H cre Farkl la mas 2012

advertisement
Hücre Farklılaşması
Prof.Dr. Gönül Kanıgür
• Diploid canlılar yaşam süreçlerinde eşeyli
çoğalma gereği tek hücreli bir
evreden(döllenmiş yumurta hüc) geçerler
• Döllenmiş yumurta hücresinin on üzeri on-on
üzeri on dört hücre içeren bir canlıya
dönüşebilmesi için hücre çoğalması hücre
farklılaşması gibi olaylar embriyonik gelişim
süresi içinde gerçekleşir.
•
•
•
•
•
•
•
Dogum öncesi gelişim aşamaları
1-pre embryonik evre
2-Embryonik evre
-hücre, doku farklılaşması
-organogenezis;dorsal-ventral eksen oluşması
3-fetal evre
Hızlı büyüme ve gelişme ,fetus oluşumu.
• Kısacası,Döllenmiş yumurta hücresi, vücuttaki tüm
hücre çeşidini ,doku ve organların oluşumunu
programlar
• hücre farklılaşması:Tek bir kök hücreden çeşitli hücre
gruplarının meydana gelmesi olayıdır. Farklılaşmış
hücre çeşidi 200 ün üstündedir.
• Farklılaşmış hücreler birbirinden molekülsel yapı,işlev
ve özgünlük gibi kriterlerle ayırt edilir.
• Farklı hücrelerin ortaya çıkışı farklı genlerin anlatımı
ile açıklanır
• Embriyonik gelişim süresince özgün gen gruplarının
belli program dahilinde aktifleşmesi erişkin bireyi
oluşturan çok sayıda farklı hücre tiplerinin ortaya
çıkmasına olanak sağlar.hücrelerin belirli işlev için
geçirdiği değişiklikler hücreler arası etkileşimlerle
sağlanır.
• Başlangıçta tüm hücreler eşittir.zamanla özel görev
alan hücreler oluşur.hücrelerin özelleşmeleri için
asimetrik hücre bölünmesi, lokalize sitoplazmik
belirleyiciler (anne m<RNA ,proteinleri),hücre-hücre
etkileşimleri önem kazanır.
• başlangıçta eşdeğer olan genomda farklı gen
ekspresyon programlarıda özelleşmede önemlidir.
• Embriyonik gelişimde ,kalıtımsal faktörler,çekirdeksitoplazma ilişkileri,çevre faktörleri vede hücre-hücre
etkileşimleri önemli rol oynar.
“
• Döllenmiş yumurta ve sonraki erken embryo
hücreleri salt (=tam) potansiyelli (totipotent)
hücrelerdir.
Kök hücre
Kök hücrelerin farklılaşma süreci
Progenitör
hücre
Farklılaşmış hücre
1 – simetrik kök hücre bölünmesi
2 - simetrik kök hücre bölünmesi
3 - progenitör bölünme;
4 - terminal farklılaşma
Kök hücre
Progenitör hücre
Farklılaşmış hücreler
•
•
•
•
•
Farklılaşma;
Tam potansiyel Totipotent hüc .den
-çoklu potansiyel
-az potansiyel
Ve tek potansiyel hücre oluşumu şeklinde
gerçekleşir.organizmanın gelişimi farklılaşma+
morfogenezisin birleşimidir.hücreler farklı yer
ve zamanda değişik düzeyde farklılaşarak
fenotipi oluşturur.
• Farklılaşmada hücrelerin birbirleriyle ve
çevreyle olan etkileşimleri önemli rol oynar.
• Farklılaşmış hücrelerin bir özelliği,farklılaşmayı
belirleyen özgün genlerin bir kez aktifleştikten
sonra etkinliklerini çevre koşullarından
bağımsız olarak yaşam boyu korumalarıdır.
• Farklılaşmış hücrelerde değişik gen gruplarının
aktifleştiği bilinmektedir.Lenfositler hariç
farklılaşma esnasında bütün hücreler genom
bütünlüğünü korumaktadırlar
• Farklılaşmış hücrelerden lenfositler ihtiyaç
duymadıkları genleri bir şekilde
yitirmişlerdir.Mini genom taşırlar
• Farklılaşmış hücreler hücre çoğalması ve
yenilenmesine göre 3 grupta toplanmaktadır
• -kalp kası ,sinir hüc gibi hücreler bölünme
yeteneğine sahip değildir .yaralanmalar ve
hücre ölümleri olduğunda hücreler yerine yeni
hüc.yapılamaz.Bu hücreler embriyo gelişim
sırasında üretilir, farklılaşır ve yaşam boyunca
kalırlar
• 2-hücrelerin bazıları çoğalma yeteneklerini
korurlar.hücre döngüsünün Go evresinde
bulunan hücreler, hasar veya ölüm
durumunda çoğalma evresine
geçerler,(derifibroblastları,düzkashücreleri,,kar
aciğer hüc)
• 3-Birde yaşam boyu devamlı bölünebilen
hücreler vardır.
Karaciğer rejenerasyonu
• Karaciğer ve pankreasın epitel
hücreleri hasarlı dokuyu tamir
etmek için çoğalabilirler
• Karaciğer hücreleri normalde Go
fazında bulunurlar ancak eğer çok
sayıda hücre kaybedilirse (örn.
Cerrahi olarak çıkarılırsa)
• Geri kalan hücreler kayıp dokuyu
yerine koymak için bölünmek üzere
uyarılırlar
• Karaciğerin 2/3 sinin cerrahi olarak
çıkarılması geri kalan hücrelerin
hızla bölünmesi ile izlenir
• Birkaç gün içinde tüm karaciğer
regenere olur
Ekspresyon değişiklikleri sonucu neler olabilir?
• Genin metilasyon durumu
• Histon modifikasyonları da gelişim ve
. farklılaşmada önemlidir.
17
Hücreler nasıl farklılaşırlar?
1. Sitoplazmik farklılıklar (RNA ve Proteinler)
2.Hücrelerden gelen sinyaller
* salınan sinyal
* membrana bağlı sinyal
(Hücreler arası haberleşme,Ligandların
reseptörlerine bağlanması->aktif transkripsiyon faktörleri
->genlerin ifadesi)
,indüksiyon Bir hücre grubunun gelişim yolunun komşu hücrelerden gelen sinyallerle
belirlenmesidir.
SONUÇ farklı gen ekspresyonlarına neden olur !
Gelişim sırasında farklı hücrelerdeki genlerin ekspresyonu,
Onları birbirinden farklı hale getirir.
18
• Hücre farklılaşması ve gelişiminde Sinyal ileti
yolakları önemli rol oynamaktadır.
• -Raf-Ras-ERK sinyal yolakları pek çok hücre
tipinin gelişimi ve farklılaşmasında rol
oynamaktadır
• Örng:omurgalılar da sinir büyüme faktör
aktivasyonu sinir hücre faklılaşmasını
düzenlenmektedir
• sinir büyüme faktör reseptörü bir tirozin
kinazdır.vede etkisi Ras/Raf/ERK sinyal yolagı
üzerinden gerçekleşir.
• Diger bir örnek:Drosophila’nın göz gelişiminde
Ras/Raf/ERK yolagı anahtar rol oynar.ayrıca
farklılaşmada direkt hücre-hücre sinyal iletiminin
rolünüde vurgulamaktadır.
• -Drosophilia gözü 800 kadar üniteden oluşur.
• Her ünite 8 fotoreseptör sinir hücresi(R1-R8) vede 12
lens hücresinden oluşmaktadır.
The Drosophila compound eye:
• The Drosophila
compound eye consists
of about 800 individual
units,
• each units contains
eight photoreceptor
neurons (R1 - R8) and
12 lens cells
Hücre –hücre etkileşiminin faklılaşmadaki
rolü
• R8 fotoreseptör nöronu. daha sonra R2-R5
fotoreseptörleri olacak olan 2 komşu hücreyi
uyarır.Daha sonra
• R5;R4-R6 yı;R2,R1-R3 olacak komşu hücreleri
uyarırlar
• _son basamakta R8 R7 yi uyarır.
Hücre –hücre etkileşiminin faklılaşmadaki
rolü
• R8 fotoreseptör nöronu. daha sonra R2-R5
fotoreseptörleri olacak olan 2 komşu hücreyi
uyarır.Daha sonra
• R5;R4-R6 yı;R2,R1-R3 olacak komşu hücreleri
uyarırlar
• _son basamakta R8 R7 yi uyarır.
• Mekanizma:
• R8 in üzerindeki Boss proteini ,R7 öncül hücre
membranın da bulunan sevenless reseptörünün
ligandıdır
• Sevenless reseptörün uyarımı Ras/Raf/ERK yolağının
aktivasyonuna yol açar.sonuçta R7 fotoreseptör
nöron faklılaşmasına yol açacak olan transkripsiyon
faktörleri fosforilasyonu ile aktive olur.
Kan hücrelerinin üretimi
• Kan hücrelerinin üretimi ,farklılaşmış hücre
populasyonunun devamlılığı açısından ,kök
hücrelerinin rolü için iyi bir örnektir.
• İşlevsel açıdan özelleşmiş kan hücreleri:
• -eritrosit(oksijen ve karbondioksit taşırlar)
• granülositlervemakrofajlar(fagositik)
• Trombositler(kan pıhtılaşmasında)
• Lenfositler(immun yanıttan sorumlu)
• Bu hücrelerbirgünden az olabilecegi gibi birkaç aya
kadar olabilen sınırlı yaşam süreleri vardır
• Ortak kök hücreleri (pluripotent kök hüc)
Kemik iliğinde hematopoetik kök hücresinden
farklılaşmış kan hücrelerinin oluşumu
• -kök hücreleri hayvanlarda kemik iliğinde
yerleşiktir. Tek bir hematopoetik kök hücreden
çeşitli tipte farklılaşmış hücreler türer
• -pluripotent kök hücresi myeloid ve lymphoid
ana hücreleri vermek için asimetrik olarak
bölünür
• Sitokinler çeşitli hücre tiplerinin farklılaşmasını ve
büyümesini kontrol eden (salgılanan)
proteinlerdir.örnegin farklı sitokinlerin farklı kan
hücre tiplerinin oluşumundaki rolleri şekilde
görülmektedir.
Differentiation of Blood Cells:
• Sitokinler olarak adlandırılan büyüme
faktörleri kan hücrelerinin oluşum aşamasında
prekörsır hücrelerin farklılaşmasını vede
proliferasyonunu düzenler
• -sitokinler tarafından indüklenen prekörsırların
proliferasyonu ve farklılaşması sonucu çok
farklı kan hücresi
• ortaya çıkar
• Örn:IL-2 , T-hücrelerinin proliferasyonu ve
fonksiyonun da etkilidir.
• IL-3; tüm hücrelerin
• IL-4:antikor sunan B-lenfositlerinin
oluşumundan sorumludur.
• G-CSF ;bakteri ve patojenleri inaktive eden
granülositlerin diferensiyasyonundan,
• GM-CSF; granülosit ,monosit
diferensiyasyonundan sorumludur.
• Thrombopoietin:megakaryosit progenitor
hücrelerinin megakaryositlere
diferensiyasyonundan sorumludur
• Eritropoietin (Epo):Eritroid progenitor
hücresinin farklılaşma ve proliferasyonu
indükliyerek eritrositlerin oluşumunu saglar
Sitokinler Jak-STAT sinyal yolunu kullanır
• -sitokin reseptörleri hücre içine sinyali Tirozin
Kinazlar ile iletir
• -Tüm sitokin reseptörleri JAK-Protein kinazlar ile
etkileşerek çok farklı sinyal yollaklarını kullanarak
hücre diferansiyasyonuna ve proliferasyonuna yol
açarlar
• ;etkilerini ya proteinlerin aktivitelerini degiştirerek
yada hedef genlerin transkripsiyonuna yol açarak
gerçekleştirirler
Hücrelerin gelişimsel kaderini tayin eden genler
•Hücrelerin gelişimsel kaderini tayin eden
regüle edici genlerin 3 ana sınıfı vardır.
•maternal genler
•segmentasyon genler
•homeotik genlerdir.
Zigotik genlerdeki mutasyonlar embriyonun ölmesine neden olur.
Drosopbila'da zigotik genlerin pekçoğu, maternal etkili proteinlerin
dağılımına bağlı olarak transkripsiyon profili gösterir.
HOMEOTİK GENLER; her bir homeotik gen
embriyogenezis sırasında farklı zamanda ve farklı
dokularda ifade edilir.
Homeotik genler,vücut kısımlarının nasıl şekilleneceğini
belirleyen genlerdir
Kodladığı proteinler diğer genlerin ekspresyonunu
denetler
.Hücre bölünme hızının ve hücrenin yerleşeceği yerin
düzenlenmesinde,
Hücre şeklinin ve büyüklüğünün belirlenmesinde.
Hücre yüzey özelliklerinin (yapışkanlığının)
belirlenmesinde vede
farklılaşma ürünlerinin düzenlenmesinde rolleri vardır.
Tüm homeotik genler,dublikasyon yoluyla
oluşmuşlardır.Bu genler HOMEOBOX (veya
HOX) denilen 180 nükleotitlik (60 amino
asitlik) ortak bir bölge içerir.
• Her tip homeoproteinin,homeobox bölgesi
dışında Transaktivatör bölgelerinin bulunuşu
bu proteinlerin embriyonel süreçte hangi gen
grubu üzerinde etkisini göstereceğini belirler.
• Ve bu duruma bağlı olarak da farklılaşmanın
hangi yönde olacağına karar verilir
• Her segmend ona özgü homeogenlerin denetimi
altındadır
• Şayet homogenlerin mutasyonla yitirilmesi
durumunda genlerin sorumlu olduğu segment komşu
segmente özgü homeogenlerin denetimi altına
girer.(örneğin karasinek larvalarında mutasyon
sonucu disklerde oluşacak yapıların ve organların
doğal konumundan başka segmendlere kaydıkları
görülür. mutasyon sonucu kafadan ayakların çıkması)
Hox
Hox genleri: Hox genleri, homeobox genlerin bir alt grubudur. Omurgalı hayvanlarda,
bu genler kromozomlarda, gen kümeleri halinde bulunmaktadır. Memelilerde, Hox
sınıfları olarak adlandırılan, bu şekilde dört küme vardır. hayvanların vücutlarının belirli
planlara göre oluşumunun mimarları olarak kabul ediliyorlarHox genleri, DNA
üzerindeki belirli gen lerin ekspresyonun etkilerr. Yani, hayvan hücrelerinin gelişimi ve
kaderleri (cell fate), Hox genleri tarafından kontrol ediliyor. Hox genleri, DNA
üzerindeki belirli gen lerin ekspresyonun etkilerr. Yani, hayvan hücrelerinin gelişimi ve
kaderleri Hox genleri tarafından kontrol ediliyor.
Download