HEREDİTER JİNEKOLOJİK KANSERLERİ MORFOLOJİK OLARAK

advertisement
ENDOMETRİAL KARSİNOM
SPORADİK Mİ? HEREDİTER Mİ?
Dr Ş.Funda Tanay Eren
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı
26.ULUSALPATOLOJİ KONGRESİ
ANTALYA 2016
Kalıtsal kanser sendromlarının tespit edilmesi ;
• Takip ile erken tanı ;
• Profilaktik girişimler ile önleme şansı
HEREDİTER ENDOMETRİUM
KANSERİ
• Lynch Sendromu:
DNA ‘mismatch’ tamir (MMR) genlerinde
germline mutasyonu. 1/300-400
• Cowden sendromu:
PTEN germline mutasyonu. 1/200.000
(Multipl hamartomlar, benign ve malign endometrium,
tiroid, meme tümörleri)
Lynch Sendromu
• Otozomal dominant
MSH2/EPCAM
MSH6
CHR 2
PMS2
MLH1
CHR 3
CHR 7
%50 hastada
ilk kanser
Lynch Sendromlu kadınlarda
yaşamboyu kanser riski
Kolorektum
%25-50
Endometrium
%25-70
Üreter ve renal pelvis
%10
Over
%10
Mide
%10
İnce barsak
%5
Beyin (GBM)
%4
Deri (sebasöz
adenom/karsinom)
%4
Pnakreatikobiliyer
%2
Histopathology, 62, 2–30.A K Folkins & T A Longacre
LYNCH SENDROMU
TANI
• Altın standart
Germline mutasyonunun
gösterilmesi
HASTA SEÇİMİ NASIL
YAPILMALI?
LYNCH SENDROMU
TANI
1-Klinik Tarama Kriterleri:
• Amsterdam kriterleri
• Revize Bethesda rehberi
Öncelikli olarak
kolorektal kanserlere
odaklanır
LYNCH SENDROMU
TANI
2-Mikrosatellit instabilite saptanması:
MSI-H
Lynch için şüpheli ,
• Hangi gende mutasyon olabileceğini ayırmıyor
• MSH6 mutasyonları MSI-L/MS-S sonuç
verebiliyor
• Moleküler Lab. gerekiyor
*Modica I et al. Am.J.Surg.Pathol. 2007;31:744-751
LYNCH SENDROMU
TANI
3-MMR gen proteinleri immunhistokimya;
Sensitivite % 91, Spesifite %88
• MLH1
• PMS
• MSH2
• MSH6
EKSPRESYON KAYBI
MMR İHK
Değerlendirmesi
Tümör hücre
çekirdeklerinin tamamında
boyanmanın kaybolması
+
İnternal kontrol
(stromal hücreler/normal
endometrium /lenfositlerde
pozitiflik)
MMR İHK
Değerlendirmesi
• Tümör hücrelerinde
Fokal/zayıf boyanma :
MMR protein eksikliği
yok! (özellikle MSH6
ve MLH 1)
• Tümör infiltre eden
lenfositlere dikkat!
MLH1
PMS2
MSH2
MSH6
Robert A. Soslow, MD Memorial Sloan Kettering Cancer Center
MLH1
PMS2
MSH2
MSH6
Robert A. Soslow, MD Memorial Sloan Kettering
Cancer Center
MLH-1
promoter metilasyon
analizi yapılmalı
• MLH1-PMS2 kaybı
Metilasyon
yok:
Germline
test
Metilasyon
var:
SPORADİK
• PMS2 Kaybı
• MSH2-MSH6 kaybı
• MSH6 kaybı
LS riski
yüksek
Germline test
Lynch sendromu
tarama seçenekleri
• GENEL TARAMA TESTİ : Tüm endometrium
kanserlerine MMR İHK ya da MSI
• SELEKTİF TARAMA: Klinik ya da histomorfolojik
olarak şüpheli olgulara MMR İHK ya da MSI
Lynch Sendromu ile ilişkili
endometrium kanserinde
Morfolojik özellikler
• < 50 yaş
• Nonendometrioid
histoloji
(dediferansiye/indifera
nsiye/berrak hücreli)
• Tümör heterojenitesi
(mikst tümörler)
• Alt uterin segment
yerleşimi (%10-15)
MLH1
PMS2
MSH2
MSH6
MÜTF
Lynch Sendromu ile ilişkili
endometrium kanserinde
Morfolojik özellikler
Peritümöral lenfositik
infiltrasyon
Tümörü infiltre eden lenfositler
(> 40/10BBA)
Senkron over tümörü (berrak
hücreli/endometrioid)
Lynch Sendromu ile ilişkili endometrium
kanserinde morfolojik özellikler
• Vakaların çoğunda hasta yaşı > 50
ve
• Tümör tipi endometrioid adenokarsinom
*Hastaların yaklaşık %40’ında LS ile ilişkili bulgu (yaş,
yerleşim yeri, spesifik morfoloji, aile hikayesi) bulunmuyor.
*Mills A et al: Lynch syndrome screening should be considered for all patients wth newly diagnosed endometrial
cancer. Am j Surg Pathol (38) 2014
ENDOMETRİUM KANSERLERİNDE MMR PROTEİN
EKSPRESYONU (ÖN SONUÇLAR)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI,
İpek Ebarut Seven, Erdem Kombak, Funda Eren
• 155 OLGU
EKSPRESYON
KAYBI
n (%)
MLH1-PMS2
28 (18)
PMS 2
4 (2.6)
MSH2 – MSH6
8 (3.9)
MSH6
1(0.6)
41 (25)
ENDOMETRİUM KANSERLERİNDE MMR PROTEİN
EKSPRESYONU (ÖN SONUÇLAR)
• MLH-1 dışı kayıp izlenen 13 olguda;
• 6 olgu nonendometrioid morfoloji/
peri/intratümöral lenfosit varlığı (%46)
• 1 kolon ca hikayesi, 1 senkron kolon kanseri, 1
senkron over seröz karsinomu ,
ENDOMETRİUM KANSERLERİNDE MMR PROTEİN
EKSPRESYONU (ÖN SONUÇLAR)
• Potansiyel Lynch Sendromu 13 hasta (%8)
• Germline mutasyon olasılığı
5-6 hasta (%3)
%40-50
Endometrium kanseri
sporadik mi? Herediter mi?
1-Klinik şüphe
1-MMR/ MSI
ve/veya
Histomorfolojik
destekleyen bulgular
2-MMR İHK/MSI
2-Kayıp saptanan
olgularda klinik
değerlendirme
3-Germline mutasyonu
3-Germline mutasyonu
Download