Ankara Üniversitesi E*itim Bilimleri Fakültesi E*itimin Kültürel

advertisement
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin
Eğitimi Bölümü
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü
Yetişkin Eğitimi Tezsiz
Yüksek Lisans
Programı
Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü
Yetişkin Eğitimi Tezli
Yüksek Lisans
Programı
2
Yetişkin Eğitimi
Doktora
Programı
 Öğretim Elemanları
 Prof.Dr. Meral UYSAL (ABD Başkanı)
Prof.Dr. Rıfat MİSER
Doç.Dr. Hayat BOZ
Doç.Dr. Ahmet YILDIZ
Öğr.Gör.Dr. Fevziye SAYILAN
Araş.Gör. Nuray TÜRKMEN
Arş.Gör. Nevzat Samet BAYKAL
 Bölüm Sekreteri : İlyas AKSOY
Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü
3
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin
Eğitimi Bölümü
 1980 öncesinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
bünyesinde kurulan, lisans ve lisansüstü düzeyde halk
eğitimcisi yetiştiren Halk Eğitimi Bölümünün, 1980’de lisans
programları
kapatılmış
ve
anabilim
dalı
haline
dönüştürülmüştür. 1989 yılında yeniden bölüm olan Halk
Eğitimi, lisans ve lisansüstü düzeyde çalışmalarını 1997 yılına
kadar sürdürmüştür. 1998 yılından itibaren ise tezli-tezsiz
yüksek lisans ve doktora programlarının sürdürüldüğü Halk
Eğitimi Bölümünün ismi yakın zamanda Yaşam Boyu Öğrenme
ve Yetişkin Eğitimi olarak değiştirilmiştir.
Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü
4
 Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
Bölümü bünyesinde sürdürülen lisansüstü
programların
içeriği
ve
kazandırmak
istedikleri, bölümün yaşamın her alanındaki
işlevselliği nedeniyle çok boyutludur.
Program öğrencilerinden öncelikle yetişkin
eğitiminin temel kavramlarını bilmesi,
yetişkinlerin öğrenme özelliklerini kavraması,
yetişkin eğitiminin gerekliliği ve genel olarak
yetişkinler özel olarak ise dezavantajlı
kesimler
açısından
eğitim
ihtiyaçları
bağlamında farkındalık yaratma konularında
bilgi sahibi olması beklenmektedir.
5
Yetişkin Eğitiminin/ Halk Eğitiminin Tarihsel Kökleri
ve Gelişimi, Yetişkin Eğitiminin İşlevleri ve Gelişimini
Etkileyen Gelişmeler (Küreselleşme, Avrupa Birliği ve
Yaşam Boyu
Öğrenme Politikaları), Eğitimdeki
toplumsal cinsiyet asimetrisinin empirik görünümleri
(eşitsizlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik ), Eğitim Hakkı ve
YBÖ ilişkisi, Kitle İletişim Araçlarıyla Yetişkin Eğitimi,
Toplumsal Hareketler ve Yetişkin Eğitimi, Yetişkin
Öğrenmesine
kuramsal
yaklaşımlar,
Yetişkin
Eğitiminde Program Planlama , Eğitimdeki neoliberal
politikalar, Yaşamboyu öğrenme ve AB eğitim
politikaları arasındaki ilişki, Yeni Sağ-küreselleşme
ve eğitim politikaları ilişkisi Yaşam Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi Bölümü programlarının yönelimini
belirleyen diğer bazı başlıklardır.
Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü
6
Download