teknopark istanbul a.ş. istanbul teknoloji geliştirme bölgesi dış

advertisement
TEKNOPARK ÝSTANBUL A.Þ.
ÝSTANBUL TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ
DIÞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KÝRALANMASI ÝHALESÝ
Ýþletmemizce Pendik Kurtköy mevkiinde yer alan ve yýllýk 25 milyon yolcu sayýsý ile dünyanýn en hýzlý büyüyen
Sabiha Gökçen Uluslararasý Havalimaný’na kuzey yönünde bitiþik Ýstanbul Teknoloji Geliþtirme Bölgesi’nde
(Teknopark Ýstanbul), mevcut açýk/kapalý reklam alanlarý, açýk arttýrma usulü ile 3 (üç) yýllýk kiralama ve
iþletim süresi için ihale edilecektir.
Teknopark Ýstanbul, ülkemizin teknoloji geliþtirme kapasitesine katký yapmak ve giriþimciliðe açýk dinamik bir
inovasyon ortamý yaratmak amacýyla, Pendik/Ýstanbul'da Savunma Sanayii Müsteþarlýðý'na ait 250 hektarlýk
alan üzerinde, Savunma Sanayii Müsteþarlýðý ile Ýstanbul Ticaret Odasý’nýn ana ortaklýðýnda kurulmuþtur.
Tahsis Edilecek Reklam Alanlarýna Ýliþkin Bilgiler
Kiracý’ya reklam alaný olarak tahsis edilecek olan alan ile uygulanacak öneri pano adet-tür ve montaj yerleri
ihale dokümanýnda belirtilmiþtir. Kiracý, iþbu ihale kapsamýnda uygulayacaðý reklam pano adedi ve büyüklüðünü
teklifinde belirtecektir. Yönetici Þirket Sözleþme süresi boyunca; bu ihale kapsamýnda belirtilen alanlarý,
reklâm yayýnlanmasý amacýyla ihale sonucu seçilecek Medya Satýnalma Þirketi hariç baþka hiçbir kiþi kurum
ya da kuruluþa iþletme amacýyla kiralamayacaktýr.
Söz konusu ihaleye yönelik doküman 25 Mayýs 2015 tarihinden itibaren þirketimizin
http://www.teknoparkistanbul.com.tr/tr/duyurular/ihale-ilanlari adresli web sayfasýnda görülebilir ve aþaðýda
açýk adresi bulunan Þirketimiz Bina, Park ve Arazi Yönetim Müdürlüðünden 500 TL. karþýlýðýnda temin edilebilir.
Ýhale Açýk Artýrma tarihi 25 Haziran 2015 Perþembe saat 10:00 olarak belirlenmiþtir.
Teknopark Ýstanbul A.Þ., 4691 ve 6170 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda faaliyet
gösteren "Yönetici Þirket" statüsünde olup, 2886 ve 4734 sayýlý yasalara tabi deðildir. Teknopark Ýstanbul A.Þ.
ihaleyi kýsmen ya da tamamen yapýp yapmamakta, iptal etmekte, iþi dilediði miktar ve usulde dilediðine
vermekte, sözleþme yapýp yapmamakta tamamen serbesttir. Teknopark Ýstanbul A.Þ.'nin sözleþme yapmaktan
vazgeçmesi halinde, ihaleyi kazanan istekli herhangi bir hak ve/veya alacak talebinde bulunamaz.
TEKNOPARK ÝSTANBUL A.Þ.
Sanayi Mahallesi
Teknopark Bulvarý No:1
34906 Pendik-Ýstanbul/Türkiye
Tel : 0 216 999 70 60
www.teknoparkistanbul.com.tr
Download