Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
YENİLİKLER
VE
OSMANLI DEVLETİ
Kazanım
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri
sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle,
toplumsal ve ekonomik değişim hakkında
çıkarımlarda bulunur.
İYİ DERSLER
Çocuklar,
benReşit
Sultan
Abdülmecit.
Ben de Fermanın
Sadrazam
Mustafa
Paşa.
Yayınlanış
Amacı:
Tanzimat
Fermanını
hazırlatan
padişah
Tanzimat
Fermanını
ben hazırladım.
Avrupalı
devletlerin
iç işlerimize
karışmasını
engellemek
benim.
Ferman,
Gülhane parkında
adamlarına
ve
Yeni
düzenlemelerle
devletidevlet
çöküşten
kurtarmak
okunduğu
için Avrupa’nın
fermana desteğini
Boğazlar halka
ve Mısır
sorununda
Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilmiştir.
sağlamak
Tanzimat Fermanının amaçları neler olabilir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Herkes kanun önünde eşit sayılacak.
Müslüman, Hıristiyan ve tüm halkın can, mal ve namus
güvenliği korunacak.
Vergiler herkesi gelirine göre olacak.
Askerlik işleri belirli kurallara göre düzenlenecek.
Mahkemeler halka açık yapılacak.
Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak.
Hangisiyle padişahın yetkileri sınırlanmış ve
Hangisiyle temel haklar güvence altına alınmıştır?
kanun üstünlüğü kabul edilmiştir?






Padişahın yetkileri sınırlanmıştır.
Osmanlı’da ilk kez Avrupa tarzı hukuk kuralları etkili
olmuştur.
Anayasacılığa geçişte ilk aşamadır.
İlk demokratikleşme hareketidir.
Toplumsal eşitlik sağlanması ile halkın devlete olan
güveni artırılmak istenmiştir.
Fakat, azınlıklar kendilerine tanınan hakların daha
fazlasını istemiştir.
Fermanın
Yayınlanış
Ben de Mehmet
Emin
Ali Paşa.Nedeni:
Tanzimat
Fermanı’nın eksikliklerini
gidermek
Devleti parçalanmaktan
kurtarmak
Avrupalı
devletlerin
iç işlerimize
karışmasını engellemek
için 1856’da
Islahat
Fermanı’nı
Yeni düzenlemelerle
devleti çöküşten kurtarmak
hazırladım.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Herkese din ve mezhep özgürlüğü tanınacak.
Azınlıklar devlet memuru olabilecek.
Azınlıklar kendi okullarını açıp istedikleri okullara
gidebilecek.
Herkes banka ve şirket kurabilecek.
Azınlıklar il meclisine üye olabilecek.
Azınlıkları küçük düşürücü sözler söylenmeyecek.
Azınlıklar askerlik görevini bedel ödeyerek
yapabilecek.
Azınlıklara
Islahat Fermanı
geniş haklar
kimler
verilmesi
için hazırlanmış
hangi soruna
olabilir?
yol açar?


Azınlıklara geniş haklar tanınması, Müslüman halkın
tepkisine neden olmuştur.
Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine
karışmasın diye yayınlanan ferman sonucunda
Avrupalılar daha çok iç işlerine karışmıştır .
Çocuklar,
ben gördüğüm
Abdülaziz. Avrupa
Viyana
gezisinde
heykellerden
Fuller isimliçıkan
heykeltıraşa
“at
seyahatine
ilk ve tekyaptırdığım
Osmanlı
etkilendiğim
için Osmanlı’da
ilk heykel
sırtındakipadişahıyım.
heykelimi” görüyorsunuz.
benim zamanımda yapıldı.
Ben döneminBen
padişahı
de Sadrazam
II. Abdülhamit
Mithat Paşa. Devleti
Han. Meşrutiyet’i
parçalanmaktan
ilan etmem
kurtarmak için 1876’da
karşılığında tahta
Kanun-i
getirildim.
Esasiyi hazırladım.
Meşrutiyet nedir?
Kanun-i
Kanun-i Esasi
Padişahın yetkilerinin
Esasi
anayasa ve halk oyu
’nin
yayınlanış
amacı,
ile
seçilen
meclis
Osmanlı
Devletinin ilk
devleti
tarafından
kısıtlandığı
ve
tek
yazılı
parçalanmaktan
yönetim şeklidir.
kurtarmak
vekanun
kanuni
Yönetimde
sı’dır.
anayasa
üstünlüğü.
yönetime
geçmektir.
Kanun-i Esasinin
Kanun-i hazırlanış
Esasini nedir?
amacı nedir?
1877-1878 Osmanlı-Rus
Biz İttihatsavaşını
ve Terakki Cemiyeti
bahane edip meclisiüyeleriyiz.
kapattım. 1908’de
Çünkü Bab-ı Ali
ben padişahım.
baskınıyla II. Meşrutiyeti ilan
1.
2.
3.
4.
ettirdik.
İlk Osmanlı anayasası olan
Kanun-i Esasi kabul
edilmiştir.
İlk kez millet meclisi açıldı.
Seçme ve seçilme hakkı kullanılmış, halk ilk
defa yönetime katılmıştır.
Meclisi açma ve kapama yetkisi padişahındır.
Hangisi meclisin sürekliliğini engellemektedir?
azınlıklar
Etkinlik:
Kanun-i Esasi
Abdülmecit uygun boşluklara
Kelimeleri
yerleştiriniz.
Gülhane Hatt-ı Hümayunu
kanun
Islahat
Meşrutiyet
II. Abdülhamit
Mustafa Reşit Paşa
Mısır
Etkinlik:
Soruların yanıtlayınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Eğitim-öğretimde yenileşme ilk önce
askeri sonra sivil okullarda başladı.
Yüksekokullara hazırlık için Rüştiye ve
İdadiler açıldı.
Memur yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i
Adliye açıldı.
Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi.
İlköğretim zorunlu oldu.
Dini eğitim veren medreseler ve batı tarzı
eğitim veren okullar yan yana çalıştı.
Rüştiye (Ortaokul)
İdadi (Lise)
Hangisi eğitimde ikiliğe ve kültür çatışmasına sebep
olmuştur?




Türkçe-Fransızca
eğitim
veren okul,
Çocuklar,
ben Tevfik
Fikret.
1863’te açıldı.
Galatasaray Lisesinde müdürlük
yaptım.
Benim
zamanımda
Her dinden
öğrenci
olduğu
için laik okulda
bir
eğitim vardı.
piyano ve keman dersleri verildi.
Okulun masraflarını Fransa karşılıyordu.
Okulda zamanın en iyi eğitimi veriliyordu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Osmanlıda akçe basılan ilk paradır.
İlk altın parayı Fatih bastırmıştır.
İlk kağıt para (Kaime-i Naktiye-i Mutebere)
Abdülmecit zamanında basılmıştır.
Osmanlıda ilk banka 1844’te İngilizlerin açtığı
İzmir Ticaret Bankası’dır.
İlk dış borç, Kırım Savaşı öncesi 1854’te
İngiltere ve Fransa’dan alındı.
1856’da Londra’da Osmanlı Bankası kuruldu.(
Bank-ı Osman-i Şahane 1863)
Devletin iflasını açıklamasıyla 1881’de Duyun-u
Umumiye(Genel Borçlar İdaresi) kuruldu.
Hangisi Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı hale
geldiğini kanıtlar?
Çocuklar
ben
Mithat Paşa. olan
İlk
önce
köylü
yardımlaşması
Memleket Sandıkları’nın yerine Menafi
İMECE
yönteminden
yararlanarak
Size
Ziraat
Bankası
’nın
kuruluş
Sandıklarını;
1888’de
ise
Ziraat
1863’te
Memleket
Sandığını
kurdum.
serüvenini
anlatayım
mı?
Bankası’na
kurdum.
Ziraat Bankasının Kuruluş Amaçları:
1.
2.
3.
Çiftçiye kredi vermek
Tarımla ilgili aracılık işleri yapmak
Faiz karşılığında para kabul etmek
Ziraat Bankasının kuruluş amacı nelerdir?
Jan Gutenberg
Etkinlik:
Yahudi
Devlet memuru
Lale
Kelimeleri
uygun boşluklara
yerleştiriniz.
Galatasaray
Tevfik Fikret
Mithat Paşa
Kırım
akçe
Ziraat Bankası
Etkinlik:
Soruların yanıtlayınız.
Nurettin Yakar
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Download