Slide 1

advertisement
Erasmus + Yetişkin Eğitimi
Stratejik Ortaklıklar
Amaçları
• Yeni ve yenilikçi yaklaşımları;
-Geliştirmek,
-Transfer Etmek,
-Uygulamak,
- Yaygınlaştırmak
Amaçları
• Temel becerilerin geliştirilmesi
• Yerel, Ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik
etmek,
• Yeterliliklerin işgücü piyasası ile uygunluğunu
arttırmak,
• Sürekli eğitimin kalitesini arttırmak,
• Girişimcilik, dil ve dijital becerilerin
geliştirilmesi,
Amaçları
•
Kurumların kurumsal kapasiterini geliştirmek,
• Yetişkin eğitimi alanında çalışanların mesleki
gelişimini teşvik etmek,
• Yeterliliklerin tanınması ve belgelendirilmesi,
Hangi Kurumlar Başvurabilir?
•
•
•
•
•
•
3 farklı program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş ile
Yüksek Öğretim Kurumu
Araştırma Enstitüsü, Araştırma Merkezi
Kültürel kuruluş, kütüphane, müzeler
Ticaret Odaları, Mesleki Dernekler, Sendikalar
Dernek, STK,
Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri
sunan kurumlar,
• Küçük, orta veya büyük ölçekli kamusal veya kurumsal işletmeler,
• Kamu Kurumları
Proje Süresi ve Başvuru Tarihi
• Proje Süresi: 2 veya 3 yıldır.
• Başvurular Nereye Yapılır: Türk Ulusal
Ajansı’na yapılmaktadır.
• Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015, Brüksel
saati ile 12:00
2015 Yılı Yetişkin Eğitimi Alanı Öncelikleri
• Yetişkinlerin (okur yazarlık, digital yetenekleri) gibi
temel yeteneklerini geliştiren projeler,
• Yetişkin eğitim politikalarının ulusal, bölgesel ve lokal
düzeyde faydasını değerlendiren projeler,
• Yetişkin eğitimi veren kurumlarla ilgili bilgi veren
projeler,
• Yetişkinlere inovativ yöntemlerle yüksek kalitede
öğrenim imkanı veren projeler,
• Yetişkin eğitmenlerinin yetkinliklerini arttıran ve yeni
teknolojileri kullanmalarını teşvik eden projeler.
Faaliyetler
• Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler,
• Ortaklararası uygulama ve deneyimlerin
paylaşımına yönelik faaliyetler,
• Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test
edilmesine ve uygulanmasına yönelik
faaliyetler,
• Eğitim/Öğretim Faaliyeti*
Faaliyetler
• Eğitim/Öğretim Faaliyeti
Başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru
formunda beyan etmek şartıyla projede yer
alan bireylerin, projenin amaçlarını
gerçekleştirebilmelerine katkı sağlayacak,
ortak ülkelerde eğitim/ öğretim faaliyetleri
yapılabilir.
Faaliyetlerin Süreleri
• Kısa dönemli ortak personel eğitimi: 5 gün – 2 ay
• Uzun dönem eğitim/öğretim görevlendirmesi: 2-12
ay
• Kısa dönem fiziksel hareketliliği sanal hareketlilik ile
birleştiren karma hareketlilik: 5 gün- 2 ay
Hibe Miktarı
Toplam Hibe Miktarı Ne Kadardır?
• 150.000 € 1 yıl
• 300.000 € 2 yıl
• 450.000 € 3 yıl
Hibe Başlıkları
-
Proje yönetimi ve uygulama
Ulus aşırı proje toplantıları
Fikri çıktılar
Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler
Diğer maliyetler (İstisnai Masraflar)
Özel ihtiyaç desteği
Opsiyonel
Destek Oranları
Proje Yönetimi ve Uygulama:
• Koordinatör kuruluş: 500 € / Ay
• Katılımcı kuruluş: 250 € / Ay
• Azami 2750 € / Ay
Ulus Aşırı Proje Toplantıları:
Proje uygulamaları ve koordinasyon toplantıları. Şarta bağlı
projede gerekçelendirilmesi gerekmekte.
• 100-1999 Km. 575 € / Katılımcı / Toplantı
• 2000 Km. ve üzeri 760 € / Katılımcı / Toplantı
• Azami 23.000 € / Yıl
Destek Oranları
Fikri Çıktılar ( Eğitim programları, açık öğretim
kaynakları, bilgi iletişim teknolojilerine ait ürünler,
analizler, bilimsel çalışmalar, öğretme yöntem ve
teknikleri, müfredat, vb.) Şarta bağlı
Sorumlu Personel Kategorileri
1. İdareci (88 € / Kişi / Gün)
2. Öğretmen/Eğitmen/Araştırmacı (74 € / Kişi / Gün)
3. Teknisyen (55 € / Kişi / Gün)
4. İdari Personel (39 € / Kişi / Gün)
Destek Oranları
Uluslararası
Konferans/Seminer/Etkinlikler: (Fikri
çıktılar ile doğrudan ilgili olması koşulu ile)
• 100 € / Yerli Katılımcı
• 200 € / Yabancı Katılımcı
• Azami 30.000 € / Proje
Destek Oranları
Diğer Maliyetler (Hizmet alımı, taşoronluk
vb.)
Azami 50.000 € / Proje , %75
Özel İhtiyaç Desteği
Başvuru formunda beyan edilmek koşulu ile
uygun bulunan harcamaların %100’ü Engelliler
için kullanılmaktadır.
Destek Oranları
Opsiyonel: Seyahat:100-1999 km: 275
Avro/katılımcı
2000 km ve fazlası: 360 Avro/Katılımcı
Bireysel Destek:Uzun dönem eğitim/
öğretim görevlendirmesi, kısa dönem ortak
personel etkinlikleri. Gidilecek ülke ve gün
sayısına göre hesaplanır (harcırah tablosu)
Dil Desteği: Yanlızca 2-12 ay arası süren
faaliyetler için 150 Avro/katılımcı
Hibe Ölçütleri
• Projenin uygunluğu (En fazla 30 puan)
• Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en
fazla 20 puan)
• Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin
kalitesi (en fazla 20 puan)
• Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan)
Hibe Ölçütleri
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi
• Başvuru öncesi kayıt işlemi
• TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt ve başvuru formunun
indirilmesi
• Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin başvuru formuna
eklenmesi. Eklenmesi gereken belgeler:
a) Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali,
b) Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberinde belirtilecek diğer ek
belgeler.
• Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak
çevrim içi gönderim yapılması
• Formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine yüklenmesi
NOT: Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı
olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen
başvuru formları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu
TEŞEKKÜRLER
İletişim:
Rektörlük Binası, 1. Kat, No: 103-104 34469
Maslak/İstanbul
Tel: +90 212 285 6652
Faks: +90 212 285 7050
Web Sitesi: http://www.abmerkezi-arastirma.itu.edu.tr/
E-mail: [email protected]
Download