Untitled - İstanbul Ticaret Üniversitesi

advertisement
Dış Ticaret Enstitüsü, uluslararası ticaret alanında uzmanlaşmış bu
itibariyle Türkiye’nin ilk ve tek enstitüsüdür. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin
temelleri de bu Enstitüye dayanmaktadır. Bu anlamıyla kuruluşu 1990 yılların
ortalarına kadar geriye girmektedir.
İstanbul Ticaret Üniversitesinin lisansüstü programlarının yürütüldüğü dört
enstitüden biri olan Dış Ticaret Enstitüsü bünyesinde, altısı yüksek lisans ikisi
doktora olmak üzere 8 lisansüstü programla eğitim-öğretim faaliyetlerine
devam etmektedir.
Enstitümüzde yüksek lisans eğitimi tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek
lisans olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans eğitimi
ders ağırlıklı olup Lisansüstü Yönetmeliğimizde öngörülen sayıdaki dersi ve
dönem projesini öğrencilerimizin başarmasını gerektirir. Tezli yüksek lisans
eğitimi ise hem ders hem de tez ağırlıklı olup, tez çalışması olarak belirli bir
konuda yapılan araştırmanın jüri önünde savunulmasını gerektirir.
Doktora eğitimi yüksek lisans derecesine sahip öğrencilerin Lisansüstü
Yönetmeliğimizde öngörülen sayıdaki dersi başardıktan sonra alanında
derinlemesine araştırma yapmayı gerektiren tez çalışmasından oluşur. Zorlu
ve titiz bir araştırma ortamı içinde yürütülen bu çalışmanın sonunda bilime
özel bir katkının yapılması beklenir.
Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde büyük ilerlemeler kaydeden üniversitemiz,
araştırmacıları burs ve diğer imkânlarla desteklemektedir. Enstitümüzdeki
yüksek lisans ve doktora programları aşağıda verilmiştir.
ORGANİZASYONEL YAPI
Müdür
Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ
PROF. DR. H. ŞADUMAN OKUMUŞ
MÜDÜR
Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Betül GÜR
İdari Ofis
Aslıhan BASKINDAĞLI DURAK
İletişim BİLGİLERİ
Müdür
: Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ
Müdür Yrd. : Yrd. Doç. Dr. Betül GÜR
Memur
: Aslıhan BASKINDAĞLI DURAK
Enstitü Kurulu
Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Betül GÜR
Doç. Dr. Figen YILDIRIM
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN
Doç. Dr. Kahraman ARSLAN
Enstitü Yönetim Kurulu
Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Betül GÜR
Doç. Dr. Beliz DERELİ
Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Başak ERDEM RENA
444 0 413
444 0 413 (1344)
444 0 413 (1303)
Dış Ticaretle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim programları geliştirmek,
bilimsel araştırmalar yapmak ve dış ticaret paydaşlarına akademik
destek sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
PROGRAMLAR
Yüksek Lisans
• Ticari Diplomasi
• Ticari Diplomasi İngilizce
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ticaret İngilizce
• Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi
• Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği
Doktora
• Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku
• Uluslararası Ticaret
DOKTORA PROGRAMLARINA
BAŞVURU KOŞULLARI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA
BAŞVURU KOŞULLARI
ALES: 55 ve üstü Eşit Ağırlıklı Puan
Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.
Yabancı Dil: YDS, KPDS veya ÜDS 60 ve üstü puan ya da Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen uluslararası Yabancı Dil sınavların birinden bu puana eş
değer bir puan almış olmak
Programa Özel Öğrenci Anabilim Dalı Başkanlığının Dönemsel Talebi ile Kabul
Edilmektedir.
Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim
Kurulu Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not
sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)
Adaylarda Aranan Genel Koşullar
ALES: 55 ve üstü Eşit Ağırlıklı Puan
Yabancı Dil: Türkçe yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.
Programa Özel Öğrenci Anabilim Dalı Başkanlığının Dönemsel Talebi ile Kabul
Edilmektedir.
Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Doktora Dersleri
Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin lisans transkriptine göre
mülakat sırasında belirlenir.
Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.
*Bilimsel Hazırlık dersleri paket program dışında ek ücrete tabidir.
Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat
sırasında belirlenir. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak
koşuluyla en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşmaktadır.
Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla
on altı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Yüksek Lisans Dersleri
Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer ve Tez Çalışmasın’dan oluşur.
Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi) ve Dönem Projesi’nden oluşur.
Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler:
Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri
arasında yapılır.
Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler:
Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri
arasında yapılır.
Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
BURSLAR
ULUSLARARASI TİCARET
DOKTORA PROGRAMI
GENEL BİLGİLER
GENEL BİLGİLER
Dış Ticaret Enstitüsü bünyesinde aşağıda belirtilen farklı kapsam ve çeşitlerde
burs imkanları sunulmaktadır.
Uluslararası Ticaret Doktora Programı, ülkemizde bu alanda doktora
düzeyindeki eğitim-öğretim açığını kapatmak üzere açılmış olup, 2014-2015
eğitim-öğretim yılı itibarıyla öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Üniversitemiz mezunu olan öğrencilerden, aynı yıl kayıt yaptırmış olmaları
şartıyla, Fakülte veya Bölümünün birincilerine %100; ikincilerine %75,
üçüncülerine %50 oranında burs verilir.
Üniversitemiz lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlara
kayıt oldukları öğretim yılına ilişkin ücretin % 25’i oranında; yüksek lisans
programlarında lisans mezuniyet ortalaması 3.00, doktora programlarında
yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.50 ve üzerinde olanlara ise %50
oranında indirim sağlanır.
Üniversitenin lisansüstü tezli programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran tüm
öğrenciler (İstanbul Ticaret Üniversitesinden mezun olanlar dâhil) arasından
ilgili enstitü bazında; yüksek lisans programları için lisans mezuniyet not
ortalaması en az 3.00 ve doktora programları için yüksek lisans mezuniyet
not ortalaması en az 3.50 veya eşdeğeri olmak kaydıyla ve ALES puanı en az
80 olmak koşuluyla; kayıt yaptıran öğrenciler arasında kabul ediliş puanlarına
göre yapılan sıralamada ilk %10’a girenler arasında birinciye % 100, ikinciye
%75, üçüncüye %50 ve diğer % 10’a girenlere % 25 oranında burs verilir.
Kamu personeline, %25 oranında indirim sağlanır.
Mütevelli Heyeti kararıyla, yukarıda belirtilenler dışında kamu ve özel kurum ve
kuruluşlarla yapılan protokoller ile yine mütevelli heyeti tarafından belirlenen
oranlarda indirim yapılabilir.
*Detaylı burs bilgilerine Burs Yönergemizden ulaşabilirsiniz.
Esas olarak Ekonomi Bilimi ağırlıklı olmakla birlikte Program, uluslararası
ticaretin birbirinden ayrılamaz nitelikteki ekonomik, hukuki ve siyasi
boyutlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi aktarımına ve araştırma altyapısına
dayalı bir içeriğe sahiptir. Bu çerçevede, Uluslararası ticaret teorisinin teknik
konularına ek olarak, günümüz uluslararası ticaret politikalarına yönelik
uygulamalı ekonomi bilgilerinin derinleştirilmesi hedeflenmektedir. Amaç,
öğrencilerimizin bağımsız ve kişisel araştırma tecrübesi edinmelerini ve
kaliteli bilimsel araştırmalar gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.
Tarihsel ve çağdaş uluslararası ticaret politikaları ve uygulamalarına ilişkin
konuların derinliğine ele alınıp tartışılmasına ağırlık verilmesini amaçlayan
Program’da ağırlıklı olarak ve özellikle, günümüz uluslararası ticaret
hareketlerine yön veren trendlerin teşhisi ve analizi, uluslararası ticaret
politikalarının belirlenmesinde rol alan aktörler, uluslararası ticaret politika
ve uygulamalarının politik ve kurumsal bağlamlar gibi konular yer alacaktır.
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret alanında doktora
düzeyinde eğitim alan kişiler; küreselleşmenin en temel unsuru olan
uluslararası ticaretin ulusal ve uluslararası boyutları konularında uzmanlık
düzeyinde bilgi sahibi olacak ve bu alanlarda araştırma yapacak ve ders
verecek bir donanıma sahip olabileceklerdir.
ULUSLARARASI TİCARET VE
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
DOKTORA PROGRAMI
ULUSLARARASI TİCARET
(TEZLİ-TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TÜRKÇE/İNGİLİZCE)
GENEL BİLGİLER
GENEL BİLGİLER
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku alanında doktora düzeyinde
eğitim alan kişiler; hukukun küreselleşmesini çeşitli boyutlarıyla
değerlendirebilecek ve ulusal ve uluslararası etkileri konularında uzmanlık
düzeyinde bilgi sahibi olabilecektir. Uluslararası ticaretin ekonomik ve refah
artırıcı etkileri hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olarak, Avrupa
Birliği’nin hukuki ve siyasi yapısı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi ve Avrupa
Birliği hukuku alanında akademik araştırma yapabilecek ve ders verebilecek
donanıma sahip olabileceklerdir.
Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, gözden geçirilerek üç temel
eksen üzerinde yeniden yapılandırılmıştır.
Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin hukuki ve ekonomik boyutları hakkında
araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.
Küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek ve bunların Türkiye’nin
hukuk sistemine etkilerini değerlendirebilecek düzeye ulaşacaklardır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve diğer ilgili konularda
danışmanlık hizmeti verebilecek donanımda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını orijinal dillerinden birinde (İngilizce)
takip edebilecek uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olabilecek ve
uluslararası tahkim alanında teorik ve uygulama bilgi ve becerisine sahip
olarak, Doktora programında edinilen bilgiler çerçevesinde Avrupa Birliği
Hukuku alanında akademik araştırma yaptırabilecek ve ders verebilecek
düzeyde uzmanlaşabileceklerdir.
• Ulusal ekonomiler planında, hükümetlerce uygulamaya konan dış ticaret
politikaları
• Firma düzeyindeki uluslararası ticaret uygulamaları üzerinde odaklanmış
işletme yönetim ve pazarlama stratejileri
• Uluslararası ticaret alanındaki uygulama ve politikaların hukuki çerçevesini
çizen, bu itibarla tüm aktörlerin uymak durumunda oldukları, uluslararası
mal ve hizmet akımlarına ilişkin temel ilke ve kuralların oluşturduğu Dünya
Ticaret Sistemi.
Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı ile amaçlanan; uluslararası
ticaret konusundaki teorik birikim ile kurumlar ve kavramlar hakkındaki
bilgileri hayatın gerçekleri ile uyum içinde bir arada yansıtan, öğrencilerimize
bu alandaki değişen ve gelişen dünya şartlarını yakından izleyebilme, ulusal
ve küresel şartlara uygun çözümler üretebilme yetisini kazandıracak üst
düzey bir eğitim vermektir.
Programının hedefi; uluslararası ticarete ilişkin kavram ve teorilere aşina
olduğu kadar, ithalat-ihracat işlem ve tekniklerine de hâkim, akademik bilgiyi
uygulamaya dönüştürebilen, firma düzeyinde olsun ulusal çapta olsun, dış
ticaret strateji ve politikalarının belirlenmesine aktif olarak katılmaya yatkın
mezunlar yetiştirmektir.
TİCARİ DİPLOMASİ
(TEZLİ-TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TÜRKÇE/İNGİLİZCE)
KÜRESEL PAZARLAMA VE
MARKA YÖNETİMİ (TEZLİ-TEZSİZ)
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
GENEL BİLGİLER
GENEL BİLGİLER
Küreselleşme süreci ile birlikte yakınlaşan ekonomiler, piyasalar, hacmi
giderek artan ticari ilişkiler, uluslararası ticari ilişkilerin yürütülmesi
sürecine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Ticari diplomasi, siyasi ve iktisadi
anlaşmazlıkların var olduğu, karmaşık yapı ve ilişkilerin giderek arttığı bir
ortamda uluslararası ticareti etkileyen uzlaşmazlıkları çözmek üzere birçok
yönden müzakerelerin yürütüldüğü, sorunlara çözümlerin üretildiği, ticarete
ve yatırıma yönelik anlaşmaların akdedilerek uluslararası işbirliklerinin
geliştirildiği geniş bir alandır.
Küresel pazarlama ve marka yönetimi yüksek lisans programının temel amacı,
Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi ve ihraç edilebilmesini
öngören markalaşma sürecinin bu programa katılacak öğrencilere teorik
ve uygulamalı bir eğitimle verilmesini sağlamaktır. Bu amaçla, zorunlu ve
seçmeli derslerden oluşan kapsamlı bir müfredat hazırlanmıştır.
Programın hedef kitlesini ilk olarak küresel pazarlama, dış ticaret ve marka
yönetimi ile marka uygulamaları konularında akademik kariyer yapmak isteyen
Ticari diplomasi alanında terminolojiye hakim, kültürlerarası iletişim
kurabilecek, girişimciliği önemseyen/girişimcilik becerisini artırmak
ve uluslararası ticaretin akademik tarafını güçlendirmek isteyen
lisans mezunlarının ticari diplomasi uzmanı olarak yetiştirilerek kamu
bürokrasisine ve iş dünyasına kazandırılması gereklidir.
genç akademisyen adaylar oluşturmaktadır. İkinci hedef kitle halen ihracat
yapan veya yapmak isteyenler firmalar, yurtiçinde faaliyet gösteren firmalarda
çalışanlar, ürünlerini markalaştırma yoluyla daha katma değerli hale getirmek
isteyen yöneticiler ve firmaların ihracat-pazarlama-satış departmanlarında
çalışanlardır. Firma sahipleri doğrudan kendileri bu programa katılmak veya
Ülkemizde, bu konuda akademik tarafı güçlü uzmanların bugüne kadar
yetiştirilememiş olması önemli bir eksiklik olup, bu eksikliğin en kısa sürede
giderilmesinde yarar vardır. Ticari diplomasi, ticaretin ekonomi, işletme,
uluslararası ticaret, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi -disiplinler
arası- konularıyla ilgili olup, uluslararası ticareti geliştiren analizlerin
yapıldığı iktisadi, ticari ve hukuki ortam ile birlikte, müzakere süreçlerinin
tamamını kapsar.
Bu program, yukarıda adı geçen disiplinlerden kabul edilecek bu alanda
lisansüstü eğitim almamış öğrencileri -ticaretin kendine özgü diplomasi
yaklaşımı çerçevesinde- ilk kez akademik anlamda meslek mensubu olarak
yetiştirmeyi ve ekonomiye kazandırmayı amaçlamaktadır.
firmalarında çalışan elemanlarını yönlendirmek ve desteklemek suretiyle bu
programdan istifade edebilirler.
ULUSLARARASI TİCARET
HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ
(TEZLİ-TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
GENEL BİLGİLER
Bu bağlamda, uluslararası ticaretin ekonomik etkileri hakkında bilgi sahibi;
hukukun küreselleşmesinin çeşitli boyutları ile ulusal ve uluslararası
etkilerinin bilincinde; Avrupa Birliği’nin hukuki ve siyasi yapısı hakkında
elemanter düzeyin üstünde bilgi sahibi olabilecek eğitimin temelini
oluşturmaktadır. Bu eğitim sayesinde uluslararası ticaret ve AB hukukuna
ilişkin konulara hakim araştırmacıların yetiştirilmesi ile sadece bireysel
anlamda değil ulusal ve uluslararası anlamda da ilerleme sağlanabilecektir.
Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı,
genel hukuk nosyonunu uluslararası ticaret ve Avrupa Birliği hukukuna
Program, uluslararası ticaret hukuku ve Avrupa Birliği hukuku alanlarındaki
ilişkin konulara uyarlayabilecek bir donanım kazandırmaya yönelik olup,
bilgilerini; akademik kariyer yanında hâkim, avukat veya hukuk danışmanı
diğer yandan küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde
sıfatıyla uygulamaya aktarabilecek bilgi ve becerilerle donanıma sahip
bilgi sahibi uygulamacılar ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
olarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını
Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Programı bir yandan
takip edebilecek ve gerektiğinde bu konularda danışmanlık hizmeti
küreselleşmenin hukuki gereklerine, diğer yandan Türkiye’nin Avrupa
verebilecek bir birikimi kazanma imkânı sunmaktadır.
Birliği perspektifinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara akademik düzeyde bir
karşılık verme düşüncesinden doğmuştur.
AKADEMİK KADRO
Dış Ticaret Enstitüsü Akademik Kadrosu
Prof. Dr. Algun ÇİFTER
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Prof. Dr. Atilla YAYLA
Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ
Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ
Prof. Dr. Hüseyin SAK
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE
Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK
Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN
Prof. Dr. Özgür ÇENGEL
Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL
Prof. Dr. Şükrü YILDIZ
Prof. Dr. Zafer GÖREN
Doç. Dr. Ali GÖRENER
Doç. Dr. Asuman YILMAZ
Doç. Dr. A. Tuğba KARABULUT
Doç. Dr. Beliz DERELİ
Doç. Dr. Elçin AYKAÇ ALP
Doç. Dr. Figen YILDIRIM
Doç. Dr. Kahraman ASLAN
Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER
Yrd. Doç. Dr. Betül GÜR
Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Hasan PARILTI
Yrd. Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ
Yrd. Doç. Dr. N. Öykü İYİGÜN
Yrd. Doç. Dr. Oğuz DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Okşan ARTAR
Yrd. Doç. Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Selda EKE
Yrd. Doç. Dr. V. Ferhan BENLİ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep BAYAZI
Download