. Dr. Selçuk Soyupak
Çevre mühendisliğinin geliĢimi ve çevre bilincinin geliĢmesi
yönündeki çalıĢmalarından ötürü
Prof. Dr. Nevzat Çevik
Arkeoloji çalıĢmalarını doğal değerlerin keĢfi, korunması ve
sürdürülebilir kullanımı bütünleyen yaklaĢımlarından ötürü
Mustafa Sak, ADOPEN
ADOPEN'in çevre değerlerinin korunması ve yaygınlaĢtırılmasına
sğladığı katkılardan ötürü
Ġstanbul BüyükĢehir
Belediyesi
Doğal ve kültürel değerlerimizin simgesi olan "lale" mizi yeniden
Ġstanbul ve Türkiye'ye tanıtma çabalarından ötürü
Olumsuz çevre koĢullarına neden olduğu düĢünülen bir alanda
Antalya Petrol Ofisi Dolum
yüksek çevre standartlarıyla donatılmıĢ bir alan yarattıklarından
Tesisleri
ötürü
Bilim Hizmet
Özel Ödül
1997-2004 yılları ödül listesi
2004
Özel Ödül:
Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı
Türkiye Ölçeği:
Ġstanbul Sanayi Odası
Tekin Bayram, Yalvaç Belediyesi Eski BaĢkanı
Antalya Ölçeği:
Ġl Jandarma Komutanlığı
Baki Küpeli, Öğretmen
Akdeniz Üniversitesi Ölçeği:
A.Ü. Park ve Bahçeler Koordinatörlüğü Tüm ÇalıĢanları
Çevre Bilim Hizmet Ödülü:
Prof. Dr. Mustafa Kaplan, A.Ü. Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Firdevs Mor, A.Ü. Burdur Veterinerlik Fakültesi
2003
Özel Ödül:
Haluk Levent, Sanatçı
Türkiye Ölçeği:
SĠEMENS Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Ġlhami Arslan, TRT Ġzmir Radyosu Program Yapımcısı
Antalya Ölçeği:
Bekir Kumbul, BüyükĢehir Belediyesi Eski BaĢkanı
Recep Esengil, Mimar
Akdeniz Üniversitesi Ölçeği:
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Öğretim Üyesi
Çevre Bilim Hizmet Ödülü:
Prof. Dr. Tümer Vural, Çevre ve Turizm AraĢtırma Grubu
2002
Türkiye Ölçeği:
Prof. Dr. Orhan Kural, Ġ.T.Ü. Mühendislik Fakültesi
Antalya Ölçeği:
Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye BaĢkanı
Antalya Barosu
Kent Konseyi Gündem 21 Sekreterliği
Akdeniz Üniversitesi Ölçeği:
Prof. Dr. YaĢar Uçar, Rektör
Çevre Bilim Hizmet Ödülü:
Prof. Dr. Fahri IĢık, Fen-Edebiyat Fakültesi
2001
Türkiye Ölçeği:
Boğaziçi Hayvanat Bahçesi, KuĢ Cenneti ve Botanik Bahçesi
Antalya Ölçeği:
Süleyman Evcilmen, MuratpaĢa Belediye BaĢkanı
Hasan Oğuz, Boğazkent Belediye BaĢkanı
Akdeniz Üniversitesi Ölçeği:
Sami Özdemir, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu
Çevre Bilim Hizmet Ödülü:
Doç. Dr. Ali Erdoğan, A. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
2000
Türkiye Ölçeği:
Doğal Hayatı Koruma Derneği
Garanti Bankası Genel Müdürlüğü
Antalya Ölçeği:
TODOSK, Toroslar Doğa Sporları Derneği
Kemal GüneĢ; Dağcılık Federasyonu Ġl Temsilcisi
Akdeniz Üniversitesi Ölçeği: :
Prof. Dr. Mehmet Baykara, Tıp Fakültesi Dekanı
Çevre Bilim Hizmet Ödülü:
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarı, A. Ü. Ziraat Fakültesi
1999
Türkiye Ölçeği:
Prof. Dr. Necmi Sönmez, Türkiye Çevre Vakfı Mütevelli Heyeti BaĢkanı
Antalya Ölçeği:
Abdullah Çelik, Beldibi Belediye BaĢkanı
Akdeniz Üniversitesi Ölçeği:
Dağcılık, KuĢ Gözlem ve Çevre Kulüpleri
Hamdi Koçak, Merkezi Derslikler Müdürü
1998
Türkiye Ölçeği:
Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL, Doğa ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı BaĢkanı
Antalya Ölçeği:
Hediye Gündüz, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Antalya ġubesi BaĢkanı
Akdeniz Üniversitesi Ölçeği:
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı
1997
Türkiye Ölçeği:
Nihat Gökyiğit, TEMA Vakfı Kurucu Üyesi ve Ġkinci BaĢkan
Antalya Ölçeği:
Dr. Timuçin Aygen, Jeolog, Mağara bilimci
Akdeniz Üniversitesi Ölçeği:
Prof. Dr. Ġbrahim Baktır, A.Ü. Ziraat Fakültesi
Download