manyetik rezonans görüntüleme manyetik rezonans görüntüleme

advertisement
TANI VE TEDAV‹ B‹R‹MLER‹
AC‹L
A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I
A⁄RI (ALGOLOJ‹)
ANESTEZ‹ ve REAN‹MASYON
BESLENME ve D‹YET
CHECK - UP
ÇOCUK SA⁄LI⁄I ve HASTALIKLARI
F‹Z‹K TEDAV‹ ve REHAB‹L‹TASYON
ENDOSKOP‹
• Tüm Endoskopik Tetkikler
GENEL CERRAH‹
• Laparoskopik Cerrahi
• Tiroid Hastal›klar›
• Meme Hastal›klar›
• Damar Hastal›klar› - Varis
• Sindirim Sistemi Cerrahisi
• fiiflmanl›k Cerrahisi
• Hemoroid
GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI
• Uyku Laboratuvar›
• Solunum Laboratuvar›
• Alerji Laboratuvar›
• Bronkoskopi
GÖZ HASTALIKLARI
• Fako
• Diyabet Göz Sa¤l›¤›
• OCT, Görme Alan›
• Argon - YAG Laser
‹Ç HASTALIKLARI
• Holter EKG
• Holter Tansiyon
KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
KULAK BURUN BO⁄AZ HASTALIKLARI
• Odyometri
• Timponometri
LABORATUVARLAR
• Klinik Biyokimya
• Mikrobiyoloji
• Patoloji
NÖROfi‹RÜRJ‹
• Beyin, Omurilik ve Omurga Tümörleri
• Nörotravma
• Beyin Kanamalar›
• Boyun ve Bel F›t›¤›
• Pediatrik Nöroflirürji
• Enfeksiyon Hastal›klar›
• Periferik Sinir Hastal›klar›
ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
• El Cerrahisi
• Yetiflkin Rekonstrüksiyonu (Protezler)
• Artroskopi (Spor Yaralanmalar›)
RADYOLOJ‹
• MR [(Manyetik Rezonans), *1,5 Tesla MRI]
• Anestezi eflli¤inde MR
• Tüm Vücut MR Anjiyografi
• Bilgisayarl› Tomografi (MULTI SLICE 16)
- Kalsiyum Skorlama (Koroner Arter)
- BT Koroner Anjiyografi
- BT Anjiyografi
- BT Enteroklizis
- Sanal Kolonoskopi/Bronkoskopi
• Dijital Röntgen
- ‹ntravenöz pyelografi (I.V.P)
• Kemik Yo¤unlu¤u Ölçümü (Kemik Dansitometre)
• Dijital Mammografi
• Renkli Doppler Ultrasonografi
• Ultrasonografi
ÜROLOJ‹
• Prostat Tedavisi (TURP)
• Endoskopik (Kapal›) Tafl Tedavisi
YO⁄UN BAKIM ÜN‹TELER‹
• Cerrahi Yo¤un Bak›m
• Neonatal (Yenido¤an) Yo¤un Bak›m
Resmi ve Özel Sa¤l›k Sigortalar› ile
anlaflmam›z vard›r.
Hayri
Sivrikaya
venceniz”
ü
g
m
a
fl
a
y
l›
k
l›
“sa¤
Hayri
Sivrikaya
HASTANES‹
manyetik
rezonans
görüntüleme
(MR)
HASTANES‹
Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu - Düzce
Tel : 0 380 524 16 66 • Faks : 0 380 524 77 41
www.hsh.com.tr • [email protected]
www.hsh.com.tr
manyetik rezonans
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Hastanemizde kulland›¤›m›z MR cihaz› 1,5 tesla
gücündeki SIEMENS Symphony’dir. 1,5 Tesla MR çekim
h›z›n› ve kalitesini art›rmaktad›r. Böylece en k›sa sürede
detayl› ve net görüntüler elde edilebilmektedir.
Hastanemizde ayr›ca tan›da büyük kolayl›klar sa¤layan
ileri MR teknikleri (difüzyon, perfüzyon, spektroskopi), MR
Anjiyografi, MR Kolanjiografi, MR Miyelografi, MR
Ürografi uygulanabilmektedir.
Görüntüleme cihaz›m›z k›sa bir tünele ve genifl bir çapa
sahiptir. Bu da klostrofobisi olan ve MR tüneline giremeyen
hastalar için rahatl›kla kullan›labilmesine olanak
vermektedir.
Ayr›ca hastanemizde bulunan MR uyumlu
monitörizasyon sistemi sayesinde anestezi ile tetkiki
yap›lan bebek ve yo¤un bak›m hastalar›n›n hemodinamik
takibi de gerçeklefltirilebilmektedir.
Manyetik Rezonans Görüntüleme Tetkiki Nedir?
MR nükleer manyetik rezonans prensiplerini kullanarak
görüntü oluflturan t›bbi bir teflhis yöntemidir. ‹nsan
vücudunun herhangi bir bölgesini, herhangi bir aç›dan ince
kesit görüntüleme olana¤› sa¤lar. ‹nsan vücudunun
noninvazif metotlarla görüntülenmesi hastal›klar›n tan›,
tedavi ve takibi aç›s›ndan önemlidir.
‹leri teknolojisinin son ürünü olan manyetik rezonans
cihaz› güçlü bir manyetik alan içindeki bedenden radyo
frekanslar› yard›m›yla görüntü alma yöntemidir. Röntgen
›fl›n› ya da di¤er hiçbir zararl› madde kullanmadan çal›flan
bu sistem ile beyin dâhil tüm organlardan bir anatomik
atlas kadar ayr›nt›l› görüntü elde edilebilmektedir.
MR görüntülemenin santral sinir sistemini incelemede
temel yöntem olmas›, yüksek yumuflak doku kontrast
çözümleme gücüne 3 düzlemde de görüntü alabilme
yetene¤ine, kemik artefakt›n›n olmamas›na,
damarlar› kontrasts›z görüntüleyebilmesine,
iyonize radyasyon bulunmamas›na ve kontrast
maddelerinin iyotlu kontrast maddelerden
daha emniyetli olmas›na ba¤l›d›r.
Manyetik rezonans görüntüleme
son y›llarda t›p dünyas›nda yayg›nl›k
kazanm›fl ve görüntülemede yeni bir
盤›r açm›fl en modern teknolojilerden
biridir. Özellikle yumuflak dokular›
göstermedeki keskinli¤i pek çok
hastal›¤›n kesin ve do¤ru biçimde
görüntülenebilece¤i bu teknikle
ayr›ca hiçbir giriflim yapmadan ya
da ilaç kullanmadan damarlar›n,
safra ve idrar yollar›n›n
gösterilebilmesi mümkün
olmaktad›r.
manyetik rezonans
www
.hayr
isivrik
aya.c
om.tr
Hastanemizde bulunan 1,5 tesla MR’›n yüksek
donan›m› sayesinde ileri MR teknikleri
uygulanabilmektedir. Bunlar:
1- MR difüzyon, perfüzyon, spektroskopi
Bu ileri MR teknikleri sayesinde özellikle santral sinir
sistemi hastal›klar› daha erken ve daha do¤ru
tan›nmaktad›r. Birbiriyle kar›flabilen apse, tümör, kist, inme
gibi hastal›klar›n ay›r›c› tan›s› güvenilir olarak yap›l›p erken
ve do¤ru tan› imkân› sa¤lamaktad›r.
Bafll›ca klinik uygulama alanlar›;
‹nmenin dakikalar içinde tan›nmas›
Tümör
Apse-tümör, kist-tümör, nekroz-tümör, ödem-tümör,
inme-tümör ayr›m›,
Migren
Epilepsi
Nörodejeneratif hastal›klar (Alzheimer)
2-MR Anjiyografi (MRA)
MRA damardan kontrast madde verilmeden veya
verilerek vücut damarlar›n›n darl›¤› ya da t›kan›kl›¤›n›n
noninvazif ucuz, iyonizan radyasyon maruziyeti olmadan
gösterebilmektedir.
3- MR Kolanjiopankreatografi (MRKP)
MRKP yöntemi safra ve pankreas s›v›s› gibi dura¤an
s›v›lar›n çevresindeki yumuflak dokulara göre sinyal
intensitesi yüksek alanlar olarak görüntülenmesini
sa¤layan noninvaziv, ucuz, iyonizan radyasyon maruziyeti
olmayan bir tekniktir. Safra yollar› ve pankreatik kanaldaki
darl›¤› ve/veya genifllemeyi ve darl›k/genifllemenin
nedenini ortaya koyabilmektedir.
4- MR Ürografi, MR miyelografi gibi incelemelerde
yap›labilmektedir.
Ultrasonografi
Stetoskopi ile kalbi dinlemek kadar basit ve rahat bir
uygulama flekli olan utrasonografi ile iç organlar›n yap›s›
ve hastal›klar› an›nda (real –time) görüntülenebilmektedir.
Ultra ses dalgalar› (ultrasaund ) ile çal›flan
ultrasonografinin insan vücuduna hiçbir zarar› olmamas›
bu inceleme tekni¤inin bir di¤er avantaj›d›r. Bu özelli¤i
nedeniyle periyodik Check-up programlar›n›n önde gelen
tercihleri aras›nda yer almaktad›r.
Kar›n, pelvik, böbrek, tiroid, meme, toraks, kalça, göz
ve kraniyal ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik
incelemeler yap›lmaktad›r. Ayr›ca 4D US, transvaginal US
ve transrektal US verilen hizmetler aras›ndad›r.
4 boyutlu (4D ) ultrasonografi özellikle gebelerde görsel
bir flölen oluflturmaktad›r. ‹yi bir görüntü elde etmek için
bebek yüzünün plesentaya yak›n olmamas› gerekmektedir.
En iyi görüntüler 4. ve 8. aylar aras›nda al›nmaktad›r.
Görüntüler CD’ye aktar›labilmektedir. Tan›sal aç›dan
özellikle yüz, uzuvlar ve gövdedeki flekil bozukluklar› de¤iflik
yönlerden gözlenebilmektedir. Elde edilen 4 boyutlu kesitler
hareketli olarak istenen yönde çevrilmekte her yönden
kay›t edilebilmektedir.
manyetik rezonans
www
.hayr
isivrik
aya.c
om.tr
Bilgisayarl› Röntgen (CR)
Hastanemizde Siemens Multix Compact K sistemli
röntgen, yüksek radyolojik tedavi için kullan›lan “X” ›fl›nl›
radyografik bir sistemdir. Multix Compact K sistemi y›llar›n
deneyimi ve güvenilir teknolojisi ile radyoloji için yeni bir
standart oluflmufltur. Bu sistem sayesinde röntgen
tetkikleri düflük radyasyon oran› ile yap›labilmekte ve
yüksek kaliteli görüntü sa¤lanabilmektedir.
Bu istemin en önemli özelliklerinden birisi, elde edilen
görüntülerin dijital ortamda incelenerek farkl› dokular›n
ortaya ç›kart›labilmesidir. Böylece hastan›n tekrar çekim
yapt›rmas›na gerek kalmadan tek çekimle çok say›da
görüntüye ulafl›labilmektedir. Ayr›ca al›nan görüntüler
dijital ortamda arflivlenebilmektedir.
Renkli Doppler US (RDUS)
Ultrason tekni¤inin bir ileri versiyonu olan Doppler
cihaz›, vücudun damar a¤›n›, kan›n damarlar içindeki
dolafl›m›n›, dolafl›m yeterlili¤ini ve kan›n ak›fl h›z›n› ve
yönünü son derece kolay bir yöntemle ortaya
koymaktad›r. Günümüzde hastal›klar›n tan›s› için
vazgeçilmez bir araç haline gelen Doppler cihaz›
hastanemizde en son modelleri ile hizmet vermektedir.
Kemik Dansitometre
Osteoporozun erken dönemde teflhisi ve
karfl›laflt›r›labilir ölçümlerle izlenmesi için gelifltirilmifl olan
kemik dansitometre sistemi, osteoporoza ba¤l› k›r›k riskini
belirlemede en do¤ru sonuç veren yöntemdir. Yüksek risk
tafl›yan menapoz dönemindeki kad›nlar baflta olmak
üzere genifl endikasyon alan› bulunan kemik yo¤unluk
ölçüm cihaz› hastanemizde hizmet vermektedir.
Download