1.Boşlukta hareket eden ışığın frekansı 1,5.1015 hz

advertisement
OSMANGAZİ ANADOLU LİSESİ11.SINIFLAR 1.DÖNEM KİMYA DERSİ ÇALIŞMA
KAĞIDI
1.Boşlukta hareket eden ışığın frekansı 1,5.1015 hz olduğuna göre dalga boyu kaç
nm’dir?(3.108 m/sn)
2.Frekansı 1.1016 olan fotonun dalga boyu ve enerjisini bulunuz.(h=6.10-34j.s,c=3.108m/s)
3.)Enerjisi 9.10-19joule olan ışığın dalga boyu kaç nm’dir?(h=6.10-34j.s
c=3.108m/sn)
( Doğru-yanlış)





(
)Pauli dışarlama ilkesine göre düşük enerjili elektronlar çekirdeğe yakın,yüksek
enerjili olanlar çekirdeğe uzak olacak şekilde yerleşir.
(
)orbitallerin enerjileri n+l ile hesaplanır. n+l değeri büyük olan orbitale
yüksek enerjili elektron yerleşir.Bu kurala “Aufbau Kuralı” denir.
(
)Periyodik sistemde her periyot bir metal ile başlar.
(
)Lantanitler ve aktinitler d boğunda yer alırlar.
(
)Hund kuralına göre elektronlar aynı enerjili orbitallere önce tek tek ve aynı
spinde olacak şekilde yerleştirilirler.
5)3Li+2iyonunun 1 elektronunun 3. Enerji düzeyinden 1.enerji düzeyine inişi sırasında açığa
çıkan enerji kaç jouledur?(A=2.10-18)
6)Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanları “D” ,yanlış olanları “Y” ile gösteriniz.
Robert Milikan yağ damlası deneyi ile
elektronun kütlesini ve yükünü bulmuştur.
( )
Rutherford yaptığı altın levha deneyi ile atom
çekirdeğini bulmuştur.(
)
George Stoney ,katot ışınlarına “elektron”
adını vermiştir.
(
)
Bohr atom modelinde elektronların belirli
enerji seviyesindeki orbitallerde olduğunu
göstermiştir.
( )
7)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.





1A grubu elementlerine ……………………..metaller denir.
Periyodik tabloda ………..periyot,……..tane grup vardır.
A grubu elementlerine ………………elementleri,B grubu elementlerine
…………………………….denir.
…………………..,periyodik tablonun 7A grubundadır.
Periyodik tabloda…….,……..,…….,…….., olmak üzere 4 tane blok vardır.
8)Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
1.MENDELEYEV
2.MOSELEY
a Triatlar kuralı
b oktavlar
3.DE CHANCOURTUIS
4.NEWLANDS
c Elementleri atom kütlelerine göre sıralama
d Elementleri atom numaralarına göre
sıralama
e Tellürik (spiral )sistem
5.DÖBERENİER
1.
2.
3.
4.
KİMYA ÖĞRETMENİ CANAN AKYOL
5.
OSMANGAZİ ANADOLU LİSESİ11.SINIFLAR 1.DÖNEM KİMYA DERSİ ÇALIŞMA
KAĞIDI
9)Aşağıda verilen orbitallerden hangisinin enerjisi en yüksektir?
a)4s
b)4p
c)3d
d) 4f
e)6s
10)Başkuantum sayısı (n)3 olan bir elektronun manyetik kuantum sayısı hangisi olamaz?
a)0
11)
b)-3
24Cr
c)+2
ve
d)+1
52Te
e)-2
elementlerinin periyodik cetveldeki yerlerini bulunuz.
12)Aşağıdaki elementlerden hangisinin yeri yanlış verilmiştir.
a)15X:3. Periyot 5A grubu
b)21Y: 4. Periyot 3B grubu
c)2Z: 1. Periyot 8A grubu
d)56K: 6. Periyot 2A grubu
e)23A: 4. Periyot 5A grubu
13)19K+1
ve 20Ca+2 iyonları için ;
a)yarıçaplarını
b)iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.
14) Aşağıdaki elementlerden hangisinin çapı en büyüktür?
a) 12Mg
b) 17Cl
c ) 20Ca
d) 32Ge
e) 55Cs
15) p orbitalinde 2 elektron bulunan bir atom için şekildeki elektron dizilimlerinden hangileri
doğrudur?
ooo
1)
2)
ooo
3)
ooo
16)Temel halde 3 tam dolu orbitali olan elementin atom numarası kaçtır?
17)iyonlaşma enerjisi en büyük olan element…………………….
18)Elektronegatifliği en yüksek element………………….
19)elektron ilgisi en büyük element……..
20)atom çapı en büyük element………………………..
KİMYA ÖĞRETMENİ CANAN AKYOL
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards