Modern Devlet ve Cezalandırma Yetkisi Asuman İnce Anadolu

advertisement
Modern Devlet ve Cezalandırma Yetkisi
Asuman İnce1
Anadolu Üniversitesi
Özet
Modern devlet, genellikle ulus devletin ortaya çıkmasıyla tarihlendirilir. Modern devlet
bütünlüğü sağlar ve dışarıda da diğer devletler karşısında varlık savaşını sürdürür. Modern
devleti karakterize eden şey şiddet tekelini elinde tutmasıdır. Şiddet tekelini meşrulaştıransa
onun ulus adına kullanılıyor olmasıdır.
Cezalandırma yetkisi de şiddet tekeli bağlamında devletçe kullanılır ve ceza davası
sonunda verilen hüküm ulus adınadır. Modern devletlerin ceza siyasetleri zamanla evrilip
değişmekte ise de, cezalandırma tekeli hep devletindir. Bu bakımdan bazı suçların uzlaşma
kapsamında tutulması ve bazı durumlarda Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) devletler
üzerinde parasal yaptırımlardan başka suç işleyen kişiler üzerinde doğrudan cezalandırma hakkı
verilmesi de değerlendirilmesi gereken hususlardır. Acaba bunlar, modern devletin
cezalandırma yetkisinde bir esneme olduğunu mu göstermektedir?
Çalışmamızda öncelikle modern devlet kavramı ortaya konulacak sonrasında modern
devletin cezalandırma yetkisi ele alınacaktır. Son bölümde ise, bazı suçların uzlaşmaya tabi
tutulması ve UCM’ye bazı durumlarda cezalandırma yetkisinin verilmesinin, cezalandırma
yetkisinin kullanımında bir değişime işaret edip etmediği değerlendirilecektir.
1
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 26470/Türkiye-Turkey, +902223350580-2275
Download