YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ 12.SINIF FELSEFE

advertisement
YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ 12.SINIF FELSEFE
DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 1.DEĞERLENDİRME
ADI-SOYADI:
SINIF-NO:
AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI ÇÖZÜNÜZ (5X15=75 PUAN)
1- Felsefe kendine dönük düşünmedir. Felsefe yapan zihin hiçbir zaman
yalnızca bir nesne hakkında düşünmez. Herhangi bir nesneyi düşünürken
aynı zamanda hep o nesneye ilişkin kendi düşüncesi hakkında da düşünür.
O zaman felsefeye ikinci dereceden düşünce düşünce hakkında düşünce
denebilir.Bu parçada felsefenin hangi özelliğinden söz
edilmektedir?
A) Cevaplarından çok sorularıyla varolduğundan
B) Düşünme sürecinin her aşamasında yer aldığından
C) Kendi etkinliği üzerinde yoğunlaşıp kendi kendini
orguladığından
D) Özgür düşünmenin yöntemi olduğundan
E) Sorularını bilimsel verileri temel alarak oluşturduğundan
(2001 ÖSS)
2- ● Felsefe insanı onu çevreleyen evreni ve toplumu bilmek ve tanımak
amacında olduğu için çeşitli bilim alanlarının bu konulardaki bulgularını
kullanır.
● Bilim doğru bilginin koşulları kaynakları ve sınırları konusunda kendisine
yol gösterebilecek ve onu eleştirebilecek olan felsefi görüşlerden
yararlanır.Bu iki bilgiye dayanarak felsefe ve bilimle ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir.
A) Aynı sorulara farklı yanıtlar verirler.
B) Bilgi edinmede aynı yöntemleri kullanırlar.
C) Aralarındaki rekabetten güç alırlar.
D) Toplumsal değişmeden aynı ölçüde etkilenirler.
E) Birbirlerini karşılıklı olarak beslerler. (2000 ÖSS)
3- Sokrates konuşmalarında kendisinin hiçbir şey bilmediği gerekçesiyle
karşısındaki kişiye sorular yöneltir. Bu sorular ve onlara aldığı cevaplarla
önce o kişinin ortaya koyduğu düşüncenin üstünkörülüğünü temelsizliğini
gösterir. Sorularına devam ederek konuştuğu kişinin doğru düşünceye
ulaşmasına yardımcı olur. Kendi deyişiyle “ruhta uyku halinde bulunan
düşünceleri doğurtmaya” uğraşır.Sokrates’in bu yaklaşımının
temelinde aşağıdaki görüşlerden hangisi vardır?
A) Bilgiye o konuda uzman kişilerin görüşleri alınarak ulaşılır.
B) Bilgi karşıt görüşlerin uzlaştırılmasıyla oluşur.
C) Saklı olan doğrular insanın sorgulama yoluyla düşündürülmesi sonucu
ortaya çıkarılabilir.
D) Apaçık olmayan gerçeklere erdemli kişiler gibi erdemsiz kişiler de
ulaşabilir.
E) Doğrular duyularımızın ve aklımızın kavrayabilme gücüyle sınırlıdır.
(1999 ÖSS)
4- Birçok filozof kendinden önce gelenlerin görüşlerinden farklı kimi zaman
onlara zıt bir görüşle ortaya çıkmış; kendinden sonra gelen filozoflar
tarafından reddedilme kaderiyle de karşılaşmıştır. Bir bakıma filozofun
felsefede kendisine kadar olan gelişmeleri ve savları gözden geçirerek yeni
bir felsefe sistemine ulaşma çabası içinde olduğu söylenebilir.Bu parçada
aşağıdaki görüşlerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Felsefi görüşler evreni ve varlığı bir yönüyle değil bütünüyle açıklamaya
çalışır.
B) Her felsefe sistemi onu oluşturan düşünürün kişiliğini yansıtır.
C) Her felsefe akımı kendi içinde düzenli ve tutarlı bir bilgi bütünüdür.
D) Felsefede üretilen bilgiler doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmaz
niteliktedir.
E) Filozoflar felsefedeki bilgi birikimini sorgulayarak kendi görüşlerini
oluşturmaya çalışırlar.
(1999 ÖSS)
5- Kaf Dağı’nın ardında Zümrüdüanka kuşu var mı yok mu? Var dediğimizde
de yok dediğimizde de fark etmiyorsa bunu bilmenin benim için önemi
yoktur. Bununla birlikte, “Kaf Dağı var, onun ardında da Zümrüdüanka kuşu
var.” diyorsam ve bu bilgiler benim işime yarıyorsa bunlar
doğrudur.Bunları söyleyen kişinin görüşü, bilgi kuramıyla ilgili
aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
A) Kuşkuculuk B) Pragmatizm C) Empirizm
D) Sezgicilik
E) Fenomenolojizm (2006 ÖSS)
AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARI DOĞRU YERLERİNE
YERLEŞTİRİNİZ(5x10=100)
Yeni Olguculuk - Refleksif - İmam Gazali
- Bilgi - Aguste Comte - Septisizm Gündelik Bilgi - Tabula Rasa - İdea - Kant
1. Felsefi düşünce ………….……. bir düşüncedir
(Düşüncenin kendi üzerine tekrar yönelmesi). Yani
felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı
düşünme değildir. Aynı zamanda sorgulamanın
kendisini veya sorgulama sonucunu da
sorgulamaktır. Bu çift yönlü bir düşünmedir.
2. Doğru bilginin mümkün olmadığını savunan
görüşe ……………………… denir.
3. John Locke’a göre; göre insan zihninde doğuştan
hiçbir bilgi yoktur. Ona göre zihin başlangıçta üzeri
yazılmayı bekleyen boş bir levhadır (……………
…………….).
4.KRİTİSİZM’in kurucusu , …………………….’tır.
5.PLATON’un en önemli kavramı …………….dır.
6. Pozitivizm ‘in (Olguculuk), kurucusu ve temsilcisi
………………… …………..’tur.
7.Analitik Felsefe ‘nin(………… ………………….) ;en
önemli temsilcileri Wittgenstein, Reichenbach,
Carnap ve B. Russell’dir.
8.Sezgiciliğin en önemli temsilcisi …….... ………….dir.
9 . Felsefenin üç ana konusu vardır: bunlar varlık ,
………………… ve değerler
10. Kaynağı kişinin algıları, gözlemleri ve
deneyimleridir. Sistemli değildir. Basit düzeyde
neden-sonuç ilişkisine dayanır. Özneldir, bu nedenle
genel-geçer değildir. Doğruluğu kesin değildir. Bu
özellikleri taşıyan bilgi türüne ……………… ……………..
denir.
Download