çocukluk çağında cinsel suçlar ve adli psikiyatri

advertisement
ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL
İSTİSMAR OLGULARI VE ADLİ
PSİKİYATRİ
ÇOCUK NEDİR?


Çok değişik tanımlar yapılmış olmasına
karşın, bebeklik çağı ile ergenlik çağı
arasındaki gelişme döneminde bulunan
insandır. Diyebiliriz.
ÇOCUKLUK ÇAĞI: Bebekliğin sona erdiği
yaklaşık 18. Aydan ergenlik döneminin
başladığı 12-24 yaşlarına kadar süren
evredir.
ÇOCUKLUK ÇAĞI DÖNEMLERİ








1-)Doğum öncesi dönem
a- embriyonal dönem (0-10 hafta)
b- fetal dönem (10 haftadan doğuma
kadar)
2-) Doğum sonrası dönem
a- yeni doğan (0-4 hafta)
b- süt çocuğu (1-12 ay)
c- oyun çocuğu (1-3 yaş)
d- okul öncesi dönem (4-5 yaş)
e- okul çocukluğu dönemi (kızlarda 610 yaş, erkeklerde 6-12 yaş)
f- puberte (kızlarda 10-18 yaş
erkeklerde 12-20 yaş)
CİNSEL İSTİSMAR
* Psikososyal gelişimini tamamlamamış
ve yaşı küçük olan bir çocuğun bir
yetişkin tarafından cinsel stimulasyon
için kullanılmasıdır.
* Genital bölgeleri elleme, teşhircilik,
röntgencilik,
pornografiden
ırza
geçmeye kadar çok geniş yelpazedeki
tüm davranışları kapsamaktadır.
*
Cinsel istismar kız ya da erkek
çocuğun yetişkin tarafından cinsel
tatmin amacıyla doyum aracı olarak
kullanılmasıdır.
* İstismarcı çocuğu cinsel bir obje
olarak kullanarak kendi güçsüzlüğünü
ve ihtiyaçlarını tatmin eder.
NOT :
Aynı yaş grubu çocuklar arasında, zor
kullanmadan, acı çekmeye ya da
herhangi bir utanca sebep olmayan
cinsel
oyunlar
çocukların
kimlik
arayışlarıyla ilgili masum araştırmalardır.
* Bu tür merakların oyunlarla giderilmesi
sağlıklı ve güvenlidir.
RİSK FAKTÖRLERİ :
•
•
•
•
•
•
•
İzole aile
Aile çatışmalarının sıklıkla yaşandığı aileler
Ekonomik sorunlar
Aile bireylerinde psikolojik-psikiyatrik sorunlar
6-8 yaşında ve kız çocuğu olmak
Kız çocuklarının doğal babalarından ayrı
yaşamaları
Annenin dışarıda bir işi olması
•
•
•
•
•
•
Ailede alkol ve uyuşturucu kullanımı
Annenin genç bir erkekle evli olması ya da
birlikte yaşaması
Yetişkinin genç cinsel partner seçmeye eğilimli
olması
Düşük zeka ve eğitim düzeyi
Çocuğun anne ile yakın duygusal ilişki
kuramaması
Çocuğun uzun süre anneden ayrı yaşaması
•
•
•
•
•
•
Annenin çocuğa cinsel eğitimi cezacı bir
tutumla vermesi
Çocuğun babadan sevgi alamaması
Çocuğun iki veya daha az arkadaşı olması
Anne ve babanın iyi ve yeterli bir cinsel
hayatlarının bulunmaması
Annenin hasta olması ya da evi terketmesi
Annenin istismarcı baba tarafından sürekli
baskı altında tutulması
•
•
•
Ebeveynin geçmişinde suç yada intihar
girişiminde bulunması
Anneden genç üvey babanın olduğu
durumlarda ergenlik çağındaki genç kız
ile anne arasında gizli ya da açık bir
rekabetin olması
VS.
* Çocukların cinsel istismarı T.C.K nın
103. Maddesinde ele alınmıştır.
* Çocuklar cinsel suçların sanığı veya
mağduru olabilirler.
•
•
•
•
ÖNEMLİ AYRINTILAR
Çocuklar
istismar
hakkında
yalan
söylemezler
Cinsel istismara her sosyo-ekonomik
gruptan insana rastlanır
Çocukların görünüşü ya da davranışı
istismara sebep olmaz
•
•
•
İstismarcının tercih ettiği yer genel de
çocuğun tanıdığı bildiği yerlerdir.
Olguların %80-95 inde istismarcı çocuğun
tanıdığı normal görünüşlü biridir
Kadın istismarcılar erkeklere oranla sayı
olarak daha azdır ancak vardır.
TCK nın 103. Maddesinde cinsel istismarın
tanımı yapılmıştır;
A-) 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış
olmakla birlikte
fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan
çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü
davranış
B-) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit,
hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar
dır.



Sanık Asliye ceza muhakemesinde yargılanır
ve cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapistir.
Maddenin ikinci bölümünde; cinsel istismarın
vücuda organ vs bir cisim sokulmasıyla
gerçekleştirilmesi durumunda cezanın
artacağından bahsedilmektedir.
Bu durumda sanık Ağır ceza da yargılanır ve
cezası 8 yıldan 11 yıla kadar hapistir.









Maddenin 3. Bölümünde cezayı yarı oranında
artıran nedenler belirtilmiştir.bunlar;istismarın
üst soy
2. Veya 3. Derecede kan hısmı
Üvey baba
Evlat edinen
Vasi
Eğitici,öğretici,bakıcı
SAĞLIK HİZMETİ VEREN
Koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan


Hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu
kötüye kullananlar ve
Birden
fazla
kişi
tarafından
gerçekleştirilmesi durumu


Maddenin 4. Bölümünde cezayı yarı
oranında artıran diğer bir husustan
bahsedilmektedir;
‘a’ bendindeki çocuklara cebir veya
tehdit
kullanarak
gerçekleştirilmesi
halidir

Maddenin 5. Bölümünde; cinsel
istismarla birlikte kasten yaralama suçu
da gerçekleşmişse bunun ayrıca
cezalandırılması gerekeceğinden
bahsedilmektedir.


Maddenin 6. Bölümünde ; mağdurun
beden veya ruh sağlığı bozulduğu
taktirde cezanın artacağından
bahsedilmektedir
Sanık ağır cezada yargılanır ve ceza en
az 15 yıldır


Maddenin son bölümünde ; mağdurun
bitkisel hayata girmesi veya ölmesi
durumunda
Sanığın ağır cezada yargılanacağı ve
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
çarptırılacağından bahsedilmektedir.




FİZİK MUAYENE :
Oyuncak ve resimlerle donatılmış, resimli
çarşafların bulunduğu sessiz bir muayene
ortamı gereklidir
Vaginal penetrasyon gerçekleşmişse muayene
ve tedavi için ameliyathane ve genel anestezi
gereklidir.
Anogenital incelemede büyüteç, otoskop, ve
kolposkop kullanılmalıdır.
•
•
•
Genel inceleme sırasında bulunan kum
çimen gibi maddeler
Tırnak diplerinden alınan materyaller
Vücut üzerinde bulunan kopmuş kıllar
toplanarak zarflara konulmalıdır
•DİKKAT


Belirgin derecede kabızlığı olan
çocuklarda, popo hafifçe aralandığında,
anal kanal genişler
Bu genişlemiş rektuma bağlı olarak
gelişen NORMAL BİR ANAL
REFLEKSTİR.Genel olarak anal kanal
içinde Gaita görülür
Bir çocuk cinsel istismarı vakasında
103. Maddenin 7 bölümüne de
eksiksiz cevap verilebilmesi için
dikkat edilmesi gereken ilk husus;
* Doğru yaş tesbitidir. Kemik yaşı 15
in altında olup kimliğine daha
büyük yazdırılan kişilere sıkca
rastlanmaktadır.



Cinsel istismar vakalarında itina ile
yapılması gereken diğer bir muayene de
*Kan
ve
idrar
örneği
alınarak
toksikolojık araştırma yapmaktır.
Zira son yıllarda kullanımı fazlaca
yaygınlaşan
amfetamin
türü
ilaçlar,kişilerin
‘ruh
sağlığı’nı
bozmaktadır.


Ayrıntılı olarak yapılması gereken diğer
bir muayene, psikiyatrik muayenedir.
Bu muayene de olay sonrası ruhsal
değişimlerin tesbiti ne kadar önemli ise,
olay öncesi mağdurun içinde bulduğu
ruh
hali,ilaç
kullanıp
kullanmadığı,öncesinde
mevcut
psikiyatrik hastalığı olup olmadığı
alınacak iyi bir anamnezle ortaya
konulmalıdır


Bir cinsel istismar suçunda mağdurda
tespit edilecek muayene bulguları ne
kadar önemli ise saldırganın kimliğini
tespit etmeye yönelik çalışmalarda bir
okadar önemlidir
Bunun için itina ile kıl, tırnak atı, vajınalanal sürüntü,elbise incelemesi vs
tetkikler yapılmalıdır.



Cinsel istismar olgularında, mağdura
uygulanan fiziksel bir travma söz konusu ise ;
Ayrıntılı yapılacak fizik muayene ile beraber
gerekli görüldüğü taktirde USG,MR,CT vs
tetkiklerden de faydalanılmalıdır.
Zira sanık, 103. Maddeye göre uyguladığı
travma için ayrıca ceza alacaktır.



Cinsel istismar vakalarında adli rapor
düzenleme dışında, hekimin dikkat etmesi
gereken en önemli hususlardan biri ;
Mağduru bulaşıcı hastalıklardan ve gebelikten
korumaktır.
Gebelik tesbit edilmiş ve küretaj yapılmışsa,
olayın fiziksel travmatik boyutu değişecek iç
organ yaralanması ve dolayısıyla mağdurun
yaşamını tehlikeye sokacak nitelik
kazanacaktır
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
Download