intravenöz sıvı hazırlama ve intravenöz sıvı ilaç uygulama talimatı

advertisement
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
İNTRAVENÖZ SIVI HAZIRLAMA VE İNTRAVENÖZ SIVI İLAÇ
UYGULAMA TALİMATI
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
KLN.TL.10
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
1/1
Amaç: Bu talimatın amacı, intravenöz sıvı hazırlanmasını ve intravenöz ilaç uygulanmasını
sağlamaktır.
Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde tedavi gören hastaların intravenöz
sıvılarının hazırlanması ve inravenöz ilaçların uygulanmasına yönelik faaliyetleri kapsar.
Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı
uygulamaktan sorumludur.
Uygulama:
1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır.
2. İntravenöz sıvı hazırlamadan önce, kullanılacak serum, berraklığı, rengi, miktarı, tortusu, son
kullanma tarihi, yan etkileri ve ilaç etkileşimleri açısından değerlendirilir.
3. İntravenöz sıvı hekim istemine göre hazırlanır.
4. Serum şişesinin kapağı kaldırılarak açılır. Serum setinin takılacağı yerdeki koruyucu plastik
kapak kontamine edilmeden açılır ve serum seti takılır.
5. Serum sıvısı medifleks torbada ise, kullanılacak medifleksin dış koruyucu ambalajı işaretli
yerden açılır. Serum setinin takılacağı yerdeki koruyucu plastik kapak kontamine edilmeden
açılır ve serum seti takılır.
6. Seruma ilaç konulacak ise serum şişesinin veya medifleksin lastik tıpası % 10 povidon iyotla
silinir.
7. Konulacak ilaç, aseptik koşullarda enjektöre çekilir.
8. Enjektöre hazırlanan ilaç serum sıvısına boşaltılır.
9. Infüzyon sıvısının içine ilave edilen ilacın adı, miktarı, saat ve tarih etikete yazılarak serum
şişesinin veya torbasının üzerine yapıştırılır.
10. Setin havası çıkartılır.
11. İşlem sonrası malzemeler toplanır ve uygun torbalara atılır.
12. Verilecek sıvının dakika damla sayısı veya saatlik gidecek miktarı hesaplanır.
13. Hazırlanan serum ilaç tepsisine konur ve hastanın yanına gidilir.
14. Hasta kimlik doğrulaması yapılır.
15. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir.
16. İnfüzyon seti 45-60 cm yükseğe asılır.
17. Hastanın damar yolu girişine infüzyon seti girişi takılır.
18. Setin klempi açılır, infüzyon hızı ayarlanır.
19. İnfüzyon bitiminde sıvı alımı devam edecekse, yeni serum takılır.
20. Hastanın sıvı alımı kesilecekse, doku travmasını önlemek için anjioket tutularak, çıkartılır.İğne
giriş yerine kuru tamponla basınç uygulanır.
21. İntravenöz sıvı uygulamasında “5 doğru” ya (Doğru hasta, Doğru zaman, Doğru ilaç, Doğru
doz, Doğru veriliş yolu,) uyulmalıdır.
22. İşlem sonrası atıklar talimatlara uygun şekilde atılır.
23. Yapılan işlem Hemşire gözlem formu(KLN.FR.02) na kaydedilir.
Download