ELT 121 Etkili İletişim Becerileri

advertisement
ELT 121 Etkili İletişim Becerileri
2015- 2016 Güz yarıyılı
Yrd.Doç.Dr. G. Mersinligil
DERS PROGRAMI
Tanım
Bu ders etkin bir öğretmeni oluşturan iletişim becerilerinin geliştirilmesi ; öğretmenin
öğrencileriyle, diğer öğretmenlerle ve yönetimle uyum içinde çalışabilmesi; kendini
ifade edebilmesi için gereken iletişim becerileri konusunda bilgi sahibi olması; inanç,
tutum ve davranışlarında etkin iletişim yol ve yöntemlerinden nasıl yararlanması
gerektiğini göstermesi amacına yönelik bir derstir. Dersin kredisi 3’dür.
Amaç
Bu dersin sonunda öğrencilerin aşağıdaki hedeflere ulaşması beklenmektedir:
 İletişimin ne olduğunu kavrama
 İletişim sürecini oluşturan tüm öğeleri ve bunların özelliklerini açıklama
 Etkili iletişimin ne olduğunu anlama
 Etkili iletişimde karşılaşılan engelleri ifade etme
 Etkili iletişimde algılamanın önemi
 Sözlü iletişimin özelliklerini anlama
 Etkili dinlemenin önemini ve nasıl gerçekleştiğini kavrama
 Sözsüz iletişimi oluşturan iletişim kanallarının özelliklerini açıklama
 Sınıfta çatışmayı analiz etme ve çözüm önerilerini açıklama
İçerik









İletişim nedir? (Akif Ergin, ss.1-27)
Etkili iletişimin temelleri ve öğeleri, öğrenme kuramları, sınıfta iletişim
(Demiray ed, ss 74-104; .Gordon, ss.58- 69)
İletişim düzeyleri (Cüceloğlu, ss.19-32)
İletişim ve algılama (Cüceloğlu, ss.67-92)
► İletişim kavramları
► Algılama: anlamanın temeli
Sözlü iletişim (Akif Ergin, ss.91-109)
Etkili iletişimin engelleri ( Demiray ed. ss. 109-128)
İşitme ve dinleme süreci (Ergin, ss.121-123; Demiray, ss.174-184)
Sözsüz iletişim (Cüceloğlu, ss.33-66 + Ergin, ss. 128-151)
Sınıfta çatışma ve çözüm yolları (Gordon, ss152-178)
Yöntem
Bu dersin işlenişinde anlatma, soru-cevap, tartışma, drama, beyin fırtınası yöntem ve
tekniklerinden yararlanılacaktır. Öğrencilerin derse aktif olarak katılması
beklenmektedir. Dersler interaktif olarak işlenecektir. Birçok ders öğrenciler
tarafından hazırlanıp sınıfta sunulacaktır. Derste belirtilen kaynaklardan
yararlanılacak, olanaklar elverdiği ölçüde teknolojik olanaklar( power point gibi)
kullanılarak sunular yapılacaktır.
Değerlendirme
Değerlendirmede temel alınacak ölçütler şu şekilde belirlenmiştir:
 İlgili kaynakları okuyarak gelme, derse katılma, sunu yapma, kitap özeti
çıkarma, quiz %10
 Arasınav %40
 Final sınavı %50
Not:: Her öğrenci iletişimle ilgili kendi seçtiği ve öğretmene onaylattığı bir kitabı
okuyup özet çıkaracaktır. Özet en fazla 3 sayfa olacak ve öğrenci özeti kendi el
yazısı ile yazacaktır. Özet dönemin son haftası (3-7 Ocak 2011) teslim edilecek ve
ödev hazırlama formatına uygun olacak şekilde düzgün ve temiz olarak yazılacaktır.
Geç teslim edilen ödevler değerlendirmede eksi puan alacaktır.
Ayrıca dönem içindeki ilerleme ve gelişmeler doğrultusunda gerekli durumlarda
küçük sınavlar(Quiz) de yapılabilir. Bu durumda “quiz” notları %10’a dahil edilecektir.
Kaynaklar
1. Ergin, A. & Birol, C.(2005). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
2. Gordon, T. (2005). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık
3. Dökmen, U. ( 2005). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem
Yayıncılık
4. Cüceloğlu, D. ( 1999). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul:Remzi Kitapevi
5. Cüceloğlu, D.(2002). İletişim Donanımları Keşkesiz Bir Yaşam İçin.
İstanbul: Remzi Kitapevi
6. Demiray.U.(ed).(2008). Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi
7. Tutar, H. &Yılmaz, K. (2008). Genel İletişim Kavramlar ve Modeller.
Ankara: Seçkin Yayınları
8. Yılmaz,H. (
). Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musunuz?. Ankara:
Çizgi Kitapevi
9. Çeşitli internet siteleri (key words: communication skills)
Download