Tarih Boyunca Avrupa`da Savaş ve Barış

advertisement
Tarih Boyunca
Avrupa’da Savaş ve
Barış
(II.Bölüm)
1/35
Tarih Boyunca
Avrupa’da Savaş ve Barış
Yazarı
:
Anja V.Hartmann
Beatrice Heuser
Çeviren :
Onur Atalay
Basım Tarihi
:
Aralık 2006 (1.baskı)
Etkileşim Yayınları
2/35
Tarih Boyunca
Avrupa’da Savaş ve Barış
Kitap;
- Konusunun uzmanı olan tarihçilerin
katkılarıyla hazırlanmıştır.
- İki bin yılı aşkın bir zaman dilimi
çerçevesinde,
Avrupa
tarihinde
savaş
ve
barış
olgularını
incelemekte, Eski Yunandan Varşova
Paktına Roma’dan Haçlı seferlerine
kadar her dönemde temsil edici
nitelikteki savaş ve barışlar mercek
altına almaktadır.
3/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölümün Adı :
* Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
II.Bölüme Ait Konular :
7. Bizans’ın Savaş ve Barış Kavramı
8. Erken Ortaçağ’da Kolektif
Kimlikler, Savaş ve Entegrasyon
9. Ortaçağ’da Savaş
10.Haçlı Seferleri
11.Yüz yıl Savaşlarında Savaş, Barış
ve Milli Kimlik
4/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
• Bu
bölüm,
Batı
Roma
İmparatorluğunun
parçalanmasından, Doğu Roma İmparatorluğunun
başkenti Konstantinapolis’in 1453 yılındaki fethin kadar
geçen 1000 yıllık zaman dilimini ele almaktadır.
• Bu dönemde, insanların manevi meselelere veya
ölümden sonraki hayata dair yoğun kaygılara sahip
oldukları gözlemlenmektedir.
5/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
• Emperyal yapının dağılması ve batıda yeni siyasi
düzenin ortaya çıkmasıyla birlikte Kilisenin önemi
artmaya başlamıştır.
• 5. Yüzyılın sonuna kadar, İmparatorluğun batı bölümü
parçalanmış, doğu yarısı ise merkezi karakterini
korumayı başarmıştır.
6/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
• Batıda; Kilise, Roma dilinin, kültürünün ve siyasi
kavramlarının muhafaza edildiği bir yer olarak, teolojisini
ve yeni gelenleri etkileyen düşünme şeklini geliştirmiştir.
• Doğu Roma İmparatorluğu ise kökleri Helenistik
geleneğe uzanan kültürü ile başka bir yöne yelken açtı.
Şimdi biz buna Bizans İmparatorluğu diyoruz.
7/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
Ortaçağda Savaş
• 12. yüzyıla kadar, savaşların önemli bir kısmı savaşçı
dalgalarına sebep olan ve genelde bütün kavimleriyle
hareket eden göçlerle irtibatlıdır.
• Bu göçler Roma İmparatorluğuna doğru akmış ve
Roma ile Bizans sınırında kontrolü kaybettikçe, kavimler
bu
sınırlar
üzerinde
kendilerine
krallıklar
ve
hükümdarlıklar kurmuşlardır.
8/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
Ortaçağda Savaş
• Bu dönemde savaşa esas rengini; hem yağma etmeye
hem de yerleşmeye gelen Cermen, Hun, Got ve Slav
kabileleri vermiştir.
• Bizans
İmparatorluğu;
Perslerin,
Arapların,
Peçeneklerin ve Selçuklu Türklerin tehdidi altında
yaşamaktadır.
9/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
Ortaçağda Savaş
• Araplar da Avrupa’ya hem doğudan hem de güneyden
saldırdılar. İspanya’nın büyük kısmını ele geçirdiler.
Bunlar Avrupa’ya dışarıdan dayatılan savaşlardı ve
düşmanlar
Hıristiyanlığın
savaşla
ilgili
teorik
sınırlamalarıyla bağlı değillerdi.
• Kavimler göçü ile Avrupa’ya yerleşmeye gelen
kavimlerin pek çoğu için savaş ekonomik bir meşgale
idi. Yağma amacıyla girişilen savaşlar 15. yüzyıla dek
sürmüştür.
10/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
Ortaçağda Savaş Türleri
1. Ekonomik bir meşgale olan savaşlar
2. Yağma amacıyla girişilen savaşlar
3. Sömürgeleştirmek zorla Hıristiyan yapmak amaçlı
savaşlar
4. Hanedanlıkla ilgili sebeplerden ortaya çıkan savaşlar
5. Papaların ve imparatorların seçim süreçleri nedeniyle
çıkan savaşlar
6. Krallıklar ve proto-devletlerin merkezileşmesiyle
irtibatlı olan savaşlar
7. Dini nedenle çıkan savaşlar
8. Toprak talepleri nedeniyle çıkan savaşlar
9. Bağımsızlık savaşları
11/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
Ortaçağda Savaş Türleri
• Ortaçağ boyunca; savaşlar kural, barışlar istisnadır.
• Bu savaşların pek çoğu Araplara karşı değil
Hıristiyanların kendi aralarında vuku bulmuştur.
• Bu savaşları kışkırtıcılar daima dini bir meşruiyet
arayışına girmiş, Tanrının ve hakkın yanlarında
olduğunu savunmuşlardır.
12/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
7. Bizans’ın Savaş ve Barış Kavramı
• Doğu Roma İmparatorları, Batı Roma’nın Gotların eline
geçmesinden sonra batı kısmının tekrar ihya edilmesini
kendilerine görev edinmişlerdir. Yedinci yüzyılın
başlarına kadar aktif bir ele geçirme kampanyası
gündemde kalmıştır.
• Kilise, savaşa ancak kötülüğü önlemede son çare
olarak cevaz vermekteydi. Ama yinede her zaman güç
kullanılırken; insanlık sevgisinin ve ölçülülüğün de
hesaba katılması üzerinde durmaktaydı.
13/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
7. Bizans’ın Savaş ve Barış Kavramı
• Bu teolojik etki İmparator VI. Leo (886-962) tarafından
yazılan askeri incelemenin “Tactica” girişinde beyan
edilmektedir.
• Savaş ancak barışın tekrar tesisi ve korunması için
yapılabilir, ülke savunması için ve adalet adına
üstlenilirse mazur görülebilir.
• Komşu halkları yağmalamak adına yapılan savaşın
mazur görülmesi mümkün değildir.
14/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
7. Bizans’ın Savaş ve Barış Kavramı
• Taktica; general adaylarının el kitabıdır ve bu hususta
detaylı talimatlar içermektedir. Stratejik planlamayı,
askeri teknikleri, silahları, istihbaratı incelemekte,
düşmanın karakterini, güçleri ve zayıf noktaları hakkında
detaylı gözlemler yapmakta ve hangi düşmana karşı
hangi metodu uygulamak gerektiğini anlatmaktadır.
• Bizans askeri metinleri; sadece düşmanın özelliklerine
değil, kendilerine de ışık tutardı. Böylece kendi algılarını,
önyargılarını ve güçlerini ortaya koymuş olurlardı.
15/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
7. Bizans’ın Savaş ve Barış Kavramı
• Bizanslılar sınırlarını taciz eden göçebe kabilelerle
mücadelede iki yaklaşım mevcuttur.
- Düşmanın düşmanıyla anlaşma yapmak,
- Kendi siyasi ve kültürel etki sahalarına çekmeye
çalışmak.
• İki yaklaşımda bir süreliğine iyi işlemiştir. Özellikle
ikinci yaklaşım çokça uygulanmış ve bu sayede; 6.
yüzyılda Tzani halkı, 9. yüzyılda Sırplar, Bulgarlar ve
Ruslar Hıristiyan olmuşlardır.
16/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
7. Bizans’ın Savaş ve Barış Kavramı
• Seferde; bilim adamları, taktisyenler, mühendisler,
muhasebeciler ve ustalara ihtiyaç duyulurdu. Bir kere
savaş ihtimali engellenemez bir hal aldı mı, tüm ülkede
hazırlıklar başlardı.
• Birlik beraberliğe çok önem verilirdi, generallere
kardeşleri ve dostları aynı birliğe koymaları tavsiye
edilirdi. Böylece savaş esnasında birbirlerini terk
etmeyecekler ve aralarındaki sevgi bağından dolayı
azimle birbirlerini savunmaya devam edeceklerdir.
17/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
7. Bizans’ın Savaş ve Barış Kavramı
• Orduya paralı asker olarak alınan ama farklı dine
mensup savaşçılara ihtiyatla yaklaşılmaktadır. Onlarla
sırlar paylaşılmaz, sayısının yerli askerlerin sayısını
geçmemesine dikkat edilirdi.
• Paralı askerler düşmanla aynı kavimden ise, ülkenin
başka bir yerine gitmek zorundaydılar.
18/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
7. Bizans’ın Savaş ve Barış Kavramı
• Savaş esirleri, ganimetle beraber, alkışlar altında
ilerleyen
zafer
alayında
sergilenir,
böylece
imparatorluğun gücü gösterilmiş olurdu.
•Savaş esirleri, bir generalin alacağı bilgiler sayesinde
savunmasını veya saldırısını daha dakik bir şekilde
planlayabileceği, düşmanlarının planı veya kuvvetlerinin
sayısı gibi sırların elde edilmesi için bulunmaz bir
kaynaktı.
• Savaş esirleri, düşman bir ülkeye yapılan bir seferde
canlı kalkan olarak kullanılmışlardır.
19/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
7. Bizans’ın Savaş ve Barış Kavramı
• Barış görüşmeleri, generallerin arasında gidip gelen
özel temsilcilerle (elçi) başlardı. Elçilere saygılı
davranılırdı. Bununla ilgili yerleşmiş bir protokol
mevcuttu.
• Araplarla müzakerelerin temel konusu esir değişimidir.
İki tarafta da eşit sayıda esir değiştirilmesi bir şarttır.
• Anlaşmaların imzasında delegelerin nasıl oturtulacağı
bile önemli bir meseleydi. Bizanslılar 946yılında Arap
Emirleri ile yapılacak müzakere için yuvarlak masa
tedarik etmişlerdir.
20/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
8. Erken Ortaçağ’da Kolektif Kimlikler, Savaş ve
Entegrasyon
• Erken Ortaçağ’da etnik gruplar temelde, ortak bir mitsel
gelenek üzerine inşa olunmaktadır. Efsanevi kökenlerine
ve şanlı şanlı tarihlerine dair bu hikayeler grubun
kimliğini oluşturmaktadır.
• Bu çağda hayat ne romantik nede uyumludur. Kişiler
sürekli kendilerini bir savaş hali içinde bulurlar.
• Bu çağda yaşayan halklar karşımıza etnik çeşitliliğe
sahip göçebe birlikler olarak çıkmaktadır.
21/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
8. Erken Ortaçağ’da
Entegrasyon
Kolektif
Kimlikler,
Savaş
ve
• Alim Sevilli İsidorus (ölümü 636)
“Etymologiae”
çalışmasında, bazı silah isimlerinin etnik isimlerle
benzer olduğunu anlatmaktadır.
• İlk anlaşma (Foedus), 3. yüzyılda Gotlarla yapılmıştır.
Bu anlaşma bir dizi anlaşmaya örnek teşkil etmiştir.
22/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
9. Ortaçağ’da Savaş
• Bu çağda savaşların yürütülme şekli Akademik askeri
tarih yazımının kurucu babası olarak bilinen Hans
Delbürck’ın bilinen prensiplerine uygun değildir.
• Hans
Delbürck’a
göre
muharebeler
nadiren
belirleyicidir.
Bunun
sebebi
siyasi
kurumların
gelişmemişliğidir. Feodal Avrupa’da güç, yöneticilerinin
emirlerini dinleyip taktik ve stratejik tasarımlarını
uygulayacak disipline sahip silahlı birlik toplamalarına
izin vermeyecek ölçüde dağınık idi.
23/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
9. Ortaçağ’da Savaş
• Delbürck ile aynı çağda yaşamış olan İngiliz Sir
Charles Oman bu çağda belirleyici savaşların yokluğunu
“zihni gelişmemişlik” olarak ifade etmiştir.
• Oman’ın Haçlı Seferleri hakkındaki yargısı, “Kutsal
topraklara yapılan bu seferlerden başka hiçbir örnek
yoktur ki, kör cesaret bu denli pervasızca sergilenmiş
veya strateji veya taktiğin en basit kuralları bu kadar
aptalcasına gözardı edilmiş olsun”
•Oman’a göre; 14. yüzyılda barutun sahneye çıkmasına
kadar “strateji ve taktikte” az ilerleme kaydedilmiştir. 24/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
9. Ortaçağ’da Savaş
• Belçikalı
ortaçağ
askeri
tarihçisi
Jan-Frans
Werbrugggen’in temel fikri; stratejilerin önünün kesen
şeyin olanaksızlıklar olduğu varsayımıdır.
• Ortaçağ ordularının taktik anlamda iyi olduğunu,
disiplinlerini
ortaya
koyduklarını
ve
savaş
meydanlarında manevralar yaptıklarını ikna edici bir
tarzda anlatmıştır.
25/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
9. Ortaçağ’da Savaş
• Soylular, savaşı onlara özgü karlı bir iş olarak tutma
hususunda kararlıydılar ve köylülere, paralı askerlere ve
kasaba tüccarlarına karşı hiç acımaları yoktu.
• Hıristiyan
ideolojisinin
bir
yansıması
olarak,
heterodoks dini anlayış sahiplerine yapılan muamele de
zalimceydi.
• Kuşatmalarda uygulanan kanunlar “Tesniye (Tevrat)”
ye dayanmaktadır. Burada “Şehir kuşatmaya direnirse,
bütün erkekleri kılçtan geçireceksin, ganimeti ordu
mensupları arasında pay edeceksin.” denmektedir. 26/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
10. Haçlı Seferleri
• Hıristiyan inancında; İsa tarafından kurulan Kilse’ye
üyelik kurtuluşa ermek için bir zorunluluktur.
• Katoliklere göre; otorite, onlara piskoposların (özellikle
de Roma piskoposunun (papa) yol göstericiliğinde
bulunmaktadır. Papa, İsa adına bütün Kilise’ye göz kulak
olma sorumluluğunu Aziz Petrus’tan almıştır.
• Yetkili bir yol göstericiye tabi, ayrı, belirli bir inanan
topluluğu fikri haçlı seferleri teorisinin temelini
oluşturmaktadır
27/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
10. Haçlı Seferleri
• Haçlı Seferi; hıristiyanlığı iç ve dış tehditlere karşı
korumak adına yürütülen hıristiyan kutsal savaşının bir
çeşididir.
• Onu diğerlerinden ayıran yön, onun tevbeyle olan ilgisi
ve otoritesini İsa adına Papa’dan almasıdır.
• İki dönüşüme sebep oldu. Bunlar; Askeri tarikatlar ve
Haçlı birlikleridir.
28/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
10. Haçlı Seferleri
• Düşmanları sadece Müslümanlar değildi, aynı zamanda
Moğollar, pagan Baltık halkları, Ortodoks yunanlılar,
Ruslar ve Papalığa karşı olan hareketlerdir.
• Haçlı seferleri vaazları sonucunda askere alınanlar
niteliksiz, savaşmayı bilmeyen, fakir halktandı ve bu
işleri zorlaştırmıştır.
• Hıristiyan kutsal savaşının radikal bir biçimidir.
29/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
11. Yüzyıl Savaşlarında Savaş, Barış ve Milli Kimlik
• Yüzyıl savaşları 1337-1453 tarihleri arasındadır.
Çatışmanın taraflarını direk işaret edemediği için ismi
uygun düşmektedir. İki monarşi veya iki halk arasındaki
basit bir savaşın ötesinde olduğunu ima etmektedir.
• Bu savaş temel olarak krallar arasındaki bir tartışmanın
neticesidir. Kökeni, Normandiya dükünün İngiltere’yi ele
geçirişine dek uzanır.
• Ortaçağ’da İngiliz Krallarının hepsi aynı zamanda
Fransa’da toprak sahibiydiler.
30/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
11. Yüzyıl Savaşlarında Savaş, Barış ve Milli Kimlik
• Yüzyıl savaşları 1337-1453 tarihleri arasındadır.
Çatışmanın taraflarını direk işaret edemediği için ismi
uygun düşmektedir. İki monarşi veya iki halk arasındaki
basit bir savaşın ötesinde olduğunu ima etmektedir.
• Bu savaş temel olarak krallar arasındaki bir tartışmanın
neticesidir. Kökeni, Normandiya dükünün İngiltere’yi ele
geçirişine dek uzanır.
• Ortaçağ’da İngiliz Krallarının hepsi aynı zamanda
Fransa’da toprak sahibiydiler.
31/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
11. Yüzyıl Savaşlarında Savaş, Barış ve Milli Kimlik
• 1259 yılında Paris Anlaşması, İngiliz Kralının Fransa’da
sahip olduğu toprakları, Fransa Kralının vassalı
(derebeyliği) olarak elinde tutabileceğini karara bağladı.
• Böylece; İngiliz Kralı aynı zamanda Fransa’daki
toprakları nedeniyle Fransa Kralının sadakate yükümlü
durumuna düşmektaydi.
• Bu anlaşma gereği İngiltere’ye ait topraklarda yaşayan
teba Fransa Kralına başvurabilirlerdi ve bu nedenle daha
önce iki savaş (1294-97, 1324-27) patlak vermişti.
32/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
11. Yüzyıl Savaşlarında Savaş, Barış ve Milli Kimlik
• Bu dönem piyadelerin dönemidir. Piyade ve Okçuların
sayısı çok fazladır.
• Asker kaynağı geleneksel şövalye sınıfının dışına
doğru genişlemiştir.
• Zafer, Fransızlara ancak 1440 yılında ordularına levazım
birlikleri, okçular ve etkili ağır silahlarla tekrar organize
ettiklerinde gelmiştir.
33/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
11. Yüzyıl Savaşlarında Savaş, Barış ve Milli Kimlik
• İki ülkede de profesyonel ordu gelişmiştir. Soylular için
bile ücret devreye girmiştir.
• Ticaret ambargoları ve ablukalar uygulandı.
• Uzun süren İngiliz-Fransız çatışmasının, iki milletin
sahip olduğu ayrı kimliklerin tanımlanmasında ve
birbirlerini algılamalarının değişmesinde büyük etkisi
olmuştur.
34/35
Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış
II.Bölüm: Ortaçağ’da Savaş, Barış ve İnanç
11. Yüzyıl Savaşlarında Savaş, Barış ve Milli Kimlik
• Her ne kadar siviller akınların ve kuşatmaların asıl
kurbanlarıysalar da sistematik bir soykırım olmamıştır.
• Orduların boyutu çok geniş toprakları ele geçirmeye
izin vermemektedir.
• Barut bilinmekteyse de, daha bulunuşunun çok
başlarındaydı ve bu dönemde belirleyici bir silah
olmaktan çok, caydırıcı bir rolü olmuştur.
35/35
Download