Misyonumuz Ocak 2009:Misyonumuz.qxd.qxd

advertisement
Misyonumuz
Medical Network yayýn grubu olarak uzman kadromuz ve tüm yayýnlarýmýzý okuyucusuna ulaþtýrmadaki geniþ aðýmýz ile týp
dünyasýna yeni yayýnlar kazandýrmaya devam etmekteyiz.
Actual Medicine
Her branþtan doktorlarýmýzýn derlemeleri, makaleleri ve röportajlarýndan oluþan dergimiz, renkli ve aktüalite sayfalarý ile týp fakültesi öðrencilerinden, uzmanlara kadar saðlýk
dünyasý içinde geniþ okuyucu kitlesi ile en çok baský yapan týp dergisi olma özelliðini
korumaktadýr.
Editör
Özgeçmiþ
Prof.Dr. Çetin EROL
05.04.1951 Bolu'da doðdum
1962 Kayseri ili Tomarza ilçesi Turan Emeksiz Ýlkokulunu bitirdim
1965 Tomarza Ortaokulundan mezuniyet
1968 Kayseri Lisesinden birincilikle mezuniyet ve Hacettepe Týp Fakültesine giriþ
1974 Ýnternliðim sýrasýnda Amerikan ECFMG imtihanýný kazanýþým
1975 Hacettepe Týp Fakültesinden mezuniyet
30.06.1975 Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Kürsüsüne asistan olarak
atanýþým
25.10.1979 Ýç Hastalýklarý Uzmanlýðý
26.10.1981 Kardiyoloji Uzmanlýðý
17.11.1981 Ýngiliz Kültür Heyeti ve Milli Eðitim Bakanlýðý bursu ile Londra'da St.
Thomas' Hastanesine iki-boyutlu eko öðrenmek üzere gidiþim ve orada hem
ekoyu öðreniþim, hem de "Kardiyoplejik solusyonlardaki partiküllerin fare
kalpleri üzerindeki etkileri" konusunda deneysel çalýþmalarým.
24.11.1982 Türkiye'ye dönüþ ve tekrar Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi kardiyoloji
kliniðinde çalýþma
01.04.1983 Askerlik görevi-Tekirdað ili Çorlu ilçesi Askeri Hastanesinde Kardiyoloji
uzmaný olarak
13.11.1984 Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Araþtýrma Merkezine Yrd.
Doç. Dr. olarak atanýþým
10.11.1986 Kardiyoloji Doçentliði ünvanýný alýþým
20.06.198901.10.1989 TÜBÝTAK desteði ile Leeds Üniversitesi (Ýngiltere) Cardivascular Studies
Departmanýnda "Dopamin reseptörleri" üzerinde çalýþma
14.01.1992 Profesör oluþum
1996 FESC
1994- 1997 Fakülte Kurulu Üyeliði
2000 TÜBÝTAK Behçet Hastalýðý Araþtýrma Ödülü
2000 FACC
1998- 2000 TKD Genel Sekreter Yardýmcýsý
2000- 2002 TKD Baþkan Yardýmcýsý
2003 Anabilim Dalý Baþkaný
2004 European Association of Echocardiography yönetim kurulu üyesi
Türk ve Avrupa Kardiyoloji Dernekleri, Amerikan Ekokardiyografi Derneði
üyesiyim. Ayrýca Türk Kardiyoloji Derneði Eko, Lipid ve Ýnvaziv Grup üyesiyim. Hipertansiyon Çalýþma Gurubu eski baþkanýyým. MN Kardiyoloji dergisi, MN Actual Medicine, Türk Ekokardiyografi Dergisi ve Ankara Týp Fakültesinin dergilerinin editörüyüm. Ýngilizce biliyorum. Evli ve bir çocukbabasýyým.
Periyodu:
Yayýn Dili:
Daðýlým Profili
Aylýk (Yýlda 12 Sayý)
Türkçe
Branþlara göre: Dahiliye, Jinekoloji, Genel Cerrahi ve Cerrahi Bilimleri, Pediatri, Kar-
diyoloji, Oftalmoloji, Ýnfeksiyon Hastalýklarý, Nöroloji, Psikiyatri, Fizik Tedavi, Onkoloji,
Dermatoloji, Kulak Burun Boðaz, Ortopedi, Üroloji, Göðüs Kalp Damar Cerrahisi, Göðüs Hastalýklarý, Romatoloji, Anestezi, Diþ Hekimi, Pratisyen, Ýntern, Stajyer, Eczacý.
Kurumlara göre: Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, Özel Hastaneler, Saðlýk Meslek Liseleri,
Saðlýk Bakanlýðý Protokol, Týp Fakülteleri Kütüphaneleri.
MN Kardiyoloji
Klinik Araþtýrmalar, Olgu Sunularý, Derlemeler ve Kýsa Raporlardan oluþan geniþ danýþman kadrosu ile süreli ve hakemli Kardiyoloji branþýndaki dergimizdir.
Editör:
Yardýmcý Editör:
Özgeçmiþ
Prof.Dr. Çetin EROL
Prof.Dr.Ahmet ALPMAN
Çalýþtýðý Yer
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Ýbn-i Sina Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalý,
Sýhhiye/Ankara
Uzmanlýk
Kalp Damar Hastalýklarý ve Ýç Hastalýklarý Uzmaný
Üyelik ve bilimsel aktiviteler
Medical Network Kardiyoloji Dergisi Yardýmcý Editörlüðü
Türk Giriþimsel Kardiyoloji Dergisi Yayýn Sekreterliði
TÜBÝTAK Turkish Journal of Medical Sciences Dergisi Danýþma Kurulu Üyeliði
Türk Kardiyoloji Dergisi Danýþma Kurulu Üyeliði
Klinik Laboratuar Araþtýrma Dergisi Danýþma Kurulu Üyeliði
Türk Kardiyoloji Derneði Üyeliði
Yaþam Öyküsü
Doðum Yeri ve Tarihi:
Ýstanbul, 23 Ocak 1960
Okuduðu Týp Fakültesi ve Bitiriþ Tarihi
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, 14 Haziran 1983
Ýhtisas Yaptýðý Fakülte, Uzmanlýk Dalý ve Uzman Olduðu Tarih
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý, 13 Nisan 1990
Üst Ýhtisas Yaptýðý Fakülte, Uzmanlýk Dalý ve Uzman Olduðu Tarih
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalý, 18 Kasým 1992
Yardýmcý Doçentliðe Atandýðý Tarih
17 Þubat 1993
Doçentliðe Atandýðý Tarih
02 Ekim 1995
Profesörlüðe Atandýðý Tarih
27 Þubat 2001
Özel Ýlgi Alanlarý
Resim, tarih, müzik, kitap, sinema, bilgisayar
Medeni Durum
Evli, 2 çocuk sahibi
Yardýmcý Editör:
Özgeçmiþ
Doç.Dr. Ahmet Temizhan
Yayýn Sekreteri
Özgeçmiþ
Prof.Dr. Berkten BERKALP
1960 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1977 yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi'ne girdi
ve 1983 yýlýnda mezun oldu. 1983-1984' de Mardin-Ýdil Ýlçesi Saðlýk Ocaðý Tabibi ve
1984-1985'de Mardin Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Tabibi olarak iki yýllýk mecburi hizmetini tamamladý. 1985 yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý
Anabilim Dalý'nda Ýç Hastalýklarý ihtisasýna baþladý. 1990 yýlýnda "Ventrikül Anevrizma-
larýnýn Tanýsýnda EKG'deki ST Segment Yüksekliðinin Önemi "konulu tezini hazýrlayarak
Ýç Hastalýklarý Uzmaný oldu. Ayný yýl Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý'nda Kardiyoloji üst ihtisasýna baþladý. 1992'de "Koroner Arter Hastalýklarýnda
Sol Ventrikül Diastolik Doluþ Özellikleri ve Komplians "konulu tezini vererek Kardiyoloji Uzmaný oldu. 1993 yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim
Dalý'nda Yardýmcý Doçent kadrosuna atandý. 1994'de Ýntravasküler Ultrason konusunda eðitim görmek üzere Amerika Birleþik Devletleri’ne gitti, Cleveland Clinic
Foundation, Cleveland- Ohio'da invaziv kardiyoloji laboratuarýnda intravasküler ultrason ile ilgili çalýþmalar yaptý. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Kliniðinde
1995 yýlýnda Doçent, 2001 yýlýnda Profesör ünvanýný aldý. Çoðunlukla invaziv kardiyoloji alanýnda yurtdýþý ve yurtiçi yayýnlarý vardýr. Halen Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi
Kardiyoloji Ana Bilim Dalý'nda Öðretim Üyesi olarak görev yapmaktadýr.
Yayýn Sekreteri
Özgeçmiþ
Doç.Dr. Yusuf ATMACA
Doðum Tarihi: 23.02.1970
Doðum Yeri: Yerköy /Yozgat
Medeni Hali: Evli
Ýlk Öðrenim: Yerköy Cengiz Topel Ýlkokulu; 1976-1981
Orta Öðrenim: Yerköy ortaokulu; 1981-1984
Lise: Ýstanbul Kabataþ Erkek Lisesi; 1984-1987
Yüksek Öðrenim: Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi; 1987-1989
Yüksek Öðrenim: Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi;1989-1994
Dahiliye Asistanlýðý: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi; 1994-1995
Kardiyoloji Ýhtisasý: Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi; 1995-2000
Yurt Dýþý Eðitim: 2001 yýlýnda Cleveland Clinic Foundation Kardiyoloji Departmaný
Kardiyoloji Doçentliði: 2004
Mevcut Görevi: Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý Öðretim
Üyesi.
Yabancý Dil: Ýngilizce
Üyesi Olduðu Kuruluþlar: Türk Kardiyoloji Derneði,
Bilimsel Dergilerdeki Görevler: MN Kardiyoloji dergisi yayýn sekreteri
Periyodu
Yayýn Dili:
Ýki ayda bir (Yýlda 6 Sayý)
Daðýlým Profili
Branþlara göre: Dahiliye, Kardiyoloji, Göðüs Kalp Damar Cerrahisi, Göðüs Hastalýklarý,
Pratisyen, Ýntern, Stajyer.
Türkçe
Kurumlara göre: Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, Özel Hastaneler, Saðlýk Bakanlýðý
Protokol, Týp Fakülteleri Kütüphanesi
MN Dahili Týp Bilimleri
Dergiler grubumuzu oluþturan yayýnlarýmýzdan MN Dahili Týp Bilimleri dergisi Klinik
Araþtýrmalar, Olgu Sunularý, Derlemeler ve Kýsa Raporlardan oluþan; geniþ danýþman
kadrosu ile dahiliye branþýnda devamlý ve uzun süreli hakemli bir týp dergisidir.
Editör
Özgeçmiþ:
Prof.Dr. Murat PALABIYIKOĞLU
y
Yardýmcý Editör:
Özgeçmiþ
Doç.Dr. Gülay SAİN GÜVEN
Yayýn Sekreteri
Özgeçmiþ
Uzm.Dr. Mehmet ARHAN
Periyodu
Yayýn Dili
Türkçe
Ýki ayda bir (Yýlda 6 Sayý)
Daðýlým Profili
Branþlara göre: Dahiliye, Kardiyoloji, Göðüs Kalp Damar Cerrahisi, Göðüs Hastalýklarý,
Pratisyen, Ýntern, Stajyer.
Kurumlara göre: Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, Özel Hastaneler, Saðlýk Bakanlýðý Protokol, Týp Fakülteleri Kütüphanesi
MN Oftalmoloji Dergisi: Klinik Araþtýrmalar, Olgu Sunularý, Derlemeler ve Kýsa Raporlardan oluþan geniþ danýþman kadrosu ile süreli ve hakemli oftalmoloji branþýndaki dergimizdir.
Editör:
Özgeçmiþ
Prof.Dr. Ýlhan GÜNALP
Ýstanbul 1940 doðumlu Dr. Ý. R. Günalp Ankara Ayþe Abla Ýlkokulunu, Ankara Bahçelievler Orta Okulunu, Bahçelievler Deneme Lisesini bitirmiþtir. Dr. Ý. R. Günalp Ankara
Týp Fakültesinden 1967 yýlýnda mezun olmuþ, ayný yýl Ankara Týp Fakültesi Göz Kliniði
asistaný olarak göreve baþlamýþ, 1968 yýlýnda Almanya'da Essen Üniversitesi Týp Fakültesinde Prof. Dr. Meyer Schwickerath'ýn kliniðinde flöresein anjiografi ve xenon fotokoagülasyon üzerine eðitim almýþtýr. 1970 yýlýnda ihtisas tez ve sýnavýný baþarý ile tamamlayarak Göz Hastalýklarý Uzmaný olmuþtur.
Dr. Ý. R. Günalp 1971-1972 yýllarýnda askerlik görevini Isparta Askeri Hastanesi’nde
yapmýþ ve 1972 yýlýndan itibaren akademik çalýþmalarýný Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Kliniði’nde sürdürmüþtür. 1973-1974 yýllarýnda Ýngiltere, Londra
Moorfields Üniversite Göz Hastanesi’nde göz tümörleri, retina ve orbita hastalýklarý
üzerinde üst ihtisas yapan Dr. Ý. R. Günalp 1977 yýlýnda Doçent, 1982 yýlýnda Profesör
olmuþtur. Dr. Ý. R. Günalp 1984 yýlýnda Almanya'da Essen Üniversitesi Týp Fakültesi’nde
Prof. Dr. Meyer Schwickerath'ýn kliniðinde retina hastalýklarý ve laser tedavileri konularýnda çalýþmalarýný sürdürmüþtür.
Halen Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý’nda görev
yapan Dr. Ý. R. Günalp'in 200'ün üstünde yerli ve 45 dýþ yayýný mevcut olup dýþ yayýnlarýna 24 atýf almýþtýr.
Yardýmcý Editör:
Özgeçmiþ
Prof.Dr Ayfer KANPOLAT
1946 Çorlu (Tekirdað) doðumludur.1963 Ankara Kýz Lisesi'nden mezun olarak Ankara
Üniversitesi Týp Fakültesine girdi,1965-67 Londra'da Brompton Chest Hospital ve Royal
Marsden Cancer Hospital'da týp öðrencisi olarak çalýþtý.
1972 Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun oldu. 1973-1977 Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý'nda ihtisas yaparak uzman oldu.19791988 SSK Ankara hastanesi Göz Hastalýðý Kliniði’nde görev yaptý.1983'de Londra Moorfields Göz Hastanesi'nde gözlemci olarak çalýþtý.1986 Doçent, 1992 Profesör olarak,1988'den itibaren Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý'nda görevine devam etmektedir. 1980-1988 SSK Týp Bülteni Merkez Yayýn Kurulu
Üyesi, 1995'den itibaren MN Oftalmoloji Editör Yardýmcýsýdýr. 1993-2003 Türk Oftalmoloji Derneði Kontakt Lens Birimi Genel Sekreter, Baþkan ve halen Eðitim sorumlusu
görevindedir.Türk Oftalmoloji Derneði, Türk Tabibler Birliði, European Contact Lens Society of Ophthalmologists (ECLSO) Üyesi ve ECLSO Yönetim Kurulu Üyesidir.
1993 Amsterdam ECLSO Kongresi "En Ýyi Araþtýrma" ödülünü almýþtýr. 2000 yýlýnda Antalya'da 30. Avrupa Medikal Kontaktoloji (ECLSO) kongresini düzenlemiþ ve Baþkanlýk
etmiþtir.1980 yýlýndan bu yana ulusal ve uluslararasý SOE, CLAO, ECLSO, 1996, 2002,
2006 yýllarýnda 28.,29.,30'uncu Dünya Oftalmoloji Kongrelerine Konuþmacý olarak
davet edilmiþtir. Etkinlikler düzenlemiþ, oturum baþkanlýklarý yapmýþtýr.
Ulusal Oftalmoloji dergilerinde yayýnlanmýþ 100, SCI’a kayýtlý dergilerde yayýnlanmýþ 30
yayýný bulunmaktadýr.
Yardýmcý Editör:
Doç.Dr. Ýzzet CAN
Özgeçmiþ:
1959 yýlýnda Ankara’da doðdu. 1970 yýlýnda Ankara Mimar Kemal Ýlkokulu’ndan, 1973
yýlýnda Ankara Mimar Kemal Ortaokulu’ndan, 1976 yýlýnda da Ankara Atatürk Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Lise yýllarýnda Tübitak Bilim Adamý Yetiþtirme Grubu’ndan burs
aldý. 1976 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi’ne girdi ve bu fakülteyi 1983
yýlýnda bitirdi. 2 yýl süre ile Van 1.no'lu Saðlýk Ocaðý’nda Pratisyen hekim olarak zorunlu hizmetini yaptý. 1985 - 1988 yýllarý arasýnda Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi 1. Göz Kliniði’nde Göz Hastalýklarý ihtisasý yaptý. 1989-1990 yýllarýnda Ýstanbul Balmumcu Jandarma Dispanseri’nde askerlik görevini yerine getirdi. 1990-1991
döneminde Ankara Ulucanlar Dispanseri’nde Göz Hastalýklarý Uzmaný olarak 2. zorunlu hizmetini gerçekleþtirdi. 1991'de Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1.
Göz Kliniðine Baþasistan olarak atandý. 1996'da Doçent, 1998'de Klinik Þef Yardýmcýsý
oldu. 2001 yýlý Ocak ayýnda Saðlýk Bakanlýðý’nýn açtýðý sýnav sonucu Dr. Muhittin Ülker
Acil Yardým ve Travmatoloji (Trafik) Hastanesi’nin Göz Kliniði Þefi olarak atandý ve bu
Kliniði kurdu. 2004 yýlý Aralýk ayýndan beri adý geçen hastanenin devamý niteliðindeki
Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde 2. Göz Kliniði Þefi olarak görevine
devam etmektedir.
Doç. Dr. Ýzzet Can, Ankara Oftalmoloji Derneði Yönetim kurulunda 2000 yýlýndan itibaren 2 dönem yer aldý, 2002- 2004 döneminde de önce Genel Sekreterlik, sonra Þube
Baþkanlýðý yaptý. Halen Türk Oftalmoloji Derneði Kontakt Lens Birimi Yürütme Kurulu
Üyesi ve Yurt Dýþý Temsilcisi olup, Katarakt ve Refraktif Cerrahi, Oküloplastik Cerrahi ve
Eðitim ve Planlama Birimleri’nin aktif üyesidir. Ayrýca Medical Network Oftalmoloji
Dergisi Editör Yardýmcýlýðý, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji ve Glokom-Katarakt Dergilerinin Danýþma - Bilimsel Kurul Üyeliðini ve Medical Network Actual Medicine Dergisi Yayýn Sekreterliði’ni yürütmektedir.
Evli ve 1 kýz çocuðu sahibi olup, Ýngilizce bilmektedir.
Periyodu
Üç ayda bir (Yýlda 4 Sayý)
Yayýn Dili
Türkçe
Daðýlým Profili
Branþlara göre: Oftalmoloji, Pratisyen, Ýntern, Stajyer.
Kurumlara göre: Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, Özel Hastaneler, Saðlýk Bakanlýðý Protokol, Týp Fakülteleri Kütüphanesi
MN GORM Dergisi:
Dergiler grubumuzu oluþturan yayýnlarýmýzdan MN GORM-Gynecology Obstetrics &
Reproductive Medicine-dergisi yerli ve yabancý hekimlerin danýþmanlýðýnda Experimental & Clinical Articles, Case Report, Review den oluþan uluslararasý hakemli ve süreli jinekoloji dergimizdir.
Koordinatör Editör:
Prof.Dr. M.Sinan BEKSAÇ
Periyodu:
Dört ayda bir (Yýlda 3 Sayý)
Yayýn Dili:
Ýngilizce
Daðýlým Profili
Branþlara göre: Jinekoloji, Genel Cerrahi ve Cerrahi Bilimleri, Üroloji, Pratisyen, Ýntern,
Stajyer
Kurumlara göre: Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, Özel Hastaneler, Saðlýk Bakanlýðý Protokol, Týp Fakülteleri Kütüphanesi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards