başka bir ülkenin bilişim alt yapısına yönelen devlet destekli siber

advertisement
Konferans Bildiri Özetleri
BAŞKA BİR ÜLKENİN BİLİŞİM ALT YAPISINA YÖNELEN
DEVLET DESTEKLİ SİBER SALDIRILARIN,
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDA
SALDIRI SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç.Dr. Olgun DEGİRMENCİ*
Başka bir ülkeye yönelen saldırı fiilleri, yıkıcı etkileri dikkate alınarak uluslararası hukuk tarafından düzenleme altına alınmıştır. Özellikle devlet egemenliğinin uzantısı sayılan savaş ilan etme
hakkı (jus ad bellum), uzun süreli tarihsel gelişimin sonucunda BM düzeninde, bazı istisnalara yer
vermekle beraber, devletlerin elinden alınmıştır. Kuvvet kullanma yasağı olarak ifade edilen söz konusu durum, barış düzenine dayalı bir uluslararası toplumun kurulması için elzem bir yasak olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler; toplumsal olgu olan bazı kavramlarda da nitelik değişimlerine yol açmıştır. Bu kapsamda suç, siber suça; terörizm, siber terörizme dönüşürken savaş,
siber savaşa evrilmiştir.
Uluslararası hukukun konusu olan savaş, özellikle haksız olarak başvurulan bir yöntem olduğu taktirde uluslararası ceza hukukunun da konusu olmuştur. 31 Mayıs – 11 Haziran 2010 tarihlerinde
Kampala’da icra edilen Uluslararası Birinci Gözden Geçirme Konferansı sonucunda UCM’nin yargı
yetkisinde olan “saldırı suçu”nun tanımı yapılmıştır. Söz konusu tanım yapılırken, saldırı eylemi klasik şekilde ele alınmıştır. Bununla birlikte, yukarıda değindiğimiz evrimleşme sonucu, savaş kadar
yıkıcı etkileri siber saldırıların söz konusu düzenleme kapsamında olup olmadığı incelenmelidir.
UCM Statüsüne 8bis maddesi olarak eklenen maddede yer alan tanım, klasik saldırı fiilleri
esas alınarak yapılmıştır. Söz konusu tanımın, siber saldırıları kapsamayacağı ifade edilebilir. Bununla birlikte UCM’lerin, kendi statülerinde yer alan tanımları geniş yorumladığı bilinmektedir. Bu
kapsamda, önüne gelen bir olayda, UCM’nin saldırı suçunu geniş bir şekilde yorumlayarak siber
saldırıları da kapsayacak şekilde karar vermesi olasılığı, uzak da olsa mevcut olmakla birlikte, UCM
Statüsünde “siber saldırıları” içine alacak bir tanımın yer alması gerekliliği de açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.
* TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğt. Üyesi
97
Download