ÇEVRESEL GÜVENLİK VE SINIRAŞAN ÇEVRE

advertisement
X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
04-07 EKİM 2011, Çanakkale
ÇEVRESELGÜVENLİKVESINIRAŞANÇEVRESUÇLARI
ŞafakKAYPAK
MustafaKemalÜniversitesi,İİBF,KamuYönetimiBölümüKentleşmeveÇevreSorunları
AnabilimDalı
Bu çalışmanın amacı, güvenlikte çevresel açıdan oluşmaya başlayan dönüşüm
süreciniincelemektir.Yapılacakincelemedeçıkışnoktası,21.yüzyıldanüfustakiartışa
ve teknolojik gelişmelere koşut olarak çevreye yönelik suçların da artmış olmasıdır.
Dünyada yaşanan hızlı değişim sürecine bağlı olarak günümüzün yaşam koşulları da
hızla değişmekte ve yeni sorunlar ve gereksinmeler ortaya çıkmaktadır. Suçlar,
bireyseltemeldençıkıpkitlevileşipküreselboyutataşınmıştır.Küreselleşmeyeparalel
olaraksuçlarındaküreselleştiği,ülkesınırlarınıaştığıgörülmektedir.Sınıraşansuçlar
içineçevresuçlarıdaeklenmiştir.
Güvenlik sözcükleri, dünyanın her köşesinde güven içinde yaşamı
anlatabilmelidir. İnsanlar çevrelerini güvenlik durumlarıyla birlikte düşünmektedir.
Bu nedenle, güvenliğe yönelik tehdit ve tehlikelerin kapsamı genişleyerek çevresel
etkenlerin de göz önüne alınması gerekliliği ortaya çıkmış; çevresel güvenlik kavramı
gündeme gelmiştir. Günümüzde çevre sorunlarının salt bir ülkeye ilişkin yerel bir
sorun olmadığı, kirliliğin kaynağı olan ülke ile sınırlı kalmadığı, aksine bütün
toplumlarıetkileyenküreselbirsorunolduğugerçeğianlaşılmışbulunmaktadır.
Çevreye ilişkin sorunlar, ülkelerin tek başlarına çözemeyecekleri kadar
büyümüşveinsanlığakarşısuçhalinialmıştır.Sorunların büyüklüğüve karmaşıklığı,
uluslararası boyutta yeniden yapılanma ve yaptırımlı olmayı zorunlu kılmaktadır.
Hatta uluslararası çevre suçlarını soykırım olarak değerlendirmek gerektiği dile
getirilmektedir. Çevre değerlerinin korunabilmesi çevre değerleriyle insanın
birbirindenayrıdüşünülmeyenbütünleşikbiryapıyasahipolduğunugörmekgerekir.
Özet olarak bu çalışmada, çevre ve suç arasındaki karşılıklı etkileşim sürecinde
güvenliğe hizmet edeceği perspektifler ve ortaya çıkan son gelişmelerin sınıraşırı
çevreyeyansımaşekliincelenmektedir.
AnahtarSözcükler:Güvenlik,ÇevreselGüvenlikveÇevreSuçu
88 
Download