İhmal Ve İstismar Kavramları

advertisement
İhmal ve İstismar Kavramları
İstismar Nedir?-III
• Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ] çocuk istismarını, bir
yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da
bilmeyerek çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal
gelişimini olumsuz etkileyen tüm davranışlar olarak
ifade etmektedir.
İstismar Türleri
•
•
•
•
İhmal
Fiziksel istismar
Duygusal/psikolojik istismar
Cinsel İstismar
İHMAL
•
•
•
•
İhmalin Fiziksel Göstergeleri
Çocuğun yeterli derecede denetlenmemesi
Çocuğun eğitiminin aksaması
Tıbbi bakım ve hijyen koşullarının yerine
getirilmemesi
İhmalin Davranışsal Göstergeleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konuşurken sürekli sözünün kesilmesi
Konuştuklarının önemsenmemesi
Çocuğun aşırı saldırgan ya da içe kapanık olması,
Parmak emme,
Altını ıslatma gibi yaşına ve gelişim düzeyine uygun
olmayan davranışlar sergilemesi,
İletişim kurmada zorlanması,
Öğrenme güçlüğü yaşaması, sevgi ve ilgiye aç olması,
Madde bağımlısı olması,
En ufak bir hatasından dolayı cezalandırılacağını
düşünmesi
Eğitim Ortamında İhmal Örnekleri
• Öğretmenin ders sırasında öğrencileri sınıfta yalnız
bırakıp uzun süre sınıfa geri dönmemesi
• Öğretmenin derse zamanında girmemesi
• Öğretmenin dersten erken çıkması
• Öğretmenin teneffüs zili çaldığı halde ders işlemeye
devam etmesi
• Öğretmenin sosyal içerikli derslerde başka dersler
yapması
• Öğretmenin derse hazırlık yapmadan girmesi
• Öğretmeninin dersi haftalık programa göre işlememesi
Fiziksel İstismar
Fiziksel istismar; ‘bir kaza
olmaksızın, fiziksel travma ya da
yaralanmalarla sonuçlanan
herhangi bir davranış biçimi’
olarak tanımlanır ve istismarın en
iyi bilinen türüdür.
Anne baba, öğretmen, bakıcı gibi
çocuğa bakıp yetiştirmekle
yükümlü kişiler tarafından
gerçekleştirilebileceği gibi çocuğu
“terbiye etmek” amacıyla ya da
öfke ile yetişkinin kontrolünü
kaybetmesi sonucunda da
gerçekleşebilir.
Fiziksel istismar yaralanmaları
Isırma,
Vurma,
Tekmeleme,
Yakma,
Ağzı kapatarak boğmaya teşebbüs etme,
Çocuğu şiddetli bir şekilde sarsma
Herhangi bir şekilde çocuğun bedenine zarar
verme.
FİZİKSEL İSTİSMARIN SONUÇLARI
• Kısa dönem sonuçları,
• Uzun dönem sonuçları,
Kısa dönem sonuçları
Morluklar,
yaralanmalar,
kırıklar söz konusudur.
,
Uzun dönem sonuçları;
Öfke ve intikam duyguları:
İletişim kuramama:
Düşük benlik saygısı:
Davranışlardaki aşırılık:
Okul sorunları ve başarısızlık:
Madde bağımlılığı:
Kaygı, korku,
Kabuslar,
Evden kaçma,
Mutsuzluk ya da depresyonun diğer belirtileri
Fiziksel olarak istismar edilen bir
çocuğun ileride istismar eden bir
eş ya da ebeveyn olma olasılığı çok
yüksektir.
Duygusal istismar,
ebeveynlerin veya bakıcıların
çocuklarda ciddi davranışsal, duygusal
veya zihinsel rahatsızlıklara yol
açabilecek olan davranışlarını ya da
ihmallerini içerir.
Öğretmenden utandıran not!
• T….Z ilçesinde bağlı bir köyde eğitim
gören ana sınıfı öğrencisinin
önlüğünün üzerine koli bandı ile
yapıştırılan not dikkat çekti.
• Evren Köy İlköğretim okulu anasınıfına
giden 6 yaşındaki Halime isimli
öğrencinin önlüğünün ön tarafına koli
bandı ile yapıştırılmıış olan "İhtiyaç
listesinde alamadığınız eksiklikleri
lütfen biran önce temin edip gönderin'
şeklindeki not dikkat çekti. Halime,
annesine göstermesi için öğretmenin
not kağıdı yapıştırdığını söyledi
(http://www.memurlar.net).
Duygusal İstismarın Çocuklardaki Olası
Göstergeleri-I
•
•
•
•
•
•
Depresyon,
Geri çekilme,
Düşük benlik saygısı,
Yüksek kaygı düzeyi,
Korku dolu olma,
Fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimde
gecikmeler,
• Saldırganlık,
Duygusal İstismarın Çocuklardaki Olası
Göstergeleri-II
•
•
•
•
•
Kendine zarar verici davranışlar,
Uyku bozukluğu,
Yaşa ve gelişime uygun olmayan davranışlar,
Tıbbi temelli olmayan fiziksel şikayetler ve
Aşırı derecede bağımlı olma vb.
Cinsel İstismar Nedir?
Henüz olgunlaşmamış,
onay verme yetisi olmayan bireyin cinsel davranışa
zorlanması veya en az 5 yaş büyük bir insanın
istekleri doğrultusunda onunla cinsel davranışta
bulunmasıdır.
Cinsel İstismarın Ortaya Çıkarılması
Güçtür
Cinsel İstismar;
 Çocuk üzerindeki etkisinin zamanla ortaya
çıkması,
 İstismarcının yakın konumu,
 İstismarın çocuk ve ailesince toplumsal
etkenler ve yaptırımlar etkisiyle gizlenmesi
nedeniyle ortaya çıkarılması zordur.
Cinsel İstismarın Çocuk Üzerindeki
Etkileri
Duygusal tepkiler
İlişki problemleri
İnançların sarsılması
Duygusal Tepkiler Nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aldatılmışlık
Kızgınlık
Suçluluk
Utanç
Korku
Kendini suçlama
Güçsüzlük
Çaresizlik
Kendi duygu ve algılarına güvenememe,
Duygusal açıdan içe kapanma
Kendine ilişkin olumlu yanlarını görememe
Düşük benlik saygısı
Mükemmeliyetçilik
Sevgi verme ve almada zorluk
Ne olduğuna ve istismarcıya ilişkin olumsuz algılar
Kirlenmişlik hissi
Güvensizlik
Kaygı
Başına gelenlerden dolayı gizlice zevk aldığından endişelenme
İyiymiş gibi görünme
İlişki problemleri Nelerdir?
•
•
•
•
•
“Hayır” diyememe
Başkalarına karşı güvensizlik besleme
Kendini/veya başkalarını idealize etme
Kendini değersiz görme
Kendini yakın çevreden yalıtma/ aşırı bağımlı
hale
İnançların Sarsılması Nedir?
• Bir daha asla güvende olamayacağı”,
• Kendi evi ya da başka herhangi bir yerin
kendisi için güvenli olmadığı
• Dünyanın acımasız olduğunu ve bu dünyada
neler olacağını önceden kestirmenin mümkün
olmadığı
• Kimsenin kendisiyle ilgilenmediği
• Kendisinin artık yalnız olduğu
• Tehlikelerden korunmanın mümkün olmadığı
• İyi bir insan olmadığı için başına böylesi bir
şey geldiği
Cinsel İstismara İlişkin Yanlış
İnançlar-I
• İlki, istismarın çocuğun tanımadığı kişiler
tarafından yapıldığıdır.
• İkincisi, çocukların cinsel istismarı hayal
güçlerinin genişliği nedeniyle uydurduğu
yönündedir.
• Üçüncüsü, şirin ve cazip kız çocuklarının,
evden kaçan çocukların, ihmal edilmiş olan
çocukların potansiyel kurban olduklarıdır.
Cinsel İstismara İlişkin Yanlış
İnançlar-II
• Dördüncüsü, parkların, genel tuvaletlerin, ıssız
sokakların, karanlık yerlerin, boş inşaat
sahalarının tehlikeli bölgeler olduğudur .
• Beşincisi, çocukların olan bitenleri çabuk
unuttukları yönündedir. Bununla birlikte, cinsel
istismar çocuğu zihinsel, psikolojik ve
davranışsal olarak derinden etkilemektedir.
Download