Hiçbir iş yarım kalmamalı

advertisement
kapak
A.Kerim Vural:
“Hiçbir iş yarım kalmamalı”
Finansal Danışmanlık alanında faa-
arasında yer almaktadır. Bu konuda
eksikliğini gidererek yapılarına uy-
liyet gösteren ve bu alanda tek ku-
da en etkin girişimci gruplarımız
gun bir finansal yönetimi oluşturmak
rumsal firma olan VFC Finans, bilgi
arasında başı KOBİ’ler çekmektedir.
ve nihayetinde de faaliyetlerine uy-
ve birikimleriyle önemli çözümler
Ancak bu gelişim sağlanırken firma-
gun finans kaynağını temin edecek
sunuyor. Firmanın Genel Müdürü
ların finansal yönetim, karar almala-
bir kurumun varlığı önemli bir ihti-
A. Kerim Vural ile yapmış olduğu-
rı ve analiz konularındaki alt yapıla-
yaç olarak ortaya çıkmaktadır.
muz röportajı sizlerle paylaşıyoruz.
rı ya eksik kalmakta ya da yetersiz
olmaktadır. Kaldı ki bahsedilen ko-
Kreditörler/Bankalar açısından baka-
VFC Finans’ın kuruluş aşamasını ve
nular bir işletmenin satış ve pazarla-
cak olursak; iyi analiz edilmiş (bi-
amaçlarını bizimle paylaşır mısınız?
ma gibi hayati konuları arasında
lanço yapısı, mali tahlil raporu, na-
başı çeker bir öneme sahiptir. Anılan
kit akım gücü ve kapasitesi, geçmiş
Ülkemiz son yıllarda dünyanın en
nedenlerden dolayı işletmelere reh-
ve moralitesi) ve tüm bilgileri iti-
hızlı büyüyen ve gelişen ekonomileri
berlik edecek onların finansal alt yapı
bariyle bankaların özümseyeceği şe-
kapak
kilde rapor haline getirilmiş bir su-
meti vermek ve bu konuda en bü-
hazırlanması,
numla VFC bankaların karşısına çık-
yük olmayı amaçlıyoruz.
• Yatırım ve işletme kredisi başvuru
dosyasının takip ve sonuçlandırılma-
maktadır. Bu ise hem yoğun rekabet ortamında uygun müşteri ka-
Firma olarak müşterilerinize sunmuş
zanımı, hem de genel riskleri öl-
olduğunuz hizmetler hakkında biz-
çerek minimize etmeye yardımcı
leri bilgilendirir misiniz?
sı konularında hizmet sunmaktadır.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi öncelikli görevimiz girişimci ruhuna yü-
olacak raporlamayla yapıldığından
operasyon maliyetlerini aşağıya çe-
VFC Finans, yurt içinde ve dışında
rekten inandığımız iş adamlarımıza
kerek risklerini minimize etmeyi
faaliyet gösteren her türlü gerçek
işletmelerimize finansal yapılarını;
sağlayacak bir yapı sunulmaktadır.
ve tüzel kişi ve yatırımcıların tale-
uluslararası bankacılık teamüllerine
pleri doğrultusunda, yatırım, işletme
göre ancak firmaların özümseyeceği
VFC Finans uzun yıllar süren ticaret
ve kurumsal hizmet alanlarına gö-
bir şekilde analiz ederek kendileri-
hayatımda sağladığım birikimlerin
re birçok kredi kuruluşundan, bir-
ne ayna tutmak. Bu misyon çer-
sonucu sektörde var olan finansal
birinden farklı miktarlarda, farklı
çevesinde bilanço analizlerinden,
danışmanlık ihtiyacını gerçeğe dö-
faiz oranları ve koşulları ile kredi
rasyo değerlemelerine, nakit akım-
nüştürmek amacıyla kurulmuş ve bü-
sağlanmasına aracılık etmektedir.
larından yönetimsel yapılarına ka-
yümüştür. Tüm sektörlerde firmalar
Şirketimiz, reel sektörün yatırım ve
dar her şeyi inceleme konusu ya-
arası uzlaşmanın öneminin arttığı,
işletme kredi taleplerine yönelik
parak ortaya koymak.
finansal dönüşümleri takip etme-
Kredi Danışmanlığı Hizmetleri çer-
nin ve her geçen gün zor-
Uzman kadromuz ile borç yapı-
çevesinde;
landırmadan, proje finansmanına
laşan piyasa şartlarında
Yatırım ve işletme kredisi etüdü
kadar geniş bir yelpazede şahıs
şirketlere
ve vade / Maliyet yönünden en uy-
ve firmalara danışmanlık hizmeti
destek olmak ama-
gun kredi kaynaklarının saptanması,
veriyoruz. Öncelikle mali verilerini
•
Yatırım ve işletme kredisi için
3’er aylık periyotlarla incelediğimiz
gerekli bilgi ve belgelerin temini,
firmaların rasyolarını, firma yapıla-
•
Yatırım ve işletme kredisi için
rını ortaya koyuyor, karlılık-mali-
gerekli fiziki ve mali projelendir-
yet analizlerini ortaya çıkarıyor ve
var olma mücadelesi
veren
cıyla finansal danışmanlık
hiz
•
menin yapılması,
firmaların faaliyet konularına göre
• Yatırım ve işletme
kendilerine yeni yatırımlarına varın-
kredisi başvuru
caya dek rehberlik ediyoruz. Risk
dosyasının
analizlerine paralel olarak firmaların
yönetimsel
süreçlerini
biz
belirliyoruz.
Finansal danışmanlık ülkemizde henüz yeni yeni gelişen ve kabul
gören hizmet alanlarından birisi…
Bu bağlamda vermiş olduğunuz
hizmetlerin önemini ve gerekliliğini
bizlerle paylaşır mısınız?
Finansal danışmanlık gelişmiş ülkelerde önemli bir finansal enstrümandır.
kapak
2011 yılı firmanız
açısından nasıl geçti? 2012 yılındeğişmekte
VFC Finans,
hızla gelişmekte olan, her yıl
daha fazla büyüyen ve her alanda
dan neler bekliyorsunuz?
ve önemli bir duruma gelmektedir..
2011 yılı şubeleşme çalışmalarına
ihtiyaçları artan ülkemizin bu alan-
hız verdiğimiz yapısal zeminimizi
da da doğmuş olan bu ihtiyacını
Ağırlıklı olarak hangi sektörlere
sağlamlaştırdığımız bir yıl oldu.
görmüş ve kendine sektörde önemli
hizmet veriyorsunuz?
2011 yılı daha çok alt yapı çalış-
ve öncü konumda bir yer edinmiştir.
maları ile geçirdik Tabiki bunu ya-
Finans sektöründe yer alan kurum
Çalışmalarımızda
sektör
ayırımı
parken hizmetlerimizi ülke çapına
ve kuruluşlar ile bu sektörden fayda
yapmıyoruz. Ama firma ayırımı
yayarak kurumlara hizmet vermeyi
sağlayan bütün firmaları ortak bir
yapıyoruz. Doğal olarak o günkü
de ihmal etmedik. Bizim için en
platformda buluşturarak emek, za-
ekonomik konjonktür, sektörel kri-
önemli unsur insan kaynaklarıdır
man ve para kaybından kurtarılması,
zler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak
çünkü yaptığımız iş itibariyle konu-
reel sektörde faaliyet gösteren her
bazı sektrler üzerinde daha fazla
sunda uzman, yaratıcı, danışan fir-
işletmenin devamlılığının sağlan-
incelemelerde bulunuyoruz. Genel
malarımıza yön verebilecek profes-
ması elbette VFC Finans’ın önemini
anlamda sektörel bir ayırım söz-
yonellerle çalışmak gerekmektedir.
de arttırmaktadır.
konusu değildir.
Konumuza uygunu insan kaynak-
Ülkemizde vermiş olduğunuz hiz-
Referanslarınızdan
metler ne kadar biliniyor? Firmalar
zimle paylaşır mısınız?
larını şekillendirdikten sonrada hizbazılarını
bi-
metlerimizi tanıtıcı konuları kamuoyuyla paylaşarak VFC misyon
finansal danışmanlık hizmetlerine
ve vizyonunu tanıtıcı çalışmalara
Kurthan Boru San. Tic.Ltd.Şti. (İstan-
da ağırlık verdik. 2012 yılı bizim
bul), Göktürkler Sac. San. Ve Tic.
için edindiğimiz tecrübeler doğrul-
kabul
AŞ. (İstanbul), Çelik Makina San. Tic.
tusunda çok daha yoğun ancak
gören ve sıkça kullanılan bir sek-
Ltd. Şti (İstanbul), Karakaya Metal
çok daha verimli olacağını düşün-
tör olmasına rağmen ülkemizde fi-
A.Ş. (İstanbul), Atlantik Ecza Deposu
düğümüz bir dönem olarak plan-
nansal danışmanlık sektörü genel
Ltd. Şti. (İstanbul), İpek Gıda Kuyum-
lıyoruz. Hizmet verdiğimiz firma-
anlamda kişisel ilişkilerle yürütül-
culuk (Balıkesir), Köseoğlu İnşaat Ve
larla birlikte büyüyerek ulusal ve
meye çalışılmaktadır. Kurumsal bir
Ticaret A.Ş. (İstanbul), Üniversal Ya-
uluslararası piyasalarda önemli yapı-
yapı içerisinde finans sektörünün
pı Malzemeleri (İstanbul), Tempora
lardan birini oluşturmak hedefimiz.
gerektirdiği deneyim ve birikim her
Turizm A.Ş. (İstanbul), San Yapı A.Ş.
firma tarafından öncelikle aranan bir
(İstanbul),
Şti.
2011 yılı hem kuruluş, hem yapı-
niteliktir. VFC Finans bu özelliklere
(İstanbul), Grand Ballıca Otel (Tokat),
landırma senesi olarak çok ver-
sahip bir kurumdur. Firmaların sek-
Gentra Lojistik A.Ş. (İstanbul), Erka
imli bir yıl oldu. Ulkemiz de genel
törümüze bakış açısı her geçen gün
İnşaat Ltd. Şti. (Ankara)
olarak Arap Baharı olaylarından ve
nasıl bakıyor?
Dünya’da
ve
Avrupa’da
Son
Metal
Ltd.
kapak
Avrupa’da oluşan ekonomik sorunlardan etkilendi. 2012 yılı, ABD de
seçim yılı dır, bu önemli bir faktördür bunun yanında, tüm dünya
da bir ekonomik yavaşlamadan
söz
edilmektedir,
önünde
bunları
bulundurmak
göz
lazım.
Kısa ve uzun vadede hayata geçirmeyi düşündüğünüz projeleri bizimle paylaşır mısınız?
Kısa vadede yapmak istediğimiz
en önemli şey, KOSGEB, İTO v.b.
kurumlarla koordine olarak özellikle KOBİ’lere eğitim faaliyetleri
gerçekleştirmek. Bu bağlamda hem
firmaların daha bilinçlenmesini sağlayarak hem de daha fazla KOBİ’ye
ulaşarak 2012 yılı için yapmayı düşündüğümüz atılımlar için önemli
bir adım atmış olacağız.
Ankara, Adana, Bursa ve İzmir başta olmak üzere yeni şubeler ve temsilcilikler açacağız. Halen faaliyette
olan Sakarya temsilciliğimize ek
olarak Antalyada da bir temsilciliğimiz
önümüzdeki
günlerde
açılmış olacak.
Son olarak şunları eklemek istiyo-
fırsat ve milattır. Firmalar için finans
sında hayati öneme sahip bir yapıda
rum: VFC Finans, Türk işletmeleri
yönetimini sağlaması, Bankalar için-
olduğumuzu yinelemek istiyorum.
ve bankaları için çok önemli bir
se gider ve personel yönetimi açı-
A.Kerim Vural
1962 Doğumlu olan A.Kerim Vural eğitimini İstanbul da tamamlayarak, iş hayatına 1980 yılında sektörün öncü kuruluşlarından olan Uğurlu Elektronik AŞ de başlamıştır. Askerlik sonrası Ses Elektronik
ve yine Uğurlu Elektronik firmasında Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. 1996 yılından itibaren sektörünün öncü firmalarından Göktürkler Sac firmasında Genel Koordinatörlük görevinde bulunmuştur.
2001 yılından itibaren kendi adına danışmanlık hizmetlerini yürüten, halen konusunda tek kurumsal
yapıya sahip firma olan VFC Finans Danışmanlık Ltd. Şti.’nin Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
Download