Çevre Boyutları Prosedürü

advertisement
ÇEVRE BOYUTLARI PROSEDÜRÜ
DOK.NO:
YAY.TARİHİ
REV.NO:
REV.TARİHİ:
PR.11
21.04.2014
00
--
I. AMAÇ
Firmamızda yapılan her türlü imalat ya da faaliyette yapılacak işin özelliğine göre çevre üzerine
olabilecek etkileri belirlemek ve bu etkilerin bertarafı veya etki derecesinin en aza indirilmesine
yönelik gerekli önlemleri alabilmek amacıyla yapılacak çalışmalara ait gerekli düzenlemeleri
oluşturmaktır.
II. KAPSAM
Şirket politikası olarak belirlenen sorumluluklara ve Çevre Mevzuatına uygunluğunun sağlanması
için, değişikliklerin takip edilerek ÇYS güncelliğinin korunmasını sağlamaktır.
III. YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi ve Tüm Çalışanlar
IV. TANIMLAR
Çevre Boyutu: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren
unsurlarıdır.
Çevre Etkisi: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet ve hizmetleri dolayısıyla ortaya
çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.
Yasal Şartlar: Çevre ile ilgili izinler, yönetmelikler, tebliğiler, resmi gazeteler, çevre mevzuatına
uyum.
Diğer Şartlar: FİRMA politikası, taahhütleri, amaç ve hedefleri, dâhili ve harici sözleşmeler.
V. UYGULAMA
Yönetim Temsilcisi; Çevre Mevzuatı ve Çevre ile ilgili yasalara ait değerlendirmeleri ve çevresel
risklerin olasılığının değerlendirmelerini göz önüne alarak Çevresel Faaliyetler ve firmaya ait
çevresel unsurları belirler. Yapılan faaliyetler dikkate alınarak koordinatör ve çevre yönetim temsilcisi
tarafından ilgili çalışanlara birlikte çevre boyutları belirlenir.
Oluşturulan çevre boyutları listesine göre çevresel etkiler belirlenir.
Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenen firma çevresel unsurları Genel Müdür’ünün onayına
sunulur. Genel Müdür onaylarsa, çevresel etkilerin değerlendirilmesi; firma Çevre Politikasına,
önemli çevresel unsurlara, önemli çevresel unsurların iyileştirilmesine yönelik faaliyetler temel
alınarak hazırlanır.
Faaliyetler
Göz önüne alınan faaliyetler;
 Üretim faaliyetleri,
 Satın alma, tedarikçiler,
 Malzeme, mamul ve atık depolama,
 Taşıma ve nakliye,
 Testler ve kalite kontrol,
 Bakım,
 Dış iletişim sonucunda alınan bilgiler, haberler
 Ofis faaliyetleri
HAZIRLAYAN,
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
ÇEVRE BOYUTLARI PROSEDÜRÜ
DOK.NO:
YAY.TARİHİ
REV.NO:
REV.TARİHİ:
PR.11
21.04.2014
00
--
Çevre Boyutları
Çevre boyutları gözden geçirilirken aşağıda açıklanan konular göz önünde bulundurulur;
Havaya Atıklar,
 Toz, Duman
 Çözücü organik malzemeler (tiner, aseton vb.),
Suya Atıklar,
 Kanalizasyon ,
 Kanalizasyona verilmeyecek atıklar. .
Toprak Kirliliği
 Yer altı sularının kirliliği yol açma,
 Toprağın niteliğinin bozulması ,
Hammadde Ve Kaynakların Kullanımı
 Yardımcı malzemeler (yağlar, temizleyiciler),
 Ambalaj Malzemeleri,
 Su Tüketimi, Enerji tüketimi
 Nakliyede Kullanılan Yakıt,
Atıklar
 Tehlikeli atıklar (Tehlikeli atık yönetmeliği),
 Katı tehlikesiz atıklar (Katı atık yönetmeliği),
 Atıkların depolanması ve taşınması.
İstenmeyen Etkiler
 Gürültü (Gürültü yönetmeliği),
 Titreşim,
 Temizlik ve Düzen.
Çevre Boyutlarını Gözden Geçirme
 Çevre Boyutları (Çevresel Etki Değerlendirme Formu);
 Daha önce olmuş çevre ile ilgili kazalar, şikayetlerin incelenmesi,
 Mevzuat a uygunluk,
 Uygulanmakta olan yöntemler,
 Faaliyetlerin etkisinin önemi (İş Akışı ve Yerleşim Planı, Kimyasal Malzemeler için
güvenlik bilgi formları),
 Üçüncü taraf denetimleri,
 Çevre ile ilgili kamu Kurumlarının denetimleri ve sonuçları,
açılarından gözden geçirilerek Çevre Kurulu tarafından değerlendirilir.
Önemli Boyutlarının Belirlenmesi ve Etkilerinin Değerlendirmesi
Çevresel Etki Değerlendirme aşağıda belirtilen puanlama sistemiyle yapılır.
Risk değerlendirmesinde, ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının
gerekli olup olmadığına karar verilir.
HAZIRLAYAN,
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
ÇEVRE BOYUTLARI PROSEDÜRÜ
DOK.NO:
YAY.TARİHİ
REV.NO:
REV.TARİHİ:
PR.11
21.04.2014
00
--
( A ) ÖNEM CİDDİYET
PUAN
DERECELENDİRME
ÇOK
5
Yangın vs. gibi ciddi çevre kazasına neden olan uygunsuzluk
CİDDİ
4
CİDDİ
çevreye etkisi var ve/veya kontrol altında
Çevre kazasına neden olmayan ancak şikayete neden
3
ORTA
uygunsuzluk
2
HAFİF
çevre ve ürün kalitesinde tatminsizliğine neden olan uygunsuzluk
1
Kullanıcı, çevre ve ürün kalitesine etkisi olmayan ve kullanıcı tarafından
fark edilmeyen uygunsuzluktur.
ÇOK
HAFİF
( B ) OLASILIK
PUAN
ÇOK
5
YÜKSEK
4
YÜKSEK
3
ORTA
2
KÜÇÜK
ÇOK
1
KÜÇÜK
olan
DERECELENDİRME
Hata oluşumu birçok riskin oluşumunu ortaya çıkarabilir.
Hata oluşumu çevrede büyük risk yaratabilir.
Hata oluşumu azda olsa görülebilir ve ciddi risk oluşturmaz.
Hata oluşumu benzer ekipmanlarda az rastlanmıştır.
Hata oluşumu mümkün değil ve şartlar uygundur.
OLASILIK
(B)
ÖNEM ( A )
5
4
3
2
1
5
4
3
2
ÇOK CİDDİ
CİDDİ
ORTA
HAFİF
1
ÇOK
HAFİF
ÇOK YÜKSEK
YÜKSEK
ORTA
KÜÇÜK
ÇOK KÜÇÜK
RISK DERECELERİ ( RPN )
Yüksek - kabul edilemez risk
Orta - ciddi risk
Düşük - iyileştirme planlanacak
Min.
Max.
15
8
1
25
12
6
RISK AZALMA
3 Ortadan Kaldırıldı
2 Etkin Uygulama Oldu
1 Küçük / Değerlendirme dışı
Risk Analizi Değerlendirme Kriterlerinin Azaltılması
A: ÖNEM, CİDDİYET
SAYISININ AZALTILMASI
B: OLASILIK SAYISININ
AZALTILMASI
Ekipman mahalli, Ekipman çalışmak koşulları, Girdi ürün muayene
yöntemi, Depolama, Süreç, Sevk ve müşteri mahallinin şartları
tekrar gözden geçirilir.
Malzeme, Süreç şartları, Ekipmanlar, yerleşim durumları, çalışma
şartları tekrar gözden geçirilir.
HAZIRLAYAN,
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
ÇEVRE BOYUTLARI PROSEDÜRÜ
DOK.NO:
YAY.TARİHİ
REV.NO:
REV.TARİHİ:
PR.11
21.04.2014
00
--
Belirlenen riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan
daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibidir:

Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak

Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek

Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek

Mühendislik önlemlerini uygulamak

Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak
Yönetim Temsilcisi, Normal ve anormal acil durumlar için yapılan çevresel etki değerlendirmesi
sonucunda, çok önemli ve önemli çevre etkileri ile ilgili amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için
Çevre Faaliyet Planını hazırlar ve yılda bir güncellemesini sağlar. Yönetim Programları, amaçları ve
hedefleri elde etmek için faaliyetlerin sorumluları ve bitiş süreleri tanımlar.
Yönetim temsilcisi ve Genel Müdür tarafından çevre politikasına uyumlu, çevresel faaliyetler
kapsamında çevresel amaçlar ve hedefler belirlenir ve üst yönetimin onayına sunulur. Önemli
çevresel etkilere dair çevresel amaç ve hedefler belirlenirken ilgili kişilerin görüşlerine, finansal
gerekliliklere, yasal zorunluluklara ve yeni teknolojik ihtiyaçlara bakılır.
Çevresel amaçlar ve hedefler Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında değerlendirilir.
4. İLGİLİ DOKÜMANLAR
Çevre Faaliyet Planı
Çevre Etki Değerlendirme Formu
HAZIRLAYAN,
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards