Faaliyetler - Orta Öğretim Projesi Web Sitesi

advertisement
SORUMLU OLMAK
ROMANYA’DA OKUL-TOPLUM HİBELERİ
PROGRAMI
Ana Maria Sandi
Danışman
Dünya Bankası
EĞİTİMDE GENEL EĞİLİM


Okullara yeni karar verme yetkisi ve
sorumluluğu vererek eğitim kurumlarını
yerel ihtiyaçlara daha duyarlı hale
getirmek
Gerekçesi: merkezi yönetimin spesifik
yerel ihtiyaçları bilme ve yerel kapasiteyi
kullanma olanağının sınırlı olması
EĞİTİMİN İYİLEŞTİRİLMESİNİN
FİNANSMANI

Çeşitlik olasılıklar:


Küçük hibe programları : okul
(öğretmenler, okul müdürü, veliler)
yerel ihtiyaçlara cevap vermek için
ilave finansman elde eder
Kişi başı finansman formülü ile birlikte
okul tabanlı yönetim
Romanya’da Kırsal Eğitim
Projesi


2003-2009 döneminde 91 milyon ABD$.
Bunun; 12 milyon ABD$’ı Okul-Toplum
Hibeleri Programı için
Proje Dünya Bankası’nın ilk yıllık
“Avrupa’da ve Orta Asya’da İnsanların
Yaşamlarını İyileştirme” ödülünü
kazandı
HİBE PROGRAMI



Amaç: okulları ve toplumu, okullardaki
eğitimin kalitesini arttırmak için
yetkinleştirmek
Yöntem: (i) Okul Gelişim Planlarının ve okul
iyileştirme projelerinin hazırlanmasında okul
kurullarına yardımcı olmak; ve (ii) hibeler
yoluyla okul iyileştirme projelerini finanse
etmek
Okul iyileştirme projeleri üç kategoriye
ayrılıyor
Okul İyileştirme
Projelerinin Üç Kategorisi
1. Öğrencilerin katılımını teşvik eden ve
dezavantajlı öğrencilere destek
sağlayan projeler :
ekip çalışmasının ortaya çıkarılması,
interaktif öğretim/öğrenme yöntemlerinin
geliştirilmesi, öğrencilere meslek rehberliği,
dezavantajlı öğrencilere özel dersler, müze
ve kütüphane ziyaretleri, bahçe düzenleme,
okul botanik bahçesi
Üç Kategori (devamı)
2. Öğretmen performansının
gelişmesini destekleyen projeler :
multimedya ortamları yoluyla
öğrencilerin yeteneklerini ve becerilerini
geliştirme, oyun teknikleri geliştirme,
yeni öğretim materyalleri geliştirme,
öğretmen eğitimi
Üç Kategori (devamı)
3. Ortaklıkları güçlendiren, okulları
topluma açan projeler :
“okul kapıları açık” günleri, gelenekleri
canlı tutma, okul dergisi, okul radyosu
Okul Tabanlı Öğretmen
Eğitimi


Amaç: Öğretimde kavramsal ve
uygulamaya dönük bir değişimi
desteklemek
Faaliyetler: Eğitimin nasıl geliştirilebileceği
ile ilgili fikirleri öğretmenlere sunmak;
öğretim/öğrenme kaynakları sunmak; yeni
öğretim yöntemlerinin uygulanmasında
öğretmenleri desteklemek
Kütüphanemiz


Amaçlar: okulların kullanabileceği
öğretim/öğrenme kaynaklarını
geliştirmek
Faaliyetler: toplumdan para ve kitap
toplamak; ekolojik eğitim “ağaçlar
kitaplarımızın kaynaklarıdır”; saha gezisi
“bir kitabın yolculuğu”, kitap yazarları ile
buluşmalar
Ekolojik Eğitimin Teşvik
Edilmesi


Amaç: Öğrenciler, öğretmenler, veliler
arasında ve toplumda çevre bilincini
geliştirmek
Faaliyetler: kamuoyu anketi; öğrenciler,
veliler, yerel yetkililer, sağlık yetkilileri ve polis
yetkilileri ile toplantılar; çevre koruma
faaliyetleri (çöp toplama ve ayırma, ağaç
dikme, ağaç temizleme); fotoğraf sergisi;
broşür yayınlama.
Geleneklerimizi Bilmek


Amaç: okulun çekiciliğini arttırmak
Faaliyetler: “Haydi beraber yapalım” – veliler
ve öğrencilerin birlikte geleneksel halk
kıyafetleri dikmesi; “Küçük ressamlar” – okul
sonrası resim faaliyeti; folklor ve halk müziği
grubu; okulda etnografya – okul müzesi için
sergilenecek objelerin toplanması, geleneksel
müzik parçalarının toplanması.
İletişim, Keşif, Kendi Yolunu Bulma


Amaç: Öğrenme ilgisini ve motivasyonunu
uyandırmak
Faaliyetler: müzelere, tiyatrolara ziyaretler
(en iyi öğrenciler ve dezavantajlı öğrenciler
için ücretsiz); okulda şiddetin önlenmesi ve
çevrenin korunması ile ilgili müfredat dışı
etkinlikler; okul dergisi.
Küçük Gazeteci


Amaç: iletişim becerilerini geliştirmek
Faaliyetler: dergi “ofisinin” rehabilite
edilmesi ve donatılması; yazı ve iletişim
eğitimi; derginin hazırlanması
Her Çocuk Eşit Fırsata
Sahiptir


Amaç: okul içi verimliliği arttırmak
Faaliyetler: öğrenci danışmanlığı, saha
gezileri, “tiyatro – köydeki öğrenciler
için bir gizem”, bir meslek okuluna
ziyaret, küçük okul onarımları ve
ekipman alımı
Doğanın Küçük-Büyük
Harikaları


Amaç: Fen bilimleri eğitiminde disiplinler
arası etkileşimi vurgulamak
Faaliyetler: sınıf dışı dersler, saha
gezileri, bilgi ve kaynak materyal
toplama
Yapı

Hibeler tüm ülkelere sağlanıyor, ancak bir risk
endeksine göre:



Düşük riskli okullar (fonların %20’si) ve orta riskli
okullar (fonların %30’u) için daha sıkı rekabet var.
Yüksek riskli okullar fonların yüzde 50’sine
erişebiliyor.
Hibenin tavan değeri 10.000 ABD$; ortalama
hibe değeri 5.000 ABD$; %10’luk ayni veya
nakdi yerel katkı
Okul Kurulunun Rolü






Okul tanı faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi ve Okul Gelişim
Planlarının hazırlanması
Destek almak için yerel konsey ile
işbirliği (yerel katkı)
Proje ekibinin oluşturulması
Proje ve bütçenin onaylanması
Proje uygulamasının izlenmesi
Proje sürdürülebilirliğinin sağlanması
Proje Ekibinin Rolü




Öncelikli sorunların seçilmesi ve proje
önerisinin hazırlanması
Bütçe hazırlama, yerel katkı
kaynaklarının tespiti
Proje ile ilgili olarak Okul Kurulu ile
istişare, onay alma ve proje önerisinin
sunulması
Proje uygulaması
Hibe Anlaşması





Eğitim Bakanlığının finansman kararı
Proje Ekibi ile Hibe Anlaşmasının imzalanması
Hibe Anlaşmasında harcama dilimleri belirlenir
Proje uygulaması ülke düzeyindeki birimlerce
denetlenir
Denetleme raporlarına dayalı olarak,
finansman dilimleri serbest bırakılır.
Sonuçlar





118 kolaylaştırıcı 7.662 okul/topluluk için
kolaylaştırıcılık yaptı
4.130 öneri sunuldu
1.537 hibe verildi
Okula devam ve eğitim kalitesi yükseldi
Hükümet küçük hibeler programına kendi
kaynakları ile devam etti (2.400 öneri
sunuldu, 600 hibe onaylandı, bunların yarısı
daha önce bir proje uygulamış olan kırsal
okullardı)
Çıkarılan Dersler



Okullar satın alma prosedürlerini
uygulamada zorluklar yaşadı
Uygulama sırasında kolaylaştırıcılığa ve
proje ekiplerinin eğitimine ihtiyaç
duyuldu
Okullar eğitim başarıları üzerinde büyük
etkisi olan müfredat dışı etkinlikleri
tercih etti
Download