Selman ERDEM`in Liseler İçin Felsefe Kitabı Üzerine

advertisement
Liseler çin Felsefe Kitab Ele tirisi
Emel Mercaner
Bilgi toplumunun yükseli kazand
son derece artt
ve bilginin temel üretim faktörü olarak öneminin
günümüzde, bilgi üretiminin sa lanmas aç s ndan yarat c dü ünce son
derece önemlidir. Bu anlamda Felsefe kadar yarat c dü ünceyi geli tiren ba ka bir disiplin
olmad
na göre, bu disiplinin Milli E itime ba l tüm okullarda da öneminin daha da
anla lmas ve artt r lmas gerekti ini söylemekle ba lamal y m söze.
Felsefe ö retimi için ö retmen – ö renciler kadar önemli, bir di er faktör de felsefe
kitab d r. Bu anlamda felsefeyi yeni ö renenler için bir felsefe kitab nda olmas gereken en
temel özellikler unlar olmal d r: Öncelikle, felsefenin ne oldu u, felsefi bilginin özellikleri,
felsefenin i levi, felsefe ile benzeri di er temel kültürel etkinlik alanlar ( bilim, sanat, din)
aras ndaki ili kiler hakk nda genel ve temel bir bilgi kazand rmak. Daha sonra, felsefenin belli
ba l disiplinleri, bu disiplinlerin alanlar içine giren belli ba l kuramlar, ortaya ç kan
anlamlar hakk nda genel bir bilgi vermek.
Bir di er olmas gereken özellik; felsefenin tarih içinde ve çe itli filozoflar taraf ndan
gerçekle tirilen önemli ba ar lar n sergilerken bu faaliyet alanlar nda yer alan Türk- .slam
filozoflar n n görü ve katk lar na da temas etmek ve onlar n evrensel dü ünce tarihi içindeki
yerlerine ili kin olarak sa l kl bir bilinç kazand rmak. Nihayet tüm bunlar yaparken,
felsefenin daima üpheci ve ele tirici bir özellik ta yan ruhunu aç a ç kartmak üzere ortaya
at lan her tez, getirilen her öneri, geli tirilen her kurama yöneltilmi olan itiraz, ele tiri ve
kar ç k lar göstermek ve böylece, ö rencide felsefenin ruhunu do ru bir ekilde kavratmak
yönünde sa lam bir anlay için temel olu turmak.
Tüm bu özellikleri temele alarak, Selman ERDEM’in “Liseler .çin Felsefe” kitab n n
kriti ini yapacak olursak, öncelikle göz önünde bulundurmam z gereken özellik kitab n, ilk
defa felsefe ö renecek olan ö renciler için, felsefeye genel bir giri
olmad
niteli inde olup
d r.
Bu anlamda ele al nd
nda kitab n özellikle 1. ünitesinde, felsefenin anlam , genel
olarak felsefi bilginin özellikleri, felsefenin konular ve çe itli alanlarla ili kisi ve felsefenin
gere i gibi konular yer almaktad r. Bu ünitede, kitab n tamam nda da ayn orand kendini
hissettiren,
tan mlamalar,
aç klamalar
ve
örneklerle
dahi
filozoflar n
isimlerinden
yararlan lmas renkli ve zevkli anlat m d nda bulunulmas na yol açmaktad r.
Daha ba ka bir ifadeyle, kitaba giri niteli i ta yan bu bölümün hiç olmazsa di er
bölümlere oranla ö rencileri de derse s nd rmak amaçl , anlat m daha aç klay c ve yumu ak
geçi lerle ve zevkli örneklerle dolu bir bölüm olabilirdi. Bu anlamda ö rencilerin ya
1
seviyeleri ve felsefenin de daha çok soyut dü ünce gerektirdi i göz önüne al n rsa, bu iki
faktörün birbirine yakla t r lmas aç s ndan kitab n, bilgi temeli fakat bunun yan nda renkli
anlat m ve bol örneklerle donat lmas gereklidir. Bu anlamda 1. ünitede felsefenin anlam ,
tan m ve felsefi bilginin özelliklerine
verilen önem kadar felsefenin yarar na da önem
verilmeli, bu sayede ö rencilerin ilk defa ö renmeye ba lad
disipline kar daha fazla önem
ilgi ve ö renme iste i duyulacakt r. Bu anlamda özellikle ilk ünite üniversite yolunda olan
ö renciye kavrat lmas gereken; ara t r lmayan, incelenmeyen, üzerinde dü ünülmeyen bir
hayat n ya amaya de mez oldu udur. Bu faaliyetinde ancak felsefeyle gerçekle ece inin
kavrat lmas olmal d r.
Kitaptaki tüm üniteler “ Haz rl k Çal malar ” ile ba l yor, ünitedeki bilgiler
verildikten sonra, “ De erlendirme Sorular ” bölümüyle ve okuma parçalar ile bitiriliyor.
Ünitelerin, “ Haz rl k Çal malar ” bölümündeki sorular anlat lacak olan konu
hakk nda önceden dü ünmeye ve ö rencide haz r bulunu luk sa lamaya yönelik olmas
aç s ndan faydal bulunmaktad r. Fakat konu sonu de erlendirme sorular genelde ezbere yani
dü üncelerin salt ö renilip ezberlenmesine dayand
için felsefenin dü ünmeyi ö retme
ruhuna ayk r bulunmaktad r. Bu nedenle felsefeyi de il felsefe yapmay , dü ünceyi de il
dü ünmeyi ö retmenin önemi biraz olsun göz ard edilmi görünmektedir.
Fakat bu ilkelerin gerçekle mesinde kitap kadar önemli olan bir di er faktörde
“ö retmen” oldu u unutulmamal d r.
Ünitelerin sonundaki okuma parçalar ilgi uyand r c olsa da felsefe ö retiminde
güncel olaylardan yararlanmak, ö rencilerin anlamalar
aç s ndan son derece önemli
oldu undan, kitaptaki okuma parçalar n n daima güncelle tirilmesi ve bol örneklerle
desteklenmesi gerekti ini dü ünüyorum. Tabi burada kitaba yard mc , ö retmende daima
güncel olaylar , takip eden ve sosyal olaylara duyarl ki ilik yap s dersi önemli, anla l r ve
dinletilir hale getirmelidir.
Selman ERDEM’in Liseler .çin Felsefe kitab nda, kitaba giri niteli i olan birinci
bölüm ve bunun d ndaki di er tüm bölümlerde de olmas gereken bir di er özellik,
felsefenin daima üpheci ve ele tirici bir özellik ta yan ruhunu aç a ç kartmak üzere ortaya
at lan her tez ve ünitelerde anlat lan konu, öneri ve kurama kar t olarak ele tirilen ve kar
ç k lar- kar t görü ler yer almal ki felsefenin ruhunu do ru bir ekilde kavratmak yönünde
sa lam bir anlay olu turulabilsin. Daha ba ka bir ifadeyle, ortaya konulan konulara kar t ve
z t olabilecek görü ve dü üncelere daha fazla yer verilmeli ki ö renciler, iki farkl görü
aras nda ba kurabilsin veya farkl l klar n kayna n , nedenselini anlayabilsinler. Bu sayede
2
ö renciler gerek bireysel gerekse s n f ortam nda grupça beyin f rt nas sa lam
ve fikir
tart mas ortam yarat lm olabilsin.
Kitapta, felsefi disiplin geli imi aç s ndan, çe itli
filozoflar n önemli görü
ve
ba ar lar n sergilerken Türk- .slam filozoflar n n örne in Gazali, Farabi ve hatta Mevlana,
Yunus Emre, Hac Bekta Veli’nin görü lerine de temas edilmesi, sa l kl bir bilinç olu turma
amac n n göz önünde tutuldu unu göstermektedir.
Kitapta, felsefi disiplinin temelini olu turmas aç s ndan Bilgi felsefesi, Varl k
felsefesi, Ahlak felsefesi, Siyaset felsefesi, Estetik, Din felsefesi gibi bölümler yer almaktad r.
Fakat üniversiteye yolunda h zla haz rl k yapan ö renciler için e itim sisteminin
sorgulanmas , bilgi toplumunun yükseli i için e itimin önemli faktör olu u, ülkenin e itim
sorunlar n n neler oldu u, e itimin sa l kl bir
ekilde yürütülmesi aç s ndan alternatif
çözümlerin neler olabilece inin anla lmas aç s ndan, kitaptaki tüm bölümlere ek olarak bir
de E itim Felsefesi bölümünün eklenmesi gerekmektedir.
Lise ö rencisinin e itime sorgulayan gözlerle bakabilmesi bilgi toplumu aç s ndan çok
fazla önem arz etti inden kitapta olmazsa olmaz bir bölüm olmal d r, E itim Felsefesi
bölümü.
Kitab n her bölümünün sonunda olmasa bile, son k sm nda Türkiye’deki mevcut
felsefi çal malar n neler oldu u, nas l olmas gerekti i ve akademisyenlerin felsefeye
katk lar n n ö retilmesi aç s ndan birde “ Türkiye aç s ndan bir de erlendirme” k sm n n
olmas gerekmektedir. Lise ö rencisinin art k içinde ya ad
topluma kar duyarl birer birey
olarak olaylara bakmaya ba lamalar aç s ndan Türkiye’ye yönelik bir de erlendirmenin yer
almas gerekmektedir.
Lise ö rencisinin e itime sorgulayan gözlerle bakabilmesi bilgi toplumu aç s ndan çok
fazla önem arz etti inden kitapta olmazsa olmaz bir bölüm olmal d r. E itim Felsefesi
bölümü.
Kitab n her bölümünün sonunda olmasa bile, son k sm nda Türkiye’ deki mevcut
felsefi çal malar n neler oldu u, nas l olmas gerekti i ve akademisyenlerin felsefeye
katk lar n n ö retilmesi bir de “Türkiye aç s ndan bir de erlendirme” k sm n n olmas
gerekmektedir. Lise ö rencisinin art k içinde ya ad
topluma kar duyarl birer birey olarak
0olaylara bakmaya ba lamalar aç s ndan Türkiye’ye yönelik bir de erlendirmenin yer almas
gerekmektedir.
Kitab n sözlük k sm n n da yetersiz oldu unu söylemeliyim. Kitap ö rencilerin
anlayaca
dilin üstünde olup, bol örneklerle desteklenmedi i ve ilk defa felsefe görecek
ö renciler için bir çok filozofun kendilerine has kavram ve cümleleriyle dolu bir kitap olu u,
3
sözlü ün daha kapsaml olmas n gerektirmektedir. Bu bir zorunluluk olarak kar m za
ç kmaktad r.
Her ö retmen gibi ben de ö retmen oldu umda, dersimin ö renciler taraf ndan
dikkatle dinlenmesi, önemli görülüp, dikkate al nmas n isterim. Bunun için ö retmen olarak
kendi üzerime dü eni yerine getirmem gerekti ini biliyorum, dersimi toplumsal olaylardan
güncel örneklerle ö rencilerin seviyesinde anlatarak dersi verimli ve anla l r k lmay
çal aca m.
Fakat bunun yan nda bir dersin en önemli materyali de kitapt r. Kitap ö rencilerin
evlerinde ve her yerde yanlar nda olaca ndan, özellikle felsefe kitab n n daima
güncelle tirilmesi yeni bask lara aç k olmas gerekmektedir. Çünkü felsefe “daima yolda
olmak” demektir. Bu anlamda ö rencilerin ara t rma ruhlar n n da geli mesi ve güncel
olaylar takip edebilmeyi ö renebilmeleri aç s ndan bir felsefe kitab nda en temel ruh
Aristoteles’in sözüyle de u olmal d r: “.nsanlar do al olarak bilmek isterler.” Gerçektende
insan insan yapan en önemli özelliklerden biri herhalde onun kendisini çevreleyen dünyay ,
içinde ya ad
toplumu, geçmi ini ve bütün yanlar ile bizzat kendisini tan mak ve bilmek
istemesidir.
SONUÇ
Liseler için haz rlanan felsefe kitab daha önce de belirtti im gibi yo un ve tekdüze bir
anlat m içermektedir. Felsefe dersini fazla sevmeyen, gereksiz gören bir çok ö renciyi
felsefeye çekmekten ziyade bu kitap, felsefeyi daha itici bir hale getirmi . Felsefe grubu
ö retmeninin i ini daha da zor bit duruma itmi .
Tarih dersinin kitaplar da yo un bir anlat m içermesine ra men ö rencilerin ço u bu
ders kitab n zevkli ve gerekli buluyor. Ancak e itimin temel ta
olan felsefe – tarih kadar
ezber gerektirmemesine ra men1 yo un ve s k c bir anlat mla ö rencilerin kar s na ç k yor.
Felsefe bir çok kayna a sahip büyük bir deniz gibidir, denizin k y s na ula mak için çok fazla
kulaç atmak gerekir. Ele tirisini yapt
m felsefe kitab ö renciye kulaç atmay ö retmek
yerine denizin ortas nda b rak p gidiyor. Okuma parçalar , örne in ünitenin ba nda yer
alabilirdi. Ünlü filozoflar n sözlerine ba l klardan sonra yer verilip ö renciden yorum
yapmas istenebilirdi.
De erlendirme sorular
k sm nda “aç klay n z, belirtiniz” gibi sorulara
yer
vermektense “ele tiriniz, yorumlay n z” gibi dü ünmeye ve ara t rmaya sevk ettirici sorulara
4
yer verilmeliydi. Çünkü felsefe ezberden çok dü ünmeyi ve anlamay gerektiren bir bilimdir.
Ö rencinin dü ünmesi ve anlayabilmesi için felsefe kitab özendirici hale getirmelidir.
Ad mlar n yeni atmaya ba layan ö rencinin yola ç kmas n sa lamak ona yard mc
olmak için öncelikle kendisini tan ms n sa lamak gerekir. Felsefe bu konuda en büyük
yard mc lardan birisi olsa gerek. Felsefe ö retmeni ö renciyi zorlamal , ek kaynaklar vererek
okumaya te vik etmelidir. Bu kitap ana kaynak de il, yard mc konumundad r. Bir matematik
dersi ne kadar dü ündürücü ve zorlay c ise felsefe de öyle olmak zorundad r. Çünkü felsefe,
matematik kadar e itimin olmazsa olmaz ta lar ndan biridir. Topluma yararl , idealist bireyler
yeti tirmenin yolu, sorgulamay , dü ünmeyi ve anlamay ö renmekten geçer. Ancak bu üç
ilke daha çok bireysel çabalarla elde edilir ama e itim sistemimiz ezbercili i te vik etti inden
bireylerin büyük bir k sm bu üç ilkeden yoksundur.
.ncelemi oldu um bu kitap felsefe tarihini anlatmaktad r. Ama ders felsefe ise amaç
da felsefi dü ünmeyi sa lamak, çok derin ayr nt lara girmeden özü anlatmak olmal d r.
5
Download