Slayt 1 - adundar01

advertisement
Elektronların Dizilimi
ve
Kimyasal Özellikler
ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ
KARARLI ATOMLAR
DUBLET KURALI
OKTET KURALI
İYON-ANYON-KATYON
ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ
Element atomlarında elektronlar çekirdek
etrafında belirli enerji düzeylerinde hareket
ederler.Bu enerji düzeylerine yörünge
denir.Çekirdek etrafındaki yörüngelerde
bulunan elektron sayısı belirlidir.
Örneğin 1. yörüngeye en fazla 2 elektron
alır.2. yörüngeye en fazla 8 elektron alır.3.
yörüngeye ise en fazla 18 elektron alır ve 8
elektron ile kararlı hale gelir
Atomların sahip olduğu elektronlar belirli
katmanlarda bulunur.Bir atom tek katmana
sahip ise en fazla iki elektrona sahip
olabilir.Çünkü bir atom çekirdeğinin ilk
katmanı hatırlayacağımız üzere en fazla iki
elektron alabiliyordu.Bu durumlarda yani
atomun tek katmanlı olup da ve iki
elektrona sahipse KARARLIDIR.Atomun
iki katmanı varsa ve son katmanında sekiz
elektron bulunuyorsa ya da 3 katmanlı ise
ve son katmanında yine sekiz elektronu
bulunuyorsa bu cins atomlar da kararlı
yapıya sahiptir.
Bu şekilde birinci katmanında iki
elektronu olan helyum;
1.
katman
Helyum
atomu
Bir atom kararlı hale
gelebilmek için her
zaman son yörüngesin
deki |e| sayısını 8’e tamamlar.Sadece H,Li gibi
atomlar 2’ye tamamlar Çünkü onların
|e| sayıları en fazla 4’tür.Dolayısı ile 8’e
tamamlamak yerine elektron vererek 2’ye
tamamlamaya çalışırlar.
Diğer elementlerin son
enerji düzeylerinde
8e’dan daha az elektron
bulunur bu elementlere
kararsız atom denir.
Helyum,neon,argon atomları, katmanlarında kararlı
atomların sahip olduğu elektron diziliminde sahip
oldukları için elektron alışverişi yapmama
konusunda kararlıdır.Diğer atomlar ise elektron
alışverişi yaparak kararlı atomların elektron
dizilimine ulaşmaya çalışırlar.Bazı atomlar elektron
alarak veya vererek helyum atomunun elektron
dizilimine sahip olurlar ve bu kavram ’’Dublet
Kuralı’’olarak bilinir
ÖRNEĞİN;
3p
3n
BİR ELEKTRON VEREREK;
(lityum atomu)
3p
3n
KARARLI DURUMA GELİR.
(lityum iyonu)
Benzer şekilde bazı atomlar da elektron alışverişi
yaparak neon veya argon atomunun elektron
dizilimine sahip olmak isterler.Bu durum ’’Oktet
Kuralı’’olarak bilinir.
Yani bir atom tek katmana sahipse ve katmandaki
elektron sayısını 2’ye tamamlamışsa Dublet
Kuralı’nı,birden fazla katmana sahipse ve son
katmanındaki elektron sayısını 8’e tamamlamışsa
Oktet Kuralı’nı gerçekleştirmiş olur.
ÖRNEĞİN;
9p
9n
9p
9n
BİR ELEKTRON ALARAK;
(flor atomu)
KARARLI DURUMA GELİR.
(flor iyonu)
1+ veya 1- yük fazlalığı gösterilirken
atomun sembolünün üzerine 1 yazılmadan ‘+’
Ya da ‘-’ işareti ile göstermek mümkündür.
Atomlar elektron alarak veya vererek kararlı atomların elektron
dizilimine ulaştıklarında iyon olarak adlandırılır.
Atomlar elektron aldığında negatif yükle yüklenerek iyon haline
gelirler.negatif yüklü bu iyonlar anyon olarak adlandırılır.Bir iyonda
negatif yük sayısı pozitif yük sayısından ne kadar fazla ise o sayı
sahip olduğu yükle birlikte atomun sembolünün sağ üst köşesine
yazılır.
Atomlar elektron vererek pozitif yüklü iyon haline gelir.Pozitif
yüklü bu iyonlar katyon olarak adlandırılır.Katyonlarda pozitif yük
sayısının negatif yük sayısından ne kadar fazla olduğu bulunur ve
fazla olan yük sayısı ise, sembolün sağ üst köşesine yazılır.
Elektronlar
yerleştirilirken 1.
yörünge dolmadan 2.
yörünge
doldurulamaz.2.
yörünge doldurulmadan
3.yörüngeye geçilmez.
İki taneciğin(atom veya
iyon)kimyasal özelliğinin aynı
olabilmesi için, proton sayısı ve
elektron sayısı birbirine eşit
olmalıdır.Proton veya elektron
sayısından biri,iki atomda;farklı
ise kimyasal özellikleri de farklıdır.
ATOMLAR
İYONLAR
KATYON
YÜKLÜ İYON
ANYON
YÜKLÜ İYON
Na
Na iyonu
11 proton 11 proton
11elektron 10 elektron
F
9 proton
9 elektron
F iyonu
9 proton
10 elektron
İYONLAR
KATYON
Proton
sayısı
Elektron
sayısı
ANYON
Elektron
sayısı
Proton
sayısı
11 p
11 n
9p
9n
ELEMENT
ADI
1.KATMAN
ELEKTRON
SAYISI
2.KATMAN
ELEKTRON
SAYISI
3.KATMAN
ELEKTRON
SAYISI
TOPLAM
ELEKTRON
SAYISI
PROTON
SAYISI
NÖTR MÜ?
NEDEN?
Ben
isterim!!
Download