Element - Okul Evrak

advertisement
ELEMENT NEDİR ?
• Element:
kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan
veya bireşim yoluyla elde edilemeyen
maddeye Element, denir. Elementler Aynı
Cins Atomlardan meydana gelen saf
maddelerdir.
Elementlerin özellikleri
Elementler fiziksel ve kimyasal yollarla
kendisinden daha basit maddelere
ayrıştırılmazlar. Elementlerin en küçük yapı
taşları atomdur. Elementler sembollerle
gösterilir. Elementler saf maddelerdir.
Elementleri öz kütleler i ve erime, kaynama
noktaları sabittir. Elementler tabiatta hem katı,
hem Sıvı hem de gaz halinde bulunurlar.Saf ve
homojen maddelerdir Sabit öz kütleleri vardır.
Kullandığımız Elementler
• Hidrojen, Oksijen ve karbon vücudumuzu oluşturan
başlıca elementlerdir. Diğerleri de az miktarlarda
olmasına rağmen yaşantımız için vazgeçilmez
önemdedirler. Bu elementler yapımızda yer aldıkları gibi
onları hayatımız boyunca doğadan sağlarız. Gerekli
olmadığı halde birçok element vücudumuza girer. Ancak
onları zararsız hale getirecek özelliklerimiz vardır. Genel
olarak bakarsak yaşamamız için gereken element
miktarının çok olmadığını görürüz. Selenyum çok
önemlidir. Ama gereken dozun üstündeki miktar
öldürücüdür. Canlı organizmaların,kendilerine gereken
maddeleri hangi oranda alacağı evrim ile belirlenmiştir.
• Aynı şekilde yararsız olan yabancı maddelere
karşı direnç te Gelişim sürecinde kazanılmıştır.
Bu direncin seviyesi, çevrelerindeki element
çokluğu ile ilgilidir. Başka bir ifade ile, Canlılar
gerekli ve gereksiz Elementlerle iç içe yaşar.
Ama evrimsel birikimleri ile metabolizmaları
yaşamsal ayrımı gerçekleştirir. Elementlerin
birbirleri ile birleştiklerinde bize garip gelen
özellikleri vardır. Hem oksijen hem de Hidrojen
ateşe karşı duyarlıdır. Oksijenin bizzat kendisi
yanıcı değildir,sadece başka maddelerin
yanmasını kolaylaştırır.
• Hidrojen gaz halinde iken son derece yanıcıdır.
Ama bir ar Aya geldiklerinde ort aya çıkan özellik
tam tersidir. Ayrı ayrı yanma olayını tetikleyen bu
iki element uygun oranda birleştiklerinde ateşi
söndürür.
sodyum kararsız bir Elementtir. klor ise oldukça
toksiktir,yani bünyede zehirlenme etkisi yapar.
su içerisine az miktarda bile saf Sodyum atılırsa
kuvvetli bir patlama olur. Klor az yoğunlukta
kullanılır ise Mikroorganizmaları yok eder. Ama
yoğunluğun artması bizim için çok tehlikelidir.
• Nitekim Yüzme havuzlarına mikrop öldürücü olarak
atılan klor çok seyreltilmiş haldedir. Buna rağmen onun
varlığını hissederiz. Ayrı ayrı bize zararlı olan bu iki
element bir araya gelince ilginç bir oluşum
gerçekleşir.Sodyum klorür. Yani yemeklerimize
kattığımız sofra tuzu. Bir element doğal yollardan
bünyemize girmiyorsa ona karşı direnç sistemimiz
yoktur. Şöyle de ifade edebiliriz:Yaşantımız için
doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan maddeler bizim için
zararlıdır. Örneğin kurşun insan açısından zehirlidir.Zira
onu zararsız hale getirecek savunmamız yoktur. Cıva ve
plütonyum da böyledir.
Elementlerin sınıflandırılması
• Elementler kimyasal özellikleri bakımından
üçe ayrılır. Metaller ametaller Soy gazlar .
ELEMENT
METALLER
AMETALLER
YARI METALLER
SOYGAZLAR
Metaller
• Tabiatta atomik halde bulunur.
Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
Levha ve tel haline getirilebilir.
Isı ve Elektrik akımını iletir.
Oda sıcaklığında hepsi katıdır.
• ( cıva hariç)
Ametaller
• Yüzeyleri parlak
görünüşlü değil, mattır.
Genellikle erime noktası
düşüktür.
Katı olan ametaller tel ve
levha hâline getirilemez.
Kırılgandır.
Tabiatta oda
sıcaklığında üç halde de
bulunur. ( Klor gaz, brom
Sıvı, iyot katıdır.)
Elektrik akımını iletmez.
( Karbonun bir allotropu
olan grafit hariç )
GRAFİT
Yarı Metaller
• Metallerle tepkirken ametal, ametallerle tepkirken
de metal gibi davranırlar. Genellikle kristal yapıda
bulunurlar. Ayrıca; yarı iletken özellikleri
vardır. Diyot ve transistor gibi modern elektroniğin
temel parçalarının ham maddeleridir. Bor silisyum
germanyum arsenik antimon vb. Bu elementler
fiziksel olarak metallere, kimyasal olarak ametallere
benzerler.
• Yarı metaller; metallerden daha az iletken,
ametallerden ise daha iletkendirler. Bunun yanı sıra
parlak veya mat olabilirler. İşlenebilir, tel ve levha
haline getirilebilirler. Kırılgan değillerdir. Yarı
metaller, bazı fiziksel ve görünüş yönünden
metallere, kimyasal özellik bakımından ise daha
çok ametallere benzerler.
Soygaz
• Soy gazlar H, He, Ne, Ar, Kr,
Xe, Rn Elementleri soy
gazdır.
Soy Gazlar son
yörüngesinde maksimum
sayıda elektron bulundurur.
Bu s ayı Helyum için 2, diğer
beş soy gaz için 8 dir.
Soy gazlar nötr atomlar
olarak kalmayı tercih ederler.
Elektron almaz, vermez ve
ortaklaşmazlar.
Elementlerin Simgeleri
• Element simgesi, her elemente ait
bir ya da iki harften oluşan
simgelerin, uluslararası geçerliliği
vardır. Çok az sayıda elementin
bilindiği zamanlarda, Elementler,
Plato’nun Eski Yunanlıların
kullandığı toprak – hava – su ve
ateş sembollerinden yaptığı
uyarlamalarla simgeleniyordu.
Daha sonra yeni elementler
keşfedildikçe, tüm elementlerin
eninde sonunda ” altın “a
dönüşeceği düşüncesinden yola
çıkan simyacılar tarafından, Güneş
( Altın ) merkezli sistemdeki her
gezegenin adı, bir elemente
verildi. O dönemde bilinen
elementlerin bazılarının ” simya ”
sembolleri kullanılıyordu.
Download