Çevre politikaları ne zaman izlenmeye başlanmış ve bu politikalar

advertisement
www.derscalisiyorum.com
Çevre Politikaları
Çevre kavramı ve çevre sorunları nasıl tanımlarak, sistematize edilebilir?
• Sosyal politikalar açısından hava, toprak, su, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerin tümü çevre
olarak tanımlanır. Çevre ortamları ve koşullarından kaynaklanabilecek tüm olumsuzluklar ise çevre sorunları olarak
ifade edilir.
• Çevre sorunları kirlenme, tükenme ve estetik çirkinleşme başlıkları altında sistematize edilebilir.
Çevre politikaları ne zaman izlenmeye başlanmış ve bu politikalar günümüze dek süregelen dönem
içinde nasıl gelişmiştir?
• Çevre ile ilgili sorunlarla ilk kez sanayi döneminde karşılaşılmıştır. Bu sorunların çözülebilmesi yönündeki kamusal
politikalar ise, 20. yüzyılın ikinci yarısında sorgulanıp, izlenilmeye başlanmıştır.
Çevre sorunları hangi nedenlerden kaynaklanır? Hangi alanlarda etkili olur ve neden önem taşır?
• Sanayileşme, kentleşme ve nüfus çoğalışı yaşadığımız dönemde çevre sorunlarına yol açan başlıca nedenlerdir.
• Ozon tabakasının incelmesi, sera etkisi ve iklim değişikliği, hava kirliliği ve asit birikimi günümüzde karşı karşıya
bulunulan çevre sorunları içinde özellikle
öne çıkmaktadır.
• Doğal dengenin bozulması, yeryüzünde tüm insanların geleceği açısından yaşamsal bir önem taşır. Yaşadığımız
dönemde, hangi uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmaları çevre politikalarına büyük ölçüde yön ve biçim
vermektedir?
• Başta BM, OECD, AB olmak üzere evrensel, kıtasal ve bölgesel pek çok kuruluşun çevrenin korunmasına yönelik
yasama çalışmaları, ulusal çevre politikaları yönünden önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Türkiye’de izlenilen çevre politikalarının, hukuki dayanakları ve özellikleri nelerdir?
• Türkiye’de çevre sorunlarına olan ilgi ve duyarlılık giderek çoğalmakta, bu alanda önemli bazı gelişmeler
kaydedilmektedir. Ancak ülkemizde, konunun tarafları arasında üzerinde görüş birliğine varılarak yapılandırılmış
ulusal bir çevre politikasının varolduğunu söyleyebilmek güçtür.


Çevre politikalarının hedefleri ve öncelikleri nelerdir?
Çevre politikalarına hangi ilkeler egemen olur?
• Çevre politikasının temel hedefi, insan yaşamının ve sağlığının şimdi ve gelecekte çevreden doğabilecek zararlardan
korunmasıdır.
• Çevre politikaların öncelikleri; insan sağlığının korunması, ekolojik dengenin korunması, kültürel, tarihsel ve estetik
değerlerin korunması, ekonomik verimliliğin sağlanması olarak sıralanabilir.
• Çevre politikaları; kirleten öder, kirletenini kusursuz sorumluluğu, bütünleştirme, önceden önleme, işbirliği ve
sakınma ilkelerine dayalı olarak yönlenip, biçimlenir.
SORULAR
www.derscalisiyorum.com
1. Doğanın dengesi insanlığın geleceğini de tehlikeye atacak ölçüde ilk kez ne zaman bozulmuştur?
a. 1970’li yıllardan itibaren
b. I. Dünya Savaşı sonrası
c. II. Dünya Savaşı sonrası
d. Sanayi Devrimi ile
e. Soğuk Savaş sonrası
2. Çevre sorunlarının çözümüne yönelik uluslararası işbirliğinin ilk adımları hangi ülkelerin baskısı ve talebi ile
gerçekleşmiştir?
a. Sanayileşmiş ülkelerin
b. Sanayileşmemiş ülkelerin
c. Türkiye’nin
d. Az gelişmiş ülkelerin
e. Çevre sorunları yaşamak istemeyen ülkelerin
3. Kirlenmenin yol açtığı her türlü zararlı sonucun sorumluluğunun ve giderilmesi için gerekli masrafların kirletene
yüklenmesi ilkesine ne ad verilir?
a. Önceden önleme ilkesi
b. Kirletenin kusursuz sorumluluğu
c. Bütünleştirme ilkesi
d. Kirleten öder ilkesi
e. işbirliği ilkesi
4. Birleşmiş Milletlerin çevre ile doğrudan ilgili uzmanlık kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Besin ve Tarım Örgütü (FAO)
b. Dünya Bankası
c. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
d. Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
e. Uluslararası Para Fonu (IMF)
5. Birleşmiş Milletlerin düzenlediği ilk çevre konferansı hangi yıl ve nerede düzenlenmiştir
a. 1972 Stockholm
b. 1982 Nairobi
c. 1972 Rio
d. 1982 Tahran
e. 1972 Londra
6. Ülkemizde Çevre Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
a. 1980
b. 1983
c. 1993
d. 1995
e. 2000
www.derscalisiyorum.com
7. Anayasamızın 56. maddesine göre; çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesine önlemek kimin görevidir?
a. Sivil toplum örgütlerinin
b. Devletin ve vatandaşların
c. Sadece devletin
d. Sanayicilerin
e. Yerel yönetimlerin
8. Çevre sorununun ortaya çıkardığı tehlikelere yönelik kamuoyu tepkisi neden genellikle geç kalmaktadır?
a. Çevre sorunları ancak ekolojik sistemin tolerans sınırının aşılması durumunda fark edilebildiğinden
b. Çevre sorunları bizi hemen hemen hiç etkilemediğinden
c. Daha önemli sorunlarımız olduğundan
d. Çevre sorunları önlenemeyeceğinden
e. Kitle iletişim araçlarının yetersizliğinden
9. Çevre politikasının temel önceliği nedir?
a. Ekonomik verimliliğin sağlanması
b. insan sağlığının korunması
c. Çevresel zararların ortadan kaldırılması
d. Estetik değerlerin korunması
e. Kültürel değerlerin korunması
10. Aşağıdakilerden hangisi çevre politikasının temel ilkelerinden biri değildir?
a. Kirleten öder ilkesi
b. Kirletenin kusursuz sorumluluğu
c. Eşitlik ilkesi
d. Bütünleştirme ilkesi
e. işbirliği ilkesi
CEVAPLAR
12345
DADCA
6 7 8 9 10
BBABC
www.derscalisiyorum.com
Konu Anlatımlı Videolar, Ders Notları, Çözümlü Sorular, Çıkmış Sorular,Denemeler ve daha
fazlası
Türkiye'nin En Büyük ve Güncel Eğitim Sitesinde
www.derscalisiyorum.com
Download