Bilgi teknolojileri

advertisement
Bilgi teknolojileri
İnsanlık günümüze dek şu toplumsal aşamalardan geçmiştir:
 Avcı-toplayıcı toplum
 tarım toplumu
 sanayi toplumu
 bilgi toplumu
Farklı toplumlar ve genel özellikleri
Avcı toplayıcı
İnsan gücü
Tarım
İnsan ve hayvan
gücü
Zenginliğin
kaynağı
Kişisel yetenek
Toprak
Sembol
Çoğunluğun
yaptığı iş
İşlenen nesne
Zaman
düzenlemesi
Toplumsal
örgütlenme
İnsan
Avcılık
toplatyıcılık
Tabiat
Tabiatın yıllık
ritmi
Kabile
Enerji kaynağı
Bilgi
Elektrik ve
nükleer enerji
Çiftlik
Tarım
Sanayi
Kömür petrol
gibi fosil
yakıtlar
Enerji
kaynakları ve
sanayi
Fabrika
Fabrika işçiliği
Toprak
Tabiatın yıllık
ritmi
İmparatorluk
Malzeme
Doğrusal saat
zamanı
Devlet
Sembol
Kişisel biyolojik
ritim
Uluslar arası
geçirgenlik
Bilgi ve kişisel
yetenek
Bilgisayar
Sembol işleme
Temel kavramlar
Bilgi:Bir şeyin yada olayın belirgin bir özelliğini tanımlar
Fikir:Herhangi bir konuda bir görüşe sahip olmak
İlim:Bir işin yapılmasına bir aracın kullanımına ilişkin yeterliliklere sahip olmaktır
Malumat:Herhangi bir konuya ilişkin olarak bilgi işlem süreci sonunda ortaya çıkan üründür
Bilginin değeri
Doğrudur kolay hızlı ve zamanında elde edilebilmeli;
Tam olmalı açık kapsamlı ve esnek olmalı karar bağlamında kullanıldığında açıklanabilir
Bilgi alınacak kararları ya da yapılacak işleri etkilediği oranda değerlidir.
Bilginin ekonomik olması için bilgiyi elde etmenin maliyeti değerinden düşük olmalı.
Bilginin önemi;
Bir yargıda bulunmak bir karar vermek için gerekli olmasından kaynaklanır.Her karar çeşitli
bilgilere sahip olmayı gerektirir.
Seçeneklerimizin artmış olması karar vermek için
3.büyük miktardaki veriyi işleyebilecek araçların gelişmiş olması
Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar
1.Maddi cihazlar:telefon,radyo
2.Kavramsal araçlar:dil,alfabe,matematik bilgisi
Bilgi teknolojisi:bilgi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların
tamamıdır.
BİLGİ SİSTEMLERİ
Sistem:Herhangi bir amaca yada sonuca ulaşmak için bir araya gelmiş aralarında ilişki
bulunan kavramsal ya da fiziksel bileşenlerden meydana gelen bir bütündür.
Sistemle İlgili Kavramlar:
Sistemin çevresi: soyut bir sistemin belirlenmesi için sınırlayıcıların
Kapalı sistemler:çevresiyle etkileşim halinde olmayan sistemler kapalı sistemlerdir
Açık sistemler:çevresiyle iletişim kuran sistemlere açık sistemler denir.
Bilgi sistemleri açık sistemlerdir.
Girdi:sistemin çevresiyle olan ilişkisi sırasında çevreden sisteme doğru olan akışa veya
sistemin çevreden aldığı ya da sistem dışından sisteme dahil edilen unsura girdi denir.
Çıktı:sistemden çevreye doğru olan akışa ya da diğer sistemlere doğru olan akışa ya da
çevreyi ihraç edilen unsura çıktı denir.girdiden hareketle sistemde oluşan ürünlerdir.
Girdileri çıktılar dizisine dönüştüren faaliyete de işem denir.
Bilgi işlem süreci
Veri:bilgi işleme sürecinin temel ham maddesidir.
Çeşitli harf rakam ya da işaretlerle temsil
edilen,ham işlenmeye hazır,işlenmemiş gerçekler
ya da izlenimlerdir.
Bilgi:bilgi işlem sürecinin sonundaki çıktıdır.
Herhangi bir değer ya da faktörü tanımlayan
bütün gerçeklerdir.
Verinin karar sürecine destek olacak biçimde
analiz edilerek anlamlandırılmış biçimdir.
Mevcut karar durumu ile doğrudan ilgilidir ve
karar vericinin ihtiyaçlarını karşıladığı sürece
bir anlam taşır.
Bilgi işleme:
Verilen ilk giriş bilgisinin üzerinde önceden
tasarlanmış birtakım işlemlerin uygulanası
sonucunda verinin kullanıma daha yararlı bir çıktı
haline dönüşmesine bilgi işleme denir.bu işlemin
bilgisayar ile yapılması haline kısaca bilgi-işlem adı
verilir.
Bilgi işleme sürecinin adımları
Kaydetme:
Sınama
Sıralama
Sınıflandırma
Özetleme
Erişim
Hesaplama
Saklama
Çoğaltma
İletme
Örneğin öss sınavı
Download