5e metoduna göre hazırlanmı* ders planı

advertisement
5E METODUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI
BÖLÜM 1
Dersin Adı
Sınıf
Ünitenin Adı / No
Konu
Önerilen Süre
Fen ve Teknoloji
6.Sınıf
5.Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler
Kanın Yapısı ve Görevleri, Lenf Dolaşımı
40 dakika
BÖLÜM 2
Öğrenci Kazanımları
Tutum ve Değerler
Sağlık Kültürü Eğitimi Kazanımları
Fen- Teknoloji- Toplum- Çevre Kazanımları
1. Kanın yapısı ve görevlerini açıklar
2. Kan grupları arasındaki kan alış veriş şemasını
çizer.
3. Kan bağışının insan vücudu ve toplum
açısından önemini fark ederek yakın çevresini
kan bağışında bulunmaya yönlendirir.(TD-3)
4. Lenfin dolaşım sisteminin öğesi olduğunu
belirtir ve önemini açıklar
TD-3.DEĞERVERME
(Hareketlere, olaylara ve nesnelere önem ve
değer vermesi)
 Denemeye sürekli isteklidir (İç motivasyonu
vardır.).
 Demokratik süreçlere güven duyar.
 Mantığa, bilime ve teknolojiye güven duyar.
 İnsanlığın refahına katkı sağlayan gelişmeleri
ve kişileri takdir eder.
 Temiz ve sağlıklı yaşamaya gayret eder
ve/veya böyle yaşayanları takdir eder.
 Kendisine ve çevresine saygılı davranır
(Gürültü yapmaz, çevresine zarar vermez,
başkalarının hakkını çiğnemez, âdil ve
dürüsttür.).
 5. Kan bağısının toplumsal ve bireysel
yararlarını sorgular.
1.
Bilimsel bilginin gelişiminde deney yapar, delil
toplar, olaylar ve kavramlar arasında ilişki
kurar, olası açıklamalar önerir ve hayal gücünün
rolünü tanımlar ve örneklerle açıklar.
Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımları
7.Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe
göre karşılaştırmalar yapar.
8.Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve altgruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar
29.Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri
derleyip işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk grafik,
tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda
gösterir. Grafik çizmeyle ilgili kuralları uygular.
30. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.
2.Bilimsel bilgi deney ve gözlemlerden elde edilmiş
delillere dayanır.
Akyuvar, Alyuvar, Kan Pulcukları, Kan Grupları, Rh
Faktörü Ve Lenf
Bilimin Doğası Kazanımları
Ünite İle İlgili Kavram ve Semboller
Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
Yapılandırmacı Yaklaşım(5e), Sunuş Yoluyla Anlatım,
Buluş Yoluyla Anlatım, Soru-Cevap,Drama
Kaynakça
Fen Ve Teknoloji 6. Sınıf Ders Kitabı, Fen Ve Teknoloji
6. Sınıf Öğretmen Kılavuzu, www.fenokulu.net
BÖLÜM 3
Giriş (Engage)
Öğretmen-Öğrenme Etkinlikleri
Keşfetme (Explore)
Açıklama (Explain)
Öğretmen derse girer bugünkü konunun Kanın Yapısı,
Kan grupları ve Lenf Dolaşımı olduğunu söyler. Ardından
öğrencilere “kanın yapısında neler vardır?” “kan grupları
neden farklıdır” “kanın yapısındaki maddeler vücudu
savunmada görev alır mı ?” “ kimler nasıl kan alıp verebilir?”
şeklinde sorular yönelterek, öğrencilerin dikkatini çekmeye
çalışır.
Konuşma yapıldıktan sonra öğrencilere Etkinlik 1
verilerek cevaplamaları istenir. Böylece konu ile ilgili
düşünmeleri pekiştirilir. Öğrencilere Kanın yapısı ile ilgili
videolar izletilir ve resimler gösterilir.(KAZANIM14).Videolarda gördüklerini ve anladıklarını paylaşmaları
istenir. Bu etkinlik bittikten sonra öğrencilerden bir dosya
kâğıdına, kendisinin ve sınıf arkadaşlarının kan gruplarını
yazarak karşılaştırmaları ve kimlerden kan alıp vereceğini
tartışmaları istenir.(Etkinlik 2) (BSB-7-8-28-30) (FTTÇ-1)
(KAZANIM-2 )(BİLİMİN DOĞASI-2)
Video ve Etkinlik 2 hakkında konuşulduktan sonra
Etkinlik 1 deki sorular cevaplanmadan konu anlatılır.
Konumuz “kanın yapısı ve görevleri, kan grupları ve lenf
dolaşım sistemi”.Akyuvarların savunma mekanizmasında
görev aldığı, alyuvarların içinde hemoglobin bulunduğunu
ve bunların kana rengini veren maddeler içerdiğinin
vurgular. Lenf sisteminin dolaşımı sisteminin bir parçası
olduğunu söyler ve akyuvarların lenf düğümlerinde görev
aldığını belirtir. Konuyla ilgili soru- cevap yapılır. Varsa
kavram yanılgıları giderilir.
Derinleştirme (Elaborate)
Değerlendirme (Evaluate)
Bir Sonraki Derse Hazırlık
Hemen ardından öğrencilere (Etkinlik3)“Kan Aranıyor”
adlı okuma parçası okutulur ve buna benzer hikâyeler
yazması istenir. Yazılan hikâyelerin öğrenciler tarafından
sınıfa okumaları istenir. Öğretmen buna benzer yaşamış
olduğu bir olayı anlatır. Öğrencilerin geçmiş yaşantılarında
böyle bir olayın olup olmadığı sorularak, yaşamla bağlantı
kurulması sağlanılır.Bu etkinlikle ilgili drama yaptırılır.(TD-3)
(KAZANIM -5)
Etkinlik 1 tekrar yaptırılarak anlamlı öğrenme
gerçekleştiğine dair dönüt alınır. Tanılayıcı dallanmış ağaç
yöntemiyle konunun değerlendirmesi yapılır. Yapılan
etkinlikler değerlendirilerek yanlış cevaplar düzeltilir. Son
olarak Etkinlik 4 “Kart Gösterme” yaptırılarak konu bitirilmiş
olur.
Öğrencilerden tıptaki teknolojik gelişmeleri ve hastalık
yapan etmenleri araştırmaları istenir.
BÖLÜM 4
Dersin Diğer Konularla veya
Derslerle İlişkisi
Planın Uygulamasına İlişkin
Açıklamalar
Öğrenci “Akyuvarların savunma mekanizmasında görevli
olduğunu bilir ve Mikroplarla Savaş ünitesi ile bağlantı kurar.
Bu planın uygulaması ile öğrencilere kazandırılmak istenen
hedef davranışlar, tutum ve değerler ,sağlık kültürü eğitimi
kazanımları kazandırılmış olur.Ders öğrenci merkezli hale gelip
öğretmen rehber konumdadır.Dersin hayatla bağlantısı kurulup
kalıcı ve eğlenceli bir öğrenme gerçekleşir.
ÖĞRETME –ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
ETKİNLİK 1
 Akyuvarlar kırmızı kan hücreleridir. (...)
 Alyuvarlar beyaz kan hücreleridir. (...)
 Kana kırmızı rengi veren madde hemoglobindir. (...)
 Kanın pıhtılaşmasını sağlayan madde……………………….dır.
 Kan, kan hücreleri ve kan plazmasından oluşur. (...)
 Akyuvarlar kırmızı kemik iliğinde üretilir. (...)
 Alyuvarlar sarı kemik iliğinde üretilir. (...)
 A kan grubu B kan grubuna kan verebilir ama alamaz. (...)
 Rh(-) insanda kanın olmadığını, Rh(+) insanda kanın olduğunu gösterir. (...)
 AB kan grubu hem A’dan hem de B’den kan alabilir. (...)
 Lenf damarlarında kan taşınır. (...)
 Lenf düğümleri vücudu hastalıklara karşı korur. (...)
 Kan alışverişi farklı kan gruplarıyla gerçekleşmez. (...)
 Alyuvar ………….. sayesinde hücrelere oksijen taşır.
 Vücudumuzun savunmasında görevli olan hücre……………..dır.
ETKİNLİK 2




(Daha önceden kan alış-veriş olaylarını araştırmaları istenmiştir.)
Öğrencilerin isimleri ve kan grupları tahtaya yazılır.
Sınıfta öğrenciler beşer kişilik gruplara ayrılır.
Dosya kâğıdına bütün sınıf arkadaşlarının kan gruplarını yazarak, bir çizelge hazırlamaları
istenir.
 Öğrencilerden, kimlerin birbirine kan alıp verebileceğini bulmaları sağlanır.
 Bulunan sonuçları dosya kâğıdına kaydetmeleri istenir.
 Bulunan kan gruplarındaki, kan alış veriş şemasının çizilmesi istenir.
 Bütün öğrencilerden kendilerine göre bir kan grubu kartı yapmaları istenir.
Malzemeler:
 Kalem
 Dosya kâğıdı
 Cetvel
Sorular:
•
Sınıfımızda hangi kan grubundan kaçar kişi tespit ettik?
• Hangi kan grupları arasında kan alış verişi gerçekleşir?Cetvel
• Ülkemizde en sık rastlanan kan grupları sırasıyla A, 0 (sıfır), B ve AB’dir. Bu bilgiyle
sınıfta elde ettiğimiz sonuçları karşılaştıralım.
 Kendimizin ve arkadaşlarımızın kan gruplarını bilmek önemli midir? Niçin?
ETKİNLİK 3
Kan Aranıyor
Ömer öğretmen 28 yaşında fen ve teknoloji öğretmenidir. Stresli ve yoğun geçen bir
günün ardından eve gelmiş öğretmen. Biraz zaman geçtikten sonra Ömer öğretmen sol tarafında
bir ağrı hissetmiş. Hemen hastaneye giderek nedenin öğrenmek istemiş. Doktorlar gerekli
incelemeyi yaptıktan sonra Ömer öğretmene acilen ameliyat olması gerektiğini söylemişler.
Ameliyat içinde kan gerekliymiş. Ömer öğretmene AB+ kan grubu gerekmekteydi. Hemen okuldaki
öğretmenlerine haber verilmiş. Ama kan grubunu bilmeyen öğretmenler varmış. Telaşlı bir şekilde
Ömer öğretmenle aynı kan grubunda olan öğretmen arkadaşları, hastaneye giderek kan vermişler.
Başarılı bir ameliyat geçiren Ömer öğretmen şimdi hastanede dinleniyor ve ziyaretçilerini kabul
ediyordu.
Metni okuduktan sonra aşağıda verilen konulardan birini seçelim. Bu konuyla ilgili yaklaşık 15
dakika içinde bir drama hazırlayıp canlandıralım.
Birlikte Yapalım
• Sınıftaki öğrencilerden dört grup oluşturalım.
• Her gruba bir konu verelim.
1. Grubun Konusu: Kan bağışının hastalara faydası
2. Grubun Konusu: Kan bağışının kan veren kişilere faydası
3. Grubun Konusu: Kan bağışı yapılan hasta ve hasta yakınlarının mutluluğu
4. Grubun Konusu: Kan bağışının hastaneye ve topluma faydası
Sonuca Varalım
• Canlandırma sırasında neler hissettiniz?
• Kan bağışının bireye ve topluma sağlayacağı faydalar nelerdir?
• Kan bağışı sadece ihtiyaç duyulduğunda mı yapılmalıdır? Açıklayalım.
ETKİNLİK 4
KART GÖSTERME
SORULAR






Akyuvarlar savunma mekanizmasında görev alırlar. (D)
Akyuvar hücrelerinde hemoglobin bulunur. (Y)
Lenf düğümleri alyuvar üretir. (Y)
Kan gruplarında RH faktörü önemsizdir. (Y)
Rh(+) kan grubu Rh(-) kan grubuna kan veremez. (D)
Lenf damarları dolaşım sistemine yardımcı olur. (D)
Öncelikle öğrencilere Kırmızı, Sarı ve Yeşil renkli 3 adet kart verilir. Öğrenciler bu kartları
soruların doğru olup olmadığına veya kararsız durumda bu kartları kaldırarak gösterirler. Burada
Yeşil kart doğruyu, Kırmızı kart yanlışı, Sarı kart ise kararsızlığı gösterir.Bu etkinlik yaptırılarak
hem ders daha zevkli geçmesi sağlanır hem de öğrencilerde daha kalıcı bilgiler oluşması
sağlanmış olur.
Not: Yapılandırılmış grid ektedir.
www.fendersi.gen.tr
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
UYGUNDUR
……./……./………..
Okul Müdürü
KONUYLA İLGİLİ RESİMLER
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards