TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN CUMHURİYETİ

advertisement
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA
KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON TOPLANTISI
PROTOKOLÜ
Ankara, 18 Nisan 2007
14 Eylül 1968 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Macaristan Cumhuriyeti
Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı konusunda imzalanan Anlaşma
uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti heyetleri arasında Kara Ulaştırması
Karma Komisyonu Toplantısı 18 Nisan 2007 tarihlerinde yapılmıştır.
Her iki Heyet üyelerinin listeleri bu Protokolün ekindedir.
Gündem maddeleri:
1- İstatistiki bilgi teatisi,
2- Eşya taşımacılığı,
3- Yolcu taşımacılığı,
4- Diğer konular
1- İstatistiki Bilgi Teatisi
Heyetler, iki ülke arasında hacim ve değer açısından dış ticaret ilişkileri ve eşya taşımacılığı
konusunda istatistiki veri teati etmişlerdir. Her iki heyet tarafından memnuniyetle karşılanan
Macar-Türk dış ticaret ilişkilerinin her geçen yıl biraz daha gelişme kaydettiği not edilmiştir.
2- Eşya Taşımacılığı
Türk Heyeti Türkiye’nin Avrupa ile dolayısıyla da Macaristan ile önemli miktardaki ticaret
hacmine rağmen, özellikle transit izin belgesi kotalarının yetersizliğini dile getirmiştir.
Türk Heyeti, RO-LA taşımacığında şuanda 3’e 1 olan ödül izin belgesi oranının diğer bazı
ülkelerle de uygulandığı gibi daha yüksek bir düzeyde artırılmasını istedi. Macar Heyeti,
oranlarda yapılacak bir değişikliğin ancak bir Kombine Taşımacılık Anlaşmasının
imzalanmasıyla mümkün olabileceğini belirtmiştir. Macar Heyeti ayrıca, Türk tarafının
Anlaşma ile ilgili önerilerini gönderdiği takdirde, Anlaşmanın tamamlanma sürecinin
hızlanacağını ve 2’ye 1 olarak değiştirilmesinin yeniden değerlendirilebileceğini belirtmiştir.
Türk Heyeti geçiş belgeleri konusunda en büyük ihtiyacın ücretsiz transit geçiş belgelerinde
olduğunu ve bu kotanın artırılmasının çok önemli olduğunu ifade etmiş, transit taşımaların
ikili taşıma belgelerinden farklı bir belgeyle gerçekleştirilmesini önermiştir. Macar Heyeti
bunun Anlaşma hükümlerine aykırı olmadığını ve bir sonraki toplantıya kadar bu durumu
inceleyeceklerini ifade etmiştir.
Ancak, Macar Heyeti, Türk tarafının 3000 adet olan konvansiyonel araç kategorisindeki izin
belgesi kotasını Euro 2–3 izin belgesi için değiştirmeye hazır olması halinde, Euro 2–3
araçları için geçerli ücrete tabi ikili/transit izin belgesi kotasını 2008 yılı için 1600 adet
artırmaya hazır olduğunu belirtmiştir.
Türk tarafı, toplam 21.500 adet olan ücretsiz ikili/transit izin belgesi kotasının 30.000’e
çıkarılmasına yönelik talebinde ısrar etmiştir. Ancak bu talep Macar Heyet tarafından kabul
edilmemiştir. Türk tarafı, 3.000 adet konvansiyonel geçiş belgesinin Euro1 araçlara ayrılan
kotaya kaydırılmasını, 7.000 adet Euro1 izin belgesi kotasının da Euro2 ve Euro3 izin
belgeleri için ayrılan kotaya ilave edilmesini ve Euro 1 araçlar için ikili/transit izin belgesi
kotasının 5.000 olarak belirlenmesini teklif etmiştir.
Macar Heyeti, karayolu geçişlerinde elde ettikleri gelirlerden azalmaya neden olacak bir
öneriyi kabul edemeyeceklerini, mevcut kotadaki bir artışın Macar taşımacılık sektöründeki
rekabete olumsuz bir etkisi olacağına işaret ederek, 3000 adet konvansiyonel araçlar için
ayrılan kotanın Euro2 ve Euro3 araçlara tahsis edilmesi şartıyla 150 adet ücretsiz kota
verebileceklerini ifade etmiştir.
Geçiş belgesi kotalarının belirlenmesi amacıyla sunulan bir çok öneriye rağmen uzun ve
kapsamlı görüşmelerin ardından heyetler bu konuda anlaşmaya varamamışlardır. Bu nedenle,
2007 yılı için belirlenen geçici kotaların 2008 yılı için de geçerli olması kararlaştırılmıştır.
Heyetler, tüm izin belgelerinin süresinin bir sonraki yılın 31 Ocak’ına kadar geçerli olmasında
mutabık kalmışlardır.
3- Yolcu Taşımacılığı
Heyetler, Türkiye ve Macaristan arasında düzenli yolcu taşıma hattının bulunmadığını ifade
etmişler, 200 adet olan yolcu taşımacılığı izin belgesi kotasının mevcut haliyle kalmasını
kararlaştırılmıştır.
4- Diğer Konular
Macar Heyeti, Türk taşımacıların Macaristan topraklarında yaptığı ihlallerle ilgili bilgi
vermiştir. Türk Heyeti, belirtilen ihlallerin resmi kanallarla iletildiğinde gerekli işlemlerin
yapılarak sonucunun Macar tarafına bildirileceğini ifade etmiştir.
Macar Heyeti ayrıca Macar taşımacılar için sınır kapılarında vize verilmesi uygulamasının
tekrar başlatılması konusunda Türk tarafının yardımlarını talep etmiştir. Türk heyeti ise bu
uygulamanın karşılıklılık prensibi gereğince yürürlükten kaldırıldığını, ancak söz konusu
talebin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına iletileceğini ifade etmiştir.
Macar tarafı, Türkiye’de üçüncü ülke taşımalarına ilişkin özel kuralların olup olmadığını
sormuştur. Türk tarafı, üçüncü ülke taşımaları için her yıl karşılıklı teati edilen geçiş
belgelerinin yeterli olduğunu ifade etmiştir.
Toplantı, sıcak ve dostane bir atmosferde gerçekleşmiş ve her iki Heyet sonuçtan duyduğu
memnuniyeti ifade etmiştir..
Macar Heyet, Türk Heyetini bir sonraki Karma Komisyon Toplantısı için Budapeşte’ye davet
etmiştir. Toplantının kesin tarih ve yeri karşılıklı yazışma yoluyla tespit edilecektir.
Bu Protokol 18 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da İngilizce iki orijinal nüsha halinde
düzenlenmiştir.
Türk Heyeti Adına
Macar Heyet Adına
Hüseyin YILMAZ
András Székely
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA
KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON TOPLANTISI
PROTOKOLÜ
Ankara, 18 Nisan 2007
TÜRK HEYETİ
Hüseyin YILMAZ
Heyet Başkanı
Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
İzzet IŞIK
Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Ahmet GÜNER
Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Ceyhan YALÇIN
Gümrük Müsteşarlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Download