İletişim ve Etik - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

advertisement
Bölüm
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Öğretim Yıl
2014/2015
Dönem/Yıl
Bahar / 4. Sınıf
Tarih
03.03.2015
AKTS Kredisi
Laboratuar
Sunum
-
-
Ders Kodu
HİT 404
Ders Dili
Durumu
Ön şartlar
Dersin Adresi
Kredi
Ders Adı
İletişim ve Etik
Türkçe
Zorunlu
Yok
2
Öğretim Üyesi
Ders Yardımcısı
2
Doç. Dr. A. Fulya ŞEN
-----
Ders
İçeriği
İletişim etiği kavramı, gazetecilikte, televizyonculukta, halkla ilişkilerde ve reklamcılıkta etik
sorunlar ve çözüm önerileri, iletişim mesleklerinde özdenetim yöntemleri dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
Teori
Uygulama
4
Proje/Alan
Çalışması
-
Ders Planı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Giriş, Etik ve Ahlak Kavramları
Farklı Etik Anlayış ve Yaklaşımları (Etik ve Etiğin Tanımı)
Ahlak Kavramı (Sokrat'ta Bireysel Ahlak - Platon'da Toplumsal Ahlak)
İletişim ve Etik
Kitle İletişim Araçları ve Etik
Halkla İlişkiler ve Etik
Medyada Karşılaşılan Etik Sorunlar, Hakla İlişkiler Alanlarında Karşılaşılan Etik Sorunlar
ARASINAV
Basın Etiği Bağlamında Basın Ahlak İlkeleri
Basında Özdenetim Kuruluşları
Basın Özgürlüğünü Olumsuz Etkileyen Oluşumlar
Hakla İlişkiler Meslek İlkeleri
Halkla İlişkiler Meslek Dernekleri (IPRA, ICCO, TÜHİD, İDA vb. ) ve Özdenetim
Genel Değerlendirme
MAZERET SINAVI
Ders Kitapları
/Kaynakları
Yardımcı
Kitaplar
1. UZUN, Ruhdan, İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar,
2. BELSEY and CHADWICK, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar
Akademik dergilerde yayınlanmış konuyla ilgili makaleler
Değerlendirme
Ölçütleri
Adet
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Ölçütleri
Adet
1
1
Yüzde (%)
40
60
Hakkında
İçerik Ağırlıkları
Yüzdesi (%)
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Ders Çıktıları
(Kazanımlar)
Ders, öğrencinin ‘Mesleki Etik’ ve "Toplumsal Ahlak" ayrımından hareketle mesleğin
gereklerinin toplumsal düzen açısından nasıl yapıldığı ve bu konuda tecrübelenmesi
hedeflemektedir.
Dersin temel hedefi; öğrencinin iletişim sektöründeki tüm disiplinlerde temel ve evrensel
ahlak kuralları bağlamını mesleki etik ile birleştirerek yürütebilmesini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
100
Dersin İşleniş
Biçimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi
Program çıktıları
Sosyal bilimler alanında ortaöğrenimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine inşa
edilmiş, halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim,
iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanları ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri
açıklar. Daha sonra, bu alanlarda edindiği ileri düzeydeki kavramsal ve uygulamalı bilgileri
kullanır
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri yöntem ve teknikleri teşhis eder.
Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim
yönetimi, kurumsal iletişim alanları ile ilgili tüm paydaşların iletişim özellikleri ve yaşadığı
iletişim sorunları konularında bilgi sahibidir.
İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.
Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim
yönetimi, kurumsal iletişim alanlarında faaliyet gösteren kurumların yapısal ve yönetsel
özelliklerini tanır.
Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim
yönetimi, kurumsal iletişim alanları ile ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar. Daha
sonra, bu alanlardaki paydaşların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate
alarak uygun iletişim strateji yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.
Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim
yönetimi, kurumsal iletişim alanlarında bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve
alınan görevleri yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
Bireysel ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka
iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarında
etkinlikleri planlar ve yönetir.
Bilgiye ulaşma yolarını bilir, Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi,
ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarıyla ilgili yeni yöntem ve
teknolojileri takip eder ve kullanır.
Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim
yönetimi, kurumsal iletişim alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında
toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır
Toplumsal Sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar
ve gerçekleştirir.
Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim
yönetimi, kurumsal iletişim alanlarına ilişkin yasa ve mevzuatın bilincinde olur ve bunlara uygun
davranır.
Alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısı ile yaklaşabilir; yaratıcı ve eleştirel düşünerek
0
1 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirir.
Dersin Katkısı: 0:Hiç 1:Kısmi 2:Tümüyle
Düzenleyen Kişi(ler):
Hazırlanma Tarihi: 03.03.2015
Download