Hava Masası Deney Seti

advertisement
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Hava Masası Deney Seti
Öğrenci Deney Föyü
1
Ankara-2014
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Paketleme Listesi
1.
2.
3.
Hava Masası
1.1.
Düz Tabla
1.2.
Ark Kronometresi ve Ayak Pedalı
1.3.
Hava Kompresörü (Hava Pompası) ve Ayak Pedalı
1.3.
Metal Diskler ve Disk Atıcı (Disk Fırlatıcı)
1.4.
Disk, Yay ve Makara Seti
1.5.
Deney Veri Kağıdı ve Karbon Kağıdı
1.6.
Hava Masası Eğimi için Bloklar
1.7.
Yay Seti, Yay Tutucu ve Yay Halkası
1.8.
Açı Bulucu
Bağlantı Kabloları
2.1.
Ark Kronometresi Bağlantı Kablosu
2.2.
Hava Kompresörü Bağlantı Kablosu
2.3.
Metal Disk Kabloları
2.4.
Ayak Pedalı Kabloları
Deney Föyleri (Öğrenci ve Öğretmen Deney Föyleri)
2
Hava Masası Deneyleri
Rentech
İçindekiler
1.
Amaç
2.
Hava Masasına Giriş
3.
Hava Masasının Çalışması
4.
Deney Düzeneği
5.
Hava Masası Deneyleri
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
.............................................................................
.............................................................
4
..............................................................
6
...................................................................
7
................................................................
8
Deney-1: Sabit Hızlı Düzgün Doğrusal Hareket
5.1.1.
Deney Prosedürleri
5.1.2.
Laboratuvar Raporu
Deney-2:
4
......................
8
.................................................
9
.....................................................
11
...................
13
................................................
15
.....................................................
16
............................................
17
................................................
20
....................................................
22
Sabit İvmeli Düzgün Doğrusal Hareket
5.2.1.
Deney Prosedürleri
5.2.2.
Laboratuvar Raporu
Deney-3: Eğik Atış
5.3.1.
Deney Prosedürleri
5.3.2
Laboratuvar Raporu
Deney-4: Doğrusal Momentumun Korunumu
..............................
24
.................................................
28
5.4.1.
Deney Prosedürleri
5.4.2.
Laboratuvar Raporu
.....................................................
29
Deney-5: Atwood Makinesi
..........................................
30
................................................
33
....................................................
35
Deney-6: Dönme Hareketi
..........................................
36
5.6.1.
Deney Prosedürleri
.................................................
42
5.6.2.
Laboratuvar Raporu
........................................................
44
.............................................
47
.................................................
49
......................................................
52
5.5.1.
Deney Prosedürleri
5.5.2.
Laboratuvar Raporu
Deney-7:
Hooke Kanunu
5.7.1.
Deney Prosedürleri
5.7.2.
Laboratuvar Raporu
3
Hava Masası Deneyleri
Rentech
1. Amaç
Bu deneyde:
1.
Sabit hızlı düzgün doğrusal hareket,
2.
Sabit ivmeli düzgün doğrusal hareket ve eğik
düzlemde hareket,
3.
Eğik atış hareketi,
4.
Çarpışmalar ve farklı çarpışmalar için doğrusal
momentumun korunumu,
5.
Temel Atwood makinesi kullanarak Newton’un
ikinci hareket yasası,
6.
Katı cisimlerin dönme hareketi ile ilgili açısal hız,
açısal ivme ve eylemsizlik momenti,
7.
Mekanik enerjinin korunumu,
8.
Farklı yaylar için Hooke yasası ve yay sabiti,
konularının çalışılması amaçlanmıştır.
2. Hava Masasına Giriş
Deneyde kullanılan hava masası, metal disklerin
sürtünmesiz bir yüzeyde hareket etmesini sağlar ve
sürtünmesiz ortamda ark kayıt tekniği ile hareketin
zaman işaretlerine izin verir. Hava masası, düz (cam)
tabla,
ark
kronometresi,
kompresörü
olmak
metal
üzere
dört
diskler
temel
ve
hava
Şekil-1: Hava Masası Deney Seti.
bileşenden
oluşmaktadır.
Metal diskin ve cam tablanın düzgün yüzeyleri arasında metal
hareket
diskin ortasında bulunan delik kanalıyla akmaya çalışan hava,
edebileceği pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Elekriksel
metal diski yüzeyden yukarı doğru iter, böylece metal disk
olarak iletken karbon kağıdı, deney veri kağıdı ile cam
yüzeyden yükselir ve bu durumda ince bir hava tabakası ile
tabla arasına konur ve böylece konum-zaman ölçümleri
desteklenir. Metal disk yeterince ağır olduğu için, cam tabla
için her ark, deney veri sayfası üzerine görülür bir siyah
yüzeyinden çok fazla yükseğe kaldırılamaz, fakat bulunduğu
nokta bırakır.
yükseklikte havanın oluşturduğu ince hava tabakası metal
Cam
Tabla:
Metal
disklerin
serbestçe
diskin havada süzülebileceği bir hava yastığı gibi neredeyse
Ark Kronometresi: Bu kronometre 10, 20, 30, 40, 50
sürtünmesiz bir yüzey sağlar. Böylece, metal diskler yaklaşık
ve 100Hz ark frekansları ile deney veri kağıdı üzerine
olarak sürtünmenin olmadığı bir yüzeyde kayarlar. Bu, hava
arklar oluşturur. Deneylerde bu frekansı 10 ya da 20Hz
masası ürününün en önemli özelliğidir. (Şekil-1).
seçeceğiz.
Örneğin,
10Hz
ark
frekansı
ile
ark
Ayrıca, metal diskin altında bir elektrot (yüksek voltaj uç)
kronometresi deney veri kağıdı üzerine her 0.1 saniyede
bulunmaktadır.
bir nokta (dot) oluşturacaktır.
Ark
kronometresi
anahtarına
basılarak
çalıştırıldıktan sonra yüksek voltaj ucu beyaz kağıt (deney veri
Metal Diskler: Bu parçalar çok düzgün yüzeylere sahip
kağıdı) üzerinde eşit zaman aralıklarıyla koyu noktalar (dot)
katı metal disklerdir. Her bir metal diskin merkezinde
oluşturan kıvılcımlar üretir. Bu nedenle, metal diskin altına bir
basınçlı havanın aktığı bir delik açılmıştır. Cam tabla
parça kağıt koyarsak, bu kağıt üzerinde noktalardan oluşan bir
üzerindeki
tamamen
iz üreten ark kronometresini kullanarak diskin hareketini
sürtünmesiz ortamda hareket etmesi için hava sağlayan
kaydedebiliriz. Bu noktalar üzerine yapılan çalışma, hareketli
lastik hortumlara bağlıdır.
metal disklerin zamanın fonksiyonu olarak konumlarını
kullanılan
iki
metal
disk,
ölçmemizi sağlamaktadır.
4
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Hava kompresörü çalıştırıldığında, hortumlar boyunca
kompresörden metal disklere doğru bir hava akışı
oluşturulur. Metal disklerin alt yüzeyi boyunca akan
Hava Masası
basınçlı hava, metal diskler ile hava masası arasındaki
sürtünmeyi azaltır ve böylece metal diskler neredeyse
serbestçe hareket eder.
Ark
Hava masası deneylerini yapmak için hava masasının
Kronometresi
üzerine öncelikle bir karbon kağıdı ve daha sonra bir
tabla beyaz kağıt (deney veri kağıdı) yerleştirilir. Hava
masasını dengelemek için üç tane ayarlanabilir ayak
Hava
bulunmaktadır. Bu yüzden, tüm deneylerden önce,
Kompresörü
temas yüzeyi bu ayarlanabilir ayaklarla tam olarak
düzgün hale getirilmelidir
Hava masası yüzeyi üzerinde hareket eden metal
diskler, deneylerde parçacık olarak kabul edilir. Ark
Ayak Pedalları
kronometresi hava hortumları içindeki zincir yoluyla
metal disklere bağlıdır. Ark kronometresi etkin durumda
iken metal diskin merkezi ile karbon kağıt arasındaki
deney veri kağıdı üzerinde kıvılcımlar oluşmasına
neden olan periyodik bir yüksek gerilim üretir. Ark
Atış Aparatı
kronometresi ayak pedalı vasıtasıyla çalışmaktadır. Bu
ayak pedalına basarak, metal diskler ve karbon kağıt
arasında
ark
kronometresinden
ayarlanabilir
bir
frekansta sürekli olarak kıvılcım üretilebilir. Daha sonra,
Metal Diskler
deney
veri
kağıdı
üzerinde
kıvılcım
üretilen
zamanlardaki her metal diskin konumunu gösteren
siyah noktalar belirir.
Eğim için
Her kıvılcım deney veri kağıdı üzerine bir nokta (dot)
Yükseltici Blok
üretmektedir ve herhangi bir deneyde metal disklerin
hareketi bu noktaların deney veri kağıdı üzerinde
oluşturduğu
Yaylar
kronometresi
yol
kullanılarak
üzerindeki
incelenebilir.
ayar
düğmesi
Ark
deneye
başlamadan önce farklı kıvılcım frekansları seçmeyi
sağlar.
Örneğin, eğer ark kronometresi frekansı
Yay Tutucu ve
f=20Hz olarak ayarlanırsa, masa üzerindeki her metal
Halkalar
disk bir saniyede deney veri kağıdı üzerine 20 nokta
işaretler ve ardışık iki nokta arasındaki zaman aralığı
Şekil-2: Hava Masası Bileşenleri.
T=1/20=0.05
saniye
olarak
verilir.
Bu
işaretler
kullanılarak kullanılan diskin yer değiştirme ölçümü
yapılabilir ve ortaya çıkan hız ve ivme değerleri
Hava Kompresörü (Hava Pompası): Hava kompresörü
hesaplanabilir. Deneyde kullanılacak hava masası
hava masası tablası üzerindeki metal disklere bağlı olan
parçaları Şekil-(2)’de verilmiştir.
hortumlara hava akışını sağlar.
5
Hava Masası Deneyleri
Rentech
3. Hava Masasının Çalışması
9.
Şimdi, veri kağıdını çevirin ve siyah noktaları
gözlemleyin. Kıvılcımların üretildiği zamanlardaki
Hava masası ile yapılacak ilk deney için, hava masasının nasıl
her bir metal diskin konumunu gösteren siyah
çalıştığını öğrenmek önemlidir. Aşağıda verilen adımları
noktalar deney veri kağıdı üzerinde görülecektir. Bu
kullanarak hava masasını çaşlıtırabilirsiniz.
olayın sadece metal disklerin cam tabla üzerindeki
1.
karbon kağıdın bulunduğu alan içerisinde olması
İlk olarak karbon kağıdını hava masasının cam
tablası
üzerine
yerleştirin.
Karbon
durumunda gerçekleştiğini unutmayın.
kağıdını
10. Her iki metal disk, kıvılcım işaretlemesi ve veri
köşelerinden hava masası cam yüzeyine bantlamak
kağıdı üstünde noktalar oluşturmak için karbon
gerekli değildir. Karbon kağıdı düz ve temiz
kağıdının üzerinde olmak zorundadır. Eğer herhangi
olmalıdır.
2.
bir hareket türü için sadece bir metal disk
Karbon kağıdının üzerine veri kağıdını (beyaz
kullanılacaksa, merkezinin karbon kağıdının alanı
deney veri kağıdını) yerleştirin. Bu kağıdı bantla
içerisinde olmaması ve sabit kalması için diğer
yapıştırmayın.
3.
metal diski hava masasının bir köşesine yerleştirin.
İki metal diski masanın ortasına yakın olacak
Karbon kağıdı elektriksel olarak iletkendir.
şekilde deney veri kağıdının üstüne yerleştirin.
4.
11. Belirli bir deneyde iki diski de kullanırken, aynı
Hava masasında iki tane ayak pedalı vardır.
anda her iki metal diski zaman cinsinden nerede
Bunlardan biri kompresöre (hava pompasına) güç
olduğunu belirlemeniz gerekecektir. Her metal disk
sağlamaktadır, diğeri ise kıvılcım oluşumunu (S)
için ilk noktayı sıfır olarak işaretlemek kaydıyla
başlatmaktadır.
5.
6.
numaralandırın. Yani, numaralandırmayı her metal
pompasına güç sağladığını hangisinin kıvılcım
diskin hereketine başladığı yerde başlatın. Noktalar,
oluşumunu başlattığını belirlemek için test edin.
kıvılcım oluştuğu anda metal diskin merkezinin
Pompayı çalıştıran ayak pedalına (P) basın ve iki
nerede olduğunu gösterecektir. Her metal disk için
metal diskin herhangi bir sürtünme olmadan deney
sıfır numaralı noktayı sıfır pozisyondaki ve sıfır
veri
kağıdı
gözlemleyin.
7.
deney kağıdı (veri kağıdı) üzerindeki noktaları
Deneyden önce, ayak pedalları hangisinin hava
üzerinde
Metal
hareket
disklere
edip
bağlı
etmediğini
olan
zamandaki referans yer olarak kullanın.
hava
12. Pompa
ve
ark
kronometresi
(S)
ayak
anahtarlarını aynı anda etkinleştirmek için bir pedalı
Şimdi, sürünmesiz ortamda hareket halinde olan
diğerinin üstüne koyabilirsiniz. İki disk de kendi
metal
merkezinde
hareketini tamamlayıncaya kadar her iki anahtarı da
hareketsiz kalmalarını sağlayacak şekilde hava
basılı tutun. Bu kullanım, her iki ayak pedalının da
masasının ayaklarını ayarlayın. Hava masasının ön
aynı anda aktif olmasına neden olur.
disklerin
masa
yüzeyinin
tarafındaki ayakları ayarlayarak metal disklerin
13. Bazı deneyler, eğimli bir hava masa üzerinde
yanlara hareketini ortadan kaldırın ve herhangi
yapılacaktır. Eğimli bir hava masası oluşturmak için,
arkaya ve öne hareketleri ortadan kaldırmak için
masanın arkasındaki ayarlanabilir tek ayağın altına
arkada bulunan tek ayağı kullanın. Metal diskleri
bir tahta blok yerleştirilir. (bu işlem öncesinde, masa
kullanarak uygulanan bu metot, hava masasının
“düzeltilmiş” olmalıdır). Eğim açısını ölçmek için bir
seviyesini ayarlamanın kolay yoludur. Sonuçta,
açıölçer kullanabilirsiniz.
metal diskler hava masasının üzerinde herhangi bir
yönde
hareket
etmemelidir.
Bu
aşama
14. Ark kronometresi çalışırken; iletken bölümlere,
hava
yüksek
masasını “düzeltme” olarak adlandırılır.
8.
(P)
hortumları serbest ve bükülmemiş olmalıdır.
dokunmayın.
tutun. Yavaşça, iki metal diskinde altından deney
veri kağıdını kendinize doğru çekin. Gördüğünüz
gibi, veri kağıdı ve metal diskler arasında neredeyse
sürtünme olmadığından, veri sayfası kolay hareket
Şimdi,
kısa
bir
süre
bağlantılarına,
metal
disklerin
hortumlarına ve deney veri veya karbon kağıdına
Hava pompası için ayak pedalına (P) basın ve basılı
edecektir.
gerilim
için
ark
kronometresine bağlı olan ayak pedalına (S) basın,
sonra bırakın. Bu süre boyunca, metal disklerin
altından başka bir kısa süre boyunca veri kağıdını
çekin. Bu kağıdı kendinize doğru tamamen çekin ve
ayak pedalını (P) bırakın.
6
Hava Masası Deneyleri
Rentech
4. Deney Düzeneği
Şekil-3: Hava masası deney setinin şematik gösterimi.
Hava masası deney düzeneği şematik gösterimi Şekil-(3)’te
Bu kıvılcımlar her bir metal diskin merkezinin konumunu, veri
verilmiştir. Hava kaynağı (kompresör), havayı hortumlar
kağıdı üzerine işaretler. Ark kronometresi çalışırken, metal
vasıtasıyla metal disklere doğru iter. Bu yolla, masa üzerindeki
disklerden gelen her kıvılcım, veri kağıdı üzerine siyah bir
sürtünme etkisi büyük ölçüde ortadan kaldırılır. Oluşturulan bu
nokta bırakır. Bu şekilde, hareketli diskin yönü eşit zaman
hava yastıkları üzerinde serbest olarak hareket eden iki metal
aralıklarında siyah noktalar şeklinde bir ardışık dizi olarak veri
disk, ark kronometresine elektriksel olarak bağlıdır. Ark
kağıdına çizilir. Bu noktalar üzerine yapılacak deneysel
kronometresi, başlangıçta farklı kıvılcım frekansları seçerek,
çalışma, hareketli metal diskler için zamanın bir fonksiyonu
düzenli aralıklarla belirli değerlerde ayarlanabillir noktalar
olarak konumu ölçmemizi sağlar.
(kıvılcımlar) üretir.
7
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5. Hava Masası Deneyleri
Adı Soyadı:
Bölüm:
Öğrenci No:
Tarih:
5.1. Deney-1
Sabit Hızlı Düzgün Doğrusal Hareket
Deneyin bu bölümünde, düzgün doğrusal bir yolda sabit
Şekil-4: Düzgün doğrusal bir yolda sabit hızla hareket eden
hızla
bir cismin zamanın bir fonksiyonu olarak konum grafiği.
hareket
eden
bir
nesnenin
hızı
üzerinde
çalışacaksınız ve sonuçta bu hızı belirleyeceksiniz. Bu tür
hareketlerde, düzgün doğrusal bir yolda hareket eden
Böylece, ortalama hız toplam alınan yol yerine yer
cisim eşit zaman aralıklarında eşit yol alır. Deneyde, yatay
değiştirme cinsinden tanımlanır. Bir parçacığın hızı,
masanın yüzeyinde serbest hareket eden metal disk,
aynı
parçacık olarak kabul edilecektir. Küçük bir itme ile
konumunun grafiğinden de bulunabilir. Zamana (t)
hareketine başladıktan sonra metal disk hava masası
karşı konum (x) grafiğinde bir zaman aralığı (t) için
boyunca sabit hızla hareketine devam edecektir.
zamanda,
zamanın
bir
fonksiyonu
olarak
ortalama hız, grafikteki noktaların oluşturduğu eğri
üzerinde zaman aralığının iki uç noktasını birleştiren
Teori
düz çizginin eğimidir. Bu nedenle, bu deneyde eğer
Bir parçacık düzgün doğrusal bir yolda hareket
t‘ye karşı x grafiği (x-t grafiği) çizersek, düz bir çizgi ve
ettiğinde, parçacığın konumunu x gibi bir kordinat
bu hareket için ortalama hızın deneysel değerini
aracılığıyla orijine (0) göre tanımlarız. Hareket eden
verecek olan bu çizginin eğimine sahip olacağız.
cisim üzerine bir net kuvvet etki etmiyorsa, bu cisim
düzgün doğrusal bir yolda sabit hızla hareket eder.
Sabit bir hız ile düzgün doğrusal bir yolda hareket eden
Parçacığın yer değiştirmesi konumunun değişmesidir.
bir parçacığın yer değiştirmesi x(t) zamanın bir
Bu yüzden, bir zaman aralığı (t=t2-t1) boyunca
fonksiyonu olarak aşağıdaki formda verilmektedir:
parçacığın ortalama hızı (vav) yer değiştirmesinin
x(t )  x0  vt
(x=x2- x1) zaman aralığına (t) bölümüne eşittir:
x  x x
vav  2 1 
t2  t1 t
(2)
Parçacık t=0 anında orijindeyse, x0=0 olarak alınır. Bu
(Deneysel)
nedenle, cisim başlangıç konumu olarak orijindeyse,
(1)
x0=0, hareket denklemi herhangi bir zaman için:
x (t )  vt
Yukarıda verilen Denklem-(1)’de, ortalama hız yer
(3)
değiştirmenin (x) geçen zamana (t) bölümüdür.
Ortalama hızın yönü her zaman yer değiştirmenin yönü
haline gelir. Yukarıdaki bağıntıda, parçacığın düzgün
ile aynıdır. Ortalama hız, gerçek parçacığın katettiği
doğrusal bir yol boyunca eşit zaman aralıklarında eşit
mesafeye (yani, toplam alınan yol) bağlı değildir, fakat
mesafe aldığı açıkca görülmektedir (Şekil-4).
bunun yerine ilk ve son konumuna (yer değiştirme)
bağlıdır.
8
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.1.1. Deney Prosedürleri
Dikkat!
Ark kronometresi çalışırken, iletken bölümlere, yüksek
voltaj uçları veya metal disklerin hortumları ve deney veri ya
da karbon kağıdına dokunmayın.
1.
Ark
ana
kronometresinin
güç
düğmesini
açmadan, Şekil-(3)‘de gösterildiği gibi deney
düzeneğini kurunuz.
Şekil-5: Metal disk tarafından deney kağıdı üzerine
Metal
disklerin
hortumlar
aracılığıyla
pompaya
üretilen noktalar.
bağlanması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu hava
hortumları serbest halde, bükülmemiş olmalıdır.
6.
Daha sonra, hem metal disk anahtarını hem de
ark kronometresi anahtarını aynı zamanda aktive
2.
İlk olarak karbon kağıdı ve daha sonra beyaz
ederek metal diskin hareketini test ediniz ve
deney veri kağıdını çalışma kağıtları olarak hava
deney veri kağıdı üzerindeki siyah noktaları
masasının cam tabakası üzerine yerleştiriniz.
gözlemleyiniz. Metal diskin hava masası üzerinde
serbestçe hareket ettiğinden emin olunuz.
2.1. Karbon kağıdı ve deney veri kağıdı hava masası
üzerinde düz olmalıdır.
7.
2.2. Deney veri kağıdı üzerine iki metal diski koyunuz.
Kompresör
(P)
ve
ark
kronometresi
(S)
bir
anahtarlarını aktive ediniz ve daha sonra metal
köşesinde çalışma kağıdının katlanmış parçası
diski hava masası yüzeyi boyunca çapraz olarak
üzerinde sabit tutunuz. Deneyin bu bölümünde,
itiniz.
Metal
disklerden
birini
hava
masasının
sadece bir metal disk kullanılacaktır.
7.1. Metal disk serbest bırakıldığında, hava masası
3.
Kompresörü çalıştırarak ve metal disklerden
üzerinde bir uçtan diğer uca tüm çapraz mesafe
birini
boyunca sabit hızla düzgün doğrusal bir yolda
masanın
ortasına
yerleştirerek
hava
hareket edecektir.
masasının seviyesini yatay olarak ayarlayınız.
7.2. Daha sonra, metal disk maksimum pozitif yer
4.
değiştirmesine ulaştığında, her iki anahtarı da aynı
Şimdi, ark kronometresini çalıştırınız ve frekansını

anda kapatınız.
8.
f=20Hz.
metal diski hava masasından kaldırınız.
olacak şekilde ayarlayınız.
5.
9.
Kompresör ve ark kronometresi işlemleri için her
pompa (metal disk) ayak-anahtarına basarak
9.1. Deney veri kağıdı üzerinde siyah noktalar Şekil-
çalışırken, metal disk neredeyse sürtünmesiz bir
rahatça
hareket
etmelidir.
Beyaz deney veri kağıdını (çalışma kağıdını) hava
masasından kaldırınız.
iki anahtarı da test ediniz. Kompresör sadece
ortamda
Ark kronometresini kapatınız ve güvenlik için
(5)’de verildiği gibi görünecektir.
Ark
9.2. Ark kronometresi tarafından deney veri kağıdı
kronometresi ayak anahtarına basıldığında,
üzerine üretilen noktalar eşit olarak ayrılmış zaman
beyaz kağıt üzerinde (karbon kağıdına dönük olan
aralıkları
deney veri kağıdı tarafında) siyah
işaretlemektedir.
noktalar
görülmelidir.
9
ile
metal
diskin
yer
değiştirmesini
Hava Masası Deneyleri
Rentech
10. Birinci
noktadan
başlayacak
şekilde
12.1. Konumu
(yani,
2
ardışık
nokta
arasındaki
0,1,2,….,10 gibi, noktaları numaralandırınız ve
mesafeyi) ve her nokta aralığına karşılık gelen
daire içine alınız. Birinci noktayı (sıfırıncı nokta)
zamanı ölçünüz.
12.2. Her nokta aralığı için tablodan ortalama hızı
x0=0 ve t0=0 alınız.
(vav) hesaplayınız.
12.3. Hesaplanan hız değerlerini
10.1. Bir cetvel kullanarak, ilk noktadan (sıfırıncı nokta)
olarak
başlayarak 10 noktanın mesafelerini ölçünüz.
vav
(ortalama hız)
isimlendirilmiş sütuna m/sn biriminde
kaydediniz.
10.2. Başlangıç konumuna (sıfırıncı nokta) göre yer
değiştirme (x) bir cetvel kullanarak doğrudan
Ortalama
ölçülebilir.
10.3. Ayrıca, her noktaya karşılık gelen zamanı (t)
hızın
sadece
t=t2-t1 zaman aralığı
içerisindeki yer değiştirmeye bağlı olduğuna dikkat
bulunuz (yani, ilk noktayı sıfır zamanda olduğunu
ediniz.
ve
ortalama hızı (vav) elde etmek için her mesafeyi ark
birbirini
izleyen
her
noktanın
f=20Hz
olduğundan bir önceki noktadan 0.05 saniye
Bu nedenle, her nokta çifti arasındaki
kronometresinin periyoduna (T=1/f) bölünüz.
sonra oluştuğunu dikkate alınız).
10.4. Konum (x) ve zaman (t) verilerini Tablo-(1)’e
kaydediniz.
13. Her nokta aralığı için ortalama hızı grafiğin eğiminden
elde edilen değer ile karşılaştırınız.
Ark kronometresi frekansı f=20Hz olarak ayarlandığı
için iki nokta arasındaki zaman 1/20 saniyedir. Bu
13.1. Verilerinizi Tablo-(3)’e doldurunuz.
nedenle, ilk noktayı sıfır zamanda ve her ardışık
13.2. Eğimden bulunan hız değeri ile her nokta aralığı
noktayı bir önceki noktadan “0.05” saniye sonrasında
için hesaplanan ortalama hız değeri uyumlu
alınız.
mudur? Bu karşılaştırmanız %10’dan fazla bir
hata
çiziniz.
karşı
Çizilen
konum
x-t
(y-ekseni)
grafiğinin
doğrusal
11.1. Grafik eksenlerini isimlendiriniz ve her eksen

Her nokta aralığı için hesaplanan hız değerleri arasındaki
farkı
üzerine ilgili birimi yazınız.
ve
grafikten
elde
edilen
değerleri
tartışın.
Aralarındaki fark yaklaşık olarak aynı mıdır?
11.2. Lineer bir grafiğe uyan en iyi doğruyu çiziniz ve bu

doğrunun eğimini bulunuz.
Bir cisim, belirli bir zaman aralığında düzgün (yani, sabit)
hızla hareket ederse, her hangi bir zamanda anlık hızı ile
11.3. Daha sonra, doğrunun eğimini kullanarak metal
ortalama hızı eşit olur mu? Cevabınızı açıklayın.
diskin hızını (v) belirleyiniz. Doğrunun eğimi metal

diskin ortalama hızıdır.
Ortalama hızı belirlemek için konum-zaman grafiğini nasıl
kullandığınızı açıklayın.

Bir konum-zaman grafiğinde çizilen en iyi doğrunun
Ortalama hızı göstermek için kullanılan konum-zaman
grafiğindeki eğimin sıfır olması ne anlama gelmektedir?
eğimi cismin ortalama hızıdır. Ortalama hız, bir

zaman aralığı için konumdaki değişme oranıdır.
kullanarak,
hata
bir
Sorular
verileri
muhtemel
grafiğini
fonksiyon göstermesi gereklidir.
12. Tablo-(1)’deki
gösteriyorsa
kaynaklarından en az birini açıklayınız.
11. Tablo-(1)’deki veri noktalarını kullanarak, zamana
(x-ekseni)
payı
Noktalar arasındaki mesafe ölçümünde belirsizlik nedir?
Deneydeki olası hata kaynaklarını kısaca açıklayın.
Tablo-(2)’yi
oluşturunuz.
10
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.1.2. LABORATUVAR RAPORU
Sabit Hızlı Düzgün Doğrusal Hareket
Tablo-1: Sabit hızlı hareketin konum ve zaman verileri.
Eğimden
Konum x  x (m)
Nokta Numarası
Zaman t (sn)
v(m / sn)
0
0
0
1
2
3
4
……
5
6
7
8
9
10
Tablo-2: Sabit hızlı hareketin ortalama hızı için deneysel veriler.
Aralık
Numarası
(n)
xn (m)
xn1 (m)
xn1  xn (m)
tn (sn)
tn1 (sn)
0-1
0
0
0
0
0
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
( x n , ilgili noktaya karşılık gelen n. veri noktasının konumudur).
11
t n1  t n ( sn)
vav (m / sn)
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Grafik-1: Sabit hızla düzgün doğrusal bir yolda hareket eden metal disk için zamanın bir fonksiyonu olarak
konum grafiği.
Tablo-3: Her zaman aralığındaki ortalama hız ile eğimden bulunan hızın karşılaştırılması.
Aralık Numarası (n)
vav (m / sn)
Eğimden
Fark
v (m / sn)
v (m / sn)
Fark (%)
0-1
.....
.....
.....
1-2
.....
.....
.....
2-3
.....
.....
.....
3-4
.....
.....
.....
4-5
.....
.....
.....
5-6
.....
.....
.....
6-7
.....
.....
.....
7-8
.....
.....
.....
8-9
.....
.....
.....
9-10
.....
.....
.....
.....
12
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.2. Deney-2
Sabit İvmeli Düzgün Doğrusal Hareket
Deneyin bu kısmında, eğimli bir sürtünmesiz hava masası
üzerindeki cismin (metal disk) sabit ivmeli düzgün
doğrusal hareketini inceleyeksiniz.
Deneysel verileri
(a)
grafiklendirerek, hava masası üzerinde aşağı doğru
hareket eden metal diskin ivmesini bulacaksınız.
Teori
Bir parçacık, sürtünmesiz bir eğik düzlemden düz bir
şekilde aşağı doğru kayarken, ivmesi sabittir ve
parçacık düzgün doğrusal bir çizgide hareket eder.
Parçacığın ivmesinin büyüklüğü hareket ettiği düzlemin
(b)
0
eğimli olduğu açıya bağlıdır. Eğer eğim açısı 90 ise,
2
cisim büyüklüğü 9.8 m/s olan Dünya’nın yerçekimi
ivmesine g eşit bir ivme ile aşağı doğru kayacaktır.
Metal disk eğimli hava masasının en üst noktasından
koyulur ve bu noktadan aşağı doğru kaymasına izin
verilirse, metal disk doğrusal bir çizgide, fakat artan bir
hızla, hareket edecektir. Diskin hızındaki değişim oranı
ivmesine eşittir.
Metal diskin, t1 anında
zaman sonra,
(c)
v1 hızı ile x1 noktasında, ve t2
v2 hızı ile x2 noktasında olduğunu
Şekil-6:
Eğimli bir hava masası üzerinde aşağı doğru
düşünelim. Bu hareket için, metal diskin t= t2-t1 zaman
hareket eden metal disk düzeneği (a), eğimli bir hava
aralığında ortalama ivmesi
masası üzerindeki doğrusal aşağı hareket (b) ve yer
çekimi ivmesinin, g, bileşenleri (c).
a av 
v v2  v1

t t 2  t1
Masanın bir  açısı
kadar eğimli olması nedeniyle, metal diskin bu eğim
(4)
boyunca ivmesi a=gsin olmalıdır.
Hareketin anlık ivmesini (sadece ivme) x-ekseni
olarak tanımlanır.
yönünde düşünürsek,
Bir hava masası üzerinde bir metal diskin tek boyutlu
hareketini incelemek için, kordinat sisteminin orijini olarak
a  lim t 0
hareketin başlangıcına en yakın nokta seçilir. Bir boyutta
v dv

t dt
(5)
hareket eden metal diskin konumu, deney veri kağıdı
üzerindeki sabit bir zaman aralığında üretilen arkın konumu
olurdu. Başka bir deyişle, herhangi bir anda cismin
x ile belirlenir.
ivmesi, cismin o andaki hızının değişim oranıdır.
ile
Bu deneyde, hızı düzgün olarak değişerek hareket
açıklanırken ivme de hızın zaman ile değişiminin oranı
eden cismin hareketini inceleyeceğiz. Hava masası
ile açıklanır. Bu, metal diskin hızının, disk aşağı
Şekil-(6)’da gösterildiği gibi bir  açısı ile eğimlidir.
Hız,
konumun
zaman
ile
değişiminin
oranı
kayarken artacağı anlamına gelir.
13
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Düzgün doğrusal harekette anlık ivme hızın zamanla
Bu deneyde, ark kronometresi çalışırken metal diskin
anlık değişimine eşittir. Hız bir vektör olduğundan
eğimden aşağı doğru hızlanmasına izin vereceğiz, fakat
ivmede bir vektördür. Fakat, bir boyutta hareket için,
disk
yönünü
ivmenin
belirtmek
için
seçilen
eğimli
yüzeyin
alt
kısmına
vurduğunda
ark
kronometresini kapatacağız.
kordinat
eksenine göre artı veya eksi işaret kullanmak yeterlidir.
Deney veri kağıdı üzerinde bir ark (nokta) seçildikten
Eğimli hava masası için, pozitif x-ekseni metal diskin
sonra, yolun başlangıcına yakın bir noktayı orijin
hareketinin yönü olacaktır.
olarak seçeceğiz ve t=0 anına karşılık gelen x=0
konumu olarak etiketleyeceğiz. Cismin hareketi t=0
Şimdi, ivmenin sabit ve hareketin doğrusal bir çizgide
olduğu durumu inceleyelim. Bu durumda, anlık ve
anında
ortalama ivmeler eşit olacaktır. Bir t1=0 başlangıç
başladığından, cismin herhangi bir t anındaki konumu
zamanında metal diskin x0 konumunda ve hızının
hareketsiz
(x0=0,v0=0)
(anlık konum)
v1=v0
olduğunu varsayalım. t2=t zaman sonra, bu disk x
konumunda ve
durumdan
x
v2=v hızındadır. Metal diskin ivmesi
1 2
at
2
(Deneysel)
(9)
sabitse, ortalama ve anlık ivmesi birbirine eşittir ve
böylece,
olacaktır.
a
v  v0
t 0
(6)
Pozitif x-ekseninin metal diskin hareket yönü olarak
alındığını unutmayın. Her ark izi için, yer değiştirmeyi (x)
bulunur. Daha sonra, metal diskin hızı,
her
orijinden
bir
veri
noktasına
olacak
şekilde
kullanılarak, x kordinatı orijinden o noktaya ölçülmelidir.
v  v0  at
(7)
Denklem-(9)’un grafiği, diğer bi deyişle, sabit ivmeli
hareket için x-t grafiği, her zaman x-y düzleminde
olacaktır.
Burada,
orijinden geçen bir paraboldür. Ancak, eğer x-t
2
grafiği
çizilirse, eğimi,
v0, t=0 anındaki hız ve v ise t zaman sonraki
hızdır.

t=0 anından daha sonraki t anına kadarki aralık için, bir
1
" a"
2
boyutta sabit ivmeli cismin hareket denklemi
olan bir düzgün doğru bulunur ve bu doğru orijinden
x  x0  v0 t 
1 2
at
2
geçecektir.
(8)
Şekil-(6c)’de görüldüğü gibi, eğimli yüzeyden aşağıya
doğru hareket eden cismin (metal disk) ivmesi (a) yer
gibi yazılabilir.
çekimi ivmesinin (g) bir bileşenidir. g'nin ivmeye, a, neden
olan yüzeye paralel bileşeni:
Burada:
x0 :
t=0 anındaki yer değiştirme (ilk konum),
v0 :
t=0 anındak hız (ilk hız) ve,
a:
Cismin ivmesi.

a  g sin 
 Bu yüzden, eğer  biliniyorsa ve ivme (a)
belirlenmişse, yer çekimi ivmesi (g) deneysel
olarak hesaplanabilir.
 Eğer  ve
g değerlerinin bilindiği düşünülürse,
ivme (a) için beklenen değer belirlenebilir.
14
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.2.1. Deney Prosedürleri
1.
Hava
masasnın
üzerine
deney
veri
kağıdı
(çalışma kağıdı) üstte olacak şekilde bir deney
veri kağıdı ve bir karbon kağıdı yerleştirin.
2.
İlk olarak, hava masasını düz seviyeye getirin ve
daha sonra bir yükseltici blok ile bir eğim açısı
(yatay düzlem ile bir açı):

  90
vermek için bir kenarını yükseltin:
3.
Şekil-7: Eğimli bir hava masasında veri kağıdında metal
Metal disklerden birini hava masanının sağ alt
diskin oluşturduğu noktalar.
köşesinde karbon kağıdının üzerinde hareketsiz
bırakın. Bu deneyde, sadece bir metal disk
kullanılacaktır.
6.5. Pozitif
Kompresörü (hava kaynağını) çalıştırın.
6.6. Birinci
x-eksenini metal diskin hareket yönü
olarak alın (Şekil-7).
4.
noktadan
başlayacak
şekilde
0,1,2,….,10 gibi, noktaları numaralandırınız ve
4.1. Metal diski eğimli düzlemin tepe noktasına koyun
daire içine alınız. İlk veri noktası olarak,
ve kompresör pedalına (anahtarına) basın.
t=0 olan ilk noktayı alınız.
4.2. Diskin, düzlemden serbestçe kayıp kaymadığını
6.7. Şimdi, cetvel kullanarak, sıfırıncı nokta ile diğer
kontrol edin.
5.
noktalar arasındaki mesafeleri (x).
6.8. Ayrıca, her bir nokta için zamanı (t) belirleyin ve
Şimdi, ark kronometresini açın ve ark frekansını

x=0 ve
kaydedin. Başlangıç noktasına göre verilerin
f=20Hz.
değerlerini Tablo-(4)’e kaydedin.
olarak ayarlayın.
2
6.9. Tablo-(4)’de, t değerlerini hesaplayın.
Ark kronometresi çalışırken, iletken bölümlere,
7.
yüksek gerilim uçlarına, metal disklerin hortumlarına
2
Şimdi, x’e karşı t grafiğni çizin. Daha sonra, veri
noktalarınıza uygun en iyi doğruyu çizin.
ve deney veri veya karbon kağıdına dokunmayın.
8.
6.
Bu doğrunun eğimini kullanarak, diskin deneysel
Metal diski, eğimli hava masasının yükseltilmiş
ivmesini (a) belirleyin.
ucuna, orta noktaya yakın yerleştirin.
üstünde açık bir şekilde gösterin.
6.1. Ark
kronometresi
ve
hava
kompresörü

anahtarlarına aynı anda basın, metal diski serbest
x0  0
Bu hesaplamaları grafik
için, x 
bırakın ve disk eğimli düzlemin alt noktasına
ulaştığında anahtarlara basmayı bırakın. Metal
1 2
at .
2
olduğunu unutmayın.
diski, ilk hızsız olacak şekilde serbest bırakın.
6.2. Diskin düz bir yolda ilerlediğini gözlemleyin.

6.3. Ark kronometresini kapatın.
Böylelikle,
x’e karşı t2 grafiğinin eğimi " 1 a "
2
6.4. Veri kağıdını çıkarın ve üzerine üretilen noktaları
ifadesine eşit olacaktır.
inceleyin. Gözlemlediğiniz hareket türü, sabit
9.
ivmeli (ivmenin zamanla değişmediği) düzgün
Belirlediğiniz deneysel ivme (a) ile beklenen
2
değeri gsinθ (g=9.80m/s ) karşılaştırın.
doğrusal harekettir.
15
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.2.2. LABORATUVAR RAPORU
Sabit İvmeli Düzgün Doğrusal Hareket
Tablo-4: Sabit ivmeli düzgün doğrusal hareket için deneysel veriler.
Eğim açısı
 (derece)
Frekans
f (Hz)
Nokta
Numarası
t 2 ( sn2 )
t (sn)
x (m)
a (m / sn2 )
(Ölçülen)
0
(Eğimden)
t0  0
x0  0
0
1
2
3
4
…..
…..
…..
5
6
7
8
9
10
Sorular

Çalışma
kağıdı
üzerindeki
noktalar
arasındaki
yer
değiştirme ölçümlerindeki belirsizlikleri belirleyin?

2
Eğimden, hareketin ivmesinin (a) m/s birimi cinsinden
deneysel değeri nedir? Hareketin ivmesi sabit midir?

Yatay düzleme göre θ açısı ile eğimli düz bir düzlem
üzerinde kayan bir parçacık için beklenen ivmenin
ifadesini yazın.

Veri analizi için orijini farklı bir nokta seçmek, ivme
değerini değiştirir mi? Cevabınızı açıklayın.

Bir cismin ivmesi sıfırsa, bu hızının da sıfır olduğu
anlamına mı gelir? Örnek vererek kısaca açıklayın.

Grafik-2: Sabit ivmeli düzgün doğrusal hareket için zamanın
0
Eğer Şekil-(6)’daki eğim açısı θ=20 ise, metal disk (m)
eğik düzlemin tepe noktasından bırakılırsa, diskin ivmesi
karesinin fonksiyonu olarak konum grafiği.
2
(a) nedir? g=9.8 m/s olduğunu kabul edin.
16
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Cismin yatay x-yönündeki hareketi sabit hızlı düzgün
5.3. Deney-3
doğrusal harekettir. Başka bir deyişle, cismin hızının x-
Eğik Atış
bileşeni (vx) sabit olacaktır.
Deneyin bu bölümünde, metal disk bir ilk hızla yatay
Bununla birlikte, ivme sadece dikey yönde etkili
olarak atılacaktır. Çalışma kağıdı üzerine üretilen noktalar
yardımıyla, yatay ve dikey eksenler boyunca bağımsız
olacaktır. İvmenin x-bileşeni sıfırdır ve y-bileşeni
olarak hareket eden metal diskin hareketini inceleyeceğiz.
sabittir. Bu, sadece hızın dikey bileşeninin (vy)
zamana göre değişeceği ve yatay bileşeninin sabit
Teori
olacağı anlamına gelir. Bu nedenle, eğik (iki boyutlu)
atış hareketini sabit hızlı yatay hareket ve sabit ivmeli
dikey hareketin bir birleşimi olarak analiz edeceğiz.
Eğik
atış
hareketindeki
ivmeyi,
yatay
ve
dikey
bileşenleri için ayrı denklemler ile ifade edebiliriz. İvme
vektörünün

a
bileşenleri şunlardır:
ax  0
ay  a
Yatak
(11)
(Sabit)
(12)
x-ekseninde herhangi bir ivme olmadığından,
cismin hızının yatay bileşeni hareket sırasında başlangıç
Şekil-8: Eğik atış hareketi yapan bir cismin yörüngesi. Cisim,
değerinde sabit kalacaktır.
(0;y) noktasından, t1=0 anında v0 ilk hızıyla atılmıştır.
İvme vektörel olarak:

Hava masaları deneylerindeki diğer bir hareket çeşidi
a  a y ˆj
de yatay eksende eğik atıştır. Yatay atış, yer çekimi
(g) etkisi altında bir cismin yaptığı iki boyutlu bir
şeklinde ifade edilebilir.
harekettir. Atılan cisim, bir ilk hız verilen ve daha sonra
tamamen
yer
çekimi
ivmesinin
etkisi
(13)
tarafından
Belirli bir zamanda cismin konumu
belirlenen bir yolu izleyen cisimdir. Atılan cismin izlediği

r  xiˆ  yˆj
yol, yörünge olarak adlandırılır. Cismin hareketi
(14)
olarak, sadece atıldıktan sonraki ve yere ininceye ya da
düşünceye kadarki hareketini düşüneceğiz.
olarak verilir.
Şekil-(8)’de görüldüğü gibi, cismin herhangi bir t
İki
anındaki konumu zamana göre değişen ve sırasıyla
boyutlu
(x,y)
hareket
için,
aşağıdaki
genel
yatay ve dikey kordinatları temsil eden x ve y-kordinat
denklemler ile ivme, hız ve yer değiştirme vektörlerini x
çifti ile ifade edilir.
ve y kordinatları için ayırabiliriz:
Hız vektörünün bileşenlerinden biri yatay x-eksenine
paralel diğeri ise dikey y-eksenine paraleldir:

v  v x iˆ  v y ˆj
(10)
17
x  x0  v0 x t 
1
axt 2
2
(15)
y  y 0  v0 y t 
1
ayt 2
2
(16)
Hava Masası Deneyleri
Rentech
x  x0  v x t
İki boyutta sabit ivmeli ( a ) hareket için kinematik
(19)
denklemlerini:
bağıntılarını bulabiliriz.
x-Bileşeri (Yatay)
y-Bileşeni (Dikey)
v x  v0 x  a x t
v y  v0 y  a y t
x  x 0 v 0 x t 
1
axt 2
2
y  y 0  v0 y t 
Sistemimiz için kordinat eksenimizi, metal diskin t=0
anında atış aparatından serbest bırakıldığı noktadan
seçebiliriz ve bu noktadan aşağı doğru olan yönü:
1
ayt 2
2
x0  y 0  0
gibi yazabiliriz.
(20)
olacak şekilde pozitif yön alabiliriz.
Burada,
Yukarıda belirtilen nokta, metal diskin t=0 anındaki
konumu ile ilgili kordinat sisteminin orijinidir.
Şimdi,
vx :
Hızın yatay bileşeni,
v0x :
Yatay (x) yönünde ilk hız,
ax :
Yatay (x) yönünde ivme,
t:
Hareket süresi,
x:
Yatay yer değştirme,
x0 :
Yatay (x) yönünde ilk konum,
vy :
Hızın dikey bileşeni,
v0 y :
Dikey (y) yönünde ilk hız,
kullanılarak belirlenebilir. Eğer bu harekette yatayda
ay :
Dikey (y) yönünde ivmei
alınan yol (x) ve uçuş zamanı (t) ölçülürse, cismin ilk
y:
Dikey yer değiştirme,
hızını bulabiliriz.
y0 :
Dikey (y) yönünde ilk konum,
Cismin, y-ekseni boyunca hareketi incelendiğinde, belli
Denklem-(19)’daki ilişkiyi kullanarak, x-ekseni boyunca
hareketi;
x  vxt
atışında
İki boyutta eğik atışı modellemek için, metal disk eğimli
masasında
kompresörü
hareket
açıldığında,
(21)
gibi bulabiliriz. Yatay olarak atılan bir cismin eğik
yatay
bir zaman
hava
(Deneysel)
ettirilecektir.
metal
disklerin
yer
değiştirmesi
Denklem-(21)
(t) sonra hız (vy) ve dikey yönde alınan
mesafe (y):
Hava
v y  at
altındaki
(22)
tüplerden aşağı doğru bir hava akışı sağlar ve böylece
diskler sürtünmesiz bir düzlemde verilen ilk hızları ile
y
hareket eder.
1 2
at
2
(Deneysel)
(23)
Cismin (metal disk) t=0 anında (x0, y0) noktasında
olduğunu ve bu andaki ilk hızının bileşenlerinin v0x ve
v0y
olduğunu
varsayalım.
Eğik
atışın
olarak bulunur.
yatay
Denklem-(22) ve (23), yatay olarak fırlatılan nesnenin dikey
hareketinde cismin hızı sabit olduğundan;
ax  0
v x  v0 x
eksen (y-ekseni) boyunca, zamanın fonksiyonu olarak diskin
hız ve konumunu verecektir.
(17)
(Deneysel)
(18)
18
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Eğik
atış
hareketinde,
yatay
birbirinden
bağımsızdır,
hiç
ve
bir
dikey
hareket
hareket
diğerini
etkilemez. Bu özellik, bu iki boyutlu hareket içeren
problemi; biri yatay hareket (sıfır ivme ile) ve diğeri
dikey hareket (sabit aşağı yönlü ivme ile) olarak, iki
kolay tek boyutlu probleme ayırmamıza izin verir.
Zaman aralığını, metal diskin x0=0, y0=0 konumundan
atış aparatını terkettiği anda (t=0) başlayacak şekilde
seçeceğiz. Yatay x-ekseninde, ivme
ax=0 olduğu için
metal diskin hızı sabittir. Dikey yönde ise, metal diskin
y-izdüşümleri arasındaki mesafe zamanla artar. Bu
(a)
durum, daha önceki çalışma, (eğimli hava masasında)
ivmeli hareket ile aynıdır. Son olarak, eğer eğik atışı
analiz
ederseniz,
aşağıdaki
önemli
sonuçlara
ulaşabilirsiniz:

Atılan cismin hızının yatay (x-ekseni) bileşeni sabittir.
(Böylece, ivmenin yatay bileşeni sıfırdır.)

Eğik atış hareketi, yer çekimi nedeniyle Şekil-(9b)’de
görüldüğü gibi aşağı doğru (y-ekseni) sabit bir
ivmeye sahiptir.
(b)
Şekil-9: Eğimli (arka taraf yükseltilmiş) bir hava masası
üzerinde disk fırlatıcısı tarafından yatay olarak fırlatılan metal
diskin hareketi (a). Metal disk tarafından veri kağıdında
üretilen veri noktaları
(b). Metal diskin hızının x-bileşeni
sabittir. Bununla beraber, y-eksenindeki hareketi için, metal
diskin
y-izdüşümleri arasındaki mesafenin zamanla arttığını
unutmayın.
Şekil-(9a)’da gösterilen deney düzeneğinde, hızın dikey
y-bileşeni deneysel olarak ölçülecek ve y-eksenindeki
ivmenin
belirlenmesinde
kullanılacaktır.
Eğik
atış
hareketi, sabit yatay hıza ve yer çekimi nedeniyle dikey
sabit (aşağıya doğru) ivmeye sahiptir. Hız değişiminden
kaynaklanan dikey (y) alınan yol Denklem-(23)’de
verilmiştir.
Çalışma kağıdı üzerine üretilen noktalar, Şekil-(9b)’de
gösterildiği gibi görünecektir. Burada, noktaların yatay
yönde
x-izdüşümleri
arasındaki
mesafenin
eşit
olduğuna dikkat edilmelidir.
19
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.3.1. Deney Prosedürleri
Deneyin bu bölümünde, eğimli hava masası üzerindeki
yatayda hareket eden metal disklerin hareketi üzerinde
ölçümler
alacaksınız
ve
iki
boyuttaki
hareketi
inceleyeceksiniz.
1.
İlk olarak, hava masasını düzleştirin ve daha
sonra yükseltici blok kullanarak yatayda
  90 .

eğim açısı verecek şekilde eğimli hale getirin.
2.
Şekil-10: Çalışma kağıdı üzerinde metal diskler tarafından
Ark kronometresini açın ve frekansını;

üretilen veri noktaları.
f=20Hz.
olacak şekilde ayarlayın.
7.
3.
Metal
disklerin
köşesinde
4.
hava
birini
çalışma
ve
masasının
karbon
alt
Aynı çalışma kağıdı üzerine, atış aparatının
karşısına herhangi bir kayış gerginliği vermeden
kağıtlarının
metal
diski
yerleştirin
(metal
diskin
katlanmış parçasının üzerinde sabit tutun.
aparatının dışında olmasına dikkat edin).
Atış aparatını (fırlatıcı) hava masasının sol üst
7.1. Sonra,
köşesinin yaklaşık 10 cm altına takın ve yatay
kompresörü
ve
ark
atış
kronometresinin
anahtarlarını etkinleştirin ve bir önceki eğik atış
hareketi ile aynı başlangıç yüksekliğinden serbest
0
olarak atış yapmak için atış açısını 0 (sıfır
olarak bırakın.
derece) ayarlayın.
7.2. Bu hareket sonunda noktalar doğrusal bir çizgi
5.
oluşturacaktır ve bu yörüngeyi
Öncelikle, sadece kompresör anahtarına (P)
A-yörüngesi
olarak not edin.
basın, metal diski atış aparatına yerleştirin, ve atış
aparatının kauçuk kayışının gerginliğini ayarlamak
8.
ve diske uygun bir yörünge vermek için birkaç
Ark kronometresini kapatın ve daha sonra
metal diskleri hava masasından kaldırın.
deneme yapın.
9.
6.
Şimdi, kompresör anahtarını (P) etkinleştirin ve
Şimdi, elde ettiğiniz noktaları incelemek için veri
kağıdını hava masasından kaldırın.
ayarlanan atış aparatına metal diski yerleştirin,
daha sonra atış aparatından diski bırakın ve aynı
Şekil-(10)’da gösterilen yörüngeleri elde etmelisiniz.
anda ark kronometresini (S) aktive edin.
Eğer veri noktaları analiz etmeye uygun değilse,
deneyi tekrarlayın ve yeni noktalar elde edin.
Elektrik
çarpmasını
kronometresi
açıkken
önlemek
metal
için,
diskin
10. Şimdi, x=0 ve t=0 için hareketin başlangıç noktası
ark
iletken
olarak açık bir nokta seçin.
bölümlerine veya hava masasına dokunmayın.
10.1. İlk noktadan başlayarak veri noktalarını 0, 1, 2, 3,
4, 5,…,10 gibi numaralandırın ve yuvarlak içine
6.1. Metal disk çalışma kağıdının altına geldiğinde
alın.
pedallara basmayı bırakın.
10.2. Aşağı doğru olan ekseni pozitif y-ekseni ve yatay
6.2. Bu veri noktalarının çalışma kağıdı üzerindeki
ekseni x-ekseni olarak düşünün.
izlerini B yörüngesi olarak ifade edeceksiniz.
20
Hava Masası Deneyleri
Rentech
11. Şimdi, yatay ve dikey eksenler boyunca diskin
14.2. Tablo-6’daki
B-yörüngesinin
deneysel
veri
sütununa ölçümlerinizi kaydedin.
hareketini bağımsız olarak incelemeye hazırsınız:
11.1. İlk olarak, eğik atış hareketinin ilk konumunu
15. Benzer olarak, A-yörüngesinin “0” noktasından
belirlemek için B-yörüngesi üzerinde x ve y-
başlayarak, y-ekseni üzerindeki karşılık gelen
eksenlerini çizin.
zamanları ile ilk 10
11.2. Bu,
önce
B-yörüngesinin
ilk
noktasından
veri noktası (izi) için
mesafeleri (konumları) ölçün.
(sıfırıncı nokta) geçen A-yörüngesine paralel bir
çizgi çekerek yapılabilir. Bu çizgi y-eksenini
15.1. A-yörüngesi için, ark kronometresinin frekansını
(pozitif y-yönünü aşağı doğru alın) verecektir.
kullanarak her bir noktaya karşılık gelen zamanı
11.3. Sonra, x-eksenini elde etmek için 0 noktasından
(t) hesaplayabilirsiniz.
bu çizgiye dik bir çizgi çizin.
15.2. Tablo-6’daki A-yörüngesi sütununa verilerinizi
kaydedin.
12. Bundan sonra, B-yörüngesindeki noktaların x ve
2
16. A ve B-yörüngeleri için “t ”’ye karşı “y” grafiklerini
y-izdüşümlerini elde etmek için her noktadan y-
çizin.
eksenine dik çizgiler çizin.
Daha
sonra,
her
grafik
için
veri
noktalarınıza uygun en iyi doğruyu çizin.
13. Uçuş süresini, tf (metal diskin hareketi sırasında
geçen toplam süre) ve atışın menzilini
16.1. Eğimi kullanarak, A ve B-yörüngeleri için dikey
xR (hareket
hareketlerin,
sırasında alınan yatay mesafeyi) ölçün.
aA
ve,
aB
Veri kağıdında üretilen noktaların x-izdüşümlerinin
ivmelerini bulun.
arasındaki mesafelerin eşit olduğuna dikkat edin. Yani
diskin hızının x bileşeni sabittir.
2
16.2. t ’ye karşı
x grafiğinin eğiminin " 1 a " ifadesine
2
13.1. İki nokta arasındaki zaman aralığının “1/f ” yani
eşit olduğunu unutmayın.
1/20 saniyeye eşit olduğunu unutmayın.
16.3. A ve B-yörüngelerinin ivmelerini karşılaştırın ve
ayrıca bu ivme değerlerini bir önceki deneyde
13.2. Uçuş süresini (tf) ve toplam yatay mesafeyi
(Deney-2) bulunan ivme ile karşılaştırın.
distance (xR) Denklem-(21) içinde kullanarak,
fırlatma hızını (yatay hız) vx=v0x
16.4. Hesaplamalarınız doğru anlamlı sayı olarak ve
hesaplayın.
doğru birimlerle grafik üzerinde açıkça gösterin.
13.3. Verilerinizi Tablo-(5)’ye kaydedin.
Sorular
13.4. Yatayda atılan cismin yatay (x) yönünde, ilk hızın
yatay ve sabit (yani, ax=0) olduğunu unutmayın.
Yol-1 (doğrusal A-yörüngesi):
14. B yörüngesinin “0” noktasından başlayarak, yani

orijin olarak kabul edilen bu noktaya göre ilk 10
veri noktası için y-izdüşüm mesafelerini ölçün.
y-ekseni boyunca hareket için ivme sabit midir?
Yol-2 (eğri B-yörüngesi):

Veri kağıdı incelenirken y-ekseni boyunca harekette
Atılan metal diskin yatay hızı sabit midir? Grafiğinizi
ve çalışma kağıdınızı kullanarak açıklayın.
diskin y-izdüşümleri arasındaki mesafelerin zamanla

arttığına dikkat edin.
Cismin dikey hızı her zaman aralığında aşağı doğru
artmakta mıdır?

14.1. Ayrıca, bu noktaların herbirine karşılık gelen
zamanları (t) belirleyin.
21
Eğik atış hareketinde dikey ivme sabit midir?.
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.3.2. LABORATUVAR RAPORU
Eğik Atış
Tablo-5: Eğik atışın yatay hızı.
B-Yörüngesi (Hareketin Yatay x-Bileşeni)
Frekans
Nokta
f (Hz)
Numarası
x(m)
t (sn)
x R (m)
t f (sn)
vx (m / sn)
(Ölçülen)
(Ölçülen)
(Hesaplanan)
(Hesaplanan)
(Hesaplanan)
0
0
…..
…..
…..
0
1
2
3
4
20
5
6
7
8
9
10
Tablo-6: A ve B yörüngeleri için ivme ölçümleri.
Nokta
Numarası
0
A-Yörüngesi
B-Yörüngesi
A-Yörüngesi
B-Yörüngesi
(Dikey Hareket)
(Dikey Hareket)
(Eğimden bulunan)
(Eğimden bulunan)
a A (m / sn2 )
aB (m / sn2 )
…..
…..
y (m)
t (sn)
y (m)
t (sn)
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Grafik-3: A-yörüngesi için zamanın tam karesinin bir fonksiyonu olarak konum grafiği.
Grafik-4: B-yörüngesi için zamanın tam karesinin bir fonksiyonu olarak konum grafiği.
23
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Denklem-(26)’i
5.4. Deney-4
yeniden
Doğrusal Momentumun Korunumu
momentumun
yazarsak,
Newton’un
tanımını
kullanarak
ikinci
kanununu
momentum cinsinden elde edebiliriz:


dp
F 
dt
Bu çalışmada, hava masası üzerinde hareket eden iki
metal diskin oluşturduğu sistemin doğrusal momentum
korunumunu araştıracağız. Sistem çevresinden izole
edilmiştir (yani, sistemin içinde enerji değişimlerine
Denklem-(27)’ye
neden olacak sistemin dışından hiçbir dış kuvvet yoktur).
(27)
göre,
cisim
üzerine
etki
eden
kuvvetler (tüm kuvvetlerin vektör toplamı) cismin
Yatay olarak hizalanan ve üzerinde sürtünme neredeyse
momentumunun zamanla değişimine eşittir. Momentum
ortadan kaldırılmış hava masası üzerine yerleştirilen
cismin hızı ile ayın yönde bir vektör nicelik olduğu için,
metal disklere herhangi bir net dış kuvvet üretmeyecektir.
Bu nedenle, metal disklerin toplam momentumunun
cismin momentumunu da bileşenleri cinsinden ifade
korunacağını bekliyoruz.
etmeliyiz. Eğer cismin hız bileşenleri (vx, vy) ise,
momentum bileşenleri de:
Teori
Bir cismin momentumu (p) kütlesi ile hızının çarpımı
olarak tanımlanır:


p  mv
p x  mvx
(28)
p y  mv y
(29)
(24)
gibidir.
Momentumun yönü cismin kütlesinin yönü ile aynıdır ve
Eğer hiçbir dış kuvvet yoksa (sistem üzerinde net dış
büyüklüğü:
kuvvet sıfırsa), sistemin toplam momentumu (sistemi
p  mv
oluşturan her bir cismin momentumunun vektör
(25)
toplamı) sabittir veya korunur. Toplam momentumun
gibidir.
her bir bileşeni ayrı ayrı korunur.
Cisimlerin oluşturduğu sistemde net dış kuvvet sıfır ise,
Herhangi
toplam momentum sabit kalır. Bu, momentumun
edildiğini, momentumun korunduğunu ve çarpışmadan
korunumu yasasıdır ve yalıtılmış (izole) sistemlerde
önceki toplam momentumun çarpışmadan sonrakine
cisimlerin
eşit
toplam
momentumu
sabit
kalır.
bir çarpışmada dış kuvvetlerin ihmal
olduğunu
unutmayın.
Sadece
esnek
Momentumun korunumu yasası, çarpışmalar konusu ile
çarpışmalarda, toplam kinetik enerji çarpışmadan
ilgili çok yararlı bir temel korunum ilkesidir.
önceki ve çarpışmadan sonraki durumlar için birbirine
eşittir. Bu nedenle, iki cisim arasındaki bir esnek
Sabit kütleli (m) bir cisim düşünüldüğünde, bu cisim için
çarpışmada, ilk ve son hızları aynı büyüklüğe sahiptir.
Newton’un ikinci yasası:
Bir cismin kinetik enerjisi skalar bir niceliktir. Kinetik

enerji, sadece cismin kütlesine ve hızına bağlıdır,


dv d
F  m
 (mv )
dt
dt
hareketin yönüne bağlı değildir.
(26)
Kinetik
gibi yazılabilir. Böylece, Newton’un ikici yasasına göre,
cismin üzerindeki net kuvvet,

mv
enerjinin
korunmadığı
çarpışmalar
esnek
olmayan çarpışmalar olarak adlandırılır. Kaybedilen
kombinasyonunun
kinetik enerji, başka bir enerji türüne, genellikle termal
(cismin kütlesi ve hızının çarpımı) zamanla değişim
enerjiye, dönüşür ve sonuçta, toplam enerji her zaman
hızına eşittir. Bu kombinasyon, cismin momentumu ya
korunur. Bu nedenle, kinetik enerji korunmasa bile
da doğrusal momentumu olarak adlandırılır.
toplam
enerjinin
unutmamamız gerekir.
24
her
zaman
korunduğunu
Hava Masası Deneyleri
Rentech
İki metal diskin oluşturduğu bir sistem için, çarpışma
Çarpışmadan hemen sonra, metal diskler farklı hız ve
öncesindeki toplam momentum (Pt), eğer sürtünme
momentuma sahiptirler. Çarpışmadan sonraki toplam
ihmal
momentum vektörel toplam olarak:
edilirse
çarpışma
sonrasındaki
toplam
momentumla aynı olacaktır. İlk momentumlar “i ”


m1v1, f  m2 v2, f
altsimgesi ile ve son momentumlar “f ” altsimgesi ile
gösterilirse,
momentum
korunumunun
vektörel
gibi yazılır. Çarpışan iki cisimden oluşan sistem için
denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir.
toplam momentum vektörü korunur (sabit kalır):


Pt ,i  Pt , f
(30)
İlk momentum




P1,i  P2,i  P1, f  P2, f
v1,i
ve

v1, f
olarak
ifade
İlk momentum
ve, v 2 , f çarpışmadan sonraki son hız,
Böylece,
her
metal
=
Son momentum
P1,i  mv1,i
(32)
P2,i  mv2,i
(33)
P1, f  mv1, f
(34)
P2, f  mv2, f
(35)
(39)
Burada,
diskin
büyüklüğü:
v1,i :
Çarpışmadan önce disk-A’nın hızı (veya, v A ),
v 2 ,i :
Çarpışmadan önce disk-B’nin hızı ( v B ),
v1, f
: Çarpışmadan sonra disk-A’nın hızı ( v A ),
v 2, f :
Çarpışmadan sonra disk-B’nin hızı ( v B ).
İki metal diskin kütleleri özdeş olduğunda (m=m1=m2),
momentum korunumunu gösteren yukarıdaki ilişki
aşağıdaki gibi bir hız vektörü ilişkisi verir:
İlk momentum
olacaktır. Şimdi, iki cisimli (Disk-A ve Disk-B) bir
Disk-A’nın
çarpışmadan
momentumu ve
hemen
önceki
çarpışmadan
hemen
önceki
=
Son momentum
 


v1,i  v2,i  v1, f  v2, f
sistemin ilk ve son hızlarını analiz edebiliriz. Eğer,
Disk-B’nın
momentumu
(38)




m A v A  mB v B  m A v A  mB v B
çarpışmadan önceki ve sonraki momentumlarının

v1,i :

v 2 ,i :
Son momentum
veya,
v2,i çarpışmadan önceki ilk hız değerleri,
edelim.
=




m1v1,i  m2 v2,i  m1v1, f  m2 v2, f
(31)
Bu iki metal diskin hızları:

(37)
(40)
veya,
İlk momentum
=
Son momentum




v A  v B  v A  v B
ise, çarpışmalardan önce metal disklerin toplam
(41)
momentumu, vektörel toplam olarak:
Momentum korunumu her zaman dış kuvvetlerin etkisinin


m1v1,i  m2 v2,i
(Vektör Toplamı)
olmadığı müddetçe geçerlidir. Esnek ve tamamen esnek
(36)
olmayan çarpışmaların ikisinde de iki cisimli sistemin toplam
momentumu
korunur.
Bu
nedenle,
iki
cismin
ilk
momentumlarının toplamı son momentumlarının toplamına
gibi yazılır.
her zaman eşittir.
25
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Paralelkenar yöntemine göre, eğer iki vektörel nicelik
iki bitişik kenarla veya paralelkenarla gösterilirse,
paralelkenarın köşegeni, bu iki vektörün bileşke

vektörüne (vektör toplamına), R eşit olacaktır. Yani,
bileşke
paralelkenarın
köşegenidir.
Bu
bileşkenin
büyüklüğü ise ölçeği kullanarak bu okun uzunluğundan
belirlenebilir.
Geometrik olarak iki vektörün toplamını bulmak için:
Şekil-11:
İki
vektörün
paralelkenar
yöntemi
ile
1.
toplanması.
İki vektörü:
momentumun bir vektörel nicelik olduğunu unutmayın,
başlangıç noktaları çakışacak şekilde yerleştirin.
bu nedenle sistemin toplam momentumunu belirlemek
için vektör toplamı kullanmalısınız. Sistemin toplam
2.
momentumunu hesaplamak için, iki hız vektörünü
toplamamız
ve
iki
hız
vektörünün
Bundan sonra, iki kenarı

A
ve

B
vektörleri
olacak şekilde paralelkenarı tamamlayın.
büyüklüklerini
belirtmemiz gerekir.



A ve B

Momentum korunumunu sisteme uyguladığınızda,
3.
Ölçekli bir vektör diyagramında verilen vektörün

A

B vektörleri ile aynı başlangıç noktasına sahip
 
paralelkenarın köşegeni vektörel toplamdır, A  B .
ve
büyüklüğünün, okun uzunluğu ile gösterileceğini,

Seçilen ölçeğe göre okun, doğru uzunluğunun
4.
çizileceğini ve belli bir ok ucunun olacağını,
  
A B , A
ve

B
vektörlerinin
bileşke vektörüdür.
unutmayın.
Bu deneyde, çarpışma konusu içinde metal disklerin
kinetik enerjilerinin korunumu da inceleyeceğiz.
Örneğin, 20cm/sn büyüklüğünde bir hız vektörümüzün
olduğunu düşünelim. Eğer, diyagramı oluşturmak için
Bir esnek çarpışmada, çarpışan her cismin kinetik
kullanılan ölçek 1cm=5cm/sn olacak şekilde seçilirse,
enerjisi değişebilir, fakat sistemin toplam kinetik
hız vektörünün ok gösterimi:

Vektörel toplam
enerjisi
değişemez.
Bununla
birlikte,
bir
esnek
olmayan çarpışmada, bu iki cisimli sistemin kinetik
4cm [(5cm / s) / 1cm]  20cm / s
enerjisi korunmaz. Eğer bu iki cisim birbirlerine
olacak şekilde
4cm
yapışırsa, çarpışma tamamen esnek çarpışmadır ve iki
uzunluğunda çizilir. Bu yüzden,
cisimde aynı son hıza sahiptir.
vektör toplamının grafiksel teknikleri, bireysel vektörleri
ve onların bileşkelerini belirtmek için doğru diyagram
İki
ölçek çizimi içerir. Paralelkenar yöntemi, iki vektörün
çarpışmaya bakalım. Deneysel olarak iki metal diskin
bileşkesini bulmak için kullanılan bir grafik tekniğidir. İki
kinetik enerji korunumunu incelemek için, kütlesi (m)
hız vektörünü:


 
A  v1,i

B  v2,i
cisim
(disk-A
ve
disk-B)
arasındaki
esnek
vedoğrusal hızı (v) bilinen bir cismin kinetik enerji (K)
tanımını hatırlayın:
ve,
K
birbirine eklemek için kullanılan yol, Şekil-(11)’de
gösterildiği gibi bir paralelkenar oluşturmaktır.
26
1
mv 2
2
(Kinetik Enerji)
(42)
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Bu nedenle, iki metal diskin oluşturtuğu sistemin esnek
Kinetik enerjinin yüzde fraksiyonel kaybı ise:
çarpışmadan önceki toplam kinetik enerjisi (K):
% loss 
Elastic
1
1
K  mv A2  mv B2
2
2
(Çarpışmadan
K  K
 100
K
(Oransal Kayıp)
(48)
(43)
Önce)
olarak ifade edilir.
ve çarpışmadan sonraki toplam kinetik enerjisi:
Denklem-(48)’i
K 
Esnek
1
1
mv A2  mv B2
2
2
(44)
Sonra)
Bir esnek çarpışmada kinetik enerji korunur:
(Kinetik Enerji Korunumu)
(45)
Tamamen esnek olmayan çarpışmada, sistem
hala yalıtılmış olduğu için momentum yine açık bir
şekilde korunur. Fakat metal diskler çarpışma
sırasında birbirlerine yapışacak ve 2m kütleli

v
hızı ile hareket eden tek bir cisim oluşturacaktır.
Bu çarpışmadan sonraki toplam kinetik enerji:
K 
1
(2m)v  2  mv  2
2
Kinetik Enerji
(Çarpışma Sonrası)
(46)
olacaktır.
Esnek
çarpışmada,
disklerin
çarpışmadan
sonraki toplam kinetik enerjisi çarpışmadan önce
olduğuyla aynı olmalıdır. Bununla birlikte, kinetik
enerji tamamen esnek olmayan çarpışmalarda
korunmaz. Kinetik enerjinin fraksiyonel kaybı
(fractional loss):
Fractional Loss 
K  K
K
kinetik
fraksiyonel kaybını hesaplayabiliriz.
(Çarpışmadan
olacaktır.
K  K
kullanarak
(47)
olarak tanımlanır.
27
enerjinin
yüzde
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.4.1. Deney Prosedürleri
Bu deney yatay durumda hizalanmış hava masası
üzerinde yapılacaktır. Sürtünmesiz hava masası üzerinde
hareket eden iki metal diskin momentum korunumunu
inceleyeceğiz ve sistem üzerinde hiçbir dış kuvvet
olmadığını
kabul
edeceğiz.
Bu
iki
metal
diskin
çarpışmasına izin verilecek ve sonrasında, çarpışma
öncesi ve sonrası toplam momentumları ölçülecektir.
Deneysel prosedürlerin ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.
(a)
1.
Hava
masası
yatayda
hizalanacak
şekilde
masanın ayaklarını ayarlayın.
2.
Sadece
pompa
(kompresör)
anahtarını
etkinleştirin ve hava masası üzerinde iki metal
diski birbirlerine çapraz olarak itin.
2.1. Tatmin edici bir çarpışma elde edinceye kadar bu
prosedürü birkaç kez tekrarlayın.
2.2. Metal diskleri çok yavaş ya da çok hızlı itmeyin,
fakat diskleri orta dereceli bir hızda hareket edecek
şekilde itin.
(b)
2.3. Birkaç deneysel test gözlemleri sonrasında en iyi
Şekil-12: Yatayda hizalanmış bir hava masası üzerinde
hızı bulacaksınız.
3.
esnek çarpışmadan elde edilen veri noktaları (a).
Şimdi, ark kronometresini açın ve frekansını:

sonraki, A’ and B’, yörüngeleri (b).
f  20Hz .
olacak şekilde ayarlayın.
4.
Metal
disklerin çarpışmadan önceki, A ve B, ve çarpışmadan
7.2. Her metal disk için çalışma kağıdı üzerindeki
noktaları
Kompresör ve ark kronometresi anahtarlarını
0,
1,
numaralandırın.
(pedallarını) aynı anda etkinleştirin ve daha sonra
2,
3,
4,
5…10
şeklinde
İlk noktadan başlamak zorunda
değilsiniz.
iki metal diski hava masasının orta noktasına
7.3. Metal
diskler
tarafından
üretilen
yörüngeleri,
yakın bir yerde çarpışacak şekilde çapraz olarak
çarpışmadan
itin.
çarpışmadan sonrası için A’ and B’ gibi etiketleyin
öncesi
için
A
ve
B
gibi,
ve
(Şekil-12b).
5.
Çarpışmadan sonra anahtarlara basmayı bırakın.
8.
6.
Her yörüngedeki iki veya üç aralığın uzunluklarını
Ark kronometresini kapatın ve güvenlik için
ölçerek ve zamana bölerek, her iki metal diskin
metal diskleri hava masasından kaldırın.
çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarını (v)
bulun.
7.
Şimdi, üretilen noktaları incelemek için çalışma
kağıdını hava masasından alın.
Ark
kronometresinin
frekansı
f=20Hz
olarak
ayarlandığı için, her metal disk deney kağıdı üzerine
7.1. Metal disklerin noktaları Şekil-(12a)’da gösterildiği
bir saniyede 20 nokta üretir, bu yüzden iki ardışık
gibi olmalıdır.
nokta arasındaki zaman aralığı t; T=1/20=0.05
saniye olarak ifade edilir.
28
Hava Masası Deneyleri
Rentech
11. Çarpışma öncesi ve sonrası için toplam kinetik
enerjileri bulun. Kinetik enerji korunuyor mu?
5.4.2.
LABORATUVAR RAPORU
Doğrusal Momentumun Korunumu
Tablo-7: Doğrusal momentumun korunumu.
Şekil-13: Paralelkenar oluşturarak geometrik olarak
vektör toplamın bulunması.
9.


v1,i  v2,i vektör toplamını bulun.
9.1.


v1,i  v2,i
vektör toplamını bulmak için, A
ve B yörüngelerini Şekil-(13)’de gösterildiği
gibi keşisinceye kadar uzatın.
v1,i (m / sn) 
.....
v2,i (m / sn) 
.....
v1, f (m / sn) 
.....
v2, f (m / sn) 
.....


v1,i  v 2,i 
.....


v1, f  v2, f 
.....
K
.....
K 
.....
9.2. Daha sonra, kesişim noktasından başlayarak,

v1,i
ve

v 2 ,i
hız vektörleri yönünde ve bu
vektörlerin büyüklükleri,

v1,i
ve

v 2 ,i
Sorular
ile

orantılı uzunlukta vektörler çizin.
9.3. Örnek
olarak,
1cm=10cm/sn
çarpışmadan
ölçeğini

uzunluğunda bir vektörle gösterebilirsiniz.

eder ve vektör hızın yönünü işaret

bulmak için iki hız vektörünü Şekil-(13)’de

büyüklüğünü
İki cismin esnek çarpışmasında sistemin kinetik enerjisi
Tamamen esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerji
Esnek veya tamamen esnek olmayan çarpışmalarda,
her zaman korunur mu?.
.
vektör toplamını ve bu vektörün
bulmak
Çarpışmadan önce ve sonra için sistemin toplam kinetk
çarpışmadan önce ve sonra sistemin toplam momentumu
ve büyüklüğü:
9.6. Sonuçları Tablo-(7)’ye kaydedin.


v1, f  v2, f
Veri
korunur mu?.
görüldüğü gibi, birbirine ekleyin:
10.
karşılaştırılır?
korunur mu?.
9.5. Hızların vektör toplamını (bileşke vektörü)


v1,i  v2,i
nasıl
enerji ifadesini yazın.
9.4. Her vektörün uzunluğu büyüklüğünü temsil

ile
tartışın.
kağıdınızda, 10cm/sn olan bir hızı 1cm


v1,i  v2,i
önceki
değerlerini kullanarak doğrusal momentumun korunumunu
kullanarak grafik kağıdınızda veya çalışma

Çarpışmadan sonraki sistemin toplam momentumu
için
aynı
prosedürü
tekrarlayın.
29
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Newton’un İkinci Yasasının birimleri
5.5. Deney-5
Atwood Makinesi
Kuvvet
Kütle
İvme
Newton (N)
Kilogram (kg)
m/sn
2
Bu bölümde, Newton’un ikinci hareket yasasını incelemek
için bir hava masasının üzerine yerleştirilen Atwood
Kuvvetin birimi Newton (N) olarak isimlendirilir. Bir
makinesini kullanacağız.
2
newton, 1 kilogram kütleli bir cisme 1 m/sn ’lik ivme
kazandıran net kuvvet miktarıdır. Bu nedenle, bu
kuvvet birimi, kütle, uzunluk ve zaman birimleri ile
2
ilgilidir (1N=1kg.m/sn ).
Atwood makinesinin serbest cisim diyagramında; T ip
(kablo) gerilmesidir, m1 hafif olan kütledir, m2 ağır
olan kütledir ve g ise yer çekimi ivmesidir. Sistem
üzerinde sürtünmenin olmadığını varsayarsak:
m1 kütlesi üzerindeki net kuvvet ip gerilmesi (T)
ile m1g arasındaki farktır, T>m1g.
m2 kütlesi üzerindeki net kuvvet ip gerilmesi ile
m2g arasındaki farktır, T< m2g.
Bir cismin ivmesi, cisme etki eden net kuvvetle doğru
orantılı olup, cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bu
Şekil-14:
Atwood
makinesi
ve
her
kütle
üzerindeki
ivmenin yönü ise cisme etki eden net kuvvetin yönü ile
kuvvetlerin serbest cisim diyagramı.
aynıdır.
Bu,
ikinci
Newton’un
hareket
yasasıdır.
Newton’un ikinci yasası,
Atwood makinesi yer çekiminden dolayı oluşan bir

 F
a
m
sistemin ivmesini ölçmek için ve ivmenin sistemin
toplam kütlesinin yanı sıra sistem üzerindeki net
(49)
kuvvete bağlılığını incelemek için kullanılan bir alettir.
denklemi gibi yazılabilir.
Başlangıçta hareketsiz olan bir cismi hareketlendirmek
için, cisme bir kuvvet uygulamalıyız. Bu cismin ivmesi,
Burada;
uygulanan net kuvvete ve cismin kütlesine bağlıdır.

a:
Cismin ivmesi,
Şekil-(14)’de gösterilen sistem Atwood makinesi olarak
m:
Cismin kütlesi,

F :
adlandırılır. Bu makine, bir makara üzerinden geçirilen
Cisim üzerindeki net kuvvet.
bir ipin iki ucuna bağlı iki farklı kütleden, m1 ve m2
Üzerlerindeki net kuvvet sıfır olmayan, m1 ve m2 kütleli
(m2>m1), oluşur. Yukarıdaki şekilde, kütlelere etki eden
iki cisme Newton’un ikinci yasasını uygulayabiliriz.
kuvvetler de gösterilmiştir. İki kütleden oluşan sistem
Bu
hareketsiz durumdan serbest bırakıldığında, ağır olan
nedenle,
iki
cisim
dengede
değildir
ve
hızlanmaktadır. Her cismin üzerindeki net kuvvet o
kütle, m2, sabit bir ivme ile aşağı doğru ve m1 kütlesi
cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir:
de aynı ivme ile yukarı doğru hareket eder. m2 kütlesi
aşağı doğru m2g> T gibi bir bileşke kuvvete maruz


F  ma
kaldığı için, aynı yönde ivmelenir. m1 kütlesi için de
m1g< T gibi bir kuvvet etkilidir.
30
(50)
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Newton’un ikinci yasası, hareketin tanımı (ivme) ile
Eğer m2 kütlesi t1=0 başlangıç anında dikeyde yerden
hareketin nedenini (kuvvet) ilişkilendirir. m2>m1 için,
h=y mesafe yüksekliğinde hareketsiz durumdan (v0=0)
her kütleye uygulanan Denklem-(50):
serbest bırakılırsa, m2 kütlesi serbest bırakıldıktan
sonra t2=t son anında yere çarpar. Düşüş mesafesi (y)
FNet  T  m1 g  m1a
(51)
FNet  m2 g  T  m2 a
(52)
ve sistemin doğrusal ivmesi arasındaki ilişki:
y  y 0  v0 t 
bağıntılarını verir. Burada;
T:
a:
İpin gerilmesi,
g:
Yer çekimi ivmesi.
Atwood makinesindeki
ivmelerinin büyüklüğü,
her
kütlenin
1 2
at
2
(58)
kütlenin
başlangıç
gibidir.
Denklem-(58)’de
(m2)
konumu
y0=0 ve başlangıç hızı v0=0 kullanılırsa;
doğrusal
y
1 2
at
2
(Deneysel)
(59)
Bir cisim üzerinde yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne,
mg, cismin ağırlığı denir.
bulunur.
Bir Atwood makinesinde, asılı iki kütle arasındaki
Denklem-(59),
ağırlık farkı bu iki kütlenin oluşturduğu sistem üzerinde
kütlenin belli bir zaman aralığı ( ) içinde aldığı mesafenin
etki eden net kuvveti (FNet) belirler. Bu net kuvvet, asılı
( ), ivme cinsinden bağıntısını verir.
anında harekete başlayan her bir
iki kütleyi de ivmelendirir; ağır kütle (m2) aşağı doğru
ivmelenir ve hafif kütle (m1) yukarı doğru ivmelenir.
Denklem-(51) ve (52) birleştirildiğinde:
Sistemin ivmesi ( )
sabit olduğundan ve iki metal
diskte durağan (
,
) durumdan hareketlerine
başladığından, Denklem-(59)’da verilen bağıntı bu
T  m1a  m1 g
(53)
T  m2 g  m2 a
(54)
m1a  m1 g  m2 g  m2 a
(55)
m1a  m2 a  m2 g  m1 g
(56)
deneyde kullanılacaktır. İvme (a) için verilen ifade,
deneyde ölçülen nicelikler olan yer değiştirme (y) ve
zaman aralığı (t) cinsinden çözüldüğünde;
a
2y
t2
( Deneysel )
(60)
bulunur.
 m  m1 

a  g  2
 m1  m2 
Sabit ivmeli (a) bir hareketin y-t grafiği grafiğin orijin
(57)
noktasından geçen bir paraboldür. Bununla birlikte,
2
eğer y-t grafiği çizilirse, eğimi:
bulunur.
egim 
Denklem-(57), bu iki kütlenin oluşturduğu sistem için
teorik
(beklenen)
ivme
değerini
verir.
Bu
ifadede
1
a
2
( Deneysel)
(61)
görüldüğü gibi, Newton’un ikinci yasası kullanılarak
olan ve orijinden geçen bir düz doğru buluruz.
bulunan beklenen ivme değeri, “g” ve kütlerin farkının
çarpımının toplam kütleye bölümüne eşittir. Bu nedenle,
Denklem-(61),
Atwood makinesindeki kütle sisteminin üzerindeki net
(m1+m2)
(m2-m1)g
toplam
net
kuvvet
kuvvet iki kütlenin fakının yer çekimi ivmesi ile çarpımıdır,
uygulanan
g(m2-m1).
makinesinin ivmesini (a) verecektir.
31
kütle
kullanılarak
için
Atwood
Hava Masası Deneyleri
Rentech
İki metal disk makine için gerekli olan kütleler gibi
davranacaktır.
Disklerden
birine
ekstra
bir
kütle
koyarak, o diskin kütlesi arttırılacaktır. Ağır kütle (m2)
Şekil-(15b)’de gösterilmiştir. Bu disk üzerinde eğimli
düzlem boyunca etki eden iki kuvvet:

Yukarı çeken ip gerilmesi T, ve

Ağırlığının bileşeni, m2gsin.
Bu kütle aşağı doğru ivmelendiğinden dolayı, ip
gerilmesi T, m2gsin’den küçüktür ve bu nedenle m2
üzerinde etki eden net kuvvet:
m2 g sin   T  m2 a
(62)
ifadesi ile verilir. Benzer olarak, m1 üzerinde etki eden
net kuvvet:
T  m1 g sin   m1a
(a)
(63)
gibidir. Bu iki denklem taraf tarafa eklenerek ve gerekli
işlemler yapılarak, ivmeyi
a
(m2  m1 )
g sin 
(m1  m2 )
(Beklenen)
(64)
bulabiliriz.
 Böylece, deneysel ölçülen mesafe (y) ve zaman (t), bu
deneyin sonucu olan ivme (a) değerini belirler. İvme (a),
Denklem-(64) ile yer çekimi ivmesi(g) ile bağlıdır.
Hava masasının eğim açısı =90 olursa,
0
a
(b)
Figure-15: Eğik bir hava masası üzerinde m1 ve m2
(m2  m1 )
g
(m1  m2 )
(65)
kütlelerinden oluşan Atwood makinesi deney düzeneği (a).
bulunacağına dikkat edin. Denklem-(63) ve (64) birlikte
Ağır kütlenin (m2) aşağı düşerken ve hafif kütlenin (m1)
ip gerilmesi için çözüldüğünde, ipteki gerilme için,
yükselirken kazandığı sabit ivme (b).
T
Deneyin bu bölümünde,  eğim açısı ile eğimli bir
2m1 m2
g sin 
(m1  m2 )
(Deneysel)
(66)
hava masası üzerinde bir iple birbirine bağlı iki metal
diskten oluşan bir Atwood makinasi için, Şekil-(15a)’da
ifadesine ulaşırız.
gösterilen düzeneği kuracağız.
(=9.8m/s ) ve  hava masasının yatayla yaptığı açıdır
2
(eğim açısı).
32
Burada, g yer çekimi ivmesi
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.5.1. Deney Prosedürleri
Deneyin
bu
bölümü
eğimli
hava
masası
üzerinde
gerçekleştirilecektir.
1.
İlk olarak, hava masasını düzleştirin, sonra arka
kısmın yükselterek,

2.
=20
0
Eğim açısı ile hava masasını eğimli bir pozisyona
getirmek için bir ayağının altına yükseltici blok
koyun.
Eğim açısını ölçmek için açı bulucu kullanabilirsiniz.
3.
m1 ve m2 kütlelerini ölçün.
4.
Hava masasının üst kısmına makara setini takın
(a)
ve her makaranın üzerinden geçecek şekilde ipi
(kablo) yerleştirin (Şekil-14a).
4.1. Eğimli düzlem üzerinde m1 ve m2 kütleli iki metal
diskin en az 20cm (0,2 metre) hareket edebileceği
şekilde ipin uzunluğunu ayarlayın
4.2. Metal disklerin hava hortumlarını sökün ve sonra:

Sağdaki metal diske ek kütleyi takın ve bu
diskin takılan ekstra kütle ile beraber toplam
kütlesini m2 olarak kaydedin.

Halkaları iki metal diske takın.
4.3. Hava hortumlarını tekrar metal disklere bağlayın.
4.4. Daha sonra, makaraların üzerinden geçen ipin
uçlarına halkalar kullanarak iki metal diski de
bağlayın.

Eğimli hava masasının üst kısmına takılan iki
makaranın merkezleri arasındaki mesafe 30cm
(b)
olmalıdır.

Şekil-16: Atwood makinesinde çalışma kağıdı üzerine
Makaraların üzerinden geçen ve metal disklere
Disk-2 (a) ve Disk-1 tarafından üretilen noktalar (b).
bağlanan ip hava masasının düzlemine paralel
olmalıdır.
6.
Sadece pompanın (P) ayak pedalına basarak,
metal
5.
disklerden
oluşan
sistemi
hareketsiz
Soldaki kütleyi (hafif ağırlıklı, m1) en alt noktaya
durumdan serbest bırakın ve disklerin hareketini
ve diğerini en yüksek noktaya koyun.
gözlemleyin. Hareketi tanımak içn bunu bir kaç
kez tekrarlayın.
Sağdaki metal diskin m2 ekstra kütleye (yani ağır
7.
kütle) olduğunu unutmayın.
Çalışma kağıdı üzerine üretilen noktalar Şekil(16)’daki gibi olacaktır.
33
Hava Masası Deneyleri
Rentech
8.
Şimdi, ark kronometresinin frekansını:

Deneysel ivmeyi (a),
Şekil-(16)’da görüldüğü gibi,
hareketsiz durumdaki kütle ( m2)
f=10Hz.
mesafeden
olarak ayarlayın.
düşme
(y)
süresini
için belli bir
(t)
ölçerek
belirleyebiliriz. Bir iple birbirlerine bağlı olduklarından,
her iki kütle için de ivme aynıdır.
Bu değer, noktaları her 1/10 saniyede bir üretecektir.
m1 veya m2
kütlelerinden birisi için konum (y) ile zamanın karesi
Bununla birlikte, eğer veri noktaları uygun değilse,
2
(t ) arasında doğrusal bir ilişki elde etmelisiniz. Eğer
frekansı 20Hz olarak değiştirebilirsiniz.
elde edemezseniz, aynı ayarlarla yeni veriler toplayın.
9.
Şimdi, iki metal disk için aynı anda ark üretmek
için iki ayak pedalını üst üste koyun ve aynı anda
13.1. Şimdi, grafikteki veri noktalarından geçen en iyi
ikisine de basın. Sağdaki metal diskin aşağı doğru
düz çizgiyi çizin. Grafikteki dikey ve yatay
ve
diğerinin
yukarı
doğru
hareketlendiğini
eksenlerin birimlerine dikkat edin.
13.2. En uygun (en iyi düz) çizginin eğimini (s) bulun
gözlemleyin.
ve veri tablosuna kaydedin.
13.3. Grafiğin eğiminden metal diskin ivmesini (a)
10. Ark kronometresini kapatın ve metal diskleri
bulun.
hava masasının üzerinden kaldırın.
11. Çalışma kağıdını hava masasından alın ve
14. Yer çekimi ivmesinin (g) deneysel değerini
üzerine üretilen noktaları gözlemleyin.
(Atwood makinesi ile) m/sn
2
birimi cinsinden
hesaplayın. Bu değeri, yüzdelik fark elde etmek

Metal diskler ne tür bir yörüngeye sahiptir?

İki metal disk için aynı harekete sahip olduklarını
2
için g=9.80 m/s
ile karşılaştırın.. Bunun için,
Denklem-(64)’de:
söyleyebilir misiniz? Cevabınızı açıklayın.
12. Birinci noktadan başlayarak, her metal diskin

Elde ettiğiniz ivmeyi (a),
çalışma kağıdı üzerinde ürettiği noktaları 0, 1, 2, 3,

Sin değerini, ve

m1 ve m2 kütlelerini
4, and 5 gibi numaralandırın.
kullanın. Hesaplamaları ayrıntılı şekilde gösterin.
12.1. Çalışma kağıdı üzerindeki her yörüngenin ilk
15. Denklem-(66)’yı kullanarak doğru birimle ipin
noktası sıfır noktası olarak alınmalıdır.
12.2. Bu noktayı, (sıfır noktası) sıfır konum ve sıfır
gerilmesini (T)belirleyin.
zaman için referans noktası olarak kullanın.
12.3. Pozitif y-eksenini hareket yönünde alarak, sıfır
16. Ayrıca, m2 kütleli metal diskin ağırlığını bulun.
noktasına göre her yörüngenin 5 veri noktasının
Ağırlığın, yer çekimi etkisi altında metal diskin
zamanlarını (f=20Hz olduğundan iki ardışık nokta
kütlesi (m2) üzerine ekti eden kuvvet olduğunu
arasındaki süre 0.05 saniyedir) ve konumlarını
unutmayın.
ölçün.
12.4. Tablo-(8)’i konum ve zaman verileri ile doldurun.
17. m2 kütlesi aşağı doğru ivmelendiğinden, ipin
(kablonun) gerilmesinin eğik düzlem boyunca
m1 ve m2 kütleli metal disklerin beş noktasının sıfır
etkili olan kuvvetten (ağırlık) küçük olduğunu
noktasına göre konum ve zaman değerlerini tabloya
gösterin.
kaydedin.
18. İvme
(g )
değeriniz
kabul
edilen
değerle,
2
g=9.80m/s , uyumlu mu?. Bu karşılaştırmanız
13. Bu verileri herhangi bir kütle, m1 veya m2, için
eğer %10 yüzdelik hatayı geçiyorsa, en az bir
2
t ’ye karşı y-grafiği çizmekte kullanın.
olası hata kaynağını açıklayın.
34
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.5.2. LABORATUVAR RAPORU
Atwood Makinesi
Tablo-8: Atwood sistemi için m1 ve m2 metal disklerinin beş veri noktasının konum ve zaman ölçümleri.
Ölçülen
Deneysel
Position
Nokta
Zaman
Zamanın karesi
y(m)
t(sn)
t (sn )
0
0
0
0
1
.....
.....
.....
.....
2
.....
.....
.....
.....
3
.....
.....
.....
.....
4
.....
.....
.....
.....
5
.....
.....
.....
.....
Numarası
Kütle, m2
Kütle, m1
y(m)
0
2
Eğim
s(m/sn2)
2
.....
m1 ve m2 metal disklerinin beş veri noktasının konum ve zaman ölçümlerini sıfır noktasına göre kaydedin.
Eğim açısı, (deg):
20
Ark kronometresi frekansı, f(Hz):
10
Metal disk,m1(kg):
.....
Ek kütle ile disk,m2(kg):
.....
2
.....
Eğim, s(m/s ):
2
İvme, a(m/s ):
Yer çekimi
Yer çekimi
ivmesi
ivmesi
(Deneysel)
(Beklenen)
Yüzdelik hata
(Hesaplanan)
g(m/sn )
g'(m/sn )
g (±%)
.....
.....
.....
2
2
.....
2
Yer çekimi ivmesi, g(m/s ):
.....
İpin gerilmesi, T(N):
.....
Ekstra kütleli metal diskin ağırığı, W(N):
.....
Sorular

Atwood makinesinin temel kavramlarını kısaca açıklayın. .
Sistemin ivmesine neden olan net kuvvet nedir?

Mesafe ve zaman ölçümlerinden sabit ivmenin deneysel
değerini nasıl belirlersiniz? Çalışmalarınızı açıkça belirtin.

Kütlelerden ve kütle farkından beklenen (teorik) ivme
değerini nasıl hesaplarsınız

Net kuvvet sabit tutulduğunda ivme ve toplam kütle
arasındaki lişki nedir?

Eğer kütle farkının neden olduğu net kuvvet sabit kalırsa,
fakat toplam kütle artılırsa, ivme nasıl etkilenir?

Ağır kütlenin (sağdaki kütle) ivmesi soldaki kütlenin
ivmesi ile karşılaştırıldığında aralarında nasıl bir ilişki
vardır?

Tüm
kütleler için ivme
aynı
mıdır?
Bu
öğrendikleriniz hakkında detaylı bir sonuç yazın.
Grafik-5: Atwood sistemi için konum-zamanın karesi.
35
deneyde
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.6. Deney-6
Dönme Hareketi
Bu deneyin amacı, merkezinden geçen bir eksen etrafında
dönen cismin dinamiklerini incelemek ve diskin açısal
ivmesini,
açısal
hızını
ve
eylemsizlik
hesaplamaktır. Daha sonrasında,
momentini
mekanik enerjinin
korunumu da araştırılacaktır.
Bu
deneyde,
katı
bir
cismin
dönme
hareketini
inceleyeceğiz. Katı cisim, şekli değişmeyen cisimdir ve
böylelikle cismi oluşturan parçacıklar birbirlerine göre
sabit konumlarda kalırlar.
(a)
Bir katı cismin dönme
hareketini incelemek için, öncelikle bu tür hareketi
(b)
I
1
ML2
12
1
I  ML2
3
I
2
MR 2
5
I
tanımlamak ve anlamak için gerekli olan bazı yeni
fiziksel nicelikleri ve kavramları tanıtmamız gerekir.
İlk tanıtacağımız nicelik, katı cisimlerin eylemsizlik
momentidir. Bir cismin eylemsizlik momenti (I), cismin,
bir eksen etrafında dönme hızının değişimine ne kadar
direnç gösterdiğinin bir ölçüsüdür. Doğrusal hareketten
bildiğimiz gibi, eğer m ve M (M>m) gibi iki kütleye aynı
kuvvet uygulanırsa, kütlesi diğerine göre az olan daha
büyük ivme kazanır. Başka bir deyişle, kuvvet, küçük
kütleli cismin hareketinde diğer büyük kütleli cismin
1
MR 2
2
hareketine göre daha büyük bir değişime neden olur.
Şekil-18: Düzgün yapıya sahip çeşitli cisimlerin eylemsizlik
Bu nedenle, bir cismin kütlesi aslında hareketindeki
momentleri.
değişime karşı gösterdiği eylemsizlik (direnç) ölçüsüdür
ve kütle ne kadar büyükse eylemsizlik de o kadar
Aynı kütleye (M) sahip iki homojen çubuğun farklı iki
büyük olacaktır.
eksene yerleştirildiği Şekil-(17)’de gösterilen durumu
düşünelim.
Şekil-(17b)’deki çubuğu döndürmenin
daha zor olduğu açıktır. Yani, iki cisim aynı kütleye, M,
sahip olsalar da Şekil-(17b)’deki durumdaki cisim Şekil(17a)’dakine
göre
daha
büyük
bir
eylemsizlik
momentine sahiptir. Bu nedenle, eylemsizlik momenti
cismin kütlesine ek olarak, kütlenin dönme eksenine
göre dağılımına da bağlıdır. Şekil-(18)’de homojen
yapıya sahip bazı katı cisimlerin eylemsizlik momentleri
(a)
verilmiştir. Teorik olarak, M kütleli ve R yarıçaplı bir
(b)
disk şeklindeki cisim için,
Şekil-17: İki farklı eksen etrafında aynı kuvvet tarafından
simetri merkezine göre
eylemsizlik momenti:
döndürülen iki özdeş katı çubuk. (a)’daki çubuğu (b)’dekine
göre döndürmek daha kolaydır.
1
I  MR 2
2
olarak ifade edilir.
36
(67)
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Burada,

r:

F:
Dönme ekseninden kuvvetin uygulandığı noktaya
çizilen vektör
Uygulanan kuvvet.
Tork, cismin dönmesine neden olur. Net kuvvete ve
dönme eksenine göre kuvvetin uygulandığı noktaya
(a)
bağlıdır. Vektör (çapraz) çarpım tanımından, torkun
büyüklüğü için:
  rF sin 
(69)
ifadesini yazabliriz.
Burada, ,
(b)

r
ve

F
vektörlerinin arasındaki açıdır. Bu
ifade, net kuvvetin Şekil-(19b)’de etkili olmazken (yani, 
Şekil-19: Bir diski, merkezinden geçen bir eksen etrafında
açısı sıfırdır ve bu yüzden =0), neden Şekil-(19a)’da
serbestçe döndüren, net kuvvet. (a). Aynı kuvvetin dönmeye
dönmeye neden olduğunu açıklar. Tork, mesafe ve
neden olmayacak şekilde diske etkisi (b).
kuvvetin çarpımı olduğundan, newton-metre (Nm) birimi
ile ölçülür.
Newton’un ikinci hareket yasasından bildiğimiz üzere,
hareketsiz durumdaki bir cisme bir net kuvvet etki
Bir cisme etki eden kuvvet, cisme doğrusal bir net ivme
ettiğinde, cisim harekete geçer. Bu nedenle, diske teğet
verirken, bir katı cisme etki eden tork bu cisme açısal
olacak şekilde etki eden net kuvvet, diskin merkezinden
bir ivme () kazandırır:
geçen bir eksen etrafında dönmesine neden olur. Şekil-


  I
(19a)’daki gibi diske teğet olarak etki eden net kuvvet
(F), diskin merkezinden geçen bir eksen etrafında
dönmesine
neden
olur.
Bununla
birlikte,
Burada,
Şekil-
I
katı
(70)
cismin
eylemsizlik momentidir.
(19b)’deki gibi, aynı net kuvvet diske merkezinden
2
dönme
ekseni
etrafındaki
Eylemsizlik momentinin birimi
2
kilogram-metre (kgm )’dir.
geçen bir eksen doğrultusunda etki ettiğinde, diski
döndüremez. Bu örnekten, katı bir cismi döndürmek
Denklem-(70)’de görüldüğü gibi,
için
olmadığını
eylemsizlik momentini (dönme eylemsizliği) bulmak
görmekteyiz. Bu nedenle, katı cisimin eğer dönme
için, cisme bilinen bir tork () uygulanmalı ve cisme
ekseni (veya noktası) etrafında bir net tork varsa,
kazandırılan açısal ivme () belirlenmelidir.
sadece
dönme
bir
net
hareketinde
kuvvetin
bir
yeterli
değişim
deneysel olarak
yaşayacağını
Dönme hareketini tanımlamak için, açısal hız ve açısal
söyleyebiliriz.
ivme gibi, açısal niceliklerden faydalanmalıyız. Şimdi,
Bir cismin herhangi bir eksen etrafındaki eylemsizlik
açısal hızı () ve açısal ivmeyi () tanımlyalım. Bu
momenti, cisme açısal ivme () vermek için gerekli
açısal nicelikler,
olan net torkun belirlenmesi ile deneysel olarak
niceliklerle analoji kurularak tanımlanır ve dönme
bulunabilir.
hareketi yapan bir cismi ifade etmek için kullanılırlar.
Bir nokta ya da bir eksen etrafındaki
kuvvetin neden olduğu tork ()
  
  r F
(68)
olarak ifade edilir.
37
doğrusal harekette karşılık gelen
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Açısal hız  değeri, dönen cisimin her noktası için eşit
olduğundan, Denklem-(74) bu katı cisimdeki her nokta
için  değerlerinin de aynı olduğunu söyler. Açısal hız
“” saniyede radyan ve “t” saniye cinsinden ölçüldüğü
2
için, “” radyan bölü saniye kare (rad/sn ) birimine
sahiptir.
Şekil-20: Merkezinden geçen bir eksen etrafında dönen katı
Şekil-(20) incelendiğinde ds yayının uzunluğu, açıkça:
bir cisim için dt zaman aralığıda mesafedeki, ds ve açıdaki,
d değişim.
ds  Rd
gibidir. Bu nedenle, sabit R değeri ile doğrusal hız:
Merkezinden geçen bir eksen etrafında dönen bir katı
cisim
düşünelim
(Şekil-20).
Kordinatların
(75)
orijin
v
noktasını, diskin merkezinde. Bir zaman aralığında, dt,
ds
d
R
dt
dt
(76)
diskin kenarındaki bir nokta cismin kenarı boyunca ds
kadar bir mesafe gidecektir ve yarıçap R, d kadar bir
veya;
açıyı tarayacaktır. Dönen katı cismin her noktasının,
v  R
herhangi bir anda, bir doğrusal hızı ve doğrusal
(Doğrusal Hız)
(77)
ivmesi vardır. Diskin kenarındaki bir noktanın doğrusal
hızının büyüklüğü:
bulunur. Benzer şekilde doğrusal ivme;
ds
v
dt
olacaktır. Sonuç olarak,
(71)
a  R
dv d 2 s

dt dt 2
olur. Burada R dönme ekseninden sabit bir mesafedir ve
, rad/sn olarak verilmiştir.
(72)
Her noktadaki doğrusal nicelikleri dönen cismin açısal
nicelikleri ile aşağıdaki gibi ilişkilendirebiliriz:
olacaktır. Dönme hareketi yapan diskin açısal hızı,
(radyan cinsinden ölçülen)  açısının değişim oranı
Doğrusal ve Dönme Hareketlerindeki Nicelikler
olarak tanımlanır:

d
dt
(73)
Açısal hız, saniyede radyan (rad/sn) birimine sahiptir ve
cisim üzerindeki her pozisyon, aynı zaman aralığında aynı
açı değeri kadar hareket ettiğinden katı cisimdeki her
noktanın aynı açısal hızla döndüğünü unutmayın.
Doğrusal Hareket
Dönme Hareketi
v
a
m



F  ma


  I
v(t )  v0  at
 (t )   0  t
K
Böylelikle, açısal ivme:
d d 2

 2
dt
dt
(78)
hızın değişim oranı olan,
doğrusal ivme:
a
(Doğrusal İvme)

I
1
mv 2
2
Öteleme
ve
K
dönme
kinetik
1
I 2
2
enerjilerinin
ifadelerini
karşılaştırarak, açısal hızın doğrusal hızın yerine geçtiğini ve
(74)
eylemsizlik momentinin (dönme eylemsizliği) kütlenin yerine
geçtiğini görürüz.
olur.
38
Hava Masası Deneyleri
Rentech
İpteki gerilme kuvvetinin oluşturduğu tork, diskin
dönmesine neden olan kuvvet gibi etki edecektir (Şekil21b). Asılı metal disk üzerine etki eden kuvvetler Şekil(21c)’de
gösterilmiştir.
Newton’un
ikinci
yasasını
uygulayarak:
mg sin   T  ma
(Deneysel)
(79)
elde ederiz. Burada,  açısı hava masasının eğim
açısıdır, ve a ise metal diskin doğrusal ivmesidir.
Dönen diskin açısal ivmesi () doğrusal ivme ile
aşağıdaki gibi bir ilişkidedir:
a  R
(a)
(Deneysel)
(80)
Burada, R dönen diskin yarıçapıdır. İp gerilmesinin (T)
neden olduğu tork:
  RT  I
(Deneysel)
(81)
olarak ifade edilir. Burada, I diskin eylemsizlik
momentidir. Eğer sistem durağan durumdan serbest
(b)
bırakılırsa, t kadar bir zaman sonra, metal diskin
doğrusal hızı:
v  at
(Deneysel)
(82)
(c)
olacaktır. Benzer olarak, dönen metal diskin açısal hızı:
Şekil-21: Deney düzeneği (a). Uygulanan kuvvet ipte oluşan
gerilme kuvvetidir (T) (b). Deneyde, m kütleli metal disk M
 t
kütleli diskin dönmesine neden olan aşağı doğru doğrusal bir
(Deneysel)
(83)
hareket yapar (c).
Deneyde, yukarıda Şekil-(21a)’da gösterilen deney
olacaktır. Kinetik enerji, bir cismin hareket durumu ile
düzeneğinde çalışacağız.
ilgili enerji olup, m kütleli ve v hızıyla hareket eden bir
Merkezinden geçen bir
eksen etrafında serbestçe dönebilen M kütleli bir disk
cismin kinetik enerjisi:
eğimli hava masasının üst kenarına takılmıştır. Bu
diskin etrafına bir ip sarılmıştır ve m kütleli bir metal
disk
ipin
serbest
ucuna
bağlanmıştır.
K
Sistem
1
mv 2
2
hareketsiz durumdan serbest bırakıldığında, asılı
gibi tanımlanır.
metal disk (m), M kütleli diski döndürerek, eğimli
hava masasının üzerinde aşağı doğru ivmelenecektir.
39
(Kinetik Enerji)
(84)
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Deneyde, metal disk öteleme (doğrusal) hareketi
nedeniyle bir kinetik enerjiye sahiptir ve dönen disk ise
dönme hareketi nedeniyle bir kinetik enerjiye sahiptir.
Eylemsizlik
momenti
cinsinden,
sabit
bir
eksen
etrafında dönen bir cismin dönme kinetik enerjisi:
K
1
I 2
2
(88)
Sabit bir eksen etrafında dönen bir cisim, dönme kinetik
enerjisine sahiptir. Bu nedenle, herhangi bir andaki
sistemin toplam kinetik enerjisi:
Şekil-22: Eğimli hava masa üzerinden aşağı kayan bir cismin
aldığı toplam dikey mesafe.
K
1 2 1 2
mv  I
2
2
(Deneysel)
(89)
Kütleli (m) bir cismin seçilen referans seviyeye göre y
dikey yükseklikteki herhangi bir noktadaki potansiyel
olacaktır. Başlangıçtaki potansiyel enerji, metal diskin
enerjisi (U):
U  mgy
ve dönen diskin kinetik enerjilerine dönüşür. Metal
disk
(Potansiyel Enerji)
(85)
hava
masasının
eğimli
düzleminde
aşağı
düştüğünden, potansiyel enerjisi, metal diskin (m)
öteleme kinetik enerjisine ve dönen diskin (M) dönme
gibi ifade edilebilir.
kinetik
enerjisine
dönüşür.
Şimdi,
herhangi
bir
Potansiyel enerjinin, kütlenin hareketini etkilemeden
zamandaki sistemin kinetik enerjisinin (K) ve potansiyel
belirli bir kordinat sisteminin orijini olarak seçilebilen bir
enerjisinin
yere (yani, y=0), göre tanımlandığını unutmayalım.
enerjiyi, E:
(U)
toplamı
olarak
toplam
E  K U
Şekil-(22)’de görüldüğü gibi, eğer m kütleli bir cisim
mekanik
(90)
eğimli düzlemde bir toplam dikey mesafe (Δh)
boyunca kayarsa (ya da aşağı düşerse), aşağı doğru
tanımlayabiliriz. U sistemin potansiyel enerjisi olarak
hareket süresince bu cismin potansiyel enerjisi:
kabul edilirse, enerji korunumu (eğer sürtünme ihmal
edilirse):
U  mg(h)
(86)
K  U  0
(91)
( K 2  K1 )  (U 2  U 1 )  0
(92)
U  K
(93)
kadar azalır. Potansiyel enerjideki bu kayıp, kinetik
enerji gibi diğer enerji türlerine dönüştürülür. Eğer
cisim eğimli düzlem boyunca bir L mesafesi kadar yol
alıyosa, toplam dikey mesafenin (Δh):
h  L sin 
gerektirir.
(Dikey Mesafe)
(87)
Burada,  enerji değişimi anlamına gelmektedir. Eğer
kinetik enerji K artarsa, potansiyel enerji U bu değişimi
olacağına dikkat edelim.
telafi etmek için aynı miktarda azalacaktır. Böylelikle,
sürtünme
Burada,  eğim açısıdır.
kuvvetinin
cisim üzerinde
etkili
olmadığı
sistemde, toplam mekanik enerji K+U, sabit kalır. Buna,
mekanik enerjinin korunumu ilkesi denir.
40
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Eğer sürtünme veya konservatif (korunumlu) olmayan
kuvvetler yoksa, Denklem-(92)’yi:
K 2  U 2  K1  U 1
şeklinde
yeniden
(94)
yazabiliriz.
Bu
nedenle,
“1”
zamanındaki E=K+U niceliği “2” zamanındaki K+U
değerine
eşittir.
yaklaşımını
Enerji
kullanırken,
sistemdeki ilk ve son durumların (konumların ve
hızların) ne olduğunu tanımlamamız gerekir. İlk durum
için “1” alt simgesini ve son durum için “2” alt simgesini
kullanabiliriz.
Sistemin mekanik enerjisi, sistem içindeki cisimlerin
potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamıdır. Kinetik
enerji, cismin hareket durumu ile ilgili enerjidir.
Bununla birlikte, potansiyel enerji, sadece, kütlenin
hareketini etkilemeden belirli bir koordinat sisteminin
orijini olarak seçilen bir yere göre tanımlanır. Bir
sistemin
toplam
mekanik
enerjisi
korunduğunda,
aradaki hareketleri dikkate almadan bir andaki kinetik
ve potansiyel enerjinin toplamı ile diğer bir andaki
toplamı ilişkilendirebiliriz.
Enerjinin
korunumu
başlangıçtaki
nedeniyle,
potansiyel enerjinin, öteleme ve dönme enerjilerini
kapsayan,
kinetik
enerjiye
tamamen
dönüşmesi
gerekir. Bu nedenle, sistem harekete geçirildikten
herhangi bir zaman sonra:
1
1
mg (d ) sin   mv 2  I 2
2
2
(Deneysel)
(95)
bağıntısını buluruz.
Burada, d metal diskin eğimli yüzeyde aşağı doğru
hareket
ederken
mesafe
değişimidir
(yani,
L=d).
Deneyden önce, enerji korunumunu uygulayacağınız
sistemi:
cisimler
ve
onlara
etki
eden
kuvvetler,
belirlemeniz gerekir.
Denklem-(95) düşen bir metal diskin ve dönen bir
diskin
oluşturduğu
sistem
için
mekanik
enerji
korunumunu doğrulamak için kullanılır.
41
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.6.1. Deney Prosedürleri
6.
Deney veri kağıdını hava masasından alın ve
üzerine üretilen noktaları inceleyin.
Deneyin
bu
bölümünde,
eğimli
hava
masası
kullanacaksınız. Bu nedenle, ilk olarak hava masasını
6.1. Metal diskin yörüngesi doğrusal bir çizgi midir?
yatayda hizalayın ve daha sonra yükseltici blok kullanarak
6.2. Noktalar eşit aralıkta mı üretilmiştir veya ardışık
hava masasını eğimli duruma getirin.
1.
noktalar arasındaki mesaferler zamanla artmakta
mıdır?
Öncelikle, hava masasını yatayda hizalayın ve
6.3. Nasıl bir yörünge ve nokta aralığı bekleniyordu?
daha sonra arka ayağının altına yükseltici blok
6.4. Elde ettiğiniz veriler beklenen değerlerle uygun
koyarak kaldırın ve böylece
mu?
6.5. Eğer verilerin uygun olmadığını hissediyorsanız,

  90 .
deneyei tekrarlayın.
7.
kadar bir açı () ile eğik düzlem haline getirin.
Birinci noktadan başlayarak, noktaları 0, 1, 2, 3,
4, ve 5 gibi numaralandırın.
2.
İpin bir ucunu hava masası üzerinde dönen diske,
7.1. Hataları ile birlikte, sıfır noktasına göre her
M, bağlayın.
noktanın konumunu (x) ve zamanını (t) ölçün.
7.2. Elde ettiğiniz bu verileri Tablo-(9)’a kaydedin.
2.1. İpin diğer serbest ucunu asılı metal diske bağlayın.
2.2. Bu deneyde sadece bir metal disk kullanılacağı
8.
için, diğer metal diski, altına katlanmış bir parça
x-grafiğini çizin:
kağıt koyarak hava masasının alt köşesine bırakın.
3.
2
Bu tablodaki verileri kullanarak, t ’ye karşı konum
İp gerilecek şekilde asılı metal diski ayarlayın ve
8.1. Pozitif x-yönünü hareket yönünde alın.
daha sonra sadece (P) ayak pedalına basarak
8.2. Şimdi, grafikteki verilerden geçen en iyi düz çizgiyi
asılı
metal
diskin
eğik
düzlem
çizin. Dikey ve yatay eksenlerin birimlerine dikkat
üzerinde
edin.
kaymasına izin verin.
8.3. En iyi düz çizginin doğrusal çizgi) eğimini (s)
3.1. Diskin dönme hareketini gözlemleyin.
bulun ve bu eğimden asılı metal diskin doğrusal
3.2. Uygun bir hareket elde edinceye kadar, bunu
ivmesini (a) belirleyin.
2
8.4. Burada, t ’ye karşı konum-x grafiğinin eğiminin;
birkaç kez tekrarlayın.
4.

Şimdi, 2. basamaktaki gibi asılı metal diski tekrar
1
" a"
2
ayarlayın ve ark kronometresinin frekansını:
eşit olduğunu unutmayın.

f=10Hz.
2
Burada, x-t
olarak seçin.
grafiğinin doğrusal olmadığını gördüğünüzde,
deneyi tekrarlayın ve Table-(9)’a size doğrusal bir ilişki
sağlayacak yeni verileri “hesaplanan sütun” kısmına kaydedin.
4.1. S (ark kronometresinin anahtarı) ayak pedalı ile P
(pompanın anahtarı) ayak pedalını üst üste koyun
9.
Asılı metal diskin kütlesini (m) ölçün.
ve ikisine birden aynı anda basın.
4.2. Asılı metal disk eğik düzlemin altına ulaşıncaya
10. Dönen diskin yarıçapını (R) ölçün ve doğrusal
kadar bu iki anahtara basmaya devam edin.
5.
ivmeyi (a) aşağıdaki denklemin içinde kullanarak,

Ark kronometresini kapatın ve metal diski hava
masasından kaldırın.
a  R
dönen diskin açısal ivmesini () bulun.
42
Hava Masası Deneyleri
Rentech
11. Daha sonra, asılı metal diskin doğrusal hızını (v) ve
dönen diskin açısal hızını () beşinci zaman aralığı
(t=0.5s) için hesaplayın
12. Şimdi, asılı metal diskin ve dönen diskin ikisi için
de
öteleme
ve
dönme
kinetik
enerjilerini
bulabilirsiniz.
12.1. Bu doğrusal hız (v) ve açısal hız () değerlerini
kullanarak, sistemin beşinci zaman aralığındaki
Kaybedilen potansiyel enerji için, eğim açısı ()
(t=0.5s) toplam kinetik enerjisini (KT) bulun.
12.2. Daha
asılı
sonra,
metal
disk
tarafından
cinsinden bir denklem elde edin. Metal diskin, t=0
kaybedilen potansiyel enerjiyi hesaplayın.
anındaki hızının
12.3. Bu sistem için mekanik enerjinin korunumunu
doğrulayın.
Hesaplamalarınızı
açık
durumdan serbest bırakıldığını varsayın.
olarak
gösterin.
Metal diskin yatay ve dikey konumlarını ölçmek için bir
12.4. Tablo-(10), (11), (12), (13) ve (14)’ü doğru
referans noktasının seçilmesi gerektiğini unutmayın.
birimleri kullanarak doldurun.
Kolaylık sağlamak için, h=0 ve U=0 olarak alın. Eğimli
düzlemin yatay ile arasındaki açısı () yukarıdaki
13. Asılı metal diskin kütlesini (m) aşağıdaki tanım
şekilde gösterilmiştir.
içinde kullanarak:

mg sin   T  ma
15. Dönen disk üzerinde etkili olan net tork () ile bu
diskin
ipteki gerilme kuvvetini (T) bulun.
()
arasındaki
ilişkiyi
yarıçapı arasındaki ilişki nedir?
ip gerilmesinin torkunu () bulun.
diskin
eylemsizlik
17. Cismin öteleme (doğrusal) hareketi nedeniyle
momentininin
oluşan kinetik enerjisi ile hızı (v) arasındaki
(I)
deneysel değerini de:

ivmesi
16. Dönen disk üzerine etkiyen net tork ile diskin
  RT
13.2. Dönen
açısal
tanımlayan bir ifade yazın.
13.1. Aşağıdaki ilişkiyi kullanarak:

v0=0 olduğu şekilde, durağan
ilişkiyi temsil eden genel bir ifade yazın.
  I
18. Mekanik sistemin herhangi bir andaki, metal bir
diskin öteleme hareketi ve dönen bir diskin
kullanarak bulun.
13.3. Şimdi, diskin eylemsizlik momentini (I)
dönme hareketi nedeniyle oluşan toplam kinetik
teorik
enerjisini veren bir ifade yazın
değerini de:

I 
1
MR 2
2
19. Sistem harekete geçirildikten sonra herhangi bir
zamanda doğrusal hareket yapan bir metal disk
kullanarak bulun.
ve dönme hareketi yapan bir diskin oluşturduğu
bir eğimli hava masası sistemi için enerjinin
13.4. Eylemsizlik momentinin (I) deneysel değerini
korunumunu
beklenen (teorik) değeri ile karşılaştırın.
şekilde
gösterildiği
gibi,
ihmal
tanımlayan bir denklem elde edin.
13.5. Bu verileri, Tablo-(15), (16) ve (17)’ye kaydedin.
14. Aşağıdaki
(sürtünmenin
hava
masasının eğimli düzleminden aşağı doğru kayan
m kütleli bir metal disk düşünelim:
43
edildiği)
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.6.2. LABORATUVAR RAPORU
Dönme Hareketi
Tablo-9: Asılı metal diskin konum ve zaman ölçümleri.
Ark
Kronometresi
Frekansı
Ölçülen
Veri
Sayısı
Deneysel
Zaman
Zamanın Karesi
t(sn)
0
f (Hz)
0
Konum
Eğim
t (sn )
x(m)
s(m/sn )
a(m/sn2)
0
0
.....
.....
2
2
İvme
2
1
2
10Hz
3
4
5
Asılı metal diskin (m) sıfır noktasına göre beş veri noktasının zaman ve konum ölçümlerini kaydedin.
Tablo-10: Asılı metal disk tarafıdan kazanılan ötleme kinetik enerjisi.
Asılı Metal Disk
Kütle
Doğrusal İvme
Ölçülen
Hesaplanan
Deneysel
Zaman
Doğrusal Hız
Öteleme Kinetik Enerjisi
(v  at )
(Eğimden)
(K1 
1 2
mv )
2
m(kg)
a(m/sn2)
t(sn)
v(m/sn)
K1(J)
.....
.....
.....
.....
.....
Öteleme kinetik enerjisi, t=0.5s zamanına karşılık gelen beşinci veri noktasından, sıfır noktasına göre belirlenir.
44
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Tablo-11: Dönen diskin açısal ivmesi ve açısal hızı.
Dönen Disk
Kütle
Yarıçap
Deneysel
Hesaplanan
Deneysel
Doğrusal İvme
Açısal İvme
Açısal Hız
(
(Eğimden)

a
)
R
(   t )
M(kg)
R(m)
a(m/sn2)
 (rad/sn2)
 (rad/sn)
.....
.....
.....
.....
.....
Hesaplanan
Hesaplanan
Deneysel
Eylemsizlik Momenti
Açısal Hız
Dönme Kinetik Enerjisi
Tablo-12: Dönen disk tarafından kazanılan dönme kinetik enerjisi.
Dönen Disk
Kütle
Yarıçap
(I 
1
MR 2 )
2
(   t )
(K2 
1 2
I )
2
M(kg)
R(m)
I(kgm2)
 (rad/sn)
K2(J)
.....
.....
.....
.....
.....
Tablo-13: Asılı metal disk (m) ve dönen disk (M) tarafından kazanılan sistemin toplam kinetik enerjisi.
Asılı Metal Disk
Dönen Disk
Deneysel
Öteleme Kinetik Enerjisi
Dönme Kinetik Enerjisi
Toplam Kinetik Enerji
(K1 
1
mv 2 )
2
(K2 
1
I 2 )
2
( KT  K1  K2 )
K1(J)
K2(J)
KT(J)
.....
.....
.....
Tablo-14: Asılı metal diskin potansiyel enerjisindeki kayıp.
Ölçülen
Metal Disk
Yer çekimi
İvmesi
Ölçülen
Mesafedeki Değişim
Eğim Açısı
Deneysel
Potansiyel Enerjideki
Kayıp
(U  mgd sin  )
m(kg)
g(m/sn2)
d(m)
(derece)
U(J)
.....
.....
.....
.....
.....
45
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Tablo-15: İpteki gerilme.
Metal Disk
Yer çekimi İvmesi
Ölçülen
Deneysel
Deneysel
Eğim Açısı
İvme
İp Gerilmesi
(Eğimden)
(mg sin   T  ma)
m(kg)
g(m/sn2)
(derece)
a(m/sn2)
T(N)
.....
.....
.....
.....
.....
Tablo-16: İp gerilmesinin neden olduğu tork.
Dönen Disk
Deneysel
Deneysel
İp Gerilmesi
Yarıçap
İp Gerilmesinin Torku
(mg sin   T  ma)
(  RT )
R(m)
T(N)
(Nm)
.....
.....
.....
Tablo-17: Diskin Eylemsizlik Momenti.
Dönen Disk
Hesaplanan
Deneysel
Beklenen
Fark
İp Gerilmesinin Torku
Açısal İvme
Eylemsizlik
Momenti
Eylemsizlik
Momenti
Eylemsizlik
Momenti
(  RT )
( 
a
)
R
(  I )
(I 
1
MR 2 )
2
(I  I   I )
(Nm)
 (rad/sn2)
I(kgm )
I’(kgm )
I(kgm )
.....
.....
.....
.....
.....
2
Grafik-6: Doğrusal bir ivme ile eğimli hava masasının düzleminden aşağı doğru
hareket eden asılı metal diskin konumun, zamanın tam karesinin bir fonksiyonu
olarak grafiği.
46
2
2
Hava Masası Deneyleri
Rentech
5.7. Deney-7
Hooke Kanunu
Şekil-24: Yer çekimi ivmesinin bileşenleri.
Şekil-(23)’de görüldüğü gibi, yayın kendisi ters yönde,
Fx  kx
(Hooke kanunu)
(97)
gibi bir kuvvet gösterir. Yayın cisme uyguladığı bu
kuvvete geri çağırıcı kuvvet denir.
Yay, denge konumundan x kadar yer değiştirmesine ters
yönde bir kuvvet gösterdiğinden ve bu nedenle yay normal
uzunluğuna geri dönmek istediğinden, bu kuvvet geri çağırıcı
kuvvet olarak bilinir.
Denklem-(97), Hooke kanunu olarak bilinir ve x çok
Şekil-23: Pozitif x-yönü boyunca uygulan kuvvet (F) ile
büyük olmadığı ve yayda kalıcı deformasyon meydana
normal uzunluğundan (referans noktadan) gerilen bir yay.
gelmediği sürece, bu kanun doğrudur. Buradaki eksi
Yay, bir F kuvveti ile pozitif-x yönünde geriye doğru
işaret, kuvvetin yer değiştirmeye ters yönde olduğunu
çekilmiştir. Eğer yay sıkıştırılırsa, yay bir Fx=kx (burada,
ve her zaman denge konumuna doğru olduğunu
x0 olduğundan Fx 0) kuvveti ile geriye itilir.
gösterir.
Bir yaya kuvvet uygulanması durumunda yayda gerilme
Uygulanan kuvvetin uzama miktarına oranı sabittir. Bu
veya sıkışma gerçekleşir. Yayda oluşan gerilme veya
nedenle, yay sabiti k, yaya bir dış kuvvet uygulanarak
sıkışma miktarı yayın türüne ve kuvvetin büyüklüğüne
ve yayın uzama miktarını ölçerek bulunabilir. Bilinen bir
bağlı olarak değişir. Aynı kuvvet etkisinde kalan sert
dış
yay yumuşak yaya göre daha az sıkışır.
sağlayacak ağırlığı bilinen bir kütlenin kuvvet olarak
kuvvet
uygulamanın
yolu
yayın
uzamasını
kullanılmasıdır. Bu deneyde, eğimli bir hava masası
Bir yayı normal (serbest) uzunluğundan x kadar sıkışık
üzerindeki bir yaya dış kuvvet, bu yayın ucuna m-kütleli
tutmak için:
bir metal disk takılarak uygulanacaktır. Bu uygulanan
F  kx
kuvvet:
(Uygulanan kuvvet)
(96)
F  mg sin 
gibi bir kuvvet uygulamalıyız.
(98)
kullanılarak hesaplanabilir. Burada;
Burada k yayın kuvvet sabitidir (veya yay sabiti) ve bu
yayın sertliğinin bir ölçüsüdür. Kuvvet sabiti k birimi,
kuvvet bölü uzunluktur (N/m).
m:
Yaya takılan metal diskin kütlesi,
g:
Yerçekimi ivmesi (=9.8m/s ).
2
olarak tanımlanır. Yerçekimi ivmesinin (g) bileşenleri
Şekil-(24)’de verilmiştir.
47
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Bu nedenle, bir yayın ucuna takılmış cismin (disk)
Denklem-(99), doğru denklemi ile karşılaştırıldığında,
üzerine etkiyen kuvvetler:
grafik doğrusal bir fonksiyon olarak ifade edilebilir:
1.
Yerçekimi nedeniyle cisme etki eden kuvvet
y  mx
(mgsin) ve,
2.
(Deneysel)
(100)
Yaya tarafından uygulanan kuvvet (kx).
olarak bulunur.
Esneklik
Burada,
sınırının
aşılmaması
koşuluyla,
y:
Yaya uygulanan kuvvet (F),
uygulanan kuvvet ile yayın uzama miktarı doğru
m:
Yay sabiti (k),
orantılıdır. Kütle yaya bağlandığında; yay, kütlenin
x:
Yay uzunluğundaki değişim (x).
yaya
üzerinde etkili olan iki ters yönlü kuvvetin birbirine eşit
olduğu noktaya kadar uzayacaktır:
Denklem-(100)‘de görüldüğü gibi, kuvvet – uzama miktarı
grafiğindeki eğim, yay sabitini verir.
kx  mg sin 
(Deneysel)
(99)
Bu grafik, sıfır kesişim noktasına ve yay sabitine eşit bir
eğime sahiptir. Eğim belirlendikten sonra, bu eğimden
Bu nokta, denge noktası olarak bilinir. Geri çağırıcı
deneysel olarak yay sabiti elde edilebilir.
kuvvetin büyüklüğü asılı kütlenin (metal diskin) ağırlığına
eşittir.
Eğer metal disk (kütle), yayı durağan (denge) konumu
dışına doğru uzanmasını sağlayacak şekilde çekilirse,
Herhangi bir ek dış kuvvet uygulanmadığı sürece, yay
yayın geri çağırıcı kuvveti denge konumuna doğru
ve kütleden oluşan bu sistem denge konumunda
geri bir ivmelenmeye neden olur, böylece kütle basit
kalacaktır. Denklem-(99)’da verilen ilişki, yay sabitinin
harmonik hareket salınımı yapar. Kütle, ileri-geri
(k), m, g, ve x değerlerinin bilinmesi ya da ölçülmesi
durumunda,
(gerilme),
bulunmasını
yayın
serbest
sağlar.
Yayın
ucunun
alt
salınmasına neden olacak bir geri çağırıcı kuvvete
uzaması
maruz kaldığı zaman, bir tam salınımın tamamlanması
noktasının
için geçen süre periyot olarak tanımlanır.
konumunun, yaya dış kuvvet uygulanmadan önce ve
Yaya takılı
bir kütlenin harmonik hareketini eğimli bir düzlem
yaya dış kuvvet uygulanırken gözlemlenmesi ile
üzerinde gösterebiliriz. Eğer kütleyi (ağırlık) denge
ölçülebilir.
konumundan (asılı kütlenin çekilmeden önceki durağan
Bu durumu, yaya farklı kütlelerle uygulanan kuvveti (F)
olduğu konum) aşağı doğru hafifçe çekersek ve daha
denge noktasına göre yer değiştirmenin (x) bir
sonra bu durumda serbest bırakırsak, kütle yayla
fonksiyonu olarak grafiklendirerek de görebiliriz. Elde
beraber aşağı-yukarı salınım yapacaktır. Yaya asılı
edilen veriler doğrusal olmalıdır ve bu doğrunun eğimi
metal diskin (ağırlık) aşağı-yukarı salınım hareketini bu
de yay sabitine (k) eşit olacaktır. Bu, yayın Hooke
şekilde gözlemleyebilirsiniz.
kanununu izlediğinin ve yay sabitini deneysel olarak
bulabileceğimizin doğrulamasını sağlar.
48
Hava Masası Deneyleri
Rentech
1.2. Bu nedenle, ilk olarak hava masasını yatayda
5.7.1. Deney Prosedürleri
hizalayın ve daha sonra yükseltici bir blok
Deneyin bu bölümünde, bir kütle (metal disk) takıldığında
kullanarak:
yayın gerilme miktarını ölçerek yay sabitini hesaplamak

için Hooke Kanunu’nu kullanacağız.
  20 0
eğim açısı ile eğimli konuma getirin.
1.3. Eğimli
düzlemin
açıcı
()
açı
bulucu
ile
belirlenebilir.
2.
Küçük yay sabiti olan bir yay seçin. Sert yayın
büyük yay sabitine (germek daha zordur) sahip
olduğuna dikkat edin.
2.1. Yay tutucusunu eğimli hava masasının üst
kenarına takın ve yayın bir ucunu bu tutucunun
bir ucuna asın. Bu yayın sabit ucu olacaktır.
2.2. Metal diskin hava hortumunu çıkarın ve yay
halkasını metal diske takın.
2.3. Hava hortumunu metal diske tekrar takın.
3.
Henüz, yayın diğer ucuna metal diski yay halkası
ile bağlamayın.
3.1. Yaya, herhangi bir kütle (metal disk) takılmadan,
(a)
yayın serbest ucunun alt noktasına yakın bir
referans noktası seçin.
3.2. Yaya metal diski taktığınızda, yayın referans
noktasına göre uzamasını, x (yani, asılan metal
disk tarafından yayda meydana getirilen gerilme
uzunluğu) ölçeceksiniz.
(b)
4.
Metal diskin kütlesini (m) ölçün ve yay halkasını
kullanarak yayın serbest ucuna diski (m) takın.
Şekil-25: Eğimli bir hava masası üzerinde yaya takılı bir m
kütleli metal disk için deney düzeneği (a) ve eğimli hava
4.1. Metal
masası üzerinde aşağı doğru hareket eden metal disk
diski
sadece
kompresör
(P)
anahtarına basarak eş zamanlı olarak
tarafından yaya uygulanan dış kuvvet (b).
bırakın.
Bölüm-I: Hooke
kanunu
ile
yay
sabitinin
belirlenmesi.
1.
Metal disk (kütle) eğimli düzlem üzerinde küçük bir
Yay sabitini ölçmek için kullanılacak deney
mesafe (x) boyunca yer değiştirme yapar. Hareketsiz
düzeneği Şekil-(25)’te gösterilmiştir.
durumdaki yaya metal diskin takıldığı konuma denge
konumu denir. Sistem dengedeyken, asılmış metal
diskin ağırlığı yayın geri çağırıcı kuvveti ile dengelenir.
1.1. Deneyin bu bölümü için eğimli bir hava masası
kullanacaksınız.
4.2. Yaya, m kütleli bir metal disk asıldığında, bir
denge konumu kurulur.
49
Hava Masası Deneyleri
Rentech
4.3. Denge durumunda, yay üzerindeki referans
Bölüm-II: Çeşitli kütleler kullanarak yay sabitinin
noktasının uzatıldığı yeni konumu (x) ölçün.
belirlenmesi.
4.4. Bu veriyi Tablo-(18)’e kaydedin.
4.5. Referans noktasının yer değiştirmesinin (x)
yayın
uzama
konumundan
miktarı
olduğunu
referans
ve
noktası
denge
1.
arasında
hava
masası
üzerindeki
küçük
yay
sabitine sahip yaya bir metal disk takın ve
ölçüldüğünü unutmayın. (Şekil-(25a)).
5.
Eğimli
referans noktasının yay üzerinde uzadığı yeni
konumu (x) ölçün.
Şimdi, m kütleli metal disk tarafından yaya
uygulanan kuvveti F hesaplayın.
1.1. Dikkatlice, yayın uzunluğundaki (x) değişimi
ölçün.
5.1. Yaya, ağırlığı nedeniyle metal disk (m) tarafından
1.2. Deneydeki hata kaynaklarına, ağırlık ölçümlerinin
uygulanan kuvvetin (F):
doğruluğunun ve yayın uzunluk değişimlerinin
ölçümlerindeki
F  mg sin 

kesinliğin
neden
olduğunu
unutmayın.
şeklinde bulunabileceğini hatırlayın.
2.
Şimdi, yayda asılı metal diske bir ek kütle (m1)
takın ve metal diskin ekstra kütle ile oluşturduğu
Burada, g yer çekimi ivmesidir.
bu yeni toplam kütleyi kaydedin.
5.2. Yaya kütlenin (metal diskin) uyguladığı kuvvet
3.
eğimli düzleme paraleldir (Şekil-(25b)).
6.
zamanlı olarak eksta kütle takılı metal diski
serbest bırakın.
Hooke kanununu kullanarak, yay sabitinin (k)
deneysel değerini hesaplayın.
7.
4.
deneysel değeri (k) ile kabul edilen değeri k’
5.
karşılaştırın.
Yayın uzama miktarını, referans noktasından olan
yer değiştirmeyi (x) kaydedin.
7.1. Verilerinizi Table-(19)’a kaydedin.
sabitinin
beklenen
değeri
6.
Öğretmen
Benzer olarak, ekstra kütle takılı metal diske yeni
bir kütle ekleyin ve kütle artılması ile oluşan
Föyünde verilmiştir.
8.
Referans noktası üzerinde yayın uzadığı noktayı,
yeni konumu ölçün.
Yüzdelik hatayı elde etmek için yay sabitinin
7.2. Yay
Sadece kompresör (P) anahtarına basarken eş
referans noktasına göre yeni yer değiştirmeyi (x)
kaydedin.
Deneysel yay sabitini belirlemek için büyük yay
Tablo-20’deki
veri
değerleri
kütle
artılması ile yeniden yazılmalıdır.
sabiti olan başka bir yayla bu prosedürleri
tekrarlayın.
9.
Her kütle eklenmesi sonrasında, yayın gerilmesini
Deneyin bu bölümünde bulduğunuz yay sabitinin
(k)
diğer
düşünüyor
yaylar
içinde
musunuz?
(yayın uzamasını) ölçmeden önce yayın denge
kullanılabileceğini
Niçin
konumuna gelmesini bekleyin.
kullanılıp
kullanılamayacağını kısaca açıklayın.
7.
Her toplam kütlenin ağırlığını hesaplayarak, her
bir durumda yaya uygulanan kuvveti (F) bulun
ve bu değerleri Tablo-20’ye kaydedin.
50
Hava Masası Deneyleri
Rentech
8.
Yaya uygulanan kuvveti (F) yer değiştirmenin (x)
bir fonksiyonu olarak grafiklendirin. Bunun için:
8.1. Grafikte, x yer değiştirmelerini yatay eksen (xekseni) üzerine ve uygulanan kuvvetleri dikey
eksen (y-ekseni) üzerine çizin.
8.2. Veri noktalarına en iyi uyan doğrusal çizgiyi çizin
ve bu doğrunun denklemini gösterin.
Grafik, doğru birimlere sahip eksenleri ve doğrusal bir
fonksiyon tanımlayan, veri noktalarından geçen en uygun
çizgiyi
içermelidir.
En
uygun
doğrusal
çizgi,
veri
noktalarının üzerinden ya da yakınından ve ayrıca grafiğin
orijin noktasından geçmelidir.
8.3. Bu en uygun çizginin eğiminden yay sabitinin
değerini belrileyin. Bu doğrusal çizginin eğimi yay
sabiti k olacaktır.
8.4. En iyi çizginin eğiminden belirlenen yay sabiti
değerini Tablo-21’e kaydedin.
9.
Eğimden bulunan yay sabiti değerini, Bölüm- I’de
bulunan yay sabiti değeri ile karşılaştırın.
51
Hava Masası Deneyleri
Rentech
Bölüm-II: Çeşitli kütleler kullanarak yay sabitinin
5.7.2. LABORATUVAR RAPORU
Hooke Kanunu
Bölüm-I: Hooke
kanunu
belirlenmesi.
ile
yay
1.
Ek Kütle, m1 (kg):
.....
2.
Ek Kütle, m2 (kg):
.....
sabitinin
belirlenmesi.
0
Tablo-20: Yay sabitinin belirlenmesi (=20 ).
Tablo-18: Yay sabitinin belirlenmesi.
Eğik düzlemin açısı, (derece):
Ölçülen
20
Hesaplanan
Ölçülen
Deneysel
Yay Sabiti
Uygulanan
Asılı metal diskin kütlesi, m(kg):
Toplam
.....
Kuvvet
Kütle
Yer değiştirme
(F=mgsin)
2
Yer çekimi ivmesi, g(m/sn ):
.....
Yaya uygulanan kuvvet, F(N):
.....
Ölçülen yer değiştirme, x(m):
.....
M(kg)
F(N)
x(m)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Eğim (N/m)
.....
Tablo-19: Yay sabitinin karşılaştırılması.
Yay Sabiti
Yay Sabiti
Yüzdelik hata
(Deneysel)
(Beklenen)
(Hesaplanan)
k(N/m)
k’(N/m)
k(±%)
.....
.....
.....
Sorular

Yaya
uygulanan
kuvvet
ve
yayın
gerilmesi
(uzunluğundaki değişim) arasındaki ilişkiyi tanımlayan
genel denklemi yazın.

Grafik-7: Yer değiştirmesinin bir fonksiyonu olarak yaya
Yayın uzaması ile yaya takılan kütlelerin (m) ağırlıklarının
uygulanan kuvvet.
neden olduğu kuvvet arasında bir oran var mı? Cevabınızı
kısaca açıklayın.

Bu deneyde, iki bağımsız yolla yay sabitini belirlediniz. Bu
0
Tablo-21: Yay sabitinin yüzdelik hatası (=20 ).
değerler aynı yay için doğru mudur?

Hata kaynaklarını açıklayın. Deneyle iligli yorumlarınızı ve
tartışmak istediğiniz noktaları yazın.
52
Yay Sabiti
Yay Sabiti
Yüzdelik hata
(Eğimden bulunan)
(Beklenen)
(Hesaplanan)
k(N/m)
k’(N/m)
k(±%)
.....
.....
.....
Download
Study collections