sl302sunu1.

advertisement
1. Bölüm
Uluslararası İşletmeye Giriş
Uluslararası İşletme
Strateji Yönetimi & Yeni Gerçekler
Çavuşgil, Knight ve Riesenberger
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Bölüm Hedefleri
1. Uluslararası işletmecilik nedir?
2. Uluslararası ticarette ve yatırımda kilit kavramlar
nelerdir?
3. Uluslararası işletmecilik yurtiçi işletmeciliğinden
nasıl farklılık göstermektedir?
4. Uluslararası işletmeciliğe kimler katılmaktadır?
5. Firmalar neden uluslararasılaşma stratejileri
izlemektedir?
6. Neden uluslararası işletmecilik okumalısınız?
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Uluslararası İşletmeciliğin Doğası
• Malların, hizmetlerin, sermayenin ve bilgi birikiminin
daha serbestçe hareket etmesini sağlayacak şekilde
ulusal ekonomilerde daha fazla entegrasyon ve
bağımlılık
• Bölgesel ekonomik entegrasyon bloklarının yükselişi
• Küresel yatırım ve finansal akışlarda büyüme
• Tüketici yaşam tarzında ve tercihlerinde yakınlaşma
• Üretimin küreselleşmesi
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Küreselleşme Göstergeleri
• Uluslar arası ticaret: 1960  $100
Milyar/yıl, Bugün $14 Trilyon/yıl,
• Ülkeler arası ticaret; sermaye, teknoloji,
bilgi akışı,
• Sınır aşırı ticareti kolaylaştıran küresel
finansal sistem ve mekanizmalar,
• WTO ve IMF gibi yasal düzenleyici
örgütlerle ülkeler arası daha fazla işbirliği
sağlamıştır.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Uluslararası İşletme Kavramları
İhracat
Uluslararası
Ticaret
İthalat
Uluslararası
İşletme
Uluslararası
Yatırım
Portföy
Yatırımı
Doğrudan
Yabancı
Yatırım
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Uluslararası Ticaret
• Genellikle ihracat ve ithalat yolu ile ulusal
sınırlar ötesinde ürünlerin ve hizmetlerin
değiş tokuşu gerçekleşmekte.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
İhracat
• Ürünlerin veya hizmetlerin yurtiçinde veya
üçüncü bir ülkede bulunan bir merkezden
yurtdışında yerleşik müşterilere satışı.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
İthalat veya Küresel Kaynak Kullanımı
• Ürünlerin veya hizmetlerin yurtiçinde veya
üçüncü bir ülkede tüketilmesi için
yurtdışında yerleşik tedarikçilerden temin
edilmesi.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Dünya Ticareti GSYİH’dan Daha Hızlı Büyümektedir
• Dünya GSYİH’sına oranla sınır ötesi ticaretin daha fazla büyümesi,
kısmen düşük maliyetli yerlerde (örneğin Çin ve Meksika’da) kaynak
kullanımı gerçekleştiren Kanada ve Japonya gibi gelişmiş
ekonomilerden kaynaklanmaktadır.
• Dünya ekonomilerinin hızlı entegrasyonu tarifler gibi ticari engellerin
azalması, bilgi teknolojilerinin gelişmesi, pazarların serbestleştirilmesi,
özelleştirme ve yükselen piyasaların ekonomik canlılığı gibi faktörlerle
kamçılanmaktadır.
• https://ourworldindata.org/economic-growth
• https://ourworldindata.org/international-trade
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Dünya GSYİH ve İhracatının Büyüme
Oranlarının Karşılaştırılması
Uluslararası Mal Ticaretinin Lider
Ülkeleri, 2011
Uluslararası Mal Ticaretinin Lider Ülkeleri
(2), 2011
Uluslararası Yatırım
• Varlıkların başka bir ülkeye transferi veya o
ülkede varlıkların iktisabı.
• Ticaret ile ürün ve hizmetler ülke sınırları dışına
çıkarken  yatırım ile firma, dışarıda konumlanan
varlıkların sahipliğini edinmek için sınırları aşar.
• Uluslararası Portföy Yatırımı (genellikle kısa vadeli)
finansal getiri oluşturmak amaçlı, hisse sentleri ve tahviller
gibi yabancı menkul kıymetlerin pasif mülkiyetidir.
• Doğrudan yabancı yatırım (FDI) (genellikle uzun vadeli)
firmanın sermaye, teknoloji, işçilik, arazi, tesis ve ekipman
gibi üretken varlıkların iktisabı aracılığıyla yurtdışında
fiziksel varlık kurduğu bir uluslararasılaşma stratejisidir.
Doğrudan Yabancı Yatırımın Özü
• Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) - (varlık mülkiyeti ve
uzun süreli çerçeve) uluslararası hale gelmenin en üst
düzey taahhüt seviyesidir ve bu nedenle öncelikli olarak
Doğrudan Yabancı Yatırıma odaklanılmaktadır.
• Kuvvetli uluslararası faaliyetleri olan büyük ve zengin
kaynaklı şirketler Doğrudan Yabancı Yatırımı ;
– Düşük maliyetli ülkelerde (örneğin, Hindistan, Rusya,
Brezilya, Çin ve Meksika’da) ürün imalatında/
montajında,
– Yerel idari merkezler kurmak için, (satış, pazarlama vb .)
– Gelişmekte olan ülkelerden firmalar ise batı pazarlarına
yatırımda kullanabilmektedir.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
1980’lerden itibaren Doğrudan Yabancı
Yatırımın Dramatik Yükselişi
• 11 Eylül 2001, Birleşik Devletler’deki terörist saldırıları takip
eden dünya çapında bir panikle Doğrudan Yabancı Yatırım
akışını aksatmıştır.
• Gelişmiş Ekonomiler: Avustralya, Kanada, Japonya,
Birleşik Devletler, ve Batı Avrupa’nın birçok ülkesi.
• Gelişen Ekonomiler: Genellikle Afrika, Asya ve Latin
Amerika’da yer alırlar. Gelişmiş ekonomilerin tersine,
yoksulluk ve daha az yatırım imkanlarına rağmen Doğrudan
Yabancı Yatırım, gelişen ekonomilerde artmaktadır.
• Milyarların gelişen hayatları doğrudan dünya ticaretine ve
yatırıma bağlıdır.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Doğrudan Yabancı Yatırımın (FDI) Dünya Bölgelerine
Akışı (Milyar USD/yıl)
Hızla Uluslararası Hale Gelen Hizmet Endüstrisi
Sektörleri
Sektör
Mimari, inşaat ve mühendislik
Temsil Eden Faaliyetler
İnşaat, enerji santralleri, tasarım,
havaalanları mühendislik hizmetleri,
hastaneler, barajlar
Bankalar, sigorta, risk değerleme, yönetim
Temsil Eden Firmalar
ABB, Bechtel Group, Halliburton,
Kajima, Philip Holzman, Skanska, AB
Eğitim, yayımcılık
Yönetici eğitim, teknik eğitim, İngilizce
eğitimi
Berlitz, Kumon, Math & Reading
Centers, NOVA, Pearson, Elsevier
Eğlence
Film, müzik, internet
Time Warner, MGM, Virgin, Sony
Bilgi Servisleri
E-ticaret, e-mail, fon transferi, veri değişimi, Infosys, EDI,Hitachi, Qualcomm, Cisco
veri işleme, ağ hizmetleri, profesyonel
bilgisayar hizmetleri
Profesyonel işletme hizmetleri
Muhasebe, reklamcılık, yasal, işletme
danışmanlığı
Taşıma
Havacılık, denizyolu, karayolu, demiryolu
taşımacılığı
Leo Burnett, EYLaw, McKinsey, A.T.
Kearney, B ooz Allen Hamilton, Cap
Gemini
MaersK, Sante Fe, Port Authority of
New Jersey, SNCF (French railroads)
Gezi ve Turizm
Taşıma, konaklama, yiyecek, içecek,
okyanus ve demiryolu yolcu taşımacılığı
Carlson Wagonlit, Marriott, British
Airways
Bankacılık, finans ve sigorta
Citigroup, CIGNA, Barclays, HSBC,
Ernst & Young
Uluslararası Hizmet Ticaretinin Lider Ülkeleri,
2011
Hizmet ticareti, mal
ticaretine oranla
sınır ötesi
faaliyetlerde daha
fazla engelle
karşılaşmaktadır.
Uluslararası Hizmet Ticaretinin Lider Ülkeleri (2),
2012
Uluslararası İşletmeciliğin Dört Riski
Uluslararası İşletmecilik Risklerinin Dört Türü
Zayıf Ortaklar
Operasyonel Problemler
Pazara giriş zamanlaması
Rekabet yoğunluğu
Strateji uygulama zayıflığı
Kültürel farklılıklar
Pazarlık yapıları
Karar verme stilleri
Ahlaki uygulamalar
Devlet müdahalesi, korumacılık ve
yatırım ve ticarette engeller
Entelektüel ürün haklarını korumaya
yönelik yasal eksiklikler
Yabancı firmalar için uygun olmayan
koşullar
Sosyal ve politik dengesizlik
Döviz dalgalanmalarına
maruz kalma
Varlık değerlemesi
Yabancı vergileme
Enflasyon ve transfer
ücretleme
Uluslararası İşletmecilik Risklerinin Dört Türü
• Kültürler arası risk: Kültürel farklılıkların birtakım insani
değerleri tehlikeye attığı durum veya olaylar.
• Ülke riski (siyasi risk): Yabancı bir ülkedeki politik,
hukuki ve ekonomik gelişmelerin, şirket faaliyetleri ve
karlılığı üzerindeki olası ters etkileri.
• Döviz riski: Döviz kurlarında beklenmedik ters
dalgalanma riski.
• Ticari risk: Firmaların geliştirilen veya yürütülen ticari
stratejilerindeki zayıflığı, taktikleri veya prosedürlerinden
kaynaklanan potansiyel kayıp veya başarısızlık.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Kültürler arası Risk
• Dil, din, hayat ve düşünce tarzı, tutum ve gelenek gibi
farklılıklardan dolayı ortaya çıkar.
• Dil farklılıkları etkili iletişime engel teşkil etmektedir.
• Kültürler arası iletişim kopukluğuna sebep olur.
• Kültürel değerler çalışanların iş stillerini, tüketicilerin
alışveriş davranışlarını etkiler.
• Kültürel farklılıkların yarattığı yanlış anlaşmalar; uygun
olmayan stratejilere ve müşterilerle yanlış ilişkilere sebep
olur.
• .
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Ülke Riski (Politik Risk)
• Ev sahibi ülkenin politik, hukuki ve ekonomik çevresindeki
farklılıklarından dolayı firma faaliyetlerinin ve karlılığının
olumsuz etkilenmesidir.
• Yasal devlet müdahalesi: Kanunlar, yönetmelikler, mülkiyet
hakları, vergilendirme politikaları, enflasyon, milli borç ve
dengelenmemiş uluslararası ticaret gibi iç kökenli unsurlar
firma faaliyetlerini ve performansını engelleyebilmektedir.
• Ekonomik devlet müdahalesi: Ticari işlemleri etkileyen
bürokratik engeller koyar; ve firmaların yabancı
faaliyetlerden ülkesine geri döndürebileceği kazanılan gelir
tutarını sınırlar.  Singapur ve Irlanda Vs. Çin ve Rusya
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Döviz Riski (Finansal Risk)
• Döviz kurundaki ters dalgalanmaların yarattığı
risk.
• Enflasyon ve diğer zararlı ekonomik koşullar
getirilerde belirsizlik yaratmaktadır.
• İthalatın gerçekleştiği ülkedeki dövizin artışı,
firmaların aktiflerinin ve pasiflerinin ve/veya
işletme gelirlerinin değerini önemli ölçüde
düşürebilmektedir.
• Ulusal ekonomilerin birbirleriyle bağlılığını
göstermektedir.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Ticari Risk
• Ortaklık seçimi, pazara giriş zamanlaması,
fiyatlandırma, ürün özellikleri ve promosyon
temaları gibi stratejilerin, taktiklerin veya
prosedürlerin doğru belirlenmemesi ve/veya
yanlış uygulanması.
• Uluslararası pazarlarda başarısızlıklar
yurtiçindeki ticari risklerden daha maliyetlidir.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Riskler: Daima Mevcut ancak Yönetilebilmektedir
• Yöneticiler riskleri anlamak, bunları öngörmek ve ters
etkilerini azaltmak için ileriye dönük (proaktif) harekete
etmelidir.
• 1998’deki Doğu Asya ekonomik krizi önemli ticari, döviz
ve ülke riskleri yaratmış; bazı Doğu Asya ülkelerinin para
birimi yüzde 35 ila 70 arasında değer kaybetmiş, ulusal
borsaların çöküşüne neden olmuş, ticaret açığını
derinleştirmiş ve normal ticari faaliyetleri askıya almıştır.
• Endonezya, Malezya, Güney Kore, Tayland ve Filipinlerde
aniden yükselen politik ve sosyal huzursuzluk Tecrübeli
firmalar bu durumu öngörerek alternatif stratejiler
uygulamıştır.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Uluslararası İşletmecilikte İştirakçiler
AR-GE, tedarik, imalat
ve pazarlama
faaliyetlerini ekonomik
anlamda en uygun olan
ülkelerde gerçekleştirir.
• Çok uluslu şirket (MNE): Birçok ülkede yerleşik,
kendisine bağlı kuruluşlarından ve iştiraklerinden oluşan
bir ağ aracılığıyla çeşitli ticari faaliyetleri yürüten zengin
kaynaklara sahip büyük bir şirkettir.
• Merkez ofisin yanı sıra çok uluslu şirket dünya çapında
bir bağlı kuruluş ağına sahiptir.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Çok uluslu şirketlerin coğrafi konumu
2011
Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
• A.B.D.  500 veya daha az çalışana sahip bir şirket;
• Bu sayının diğer ülkeler için daha düşük şekilde ayarlanması
gerekebilmektedir.
• Küçük firmalar birçok ekonomide tüm firmaların yüzde 9095’ini teşkil etmektedir.
• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ihracatta, ruhsatlandırma ve
küresel kaynak kullanımıyla artan bir şekilde daha çok
katılmaktadır.
• Küçük firmalar yeniliği yönlendirmektedir.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
KOBİ  Doğuştan Küresel Firma
• Doğuştan Küresel Firma: gelişiminin erken aşamalarında
uluslararası ticaret faaliyetine başlamış, hızla yabancı
pazarlara yönelen genç bir girişimci şirkettir.
• Avustralya ve Japonya gibi gelişmiş ekonomilerde
• Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerde
• Kaynak sağlamaktaki zorluklarına rağmen kuruluş
aşamasından itibaren uluslararası faaliyetler gösterirler.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
KOBİ’ler Uluslar arası işletmede nasıl başarı
sağlar?
• Çoğunlukla daha yenilikçidir, adapte olabilmektedir
ve daha hızlıdır 
• Teknoloji ve fikirleri daha hızlı uygulayarak müşteri
ihtiyaçlarını karşılar.
• Niş pazarlara daha iyi hizmet verebilmektedir.
• İnterneti daha iyi kullanabilmektedir.
• Sınırlı kaynaklar nedeniyle sabit maliyetleri ve dış
kaynak desteklerini asgariye indirme eğilimindedir.
• Kendi bilgi ağları ve uluslararası sosyal sermayeleri
ile elde ettikleri özel bilgilerini geliştirme
eğilimindedirler.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Sivil Toplum Kuruluşları (NGO)
• Sosyal konulara eğitime, siyasete ve bilimsel
araştırmalara özel destek destek veren
kurumlardır.
• Örnekler:
o Bill ve Melinda Gates Vakfı
o CARE- yoksulluğu azaltmaya adanmıştır
o British Wellcome Trust- sağlık ve eğitimi
desteklemektedir
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Firmalar neden uluslararasılaşır?
1. Pazar farklılaşmasına yönelik büyüme fırsatlarını
değerlendirmekfarklı pazarlarda satış,
2. Daha yüksek kazanç elde etmek,
3. Ürün, hizmet ve işletme metodları hakkında yeni
fikirler edinmek,
4. Dışarıda konumlanan önemli müşterilere daha iyi
hizmet sunabilmek,
5. Tedarik kaynaklarına daha yakın olmak, küresel
satın alma avantajlarından faydalanmak, ya da
ürünlerin tedarik edilmesi sürecinde esneklik
kazanmak,
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Firmalar neden uluslararasılaşır?
6. Daha kaliteli ve düşük maliyetli üretim imkanlarına
erişim sağlamak,
7. Kaynak yaratma, üretim, pazarlama ve Ar-Ge
faaliyetlerinde ölçek ekonomilerinden
faydalanmak,
8. Uluslararası rakiplere karşı daha etkin karşı
koymak, ya da yerel pazarda rekabetin
büyümesini engellemek,
9. Yabancı bir ortak ile daha karlı ilişkilere yatırım
yapmak için.
34
Neden Uluslararası İşletmecilik okumalısınız?
Çünkü uluslararası işletmecilik;
• Küresel ekonomi ve karşılıklı bağımlılığı
kolaylaştırır.
• Ulusal ekonomik refaha katkı sağlar.
• Firma için rekabet avantajıdır.
• Sizin için bir rekabet avantajıdır.
• Sürdürülebilirlik ve kurumsal vatandaşlığı
destekler.
International Business: Strategy, Management, and the New Realities
Download