Çocuk hak ve menfaat ihlalleri, geçmişten günümüze kadar

advertisement
Çocuk hak ve menfaat ihlalleri, geçmişten günümüze kadar süregelen önemli
sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihinin her döneminde,
ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bakılmaksızın, tarımdan sanayiye, eğitimden
sosyal çevreye kadar farklı alanlarda ve farklı şekillerde çocuk ihmaline ve
istismarına rastlanılmıştır. Her toplumun çocukla ilgili algısı ve çocuğa verdiği değer kendi sosyo-kültürel
yapısına göre farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu durum nedeniyle her
toplum çocuğun hak ve menfaatlerinin ihmal ve istismarı konusunu farklı
algılamakta ve yorumlamaktadır. Fakat bu farklılıklar çocuğa yapılan ihmal ve
istismar gerçeğini değiştirmemektedir. Günümüz dünyasında çocuklar fiziksel,
cinsel, duygusal, ekonomik ihmale ve istismara maruz kalabilmektedir. Her
türlü ihmal ve istismar niteliğine göre çocuğun hayatının bir veya birkaçında
dönemini olumsuz etkilediği gibi tüm hayatını da etkileyebilmektedir.
Bu çalışmada, çocuk haklarının ihlal edildiği ve çocuğun gelişim evrelerinde
önemli bir engel teşkil eden ekonomik istismar ve bunun etkileri irdelenmiştir.
Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığını bozan, çevresiyle etkileşime girebilme
becerisini ve sosyalleşme yeteneğini kısıtlayan, sağlıksız ve korumasız iş
ortamlarında, çok düşük ücret karşılığında çalıştırılması ekonomik istismar
olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik istismar, diğer istismar çeşitlerine göre,
daha çok ailenin maddi olanaksızlıklarıyla bağlantılıdır. Kırsaldan kente göç
etmiş, eğitim seviyesi düşük, sağlıksız ortamlarda barınan ve çok nüfuslu
yoksul ailelerde daha fazla görülmektedir. Ayrıca, çocuk emeğinin ucuz olması,
denetimdeki yetersizlikler, kayıt dışı ekonomi, iş gücüne yönelik kanuni
düzenlemelerdeki eksiklikler v.b. çocuğa yönelik ekonomik istismarı
tetiklemektedir.
Download