Slayt 1

advertisement
ULUSLARARASI İKTİSAT
DERS-10 SLAYT GÖSTERİSİ
• Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda
kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun
çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb.
depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari
olarak kullanılması yasaktır.
• Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların
kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek
kaynaklara başvurulması zorunludur.
Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları
kapsamamaktadır.
FAKTÖR FİYATLARI EŞİTLİĞİ TEORİSİ
• Ülkeler arasında faktör hareketliliğinin
olmadığı varsayılmıştır.
• Faktör hareketliliği olsaydı, iki ülkede
zaten faktör fiyatları birbirine eşitlenirdi.
• O zaman faktör arzlarındaki değişmelerle
fiyatlar birbirine eşitlenecekti.
• Faktör Fiyatları Eşitliği Teorisine göre,
faktör hareketliliği olmamasına rağmen
faktör fiyatları dış ticaret sayesinde iki
ülkede eşitlenecektir.
FAKTÖR FİYATLARI EŞİTLİĞİ TEORİSİ
EMEK PİYASASINDA ÜCRET EŞİTLENMESİ
W
TÜRKİYE
W
ALMANYA
A2
A1
w2
w3
w3
w1
T1
m1
m3
T2
T3
T4
M
M
m4
m2
M
M
Dış Ticaret Almanya’da
Sonrası, ücretler
miktarTürkiye’de
Almanya’da
düşer,
Başlangıçta,
ücretlerbir
yüksek,
düşüktür.
Türkiye Emek-yoğun sektörlerde
Almanya Sermaye-yoğun sektörlerde
Bir miktarAlmanya’da
da Türkiye’de
yükselir
veTürkiye’de
w3 seviyesinde
Başlangıçta,
ücretler
yüksek,
düşüktür.
uzmanlaşacak ve emek talebi artacaktır
uzmanlaşacak
ve emek talebi azalacaktır
eşitlenir
FAKTÖR FİYATLARI EŞİTLİĞİ TEORİSİ
• Sermaye piyasası için de benzer şekilde
faizler veya rantlar iki ülkede eşitlenecektir.
• Türkiye emek yoğun üretim dallarında
uzmanlaşacağı için sermaye talebini
azaltacak ve yüksek olan rantlar
düşecektir.
• Almanya sermaye yoğun üretim dallarında
uzmanlaşacağı için sermaye talebi artacak
ve düşük olan rantlar yükselecektir.
FAKTÖR FİYATLARI EŞİTLİĞİ TEORİSİ
• Sermaye piyasasında faktör fiyatlarının iki
ülkede nasıl birbirine eşitleneceğini
şekillerle gösteriniz.
• Eğer faktör hareketliliği olsaydı, faktör
fiyatlarının iki ülkede nasıl birbirine
eşitleneceğini, hem emek hem de
sermaye piyasası için şekiller yardımıyla
gösteriniz.
• İpuçu: Faktör hareketliliğinin olduğu
durumda her iki ülkede faktör arz eğrisinde
değişmeler olacaktır.
Gelir Dağılımı Teorisi
• Wolfgang F.Stolper ile
Paul A.Samuelson
tarafından ortaya
Wolfgang F.Stolper
P.A.Samuelson
atılmıştır.
19121915• ANA FİKİR: Serbest ticaret, bir ülkedeki bol
faktörün lehine, kıt faktörün aleyhinedir.
Korumacılık ise ülkedeki kıt faktörün lehine, bol
faktörün aleyhinedir.
Gelir Dağılımı Teorisi
• Serbest ticaret ile ülke, bol faktörü yoğun
olarak kullanan üretim dallarında
uzmanlaşır.
• Bol faktöre olan talep artar
• Bol faktörün fiyatı yükselir
• Bol faktör daha fazla istihdam edileceği
için milli gelir pastasından alacağı pay da
artar.
Gelir Dağılımı Teorisi
• Korumacılık ile ülke, kıt faktörü yoğun
olarak kullanan üretim dallarında
uzmanlaşır.
• Kıt faktöre olan talep artar
• Kıt faktörün fiyatı yükselir
• Kıt faktör daha fazla istihdam edileceği için
milli gelir pastasından alacağı pay da artar.
Rybczynski Teorisi
• 1955 Yılında T.M.Rybczynski tarafından
ortaya atılmıştır.
VARSAYIMLAR
• İki üretim sektörü vardır
• Her sektörde doğrusal homojen üretim
fonksiyonu vardır
• Malların faktör yoğunlukları farklıdır
• Ekonomi tam istihdamdadır
Rybczynski Teorisi
ANA FİKİR:
Emek ve sermaye faktörlerinden birinin arzı
artarken diğerinin arzı sabit kalıyorsa,
artan faktörü yoğun olarak kullanan üretim
dallarında üretim mutlak olarak artar, diğer
üretim dalında ise azalır
Rybczynski Teorisi (Dönüşüm Eğrileri)
Televizyon
FU
DT2
FU
U2
DT1
U1
DÜ1
t1
DÜ2
t2
0
b1
b2
Buğday
Rybczynski Teorisi (Faktör Kısıtı)
Buğday
Emek
600
SERMAYE
KISITI
M
Buğday
4
1
TV
2
3
900
600
Toplam
Faktör
Miktarı
A
225
G
Sermaye
B
R
D
S
150
E
C
EMEK
KISITI
F
K
0
150
200
Televizyon
450
Rybczynski
Teorisi
(Faktör
Kısıtı)
Buğday
Emek
600
SERMAYE
KISITI
M
240
225
Buğday
4
1
TV
2
3
Toplam
Faktör
Miktarı
300
A
1200
600
B
D2
G
YENİ
EMEK
KISITI
R
D
150
S
E
ESKİ
EMEK
KISITI
C
F
K
0
Sermaye
120
150
200
Televizyon
450
600
H-O Teorisinin Üstün Yanları
• Mantık yapısı tutarlıdır
• Geometrik ve analitik yöntemlerin
uygulanmasına uygundur
• Gerekli veriler kolaylıkla bulunabilir
• Dış ticaretin ekonomi üzerindeki etkilerini
açıklayabilmektedir
H-O Teorisinin Eksik Yanları
• İki ülkeli, iki mallı, iki faktörlü analiz gerçek
hayatı yansıtmaz
• Tam rekabet piyasasına dayanır. Ama
gerçek hayatta tam rekabet piyasası
şartları yoktur
• Yurtiçi faktör hareketleri tam değildir
• Üretim faktörleri homojen değildir
• Gerçek hayatta sabit maliyet şartları
geçerli değildir
H-O Teorisinin Eksik Yanları
• Gerçek hayatta üretim teknolojisinde
farklılıklar vardır
• İki ülkenin zevk ve tercihleri aynı olamaz
• Üretim faktörlerine olan talebin şiddet
derecesi dikkate alınmamıştır
• Malların faktör yoğunlukları tersine
dönerse H-O teorisi geçersiz olur
Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi
• Bir mal dış ticaret öncesinde, diğer mala
göre emek (sermaye) yoğun tekniklerle
üretilirken, dış ticaret sonrasında, yine
diğer mala göre daha sermaye (emek)
yoğun tekniklerle üretilir hale gelmişse,
buna faktör yoğunluklarının tersine
dönmesi denir
• Eş ürün eğrileri iki noktadan birbirini
keserse, faktör yoğunlukları tersine döner
Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi
Sermaye
FF2
FF1
Eş ürün eğrileri birbirini
tek noktada keserse
faktör yoğunlukları
Tersine dönmez
Sermayenin Fiyatı
düşmüştür
FF2
Sermaye faktörü ucuzladığı
için, her iki malın üretimi
daha sermaye yoğun hale
gelmiştir.
A
β
QTV
DüTV
s1
DüBuğ
QBuğ
s2

e1
e2
B
Emeğin fiyatı artmıştır
Emek
Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi
Buğday, hem dış ticaret
öncesinde, hem de
sonrasında, TV’ye göre
emek yoğun tekniklerle
üretilmektedir. Yani
Faktör Yoğunlukları
tersine dönmemiştir
Sermaye
FF2
FF1
FF2
A
β
QTV
DüTV
s1
DüBuğ
QBuğ
s2

e1
e2
B
Emek
Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi
TV, hem dış ticaret
öncesinde, hem de
sonrasında, Buğdaya göre
daha sermaye yoğun
tekniklerle üretilmektedir.
Yani
Faktör Yoğunlukları
tersine dönmemiştir
Sermaye
FF2
FF1
FF2
A
β
QTV
DüTV
s1
DüBuğ
QBuğ
s2

e1
e2
B
Emek
Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi
Sermaye
Eş ürün eğrileri
iki noktadan
birbirini keserse
faktör yoğunlukları
tersine döner
FF2
DÜT2
DÜB2
QBuğ
QTV
DÜB1
DÜT1
FF1
Emek
Faktör Yoğunluklarının Tersine Dönmesi
Sermaye
FF2
DIŞ TİCARET SONRASI
TV daha Emek Yoğun.
Buğday daha sermaye
yoğun
DIŞ TİCARET ÖNCESİ
Buğday daha sermaye
yoğun
TV daha Emek Yoğun.
DÜT2
DÜB2
QBuğ
QTV
DÜB1
DÜT1
FF1
Emek
Leontieff Testi
Wassily Leontief
1906-1999
• 1939 Girdi-Çıktı Analizini buldu
• Böylece H-O teorisini test
edilebilir hale getirdi.
• ABD ekonomisinin 1947 verilerini
kullandı
• Çalışmasını 1951 de yayınladı
Leontieff Testi
Wassily Leontief
1906-1999
• Önce analizi basitleştirmek için mal
balyaları veya grupları oluşturdu
• Benzer malları bir grupta topladı
• Her grubun faktör yoğunluklarını
hesapladı
• İthal mallarının faktör yoğunluğunu
da ABD ekonomisinde hesapladı
Leontieff Testi
Wassily Leontief
1906-1999
• ABD’nin emek yoğun ürünleri
ihraç, sermaye yoğun ürünleri
ithal ettiği sonucunu buldu
• Tartışmalar başladı:
• Bazıları H-O teorisi geçersiz dedi
• Bazıları ise Leontieff yanlış ve
eksik analiz yaptı dedi. ÇÜNKÜ;
Leontieff Testi
• ÇÜNKÜ;
• 1947 yılı 2.dünya savaşı sonrası
olduğu için tipik bir yıl değildi
• İthal mallarının faktör
yoğunluklarını da ABD
ekonomisinde hesapladı
• Sadece emek ve sermaye
faktörünü dikkate aldı. O yıllarda
ABD zengin doğal kaynaklara
sahipti.
Wassily Leontief
1906-1999
Leontieff Testi
Wassily Leontief
1906-1999
• Leontieff ek açıklamalar yaptı:
• Ne H-O teorisi yanlış, ne de benim
analizlerim dedi
• Yanlış olan ABD ekonomisini sermaye
zengini varsaymaktır dedi
• ABD işçileri diğer ülkelerin işçilerine göre üç
kat daha verimlidir.
• Çünkü ABD işçileri iyi bir eğitim almış ve iyi
sermaye teçhizatıyla donatılmıştır
Leontieff Testi
Wassily Leontief
1906-1999
• Karşılaştırmalı analiz yapabilmek için ya
ABD’nin iş gücünü üç ile çarpmak, ya da
diğer ülkelerin işgücünü üçe bölmek
gerekir
• Böyle yapılırsa, ABD’nin sermaye
zengini değil emek zengini olduğu
görülür
• Dolayısıyla bulduğum sonuçlar doğrudur
Tatemoto ve Ichimura Testi
• 1951 yılında Japonya ekonomisi üzerinde
yapıldı
• Leontieff’in analizinin benzeri yöntemler
kullanıldı
• Sonuçta, Japonya’nın sermaye yoğun
malları ihraç, emek yoğun malları ithal ettiği
görüldü
• Bu sonuç H-O teorisine uygun değildi
• Çünkü o yıllarda Japonya emek zengini bir
ülke idi ve emek yoğun malların ihracatçısı
olmalıydı
Tatemoto ve Ichimura Testi
• Japonya’nın dış ticaretinin ülkelere göre
dağılımı incelenerek ek açıklamalar yapıldı
• Japonya aslında emek yoğun malları ihraç
etmekteydi.
• Ancak ticaret ortakları daha emek zengini
olduğu için onlardan daha emek yoğun
malları ithal etmekteydi
• Bu yüzden sanki sermaye yoğun mal
ihracatçısı gibi görünmekteydi
Bharadwaj Testi
• Hindistan ekonomisi üzerine yapıldı
• Hindistan’ın emek yoğun ürünlerin
ihracatçısı, sermaye yoğun malların
ithalatçısı olduğu sonucu bulundu
• Bu sonuç tartışmasız H-O teorisine
uygundu.
Stolper ve Roskamp Testi
• Doğu Almanya ekonomisi üzerine yapıldı
• Sosyalist bir ekonomi üzerine ilk kez test
yapıldı
• Doğu Almanya, Doğu Bloku ülkeleriyle dış
ticaret yapmaktaydı
• Doğu Blokunun en sanayileşmiş ülkesiydi
• Sermaye yoğun malları ihraç edip, emek
yoğun malları ithal etmekteydi
• H-O teorisi sosyalist ekonomiler için de
geçerli olduğu görüldü
Download