Sürdürülebilir Kazanç İçin Dijitalleşme

advertisement
Sürdürülebilir Kazanç
İçin Dijitalleşme
Günümüz şirketlerinin önündeki
en çetin ve önemli konulardan
birisi gelişen teknolojilere uyum
sağlayacak değişim alanlarını
yönetebilmek. Değişen dünyada
şirketlerin en önemli hedeflerinden
biri, tüm parametreleri olması
gerektiği gibi dengede tutarak
müşteriler ve kazanç üzerine
odaklanabilmek. Şirketlerde bu
orkestrasyon ise ancak vizyoner
bir yönetim ile gerçekleşebilir.
Bu odağın kaçırılmaması
için yapılması gereken, tüm
parametreleri gerçek zamanlı
olarak kontrol ederek, harmonize
etme yeteneğini geliştirmek.
Çağdaş şirketlerde kazanç,
değişen müşteri ihtiyaçlarını
önceden görebilme ve bu
ihtiyaçları tam zamanında/
gerçek zamanlı cevap verebilme
yetenekleriyle doğru orantılı olarak
değişiyor. Aslında bu yeteneğe
sahip olmak artık her sektörde
sürdürülebilir kazanç için bir
gereklilik haline geldi.
Müşteri
Hangi sektörde olursak olalım,
kazanmak için müşteriyi
merkezde tutmak zorundayız.
Bu zorunluluk, tüm şirket
süreçlerinin de bu eksen üzerinde
düzenlenmesi gerekliliğini
ortaya çıkarıyor. Bir adım daha
ileri gidecek olursak yukarıda
bahsettiğimiz parametreleri
kendi organizasyonumuz için
tanımlamamız yüksek öncelikli bir
hal alıyor.
Your business technologists. Powering progress
En genel anlamda baktığımızda
müşterimizle ilişkilerimizde:
Müşterilerimizin bizimle ilgili
tecrübesi (Customer Experience)
Müşterilerimize yönelik
süreçlerimizi günün koşullarına
uygun hale getirmemiz
(Business Reinvention)
Operasyonlarımızı
mükemmelleştirmemiz
(Operational Excellence)
Güvenilirlik ve uyumluluk
süreçlerimizi güçlendirmemiz
(Trust and Compliance)
en kritik noktaları oluşturuyor.
Kendi süreçlerimizi iyileştirmenin
yanında eğer bu konularda
hizmet vermeyi de düşünüyorsak,
müşterimizin müşterileriyle
aralarındaki aynı süreçleri
de iyileştirmemiz gerekiyor.
Nihayetinde müşterimizin de
nihai ticari amacı, kazancını daimi
olarak iyileştirmek. Bunun da
yolu müşteri memnuniyetinden
geçiyor.
Günümüzde şirketlerimizin
geleneksel yapılarından bu
kavramların odakta olduğu
yapılara evrilmesi bir ihtiyaçtan
öte zorunluluk haline geldi. Bu
yeni rekabet ortamında hayatta
kalabilmek için iş süreçlerimizi
müşteri ve kazanç odaklı hale
getirmemiz gerekiyor.
Rekabet ortamında hayatta
kalabilmek ve günümüzdeki
pazar baskıları
Aslında geleneksel ticaret
hayatımız, dijital teknolojilerin
bizlere sunduğu yenilikler ve
neredeyse sınırsız imkânlar ile
ciddi bir değişim geçiriyor. O
nedenle, pazarlarımızda bizi
bekleyen ve rekabet stratejilerimizi
etkileyebilecek bir grup baskıya
da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu
durum, yeni teknolojilere hazır ve
en iyi şekilde kullanan kurumlar
olmayı gerektiriyor.
Bu yeni baskıları ve yöntemler
arasında en öne çıkan başlıklar
arasında şunlar yer alıyor:
Yeni gelişen, daha önce olmayan
niş pazarların farkında olma
ihtiyacı
Yeni iş modellerinin anlaşılması,
gerekiyorsa benimsenmesi
Diğerlerinden farklılaştırabilecek
gerçek zamanlı pazar araştırma
yöntemleri (Business analytics
systems for real-time market
intelligence)
Sürekli gelişen teknolojilerle
değişen düzenlemelerin
(regülasyonlar) şirket süreçlerine
yansıtılması
Değişen müşteri beklentileri,
bu beklentilere anında uyum
sağlanabilmesi
Müşteri sadakat takibinin artık
gerçek zamanlı bir ortama
taşınması ve yönetilmesi
Yeni teknolojilerle
keşfedilebilecek alternatif kazanç
potansiyellerinin aktif olarak
kullanılması
Dijital teknolojilerin son 5 yıldır
aktif olarak iş hayatımızda
yarattığı/yaratacağı süreçler ise
şu şekilde ortaya çıkıyor:
Sosyal ağları aktif olarak
kullanarak müşteri kazanımı,
sadakati ve müşterinin
elde tutulmasına yönelik iş
süreçlerinin geliştirilmesi
(Social networking). Bu ağların
aktif olarak pazarlama ve satış
ortamına dönüşmesi. Sosyal
ağ analizlerinin aksiyonlara
dönüşmesi.
Her bilginin taşınabilir hale
gelmesi ve bu konuda hukuksal
zeminin oluşması (Cloud,
mobility). Bunun ötesinde, şirket
süreçlerinin bu yeni modele
uygun hale gelmesi.
Veri merkezlerinin oluşturulması,
verimli bir şekilde kullanılması,
işletilmesi ve hatta hizmet olarak
müşterilerimize de sunulması.
Her mecrada ortaya çıkan
yeni veri analizi yöntemlerinin
(üretim, satış, pazarlama, dağıtım
vb.) şirket süreçleri içine alınması,
yönetilmesi.
Mevcut sistemlerin
sanallaşarak yeni teknolojilerle
kullanılabilmesinin planlaması.
Gerçek zamanlı ihtiyaçlar
için, gerçek zamanlı mobil
uygulamaların devreye alınması
Tüm satış kanallarının tek
bir noktadan yönetilmesi,
verilerin analizi ve bunu takiben
alınması gereken aksiyonların
belirlenmesi.
Your business technologists. Powering progress
Tüm bu sistemlerin müşteriye
dokunduğu noktalarda servis
kalitesinin ölçümlenebilmesi.
Özetle, bu yeni teknolojileri
şirketlerimizde kullanmanın iş
süreçleri, müşteri tatmini ve
kazançların artması yönünde
kazanımlar sağlayacağı açık
bir şekilde görüliyor. Şirket
süreçlerimizi bu istikamete doğru
yönlendirerek (transformasyon)
yönetmemiz ve her bir alanda
doğru metodolojileri kullanmamız
gerekiyor.
Kabuk değiştirme
(Transformasyon)
Her şeyin küreselleştiği ticaret
hayatımızda, bu değişime uyum
sağlamak, şirketlerimizin orta/uzun
vadede büyümesini ve hayatta
kalmasını sağlamak gittikçe
önem kazanıyor. Bu noktada,
bu kadar süreç iyileştirmesini
nasıl yapacağımız, işe nereden
başlayacağımız gibi soruları
yanıtlayabilmemiz gerekiyor.
Önümüzde üç ana seçenek
bulunuyor:
Transformasyon için gereken
süreçleri kendimiz tespit
edeceğiz, deneme yanılma
yöntemi ile ilerleyeceğiz.
Süreçleri bizler belirleyeceğiz,
tüm bu geliştirmeler için ayrı
ayrı firmaları bulup her alandaki
transformasyonu birer birer
onlara yönlendireceğiz.
Daha önceden bu
transformasyonu yapmış,
metodolojileri olan,
tecrübeleriyle kısa vadede
maddi sonuçlar elde etmeyi
öğrenmiş, transformasyonun her
bir alanında çalışan firmaların
daha önce orkestrasyonunu
yapmış, güvenebileceğimiz bir iş
ortağıyla ilerleyeceğiz.
Bu üç seçenekten ilkini seçildiyse,
yani şirket içi kaynaklarla
ilerleme kararı alındıysa, deneme
yanılma maliyetlerinin belirsizliği
nedeniyle uzun vadeli kesin bir
maliyet hesabının yapılmayacağı
görülecektir. Metodolojilerin
daha önce kullanılmamış ve yeni
yaratılacak olması, bu ölçekteki
program yönetimi tecrübesi
seviyesi, mevcut olarak kullanılan
teknolojilerin uyumlanması
konuları, stratejik bir değişim için
önemli risk faktörleri olarak ortaya
çıkıyor.
İkinci seçenekte, her bir değişim
için gerekli olan geliştirmelerin
ve süreç iyileştirmelerinin bu
konuda uzmanlaşmış firmalara
yönlendirilmesi kararı yer alıyor.
Burada dikkat edilmesi gereken
ana konular, tüm bu firmalarla
olan ilişkilerin oluşturulması,
doğru firma seçimlerinin
yapılması, firmaların takibi, sunulan
hizmetlerin sürdürülebilirliği ve
seçilen her bir tedarikçi firmanın
izlenmesi olacaktır. Eğer daha
önce bu ölçekte program
yönetimi tecrübesi yoksa, bunun
bir risk alanı haline geleceğini
unutmayalım. Her bir firmanın
çıkaracağı güncelleme ve bakım
maliyetleri, bu güncellemelerin
yönetilmesi, lisanslar gibi konular
şirketleri ana iş alanından
uzaklaştırma tehdidini de
içerecektir.
Üçüncü seçenekte ise, daha işin başında transformasyona yönelik
hedeflerin nasıl daha iyi bir hale getirebileceği konusunda tecrübeli
bir firmadan yararlanmak stratejik bir avantaj sağlayacaktır. Bu iş için
yeni yeni departmanlar yaratma endişesi olmadan, şirketin kendi işine
odaklanması da önemli bir artı değer yaratacaktır. Odağı sadece bu tür
dönüşümleri en iyi şekilde gerçekleştirmek olan ve bu hizmeti küresel
olarak sunduğu için çok farklı müşterilerle çalışan, dolayısıyla yaptırım
gücü yüksek yan tedarikçilerle birlikte yola çıkmanın sağlayacağı
faydaların başında şunlar geliyor:
İlk günden bu işin maliyetinin bilinmesi, nakit akışı planlarının
yapılabilmesi
Daha önceki çalışmalarda edinilmiş tecrübe sayesinde maddi geri
dönüşlerin hızla ve daha erken elde edilebilmesi, çalışmanın başında
projeksiyonların hazır olması
Her mecra için kullanılabilecek metodolojik çalışma yönteminin
bulunması
Konuyla ilgili geniş know-how ve tecrübe sahibi bir kuruluşun desteği
Şirket bordrosunun etkilenmemesi
Bu transformasyonda yer alacak firmaların tek bir hedef etrafında
bir araya gelmesi ve iş planlarının ve program yönetiminin tecrübeli/
donanımlı bir ekip tarafından yapılması.
Özet
Günümüzde yeni teknolojilerin yarattığı iş modelleri ve bu teknolojilerle
uyumlu iş süreçleri, şirketleri yarına taşıyacak temel gereksinimleri
oluşturuyor. Dijitalleşme, gerçek zamanlı müşteri ve kazanç odaklı
çalışma yeteneği, iş süreçlerinin transformasyonu, tüm firmaların
zorunlu olarak gündemine alması gereken konular haline geldi. Kısacası,
rekabet gücünü kaybetmemek, yarışta en ön sıralarda yer alabilmek için
bu değişimi yapmak ve en iyi şekilde yürütmek gerekiyor.
Gelin, tüm bu süreçlerde sizlerle beraber çalışalım ve bu büyük kabuk
değiştirme operasyonunda sizin yıllar boyu güveneceğiniz, sizleri
uluslararası tecrübeleriyle donatacak, güncel tutacak bir dayanak
olalım. Atos olarak, danışmanlık, ön-analiz, dizayn, sistem entegrasyonu
ve sistemlerin orta/uzun vadede idame edilmesine kadar olan tüm
süreçlerde size destek olmayı amaçlıyoruz. Bunun da, maliyet ve
işletme giderlerinizi azaltarak dijital dünyanın sağladığı tüm yenilikleri
hızlıca kullanmaya başlamanızı ve kendi iş alanınıza odaklanmanızı
sağlayacağına inanıyoruz.
Your business technologists. Powering progress
Download