bizim menkul değerler a.ş. ürün ve hizmet ücretleri (2017)

advertisement
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ (2017)
HESAP İŞLETİM, SAKLAMA BAKIM ÜCRETİ İLE SİCİL, EKSTRE VE İŞLEM SONUÇ FORMU GÖNDERİM
İŞLEM
NEREDEN
TUTAR
Hesap Ekstresi Gönderimi5
İşlem Sonuç Formu
Her ay sonu, ilgili ay içerisinde hesapta hareket
olduğunda zorunlu gönderilmesi gereken hesap
ekstresi ve/veya her gün sonunda gerçekleşen
işlemlerin yer alacağı İşlem Sonuç Formu, hesap
başına
9,30 TL
Sicil Numarası Gönderimi ¹
Sicil numarası ve şifre gönderimi, hesap başına
10,40 TL
BMD Hesap İşletim Ücreti ²
Yıl içersinde sunulan hizmetler kapsamında hesap
başına, yılda bir defa
19,15 TL
Saklama Hesap Bakım Ücreti
Piyasa değeri 100TL üzeri olan hesaplardan
Günlük 0,012 TL
ALIM SATIM ARACILIK KOMİSYONU
İŞLEM
NEREDEN
Oran (%)
BİST’de Gerçekleşen Pay Senedi,
Varant, Borsa Yatırım Fonu Alım
Satım Komisyonu
Piyasa Değeri üzerinden matrah hesaplanarak
- Asgari 0,01 TL olacak şekilde
(İş bu komisyon oranı Bizim Menkul Değerler A.Ş.
tarafından tek taraflı olarak Müşteri lehine
değiştirilebilir.)
0,002
SAKLAMA HİZMETLERİ
İŞLEM
NEREDEN
Yıllık Oran (%)
Borsada İşlem Gören Pay Senetleri
Piyasa Değeri üzerinden günlük matrah
hesaplanarak
0,0085
Borsada İşlem Görmeyen Pay
Senetleri
Piyasa Değeri üzerinden günlük matrah
hesaplanarak
0,0098
Borsa Yatırım Fonu ve Varantlar
Piyasa Değeri üzerinden günlük matrah
hesaplanarak
0,013
A Tipi Yatırım Fonları
Pay adedi*Pay fiyatı üzerinden günlük matrah
hesaplanarak
0,0065
Diğer Yatırım Fonları
Pay adedi*Pay fiyatı üzerinden günlük matrah
hesaplanarak
0,013
ÖSBA, VDMK, VTMK, kira
sertifikası ve DİBS Anapara
Nominal Değer
0,0065
ÖSBA, VDMK, VTMK, kira
sertifikası ve DİBS Kuponlar
Nominal Değer
0,00065
HAK KULLANIM HİZMETLERİ
İŞLEM
Sermaye Artırımı
NEREDEN
Oran (%)
Borsada İşlem Gören Pay
Senetleri
Sermaye artırımından alınan
payların piyasa değeri
0,0275
Borsada İşlem Görmeyen
Pay Senetleri
Sermaye artırımından alınan
payların nominal değeri
0,013
Sermaye Azaltımı
Borsada İşlem Gören Pay
Senetleri
Azaltılan Kısmın piyasa değeri
0,0275
Borsada İşlem Görmeyen
Pay Senetleri
Azaltılan Kısmın nominal değeri
0,013
TEMETTÜ ÖDEME
İŞLEM
NEREDEN
Oran (%)
Borsada İşlem Gören Pay Senetleri
Ödenen Tutar
0,0275
Borsada İşlem Görmeyen Pay
Senetleri
Ödenen Tutar
0,0065
ÖSBA, VDMK, VTMK,KİRA SERTİFİKASI Anapara ve Kupon Ödemesi
İŞLEM
NEREDEN
Oran (%)
Anapara ve Kupon Ödemesi ⁴
Ödenen Tutar
0,013
KAYDİ DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ
İŞLEM
NEREDEN
TUTAR
Fiziki Pay Senetlerinin Kaydi Paya
Dönüşümü
Her Pay Senedi İşlemi üzerinden
6,5 TL
ALIM SATIM İŞLEMLERİ
İŞLEM
NEREDEN
Oran(%) / Tutar
BİST’de Gerçekleşen pay senedi,
Varant, ÖSBA, VDMK, VTMK, BYF,
Kira sertifikası Alım Satım İşlemleri
Kayıt Sayısı üzerinden
0,026 TL
Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri
İşlem Tutarı Üzerinden
0,001 /
Alt Limit 1 Krş
MENKUL KIYMET TRANSFERİ
İŞLEM
NEREDEN
TUTAR/ Oran(%)
Yatırım Kuruluşları arasında
Menkul Kıymet Transferi (Kendi
Hesapları Arası)
Kayıt Sayısı Üzerinden
1,63 TL
Yatırım Kuruluşları arası ve BMD içi
Menkul Kıymet Transferi (Başka
Hesaplar Arası) ³
Piyasa Değeri Üzerinden
0,0039
Alt Limit 6,5 TL
Üst Limit 32,5 TL
BMD İçi Menkul Kıymet Transferi
(Kendi Hesaplar Arası)
Kayıt Sayısı Üzerinden
0,33TL
REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ
İŞLEM
NEREDEN
YILLIK TUTAR
Taraflarca hazırlanan Rehin
Sözleşmesi üzerine
Her sözleşme karşılığı
500 TL
HAPİS İŞLEMLERİ
İŞLEM
NEREDEN
TUTAR
İşlem Sayısı
0,13 TL
VERASET PAYLAŞIMI İŞLEMLERİ
İŞLEM
NEREDEN
YILLIK TUTAR
Her Veraset Belgesi İşlemi
Muristen bir defa
5 TL
¹ Hesabında pay hareketi olduğu günü takip eden ay Merkezi Kayıt Kuruluşu, yatırımcıya Sicil numarası
ve şifre gönderim belgesi gönderir. Ücret tahakkukunda sicil numarasının ve buna bağlı şifrenin
yatırımcının eline ulaşmış olması şartı aranmaz. Yatırımcı tekrar talep etmediği sürece tekrar şifre
gönderim belgesi gönderilmez. Tekrar gönderilmesi talep edildiği takdirde aynı ücret tekrar yansıtılır.
İlgili belgenin yurtdışına gönderilmesi durumunda gönderi bedeline yurtiçi gönderi bedelinin yarısı
ilave edilerek hesaplanan tutar tahsil edilir.
² BMD Hesap İşletim ücretine BSMV (%5) dahil, diğer tüm ücretler için hariçtir.
³ Piyasa değeri 1000 TL den az olan virmanlarda, diğer menkul transfer işlemlerinin ücretleri kullanılır.
⁴ Özel sektör tarafından ihraç edilenler dışında Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Hazine tarafından ihraç
edilen kira sertifikaları anapara ve kupon itfa ödemelerinden ücret alınmayacaktır.
5
İlgili ekstre ve/veya işlem sonuç formunun yurtdışına gönderilmesi durumunda gönderi bedeline
yurtiçi gönderi bedelinin yarısı ilave edilerek hesaplanan tutar tahsil edilir.
PiYASA DEĞERİ HESAPLAMASINDA KULLANILACAK FİYAT TESPİT ESASLARI
1- Pay Senetleri, BYF ve varantların piyasa değerlerinin hesaplanmasında, ikinci seans kapanış
fiyatları kullanılır. İkinci seans kapanış fiyatları bulunmadığı durumda son işlem günündeki
kapanış fiyatı alınır.
2- Yeni pay senedinin borsa fiyatının oluşmaması durumunda, eski pay senedinin fiyatı kullanılır.
3- Rüçhan haklarından saklama ücreti alınmaz.
4- İlk halka arzı müteakip, borsada fiyatın oluşmasına kadar geçen sürede pay senedinin halka arz
fiyatı kullanılır. Halka arz edilmeksizin borsada işlem gören pay senetleri için, borsada fiyatın
oluşmasına kadar geçen sürede, borsada işlem görmek üzere belirlenen referans fiyat kullanılır.
5- Hak kullanım hizmetlerinde ücret bazı olarak belirtilen piyasa değerinin hesaplanmasında
kullanılacak fiyat, hak kullanım karşılıklarının hesaba yansıtıldığı tarihten önceki iş günü kapanış
fiyatı olacaktır.
6- Sistemde fiyatı bulunmayan makbuzlar için nominal değer dikkate alınacaktır.
7- Yatırım fonu pay fiyatı olarak ilan edilen son fiyat kullanılır.
Yukarıda belirtilen haller dışında, herhangi bir fiyata ulaşılamadığı durumda hesaplama nominal değer
üzerinden yapılır.
Download