EK 1

advertisement
MİKRO İKTİSAT
2. yıl –3. yarıyıl
4 AKTS Kredisi
3 s/hafta
İKT 201
Lisans
Teorik:3 s/hafta
Zorunlu
Türkçe
İletişim:Yrd. Doç. Dr. Gonca Atıcı
Tel: (0216) 626 10 50 /2642 e-posta: [email protected]
Dersle İlgili Görüşme Saatleri: Pazartesi, Salı ve Çarşamba 10:10-12:00
Dersin Genel Amacı:
Mikro iktisadın öneminin, konularının ve kavramlarının anlaşılması, bu alana giren sistemlerin
işleyişinin öğrenilmesi, teori ve pratik arasında bağlantı kurulması, sorgulayabilir, tartışabilir ve grup
çalışmalarında görev alabilir donanıma sahip olunmasıdır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrenci;
1) Ekonomiyi, üretim olanakları serisini, ekonominin ilgilendiği temel sorunları, ekonomi
politikasının temel hedeflerini, ekonomik sistemleri ve bazı temel kavramları öğrenir.
2) Piyasa ekonomisinin gelişimini, ekonomide karar verici aktörleri, piyasaları, ekonomik
faaliyetlerin döngüsel akımını, mikro iktisat, makro iktisat ayrımını ve pozitif ekonomi ve
normatif ekonomi ayrımını öğrenir.
3) Talep, arz, piyasa dengesi, denge fiyatı ve miktarındaki değişimler, kısmi denge ve genel
denge ayrımını kavrar.
4) Talebin fiyat esnekliğini, fiyat esnekliğinin ölçümünü, talebin fiyat esnekliği ve toplam
hasılatı, talebin fiyatın esnekliğini nelerin belirlediğini, diğer talep esnekliklerini, arzın fiyat
esnekliğini, arzın fiyat esnekliğini nelerin belirlediğini öğrenir.
5) Devletin fiyat kontrolünün anlamını, nedenini, önemini, tavan ve taban fiyat uygulamalarını
kavrar.
6) Marjinal fayda ve tüketici dengesini, tüketici talep eğrisi ve piyasa talep eğrisini, paranın
marjinal faydasını ve tasarrufu, değer paradoksunu, kayıtsızlık eğrilerini öğrenir.
7) Firmanın amacı, kısa dönemde üretim, kısa dönemde maliyetler, uzun dönemde üretim, uzun
dönemde maliyetler, dışsallıkları öğrenir.
8) Tam rekabet piyasasının özellikleri, tam rekabet piyasasında firmanın kısa dönem dengesini,
firmanın ve piyasanın uzun dönem dengesini kavrar.
9) Monopol piyasasının özelliklerini, monopolde kısa dönem denge fiyatı ve miktarını,
monopolcü firmanın uzun dönem denge fiyat ve miktarını, fiyat farklılaştırmasını öğrenir.
10) Monopolcü rekabet piyasasının özelliklerini, kısa dönem firma dengesini, uzun dönem firma
dengesini kavrar.
11) Oligopol piyasasının özelliklerini, dirsekli talep eğrisi modelini, oligopol piyasasında rekabeti,
karteller ve fiyat liderliğini, oyun teorisini, piyasada olgunlaşma ve piyasa yapısını, ölçek
ekonomilerini, karlılığı öğrenir.
12) Faktör talebi ve faktör arzı ve faktör fiyatını, emek ve ücreti, sermaye ve faizi, doğal kaynaklar
ve rantı, girişimcilik ve karı, gelir dağılımı öğrenir.
Genel Yeterlilikler:
Mikro İktisadın temel kavramları, bu alana giren konuları, makro iktisat ile farklılıkları öğrenme,
günümüz ekonomik olaylarıyla ilişkilendirme, sorgulayabilme, tartışabilme ve bu konudaki
çalışmalara kolay adapte olabilme.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sunum, anlatım, soru-yanıt, ödevler, grup çalışması
Değerlendirme Yöntemi:
1. ara sınav (% 20), yarıyıl sonu sınavı (% 60) ve sunum (%20).
Önkoşul:
Yok
Ders Kitabı:
Prof. Dr. Tümay Ertek, Temel Ekonomi, Beta Yayınları, 2006.
Yardımcı Okumalar:
Prof. Dr. Yüksel Ülken, Fiyat Teorisi. Filiz Kitabevi, 1999.
Dersin İçeriği: Ekonominin anlamı, piyasa ekonomisi, fiyat mekanizması, esneklikler, devletin fiyat
kontrolü, tüketici davranışı teorisi, üretim ve maliyetler, tam rekabet piyasası, monopol piyasası,
monopolcü rekabet piyasası, oligopol piyasası, faktör piyasaları, gelir dağılımı.
Hafta
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Konular
Dersin tanıtımı, Temel Kavramlar
Piyasa Ekonomisi
Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat
Esneklikler
Devletin Fiyat Kontrolü
Tüketici Davranışı Teorisi
Ara Sınav
Üretim ve Maliyetler
Tam Rekabet Piyasası
Monopol Piyasası
Monopolcü Rekabet Piyasası
Oligopol Piyasası
Ara Sınav
Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı
Download