BPH`da ALFA BLOKÖR TEDAVİ BAŞARISI ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ

advertisement
BPH’da ALFA BLOKÖR TEDAVİ BAŞARISINI ÖNGÖRMEDE VERİ
MADENCİLİĞİ VE KARAR AĞACI MODELİ ARAŞTIRMASI
Veri Girişi için Yönerge
Çalışmaya alt üriner sistem yakınmaları nedeniyle üroloji polikliniklerine başvuran ve
klinik BPH ön tanısı konularak alfa-blokör tedavi uygulanan hastalar dahil edilecektir.
Tedavi indikasyonu (IPSS, Qmax, işeme sonrası rezidüel idrar, prostat hacmi vb..) ve
hangi alfa blokör ilacın kullanılacağı tamamen tedavi eden hekimin kararına
bırakılacaktır.
Araştırmadan dışlanma kriterleri
Herhangi bir ürolojik ve üroloji dışı kanser varlığı
Mesane taşı, üreter taşı
Daha önce prostat operasyonu geçirmiş olmak
Üretra darlığı
Alt üriner sistem işlevlerini etkileyebilecek başka ilaç(lar) kullanıyor olmak
Nörolojik bozukluklar (kontrol altındaki diyabetes mellitus çalışmadan dışlanma
nedeni değildir)
PSA yüksekliği ve/veya anormal rektal muayene bulguları olan hastalar, transrektal
ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biyopsisi ile prostat kanseri olmadığı
gösterildikten sonra çalışmaya dahil edilebilir.
Her bir hasta için ayrı doldurulmak üzere “Hasta Veri Giriş Formu” hazırlanmıştır.
Girilmesi istenen veriler, tedavi başlangıcından önce ve tedavi başladıktan 1, 3, 6 ay
ve 1 yıl sonrasına ait değerlendirme verileridir. Değerlendirme zamanlarında girilmesi
gereken bilgiler hasta veri giriş formunda belirtilmiştir.
Prostat Volümü (ml): Transabdominal USG ile ölçülen prostat volümü
Qmax (ml/sn): İdrar tepe akım hızı
Postmiksiyonel Rezidüel Volüm: Transabdominal USG ile ölçülen işeme sonrası
rezidüel idrar volümü
Başlangıç PSA’ya göre PV büyüme hızı ve bunun alfa bloker tedaviye cevap şansı
değişir mi?
İletişim İçin:
Prof. Dr. Ali Tekin
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD
[email protected]
0532 5579744
http://uroonkoloji.klinar-cro.com
Download