fen-edebiyat - Uludağ Üniversitesi

advertisement
FEN-EDEBİYAT
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTESİ
Sosyoloji Bölümü
Öğretim Dili
: Türkçe
Öğretim Süresi :1+4
Hazırlık Programı: Var (İngilizce)
Sosyoloji Bölümünün misyon ve vizyonu: Uludağ
Üniversitesi misyon ve vizyonu özümsemiş, kendine,
ülkesine, geleceğine güvenen, mesleki ve genel kültürü
zengin, Türkçe'yi iyi bilen ve doğru kullanan, en az bir
yabancı dile de hakim, yeniliklere açık ve eleştiri gücü
yeterli, sosyal bilimler yanında doğa bilimlerini ve
teknolojiyi de en az elemanter düzeyde kavramış sosyolog
gençler yetiştirmektir. Sosyoloji bölümünün uluslararası
düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, ülke kadar yaşadığı
çevre ve ilin de sorunlarına duyarlı birey profili oluşturan,
kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlara yönelik eğitim veren ve sürekli kendini
geliştiren bir bölüm olmaktır.

Teorik bilgilerini tamamlayacak alan araştırma
tekniklerini öğretmek, bu öğretimi Bilgi İşlem ve
İstatistik dersleri ile desteklemek.
 Öğrenciyi alan araştırmasına çıkarabilmek, Bölümün
Uygulamalı Sosyoloji bağlamında sürmekte olan
araştırma projelerine birebir katmak.
 Bir sosyal araştırmayı gözlem safhasından başlayarak
kendi başına yapıp yazabilecek araştırmacı tamlığına
ulaştırmak.
 Kendi başına bir iş kurabilecek organizasyon bilgisini
vermek.
 Ortaöğretimde başarılı bir öğretmen olabilmenin temel
ve yardımcı ders koşullarını sağlamak.
 Sürekli okuma ilgisini ve okuma sistematiğini
kazandırmak.
 Öğrenciye kamuda ya da özel alanda çalışabileceği
donanımı sağlamak.
 Lisansüstü öğrenim görme isteğini ve birikimini
verebilmek.
Bölümün Kazanımları:
1990-1991 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan 
Sosyoloji Bölümü, ilk mezunlarını 1994 yılında vermiştir.
1996-1997 Ders yılında bölümde yüksek lisans programı 
açılmış, 2001-2002 ders yılı itibariyle de bölüme İngilizce
hazırlık konmuştur. İngilizce hazırlık görmüş ilk öğrenciler,
2005-2006 ders yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.
2007 yılında ise bölümün doktora programı YÖK tarafından 
onaylanmıştır. Bölümde iki profesör, bir yardımcı doçent,
bir öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi görev
yapmaktadır.
Eğitim-Öğretim: Sosyoloji Bölümünün ders programı 
mezunların çalışabilecekleri iş alanları göz önüne alınarak,
kredili
sisteme
geçiş
sırasında
güncelleştirilmeye
başlanmıştır. Bölüm mezunları:

1.
2.
Bölüm
mezunu
gereken
resmi
prosedür
tamamlandığında Felsefe Grubu öğretmeni olabilir.
Öğrenci gelecekte kendi işini kurabilecek bilgi
donanımını, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel
sektörde alanı ile ilgili konumlarda çalışabilme birikimini
edinir.
Bölüm mevcut programı ile kamuda ya da özel
teşebbüste sosyal araştırmacılık, sosyal danışmanlık,
insan kaynakları yöneticiliği, reklamcılık, medya
kuruluşları gibi alanlarda çalışma, bilgi ve birikimini
sağlar.
Öğrenim kazanımları, iyi bir gözlemci tavrı olan ve
empati kurabilen bir mesleki duruş sağlar. Ülke kadar
yaşadığı çevre ve ilin de sorunlarına duyarlı birey profili
oluşturur.
Değişme ve yeniliklere açık, eleştiri yeteneği olan bir
entelektüel tavır verir. Dil öğrenme, Türkçe’yi doğru
kullanma, sürekli okuma yatkınlık ve isteklerini artırır.
Felsefe grubu öğretmeni olabilmekte,
Kamu ya da özel sektörde İnsan Kaynakları, Sosyal
Danışmanlık,
A.P.K.
birimlerinde
araştırmacılık
Felsefe Bölümü mezunlarının iş alanları ile ilgili
yapabilmekte,
3. Özel işyerlerini kurma ve işletme becerisi kazanmakta, olarak şu değerlendirmeler yapılabilir:
Öğretmenlik Formasyonu: 2009-2010 Öğretim Yılından
4. Medya gibi alanlarda çalışabilmektedirler.
başlamak üzere YÖK tarafından Üniversitemiz Fen
Bu bakımdan dersler a/ Felsefe grubu öğretmenliğine Edebiyat Fakültesine “Pedagojik Formasyon Dersleri
yönelik b/ Teorik bilgilendirme esaslı c/ Alanda ve özel Sertifikası” verme hakkı tanınmıştır.
sektörde gerekli uygulamalı ve pratik donanıma yönelik Planlanan dersleri başararak bu sertifikayı alan
olarak gruplanabilir. Öğrencilerin sosyolojinin klasik öğrencilerimiz, devlet okullarında ve özel eğitim
metinleri yanında yeni yayınları da yakından izlemeleri kurumlarında “Branş Öğretmeni” olma imkanına sahiptir.
sağlanır ve genel kültür bağlamında okuma alışkanlığından
öte okuma bağımlığı hedeflenir. En az bir yabancı dili
mutlaka iyi derecede bilme gereğini benimsetilir. Bölüm
2001-2002 Ders yılından başlayarak İngilizce hazırlık
öğretimine başlamıştır. Bölüm bu tarihten bu tarafa 2. bir
yabancı dilin gerekliliği üzerinde durmaktadır.
Bölüm Mezunlarının Çalışma Alanları:





Bölümün Hedefleri:

 Temel ve Klasik Sosyoloji bilgisine sahip olunmasını 

sağlamak.
 Sosyoloji’de, Felsefe’de dünyada oluşan akımları ve 
yeni bilgileri izleyerek öğrenciye aktarmak, her
durunda tartışılabilir düzeye getirmek.
 Öğrencileri hem Türkçe ve hem de yabancı dil
hâkimiyetlerini arttırıcı çalışmalara yönlendirmek.
 Topluluk önünde rahat ve öğretici konuşmalarını
sağlayacak
pratikler
yapma
imkânını,
dersler
bağlamında, sağlamak.
Kamu kurum ve kuruluşları (MEB, DPT, DİE, TRT...vb)
Bankacılık sektörü
Medya
Reklamcılık
Halkla ilişkiler
Hizmet sektörü
Danışmanlık
Araştırma şirketleri
İnsan kaynakları
2009 ÖSS Taban Puanı: 304,797
2009 ÖSS Tavan Puanı:320,688
Puan Türü: EA-2
Download