Gündem - Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda

advertisement
TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON
FREEDOM OF EXPRESSION
AVRUPA BİRLİĞİ - AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ
EUROPEAN UNION - COUNCIL OF EUROPE JOINT PROJECT
FARKINDALIK ARTIRILMASI KAPSAMINDA 5. YUVARLAK MASA TOPLANTISI
FIFTH ROUND TABLE MEETING ON RAISING AWARENESS
Freedom of Expression and Hate Speech
“İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi”
ANKARA, SHERATON Hotel, Ankara
26 Mayıs / 26 May 2016
FARKINDALIK ARTIRILMASI KAPSAMINDA 5. YUVARLAK MASA TOPLANTISI
İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi
“İfade Özgürlüğü (İÖ) ve Nefret Söylemi” konulu beşinci yuvarlak masa toplantısı (YMT) 26 Mayıs
2016 tarihinde Ankara’da bir günlük toplantı şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu YMT’nin amacı,
katılımcıların “nefret söylemi”, nefret söyleminin “ifade özgürlüğü” hakkı ile ilişkisi ve nefret söylemi ile
nefret suçu arasındaki fark konusundaki farkındalıklarını arttırmaktır. Ayrıca toplantıda, ifade
özgürlüğünü ihlal etmeden nefret söylemine müdahale etmenin etkili yollarına da değinilecektir.
Açık “demokratik toplum” çeşitli kültürler, dinler ve yaşam tarzlarından kaynaklanan çok kültürlü
özelliklerden oluşan aktif ve dışa dönük bir sivil toplum için zemin hazırlamaktadır. İfade ve din
özgürlüğü ve toplantı özgürlüğü gibi tüm haklar hukukun üstünlüğü prensibi altında gösterilmektedir.
Bu tür bir demokrasi, üyelerinin, kamusal tartışma yolu ile kamusal hayata katılımını teşvik
etmektedir.
Tüm haklar devletin güvencesinde olmalıdır ve yönetişim, sorumlukların uygulanması konusunda,
uluslararası ve ulusal anlaşmalar kapsamındaki diğer uluslar, ziyaretçiler, mülteciler ve vatandaş
hakkı tanınmamış kimseler dahil tüm vatandaşlara yöneticilik yapacaktır.
İÖ hem uluslararası hem de bölgesel insan hakları anlaşmaları kapsamında korunmaktadır. Özellikle
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), ifade özgürlüğünün Sözleşme’nin 10. maddesinde
belirtildiğini teyit etmektedir, buna göre1;
MADDE 10
İfade özgürlüğü
1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve
ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü
de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi
tutmalarına engel değildir.
2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve
demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması,
kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının
şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve
1
İfade özgürlüğü, AİHS Madde 10 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf
1
tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya
yaptırımlara tabi tutulabilir.
Bu hak Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin anayasalarında da korunmaktadır. T. C. Anayasasının 26.
maddesinde herkesin, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu belirtilmektedir.
İÖ hakkı mutlak hak değildir. Bu hak belirli görev ve sorumlulukları değerlendirmektedir ve AİHS 10 §
2’de belirtildiği şekilde özellikle başkalarının haklarının korunması olmak üzere belirli sınırlamalara
tabidir2. Örneğin, bazı haklar birbiriyle çatışabilir, bazen ifade özgürlüğü hakkının din, özel hayat ve
adil yargılanma hakları ile uzlaştırılması gerekebilir. Ancak özgürlük kural, kısıtlamalar ise istisna
olduğundan, kısıtlamalar sıkı koşullarda uygulanmalıdır.
Nefret söylemi, sosyal veya etnik bir grup içerisindeki kişiyi dışlamak, ona zulmetmek veya şiddete
teşvik amacı güden sözlü ve sözsüz ifadelerden oluşabilir. Nefret söylemi mesajları genellikle çeşitli
gruplara ait kişilere yöneltilir.
Bazı “nefret söylemi örnekleri”;






Irkçı karikatürler
Anti-semitik semboller
Etnik veya diğer türde, grupları aşağılayan etiketler
Engelli veya yaşlıları hedef alan önyargılı şakalar
Cinsiyet ayrımı yapan ifadeler
Gey karşıtı protestolar ve ifadeler
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, nefrete teşvik ve ifade özgürlüğü ile ilgili davaları ele alırken
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi3 tarafından öngörülen şu iki yaklaşımı kullanmaktadır:
1. Söz konusu yorumlar nefret söylemi oluşturuyor ve Sözleşme’nin temel değerlerini hiçe
sayıyorsa, 17. maddede (hakları kötüye kullanma yasağı) öngörüldüğü üzere, Sözleşme
koruması dışında bırakma yaklaşımı ve
2. Sözleşme’nin 10. maddesi 2. fıkrasında öngörüldüğü üzere, korumaya kısıtlamalar getirme
yaklaşımı (bu yaklaşım, söz konusu söylem, bir nefret söylemi oluşturmasına rağmen,
Sözleşme’nin temel değerlerini yok etme eğilimi içermediğinde benimsenmektedir).
2
Anne Weber (2009) Manual on hate speech, Council of Europe, France,1 [Nefret Söylemi El Kitabı, Avrupa
Konseyi, Fransa,1].
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf
3
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf
2
İnternet haber portalları, ticari ve profesyonel amaçlar doğrultusunda kullanıcılar tarafından yorumlar
yazılmasına elverişli bir ortam sunmakta ve Sözleşme’nin 10(2). maddesi uyarınca ifade
özgürlüğüyle ilişkilendirilen “ödev ve sorumlulukları” üstlenmektedir.
“... [H]oşgörü ve tüm insanlığın onuruna eşit oranda saygı gösterilmesi demokratik ve
çoğulcu bir toplumun temellerini oluşturmaktadır. Böyle olmakla birlikte, prensip olarak
kimi demokratik toplumlarda, ... konulan ‘formaliteler’, ‘koşullar’, ‘kısıtlamalar’ veya
‘cezalar’ güdülen meşru amaçla orantılı olmak kaydıyla, hoşgörüsüzlüğe dayalı nefreti
yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü ifadenin yaptırıma
çarptırılması veya hatta önlenmesi gerekli addedilebilir.” 4
Nefret söylemi için evrensel anlamda kabul edilmiş bir tanım yoktur. Yine de, devletler “nefret
söylemini” yasaklayan kanunlar kabul etmiştir ancak bu tanımlar özellikle neyin yasaklandığına dair
endişeler açısından birbirinden farklıdır.
“Nefret Söylemine” ilişkin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin R97(20) sayılı Tavsiye Kararı’nda
bu terim şu şekilde tanımlanmaktadır:5 “ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını
veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan ulusalcılık ve
etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan, hoşgörüsüzlüğe dayalı
başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü ifade
biçimi.”
4
Erbakan/Türkiye, 6 Temmuz 2006 tarihli karar, paragraf 56.
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["FRE"],"appno":["59405/00"],"documentcollectionid2":["CHAM
BER"],"itemid":["001-76232"]}
5
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf
3
Haziran 2016 tarihli AİHM Bilgi Notu’nda gösterildiği üzere “nefret söylemi” türleri, ilgili dava adları ve
karar tarihleri ile birlikte aşağıdaki tabloda verilmektedir6;
Dava türü
Dava adı
Karar Tarihi
Etnik nefret
Pavel Ivanov / Rusya
20 Şubat 2007 (kabul edilemez)
Garaudy / Fransa
24 Haziran 2003 (kabul edilemez)
İnkârcılık ve tarihsel revizyonizm
M’Bala M’Bala / France
20 Ekim 2015 (kabul edilemez)
Irksal nefret
Glimmerveen ve Haqenbeek /
Hollanda
11 Ekim 1979 (Avrupa İnsan
7
Hakları Komisyonu kararı)
Dinsel nefret
Norwood / Birleşik Krallık
16 Kasım 2004 (kabul edilemez)
Demokratik düzeni tehdit etmek
Almanya Komünist Partisi / Federal
Almanya Cumhuriyeti, B.H, M.W, H.P
and G.K. / Avusturya, Nachtmann
v.Avusturya, Schimanek / Avusturya.
Sürek (no.1) / Türkiye
8
8 Temmuz1999 (Büyük Daire)
Özgür Gündem / Türkiye, Medya FM
Reha Radyo ve İletişim Hizmetleri A.
Ş. / Türkiye
Şiddeti
mazur
düşmanlığa teşvik
göstermek
ve
Gündüz / Türkiye
13 Kasım 2003 (kabul edilemez)
Gündüz / Türkiye
4 Aralık 2003
Faruk Temel / Türkiye
1 Şubat 2011
9
Dicle (no. 2) / Türkiye, Erdal Taş /
Türkiye
Homofobik broşürler dağıtmak
Vejdeland ve Diğerleri / İsveç
9 Şubat 2012
6
Davaların detaylarına (İngilizce) buradaki linkte yer alan “Nefret Söylemine” ilişkin AİHM Bilgi Notu adlı
belgeden ulaşılabilir: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf
7
Temmuz 1954’ten Ekim 1999’a kadar Strazburg’da varlığını sürdürmüş olan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ile birlikte, Sözleşmeci Devletlerin
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uymasına nezaret etmiştir. Komisyonun
varlığı, 1 Kasım 1998 tarihinde Mahkeme’nin daimi hale gelmesiyle son bulmuştur.
8
Mahkeme, kural olarak, totaliter öğretilerden esinlenen veya demokratik düzeni tehdit eden düşünceleri ifade
eden ve totaliter bir rejimi yeniden tesis etme eğilimi taşıyan başvuruları, Sözleşme değerleriyle bağdaşmadığı
gerekçesiyle, kabul edilemez ilan edecektir. http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf
9
Sözleşme’nin 10. maddesi 2. fıkrası kapsamında, Mahkeme ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale söz
konusu olduğunda sırasıyla, bu müdahalenin kanunen öngörülmüş olup olmadığını, meşru amaçlardan bir veya
birden fazlasına hizmet edip etmediğini ve son olarak da bu amaçlara ulaşılması bakımından demokratik bir
toplumda gerekli olup olmadığını inceleyecektir.
4
Terörü övmek
Leroy / Fransa
2 Ekim 2008
Savaş suçlarını övmek
Lehideux ve Isorni / Fransa
23 Eylül 1998
Ulusal kimliği tahkir etmek
Dink / Türkiye
14 Eylül 2010
Tartışmalı tarihsel çağrışımlara
Fáber / Macaristan
24 Temmuz 2012
Etnik nefrete teşvik
Balsytė-Lideikienė / Litvanya
4 Kasım 2008
Ulusal nefrete teşvik
Hösl-Daum ve Diğerleri / Polonya
7 Ekim 2014 (kabul edilemez)
Jersild / Danimarka
23 Eylül 1994
Soulas ve diğerleri / Fransa
10 Temmuz 2008
Féret / Belçika
16 Temmuz 2009
Le Pen / Fransa
20 Nisan 2010 (kabul edilemez)
Perinçek / İsviçre
15 Ekim 2015 (Büyük Daire)
İ.A. / Türkiye (no. 42571/98)
13 Eylül 2005
Erbakan / Türkiye
6 Temmuz 2006
Otegi Mondragon / İspanya
15 Mart 2011
Delfi AS / Estonya
16 Haziran 2015 (Büyük Daire)
Magyar Tartalomszolgáltatók
Egyesülete ve Index.hu Zrt
/Macaristan
2 Şubat 2016
sahip bir bayrağın sergilenmesi
Irk ayrımcılığına veya ırksal nefrete
teşvik
Dini hoşgörüsüzlüğe teşvik
Devlet görevlilerine hakaret
Nefret söylemi ve internet
10
10
Bu karar, Sözleşme’nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.
5
Katılımcılar: ifade özgürlüğü davalarına bakan yargı mensupları; ifade özgürlüğü davalarına bakan
avukatlar; basın mensupları; nefret söylemi ile mücadele alanında çalışan STK’lar, akademisyenler
ve internet hizmet sağlayıcılar ile erişim sağlayıcılar.
Yöntem:
Bu yuvarlak masa toplantısının amacı nefret söylemi ve ifade özgürlüğü alanında çalışan yargı
1.
mensupları, akademisyenler, avukatlar, gazeteciler ve STK’lar arasında diyalog ve açık tartışma
olanağı sağlamak ve deneyim paylaşımını teşvik etmektir. Fiziksel düzenleme, katılımcıların
oturumlar sırasında belirlenen konular çerçevesinde deneyimlerini paylaşmak ve öneri geliştirmek
üzere eşit fırsatlara sahip olmasına olanak tanıyacaktır. Örneğin moderatörler bir masa etrafında
demokratik müzakere ortamını sağlamak adına katılımcıları izlenecek yöntemler konusunda önceden
bilgilendirmelidir.
2. Toplantı öncesi aşağıdaki adımlar izlenecektir:
a.
Tanışma ve hoş geldiniz: Kolaylaştırıcı
b.
Oturumdan beklentiler/oturumun genel hedefleri: Kolaylaştırıcı
c.
Katılımcıların tanışması:
d.
Katılımcıların kendini tanıtması ve kısaca beklentilerini belirtmeleri: YMT katılımcıları
aynı olacağı için, bu adım sadece ilk oturumun başında izlenecek bir adımdır
e.
Tartışılacak soruların bir araya getirilerek bilgisayara kaydedilmesi.
f.
Plan, süre ve temel kuralların tartışılması: Kolaylaştırıcı
g.
Uzlaşmaya varılması ve yuvarlak masa hedeflerinin ve temel kurallarının özetlenmesi:
Kolaylaştırıcı
h.
Kolaylaştırıcı katılımcılara, katılımcı yorumlarının gizli tutulacağını ve çıkar çatışmasına
yol açacak veya güveni suiistimal edecek şekilde kullanılmayacağını hatırlatmalıdır.
i.
Kolaylaştırıcı ayrıca grup katılımcılarından bir kişinin not alacağını da belirtmelidir.
Toplantı sonuçları paylaşılmadan önce, katılımcı yorumlarının gizli kalmasını sağlamak adına
bu notlar kolaylaştırıcı ve proje ortakları (AK, TAA) tarafından gözden geçirilecektir. Ses kaydı
alınmayacaktır.
.
6
1. Gün/1st Day
26 May Perşembe / 26 May 2016, Thursday
09:00-09:15
Kayıt / Registration
09:15-09:30
Sn./Mr Yılmaz AKÇİL
Türkiye Adalet Akademisi, Başkan
President, Justice Academy of Turkey
Sn./Ms Pınar BAŞPINAR
Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yrd.
Head of Operations, Council of Europe Programme Office
in Ankara
09:30-10:015
Sn./Ms Güniz Gürer, Proje
Yöneticisi, AK / Project Officer,
CoE
10:15-10:30
Toplantı hakkında bilgilendirme (10 dakika)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Başkan
Yardımcısı Sn. François Tulkens ile İfade Özgürlüğü ve
Nefret Söylemi konusunda gerçekleştirilen röportajın
izlenmesi ve katılımcıların görüşlerine dair tartışma
http://ifadeozgurlugu.taa.gov.tr/tr/videolar/ (9 dakika )

Katılımcıların kendini tanıtması ve “Nefret Söylemi”
ile ilgili görüşlerini paylaşmaları (25 dakika )
Kahve Arası / Coffee Break
10:30-12:00
Moderators / Moderatörler
Sn./Ms Elena JOVANOVSKABREZOSKA, Proje Koordinatörü,
AK / Project Coordinator, CoE
Video Conference-Video
Konferans
Sn./Mr Erkan Duymaz, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi,
Hukukçu / Lawyer; European
Court of Human Rights
Birinci Oturum: Kavramsal Çerçeve: Tanımlar ve “Nefret
Söylemi” ile “Nefret Suçu” arasındaki fark. Nefret söylemi
ve ifade özgürlüğüne (İÖ) dair AİHM’in genel yaklaşımı
Moderatörler Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa
Birliği, AGİT sözleşmeleri gibi uluslararası anlaşmalar aracılığı
ile “nefret söylemi” kavramını açıklayacaktır.
Ayrıca, moderatörler aşağıdaki sorular ve çeşitli AİHM
kararları ile oturumları zenginleştirerek tartışma başlatacaktır.
 “Nefret söylemi” ve “nefret suçunu” nasıl tanımlarsınız?
 Nefret söylemi ve nefret suçu arasındaki temel farklar
nelerdir?
 İÖ hakkı ile “nefret söylemi” arasında nasıl denge
kurulur?
 Deneyimler ve kısıtlamalar açısından nefret söylemi ile
İÖ arasındaki ilişki nasıl açıklanır?
Questions and Answers / Soru ve Cevaplar (15 dakika )
7
Moderators / Moderatörler
İkinci Oturum: Nefret söylemine ilişkin müdahale: Yasa
Uygulayıcıları için Nefret Suçları Eğitimi konusunda
sunum
Sn. Yrd. Doç. Dr. /Mr Mustafa
Yayla, Polis Akademisi, Öğretim
Üyesi / Police Academy,
academician
Sn. /Ms Tuğba Cıvak, Komiser Yardımcısı, Polis Akademisi,/
Police Academy, Deputy Inspector: Yasa Uygulayıcıları için
Nefret Suçları Eğitimi, Eğitmen Müfredatı (TAHCLE), (15
dakika) ve nefret suçu ile nefret söylemi arasındaki farklara
ilişkin örnek olay incelemesi (30 dakika),
Sn. Yrd. Doç. Dr. /Mr Murat
Tumay, Uzun Dönemli Danışman,
Medeniyet Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi / Long
Term Consultant, Assist. Prof.
Medeniyet University Faculty of
Law
22 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da AGİT Demokratik Kurumlar
ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR) ile Polis Akademisi
Başkanlığı arasında TAHCLE programını uygulamak amacıyla
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 26-28 Nisan 2016’da, ODIHR,
Türkiye’deki yasa uygulayıcıları ve emniyet yetkilileri için
nefret suçlarına dair bir eğitim vermiştir.
12:00-12:45
Detaylı bilgi için;
http://www.pa.edu.tr/Default.aspx?page=HaberAyrintilar&GUID=4
604e01c-94f8-4d8f-9749-a00071c00672
12:45-14:00
Öğle Yemeği / Lunch
14:00-15:00
Üçüncü Oturum: On-line (çevrimiçi) “Nefret Söylemi” ve
internet ortamında ifade özgürlüğünün uygulanması:
Hizmet sağlayıcının sorumlulukları ve kısıtlamalar
Moderators / Moderatörler
Sn. /Mr Mustafa Gündoğdu, Dil Asistanı, Yargı Etiği AB-AK
Ortak Projesi, AK / Language Assistant, EU-CoE JP on
Judicial Ethics, CoE: Avrupa Konseyi “Nefret Söylemine Hayır
Hareketi”, Online İnsan Haklarına yönelik Gençlik Kampanyası
ile ilgili sunum (10 dakika)
http://www.nohatespeechmovement.org/campaign
Sn. Yrd. Doç. Dr. /Mr Murat
Tumay, Uzun Dönemli Danışman,
Medeniyet Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi / Long
Term Consultant, Assist. Prof.
Medeniyet University Faculty of
Law
Söz konusu kampanya 2012 – 2014 yılları arasında yürütülen
Online Nefret Söylemi ile Mücadele eden Gençler Projesinin
bir parçasıdır. Proje eşitlik, onur, insan hakları ve çeşitliliği
savunmaktadır ve internet ortamındaki nefret söylemi, ırkçılık
ve ayrımcılıkla mücadele amacıyla tasarlanmıştır.
Sunumun ardından moderatörler çeşitli davalar ve aşağıdaki
sorular aracılığıyla tartışma başlatacaktır;
Sosyal medyada nefret söylemi ile İÖ nasıl dengelenir?
Çok kültürlü toplumlarda sosyal medya aracılığıyla diyalog
nasıl korunur? (35 dakika)
8
Önerilen davalar:


15:00-16:15
Moderators / Moderatörler
Sn./Mr Murat Şen / Anayasa
Mahkemesi, Hakim / Reporter
Judge, Constitutional Court
Delfi AS / Estonya
Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete / Index.hu
Zrt ve Macaristan
Questions and Answers / Soru ve Cevaplar (15 dakika)
Dördüncü Oturum: “Nefret söylemi” ve “İÖ” ile ilgili
ulusal mahkemelerin genel yaklaşımı
Bu oturumda moderatörler iç mevzuat ile ilgili kısa bir giriş
yapacaktır. Daha sonra moderatörler İÖ ve nefret söylemi ile
ilgili yakın zamanlı ulusal mahkeme kararlarına değinecektir.
(30 dakika) Önerilen davalar:

AYM, Sinem Hun kararı
 Dink –Türkiye
Moderatörler “Ulusal yargı nefret söylemi ile ilgili
durumlara nasıl yaklaşmalıdır?” sorusuyla tartışmayı
başlatacaktır, katılımcıların ise özellikle “Demokratik
toplumda nefret söylemi nasıl tanımlanmalıdır ve
müdahale nasıl olmalıdır?” sorularıyla ilgili yorum yapması
beklenmektedir. (30 dakika)
Questions and Answers / Soru ve Cevaplar (15 dakika)
16:15-16:45
Closing remarks / Kapanış konuşmaları
Sn./Ms Güniz Gürer, Proje
Yöneticisi, AK / Project Officer,
CoE
Sn./Ms Reyhan ATAKUR, Türkiye Adalet Akademisi, Daire
Başkanı / Head of Department, Justice Academy of
Turkey
Sn./Ms Elena JOVANOVSKA-BREZOSKA, Proje
Koordinatörü, AK / Project Coordinator, CoE
9
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards