Nasıl Vergi Müfettiş Yardımcısı olunur

advertisement
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
NASIL
VERGİ MÜFETTİŞ
YARDIMCISI
OLUNUR ?
GENEL ŞARTLAR
 657 sayılı DMK‘nın
48. maddesindeki
nitelikleri haiz olmak
 Sınav tarihinde
35 yaşını
doldurmamış olmak
 KPSS puan türü veya
türlerinden asgari puan
şartını taşımak
 Sınava katılmamış
veya en fazla 2 kez
katılmış olmak
 Sınavı duyurusu
şartları ve süresine
uygun başvuru yapmak
GENEL ŞARTLAR
[ .: En az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen fakültelerden
veya programlardan mezun olmak :. ]
 Hukuk Fakülteleri
 Mühendislik Programları
 İ.İ.B. Fakülteleri
 Siyasal Bilgiler Fakülteleri
 İktisat Fakülteleri
 İşletme Fakülteleri
Bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt
dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
YAZILI SINAV ALANLARI
MÜHENDİSLİK
HUKUK
SİYASAL BİLGİLER
İKTİSAT
İŞLETME
İ.İ.B.F.
SINAV SÜRECİ
Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan
KPSS’nin herhangi bir puan türünden asgari 80 puan almış
olmalıdır.
.: 2013 yılı için :.
2012 ve 2013 KPSS puanları
geçerli olacaktır.
Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla mezun
olabilecek durumdaki adaylar da yazılı sınava
katılabilecektir.
YAZILI ALAN SINAV SÜRECİ
Sınav başvuruları
12-23 Ağustos 2013
tarihleri arasında
yapılacaktır.
Yazılı sınav 28 Eylül 2013
tarihinde ÖSYM
tarafından Ankara’da
yapılacaktır.
Siyasal Bilgiler – İ.İ.B.F.
İktisat Grubu
Hukuk Grubu
 Anayasa Hukuku
 Medeni Hukuk
(Aile ve Miras Hariç)
 Borçlar Hukuku
 Ticaret Hukuku
(Deniz Ticareti ve Sigorta Hariç)
 İdare Hukukunun
Genel Esasları
Maliye Grubu
 İdari Yargı Hukuku
 Mikro ve Makro İktisat
 İktisadi Düşünceler Tarihi
 Para Teorisi ve Politikası
 Türkiye Ekonomisi
 Uluslararası İktisat ve
İktisadi Kuruluşlar
 Kamu Maliyesi
 Ceza Muhakemeleri
 Maliye Teorisi ve Maliye
Usulünün Genel Esasları
Politikası
 Vergi Teorisi ve Türk Vergi
 Ceza Hukuku
Sistemi
Muhasebe Grubu
 Genel Muhasebe
 Şirketler Muhasebesi
 Maliyet Muhasebesi
 Mali Tablolar Analizi
Siyasal Bilgiler – İ.İ.B.F.
Yazılı sınav puanları, 100 tam puan üzerinden
her bir alan için ayrı ayrı hesaplanıp, en
yüksekten en düşüğe göre sıralandıktan sonra,
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun
olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro
sayısının %55'inin, iki katı kadar aday sözlü
sınava çağrılır
SÖZLÜ SINAV SÜRECİ
Bir konuyu
kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve
muhakeme gücü
Liyakati, temsil kabiliyeti,
bilgi düzeyi, davranış ve
tepkilerinin mesleğe veya
göreve uygunluğu
Bilimsel ve
teknolojik
gelişmelere
açıklığı
Özgüveni,
ikna kabiliyeti
ve inandırıcılığı
Genel yetenek
ve genel kültürü
SINAVI KAZANANLAR
En başarılı % 20 Özel
Eğitime, kalan % 80 ise
Temel Eğitime tabi tutulur.
Özel Eğitim sonucunda
yapılacak sınavda en başarılı
% 25 B, C ve Ç Grup
Başkanlıklarında, diğerleri
ise A Grup Başkanlıklarında
görevlendirilir.
VERGİ MÜFETTİŞLİĞİNE ATANMA
3 YILLIK SÜRE
Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminin
ardından yapılacak Yeterlik Sınavında başarılı oldukları takdirde
Müşterek Kararname ile Vergi Müfettişliğine atanırlar.
Download