Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı

advertisement
Dersin Adı
İSLAM
TARİHİ
12 .Sınıflar
B GRUBU
SORULARI
Tarihi
Öğrencinin
Sınıf
12
Öğretim Yılı
Dönemi
Sırası
2014-2015
2
1
No
Sınıf
İSLAM TARİHİ
Ad Soyad
Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız.(2*5= 10 puan)
1- Abbasi Devletinin teşkilatlanmasını sağlayan, gerçek anlamda kurucusu olan halife…………………………….. .
2- Üsküdar’a kadar gelerek, Gaza ve Cihat amaçlı Bizans’ı kuşatan ünlü İslam Halifesinin adı………..
3- Abbasi Devletinde tercüme odası ve kütüphane olarak kullanılan teşkilatın adı……………………
4- Abbasi Devletine …………………..Devleti son vermiştir.
5- Vezirlik makamı ilk defa……………………..zamanında oluşturulmuştur.
Soru 2:Aşağıdaki yer alan ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (2*5= 10puan)
1-.Samarra, İranlı askerler için inşa edilmiş Avasım kentidir. ( )
2- İslamiyet doğduğunda Orta Asya’da yer alan Türk Devleti Hun Devletidir. ( )
3- İran’ın fethi sonrası Hz. Ömer zamanında ticari açıdan Türk- İslam ilişkisi başladı.( )
4- Babek isyanını ünlü Türk komutan Afşin bastırmıştır. ( )
5- Taberi, İslam dünyasında Tefsir alanında ün yapmış alimlerdendir. ( )
Soru 3:Aşağıdaki test sorularını çözünüz. (2*5=10 puan)
1-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman
olmasını
kolaylaştıran
etkenlerden
değildir?
a)Eski inançlarına benzer yönler olması
b)Abbasilerin Türklere iyi davranması
c)Ticari ilişkiler
d)Mutasavvıfların gayreti
biri
2- Hangisi İslam Devletlerinde başkentlik yapmamıştır?
ABCDE-
Mekke
Medine
Kufe
Şam
Bağdat
e)Türklerin vergiye bağlanmaları
Soru 4:Talas Savaşında mücadele eden devletlerin isimlerini yazarak, savaşın sebep ve sonuçlarını
yazınız? (Mücadele eden devletlerin isimleri 5 puan, sebepler 5 puan, Sonuçlar 5 puan; toplam 15 puan)
Soru 5: Abbasi Devletinde “Altın Çağ” yaşatan Halife isimlerini yazınız? ( Not: Halifelerin sırası önemli değil! )
/15 puan
Soru 6: Emevi Devletinde uygulanan Mevali Politikasının tanımını kısaca yaparak, Mevali politikasının
özelliklerini ve İslam dünyasını olan olumlu veya olumsuz etkilerini yazınız?
(Tanım ve özelliği 5 puan, Olumlu olumsuz özellikleri 5 puan; toplam 10 puan)
Soru 7: Abbasi Devletinde çıkan İslam karşıtı dini ve siyasi isyanların isimlerini yazarak,
Babek /Hürremiler İsyanı ile ilgili bilgi veriniz?
( İsyanların isimleri 5 puan, Babek isyanı 10 puan; toplam 15 puan)
Soru 8: Haçlı Seferlerinin sebeplerini yazarak, I. Haçlı Seferinin önemini ve sonucunu açıklayınız?
(Haçlı seferlerinin sebepleri 10 puan, I. Haçlı seferinin önemi ve sonucu 5 puan; toplam 15 puan)
Sınavda başarılar dilerim…
Dersin Adı
CEVAP
ANAHTARI
İSLAM
TARİHİ
B GRUBU
SORULARI
Tarihi
Öğrencinin
Sınıf
12
Öğretim Yılı
Dönemi
Sırası
2014-2015
2
1
No
Sınıf
İSLAM TARİHİ
Ad Soyad
Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız.(2*5= 10 puan)
1- Abbasi Devletinin teşkilatlanmasını sağlayan, gerçek anlamda kurucusu olan halife Cafer bin Mansur
2- Üsküdar’a kadar gelerek, Gaza ve Cihat amaçlı Bizans’ı kuşatan ünlü İslam Halifesinin adı Harun Reşid
3- Abbasi Devletinde tercüme odası ve kütüphane olarak kullanılan teşkilatın adı Beytü’l-Hikme
4- Abbasi Devletine Moğol Devleti son vermiştir.
5- Vezirlik makamı ilk defa Abbasi Devleti zamanında oluşturulmuştur.
Soru 2:Aşağıdaki yer alan ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (2*5= 10puan)
1-.Samarra, İranlı askerler için inşa edilmiş Avasım kentidir. ( Y )
2- İslamiyet doğduğunda Orta Asya’da yer alan Türk Devleti Hun Devletidir. ( Y )
3- İran’ın fethi sonrası Hz. Ömer zamanında ticari açıdan Türk- İslam ilişkisi başladı.( D)
4- Babek isyanını ünlü Türk komutan Afşin bastırmıştır. ( D )
5- Taberi, İslam dünyasında Tefsir alanında ün yapmış alimlerdendir. ( D )
Soru 3:Aşağıdaki test sorularını çözünüz. (2*5=10 puan)
1-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman
olmasını kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
a)Eski inançlarına benzer yönler olması
b)Abbasilerin Türklere iyi davranması
c)Ticari ilişkiler
d)Mutasavvıfların gayreti
e)Türklerin vergiye bağlanmaları
DOĞRU CEVAP:E
2- Hangisi İslam Devletlerinde başkentlik yapmamıştır?
FGHIJ-
Mekke
Medine
Kufe
Şam
Bağdat
DOĞRU CEVAP: A
Soru 4:Talas Savaşında mücadele eden devletlerin isimlerini yazarak, savaşın sebep ve sonuçlarını
yazınız? (Mücadele eden devletlerin isimleri 5 puan, sebepler 5 puan, Sonuçlar 5 puan; toplam 15 puan)
Talas Savaşında Abbasi Devleti, Karluk Türkleri ve Çin devleti savaşmıştır. Savaşın temel sebebi Orta Asya siyasi hakimiyet mücadelesidir.
Savaşın sonundaTürk-Arap ittifakı savaşı kazanmış, Orta Asya’nın Çinlileşmesi engellenmiş, yaşanan dostluk Türklerin İslamlaşma sürecini
başlatmış, Kağıt, Pusula, Matbaa, Mürekkep, Barut gibi teknik ürünlerin Türk ve Araplar tarafından öğrenilmesini sağlamıştır. Talas Savaşı
ile birlikte Türk-İslam Tarihi başlamış, Türkler İslam dünyasının bayraktarlığını üstlenmiştir.
Soru 5: Abbasi Devletinde “Altın Çağ” yaşatan Halife isimlerini yazınız? ( Not: Halifelerin sırası önemli değil! ) /15
puan
Halife Cafer bin Mansur, Harun Reşit, Me’mun, Mu’tasım ve Vasık dönemi “Altın Çağ” olarak kabul edilen dönemdir.
Soru 6: Emevi Devletinde uygulanan Mevali Politikasının tanımını kısaca yaparak, Mevali politikasının
özelliklerini ve İslam dünyasını olan olumlu veya olumsuz etkilerini yazınız?
(Tanım ve özelliği 5 puan, Olumlu olumsuz özellikleri 5 puan; toplam 10 puan)
Mevali: Azat edilmiş köle, Arap olmayan Müslüman. Emevi Devleti tarafından güdülen Arap Milliyetçiliği olarak da
adlandırabileceğimiz Mevali Politikası, Arap olmayan Müslümanların devlet kademesine alınmaması, Gayr-i Müslimler gibi
Haraç vergisi vermeye zorlanması, her türlü sosyal ve siyasi hayattan dışlanmaları sonucunu doğurmuştur. Bu ırkçı tutum
devletin merkezi otoritesini arttırmış olsa bile İslamı seçenlerin sayısını azaltmış, Arap olmayan toplumlar Müslüman olmaktan
uzak durmuş, en son olarak da Emevi Devletinin Mevali Politikası ile dışladığı insanlar -başta Abbasoğulları olmak üzere- bir
araya gelerek Emevi Devletine siyasi açıdan son verecek olan büyük isyanları başlatmıştır. Mevali Politikası bu yönüyle
İslamın eşitlikçi ve hoşgörülü anlayışına ters düşmektedir.
Soru 7: Abbasi Devletinde çıkan İslam karşıtı dini ve siyasi isyanların isimlerini yazarak, Babek / Hürremi
İsyanı ile ilgili bilgi veriniz?
( İsyanların isimleri 5 puan, Babek isyanı 10 puan; toplam 15 puan)
Mukanna/Peçeli İsyanı, Babek/Hürremi İsyanı, Mazyar İsyanı, Zındıklar Haraketi…
BABEK İSYANI/HÜRREMİLER: Abbasi Devleti zamanında çıkmış en önemli ve en tehlikeli isyandır. Babek İsyanı
Azerbaycan merkezli ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 20 yıl devleti uğraştırmıştır. Mukanna gibi Babek’te ilahlık ve peygamberlik
iddiasından bulunmuş, İslam’ın haramlarını helal kılan fikirlere sahip olmuştur. İsyanın diğer isyanlardan daha tehlikeli ve etkili
olmasının sebebi başka devletler tarafından desteklenmesidir. Başta Abbasi Devletinin en büyük rakibi olan Bizans devleti
olmak üzere Ermenistan gibi birçok devlet tarafından isyan desteklenmiştir. İsyanı sona erdiren kişi ise Türk komutan Afşin’dir.
Soru 8: Haçlı Seferlerinin sebeplerini yazarak, I. Haçlı Seferinin önemini ve sonucunu açıklayınız?
(Haçlı seferlerinin sebepleri 10 puan, I. Haçlı seferinin önemi ve sonucu 5 puan; toplam 15 puan)

Sebepleri:
 Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak
Hristiyan devlet olan Bizans’a yardım etmek
 Doğunun zenginliğine ulaşmak
 Türkleri Anadolu’dan atmak
 Hristiyanlığı yaymak
 Macera arayışı
I. Haçlı Seferinin önemi ve sonucu: Müslüman Devletlerin Haçlılara karşı aldığı tek yenilgi I. Haçlı
seferidir. Bu yenilgi sonrası Haçlıların koymuş olduğu büyük hedef olan KUDÜS, Haçlılarca ele
geçirilmiş, Urfa, Antakya, Tarsus, Adana gibi kentlerde Haçlı Kontlukları kurulmuş, Anadolu Selçuklu
Devleti başkenti İznik’i ve Batı Anadolu topraklarını kaybederek Konya’ya çekilmek zorunda kalmıştır. I.
Haçlı Seferi Bizans üzerine yapılan Türk akınlarını durdurmuştur.
Download