Birim Fiyat Teklif Cetveli

advertisement
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ1
İhale kayıt numarası :2014/115283
A1
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sıra
No
1
2
3
4
5
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
B2
3
meydan amiri ücreti asgari ücretin %20
fazlası
şöför ücreti asgari ücretin %17 fazlası
vasıflı işçi ücreti asgari ücretin % 17
fazlası
vasıfsız işçi ücreti asgari ücretin % 14
fazlası
engelli vasıfsız işçi ücreti asgari ücretin %
14 fazlası
meydan amiri resmi tatil ücreti
şöför resmi tatil ücreti
vasıflı işçi resmi tatil ücreti
vasıfsız işçi resmi tatil ücreti
engelli vasıfsız işçi resmi tatil ücreti
meydan amiri fazla çalışma ücreti
şöför fazla çalışma ücreti
vasıflı işçi fazla çalışma ücreti
vasıfsız işçi fazla çalışma ücreti
engelli vasıfsız işçi fazla çalışma ücreti
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
binek kotrol aracı ücreti 1 adet
çift sıralı kamyonet ücreti 1 adet
damperli kamyon 6m3 ücreti 1 adet
damperli kamyon 20 m3 ücreti 1 adet
bom aracı ücreti 1 adet
6
ay
Miktarı
İşçi
Ay/gün/saat
sayısı
1
12
ay
ay
10
50
12
12
ay
65
12
ay
4
12
gün
gün
gün
gün
gün
saat
saat
saat
saat
saat
1
10
50
65
4
1
10
50
65
4
Birimi
Birimi
ay
ay
ay
ay
ay
4
Teklif Edilen
Birim Fiyat
Tutarı
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
270
270
270
270
270
I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5
Miktarı
4
Teklif Edilen
Birim Fiyat
Tutarı
12
12
12
12
12
II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
*Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece
ayrı ayrı düzenlenecektir.
*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.
Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza8
1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.
2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3 İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.
Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır.
Farklı ücret gruplarının her biri için ayrı satır açılacaktır.
Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır.
2/2
Standart Form  KİK015.3./H
Birim Fiyat Teklif Cetveli
4 Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat
çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.
5 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde buraya “I.Ara Toplam (KDV
Hariç) ibaresi yerine “Toplam Tutar (KDV Hariç)” ibaresi yazılacaktır.
6 İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dahil)
için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.
Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa
çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için
ayrı satır açılacaktır.
Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa
“saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma
öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.
Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için
tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır
açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak
toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.
7 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemlerinden oluşması halinde bu satır kaldırılacaktır.
8Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim
(iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından
imzalanacaktır.
Standart Form  KİK015.3./H
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Download