istanbul tersanesi komutanlığı işçi yemekhanesi pvc pencere kapı

advertisement
"İHALE/MUAYENE KOMİSYONU BAŞKANLIKLARI ZEMİN KATTAKİ İKİ
ADET TUVALETİN ENGELLİ TUVALETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ "
TEKNİK ŞARTNAMESİ
" İHALE/MUAYENE KOMİSYONU BAŞKANLIKLARI ZEMİN KATTAKİ İKİ ADET TUVALETİN
ENGELLİ TUVALETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ "
1.İŞİN TARİFİ:
1.1. “İhale/Muayene Komisyon Başkanlıkları Zemin Kattaki 2 Adet Tuvaletin Engelli Tuvaletine
Dönüştürülmesi Yapım İşi " kapsamında “2010-İDA-BET-190” albüm numaralı binanın zemin
katında bulunan, içlerinde dörder adet tuvalet olan bay ve bayan tuvaletlerinden sırt sırta
konumlandırımış olan iki tuvaletin birleştirilip engelli tuvaletine dönüştürülmesi işidir. Ayrıca bay ve
bayan tuvaletlerindeki yer ve duvar seramiklerinin değiştirilmesi ve bina girişine engelli rampası
yapılması işlerini kapsamaktadır.
2. GENEL HUSUSLAR :
"İhale/Muayene Komisyonu Başkanlıkları Zemin Kattaki 2 Adet Tuvaletin Engelli Tuvaletine
Dönüştürülmesi Yapım İşi” İnşaat, mekanik ve elektrik teknik şartnamesi kapsamında bulunan
işlere ait imalatlar, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile teknik şartnamede yazılı
mahal listesine ve teknik çizimlerdeki detaylara bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken
projede belirtilen notlara uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır.
2.1
Engelli tuvaleti yapım işinde sökümden çıkan hurda niteliğindeki malzemeler idarenin veya
belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Tüm söküm ve taşıma işleri
fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
2.2
İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve
çevre koşullarından korunacaktır.
2.3
İmalatların yapımı esnasında bozulan veya hasar gören mekanlar eski haline getirilecek
şekilde onarılacaktır.
2.4
İmalatlarda kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemeler idarenin onayı alındıktan sonra
kullanılacaktır.
2.5
Hatalı imalat yapılmış ise yeniden projesine ve şartnamesine uygun olarak yaptırılacaktır.
2.6 Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için gerektiğinde
uygun uyarı levhalarını asacak ve çalışılırken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak
hareket edilecektir.
2.7. İşin hakediş ödemesi Ek-A’da verilen pursantaj oranlarına göre yapılacaktır.
2.8. T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MSB, İller Bankası, DSİ, İSKİ Genel Müdürlüğü, DLH, TC
Karayolları, vb. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İnşaat Genel Teknik şartnamelerinin iş kapsamında
bulunan konulara ilişkin bölümleri bu şartnamenin doğal eki sayılacaktır.
3. İŞİN KAPSAMI :
İNŞAAT POZLARI
3.1. Poz No :Y.16.050/05
Tanım
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON
POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ
(BETON NAKLİ DAHİL)
Birim
M3
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü
agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton
kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton
deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton
2
pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her
türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve
projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve
gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton
tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere
yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi,
vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve
bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin
yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar
giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine
giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın
alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton
tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi
ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit
genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 betonun 1 m³fiyatı:
NOT: Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer
belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur.
İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla
ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını
da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
KULLANILACAK MAHALLER : Bina giriş rampası imalatında kullanılacaktır.
3.2. Poz No:18.071/3/MK
Tanım
YATAY DELİKLİ FABRİKA TUĞLASI (19x19x13,5 CM) ÇİMENTO HARÇLI YARIM
TUĞLA DUVAR YAPILMASI
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
(19x19x13,5cm) ebadında yatay delikli fabrika tuğlası ve 0,030 m³ harç (Poz No:
10.004-10.004/MK) ile projesine uygun olarak yatay delikli yarım tuğla duvar yapılması,
lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yatay
delikli yarım tuğla duvar yapılmasının 1 m² fiyatı:
KULLANILACAK MAHALLER : Bay ve bayan tuvaletlerinde bulunan birer tuvaletin duvarları
kırıldıktan ve mevcut kapılar sökülüp idareye teslim edildikten sonra kapı boşluklarının örümesinde
ve projesinde belirtilen ölçüye gore yeni duvar örülmesi imalatında kullanılacaktır.
3.3. Poz No:18.183
Tanım
Duvar Kırılması
Birim
M3
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması,
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç
giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın
yıkılmasının 1 m³ fiyatı:
KULLANILACAK MAHALLER : Bay ve bayan tuvaletlerinde bulunan birer tuvaletin duvarlarının
kırılmasında kullanılacaktır.
3.4. Poz No: 18.198/12
Tanım
SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, seramik,
fayans vb. kaplama sökülmesinin 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır.
KULLANILACAK MAHALLER : Yeni yapılacak engelli tuvaletinde kullanılacak döşeme ve duvar
seramikleri bay ve bayan tuvaletlerinde de kullanılacaktır. Mevcut seramiğin üzerine seramik
3
yapılması durumunda mevcut kapı kasa ve pervazları kısa kalacağından dolayı eski duvar ve
döşeme seramiklerinin sökülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
3.5. Poz No:Y.21.001/02
Tanım
AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam
kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli
tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayiatı ile
işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1
m² fiyatı:
KULLANILACAK MAHALLER : Bina girişine yapılacak olan betonarme engelli rampası imalatının
kalıbının yapılmasında kullanılacaktır.
3.6.Poz No Y.23.155
Tanım
2,00 MM KALINLIĞINDA SICAK HADDELENMİŞ SACDAN BÜKME KAPI KASASI
YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
Birim
KG
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
2,00 mm lik sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile
birlikte yerine takılması için her türlü malzeme zayiatı, atölye masrafları, işçilik, müteahhit genel
giderleri
ve
kârı
dâhil,
(boya
hariç)
1
kg
fiyatı:
NOT:Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm
noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı
neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate
alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın
idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
KULLANILACAK MAHALLER : Yeni yapılacak engelli tuvaleti kapısında kullanılacaktır. Yeni kapı
kasa ve pervazı bina içindeki diğer kapı kasa ve pervazlarının renk ve dokusuyla uyumlu olacaktır.
3.7. Poz No:22.009/3A
Tanım
LAMİNE LEVHA KAPLAMALI İKİ YÜZÜ KONTRAPLAK PRESLİ İÇKAPI KANADI
YAPILMASI YERİNE TAKILMASI
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Projesine göre tek, çift veya daha fazla kanatlı 1.sınıf çam kerestesinden, temizi en az
45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan
çatkı arasına 20/32 mmlik çıtalarla ve 2 cm aralıklarla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm
kontraplak, prese etmek suretiyle iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması lamine levha
ile kaplanması ve yerine takılması,madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine
takılıp alıştırılması, için çivi, vida, tutkal ve her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil ,(madeni aksam bedeli
hariç) 1 m2 fiyatı:
KULLANILACAK MAHALLER : Yeni yapılacak engelli tuvaleti kapısında kullanılacaktır. Yeni kapı
kanadı bina içindeki diğer kapı kanatlarının renk ve dokusuyla uyumlu olacaktır.
3.8. Poz No:Y.23.014
Tanım
Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ,
BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI
Birim
TON
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine
konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,
1 ton fiyatı.
4
KULLANILACAK MAHALLER : Bina girişine yapılacak olan betonarme engelli rampasının demir
donatı imalatında kullanılacaktır.
3.9.Poz No 25.016
Tanım
DEMİR İMALATI 2KAT SÜLYEN 2KAT YAĞLI BOYA YAPMA
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Demir imalâtın yüzlerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, 0.050 kg. macun veya oto
boya macunu ile macunlanması, zımparalanması, 0.420 kg.sülyen sürülmesi (2 kat), 0.120 kg.
birinci kat, 0.100 kg. ikinci kat yağlıboya sürülmesi, her türü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit
kârı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti kapı kasasının boyanmasında kullanılacaktır.
3.10.Poz No 25.043
Tanım
ESKİ BADANALI YÜZEY PLASTİK DUVAR BOYASI İLE 3 KAT BADANA
YAPILMASI
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Eski badananın raspa edilmesi, temizlenmesi, gerekirse yıkanması, alçı tamiri
yapılması, zımparalanması, kireç astar badana yapılması, plâstik duvar boyası ile istenilen renkte
3 kat badana yapılması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, sehpa, pisliklerin temizlenmesi,
müteahhit kârı ve geneli giderler dahil, 1 m² fiyatı:
KULLANILACAK MAHALLER :Engelli tuvaleti, bay ve bayan tuvaletlerine girişte kullanılan iç
koridor duvarlarında kullanılacaktır.
3.11. Poz No:
25.048/10
Tanım
ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI (MAT)
ANTİBAKTERİYEL BOYA YAPILMASI
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi Küf, mantar, bakteri oluşmuş yüzeyler zımparalanmadan önce, akrilik esaslı antibakteriyel
su bazlı solüsyon ile (0,100 kg) temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,120 kg akrilik esaslı
antibakteriyel su bazlı astar uygulanması, daha sonra istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg
2.kat akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,
işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti, bay ve bayan tuvaletlerinin ve giriş koridorunun
tavanın boyanmasında kullanılacaktır.
3.12. Poz No:26.006/045A
Tanım
20 X 25 CM EBADINDA DÜZ YÜZEYLİ HER RENK VE DESENDE SERAMİK
DUVAR KAROSU İLE FUGALI DUVAR VE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (FAYANS VE
SERAMİK YAPIŞTIRICISI İLE)
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Mevcut ince sıva veya benzeri düz satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının
sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 20 x 25 cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende
seramik duvar karolarının duvar yüzeyine projesine uygun olarak minumum 3 mm derz araları
bırakılarak kaplanması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin
temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti, bay ve bayan tuvaletlerinin duvarlarında tavana
kadar seramik imalatı yapılacaktır. Duvar seramiği imalatı eski seramik söküldükten sonra priz,
boru, vitrifiye, tezgah,ayna gibi mevcut malzemelere zarar vermeden yapılacaktır. Mevcut
malzemelerin zarar görmesi halinde yüklenici zarar gören malzemeyi aslına uygun şekilde yeniden
yaptıracaktır. Ayrıca kapı kasa ve pervazlarında şişme, seramik hizasından geride kalma gibi
sorunlara yol açmadan tüm demontaj ve montajlar yüklenici sorumluluğunda olacak şekilde duvar
seramiği imalatı yapılacaktır.
5
3.13.Poz No:26.007/103A
Tanım
33x33CM DÜZ YÜZEYLİ,HERRENK DES.SIRLI PORSELEN(GRANİT) KARO İLE
FUGALI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Mevcut şap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının
sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 33 x 33 cm ebadında düz yüzeyli, her renk ve desende,
sırlı porselen (granit) karoların mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak minumum 3
mm derz araları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile
doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti, bay ve bayan tuvaletlerinin döşeme seramiği
imalatında kullanılacaktır. Yeni seramik imalatı eski seramik söküldükten sonra kapıların
kapanmasını engellemeyecek şekilde ve mevcut vitrifiyelere zarar vermeden yapılacaktır. Gerekli
tüm demontaj ve montajlar yüklenici sorumluluğunda olacak şekilde döşeme seramiği imalatı
yapılacaktır. Mevcut malzemelerin zarar görmesi halinde yüklenici zarar gören malzemeyi aslına
uygun şekilde yeniden yaptıracaktır.
3.14. Poz No:26.022
Tanım
YİVLİ RENKLİ KAROSİMANLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPMA
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye beton yüzünün temizlenip ıslatıldıktan
sonra 2.5 cm. kalınlığında 400 dozlu çimento harcı ile karoların mastarında ve tesviyesinde en
fazla 2 mm.'lik aralıklarla döşenmesi ve derzlerin mil kumu 500 kg. çimento dozlu şerbetle
doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma, işçilik ve müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:
Ö L Ç Ü : Kaplanan yüzey proje üzerinden hesaplanır.
KULLANILACAK MAHALLER : Bina girişine yapılacak olan engelli rampası döşeme
kaplamasının yapılmasında kullanılacaktır. Yeni kaplamanın ölçüsü, rengi, dokusu ve deseni
mevcut kaplamayla aynı olacak şekilde yapılacaktır.
3.15.Poz No:27.531
Tanım
KİREÇ-ÇİMENTO KARIŞIMI HARÇLA DÜZ SIVA YAPILMASI
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
1 m³ dişli kuma 250 kg çimento ve 0,100 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla
(Poz no:10.041-10.041/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil
kumuna 250 kg çimento ve 0,100 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.04210.042/MK) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması,
duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m²
fiyatı.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti için örülecek duvarların sıvanmasında ve bina
girişindeki engelli rampasının yan yüzeylerinin sıvanmasında kullanılacaktır.
3.16.Poz No:27.560/7
Tanım
SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI (SU BAZLI) YAPILMASI
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Hazırlanmış sıva yüzeylerinin, kağıt maske ile maskelenmesi, 1 m² yüzeye ortalama
0,250 kg gidecek şekilde silikon esaslı koruyucu astarın (renkli) fırça, rulo, tabanca vb. araçlarla
sürülmesi, üzerine 24 saat geçtikten sonra en az iki kat olmak üzere fırça, rulo veya tabanca ile 1
m² yüzeye 0,600 kg gidecek şekilde silikon esaslı boya tatbik edilerek yüzeyin boyanması;
maskelerin sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
6
KULLANILACAK MAHALLER : Bina girişindeki engelli rampasının yan yüzeylerinin bina cephe
rengine uygun renkte boyanmasında kullanılacaktır.
3.17.Poz No:27.581/MK
Tanım
200 DZ ÇİMENTO HARCIYLA TESVİYE TABAKASI YAPIMI
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.00110.001/MK) ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması,
tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması ve her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,
1 m² fiyatı.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti, bay ve bayan tuvaletlerinin döşeme seramiği
imalatının altında uygun eğim verilerek yapılacaktır.
3.18. Poz No:A.01
Tanım
GÖMME İÇ KAPI KANADI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI (GENİŞ TİP)
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Yeni yapılacak engelli tuvaletinin kapısında kullanılacaktır.
3.19. Poz No : A.08
Tanım
KAPI KOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJLI)
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Yeni yapılacak engelli tuvaletinin kapısında kullanılacaktır.
3.20. Poz No: A.11
Tanım
YAYLI MENTEŞENİN YERİNE YERİNE TAKILMASI
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Yeni yapılacak engelli tuvaletinin kapısında kullanılacaktır.
3.21. Poz No :A.13
Tanım
STOPUN YERİNE TAKILMASI (NİKELAJLI)
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Yeni yapılacak engelli tuvaletinin kapısında kullanılacaktır.
3.22.Poz No: MSB.805/A
Tanım
PASLANMAZ ÇELİK RAMPA KORKULUĞU, KÜPEŞTESİ VE ARA DİKMELERİNİN
YAPILMASI
Birim
KG
Kitap
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
Tarifi
Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) rampa korkuluğu yapılması; 90 cm ara ile
dikmeleri Q32*1.5, korkuluk üst başlık küpeştesi Q51*1.5, ara bağlama boruları 2 adet (Yatayda 2
sıra ) Q16*1.5 çapında paslanmaz çelikten imal edilecek, küpeşte bağlantı elemanları paslanmaz
mafsallardan olacak, ara kayıtların dikme borulara bağlantısı M6'lık vidalarla yapılacak, bunların
üzerine paslanmaz kör somun monte edilecek, dikmelerin basamak bağlantı yerlerine M10 vida
veya fırın boyalı ankraj demirinin yerinde punta ile kaynak yapılacak üzerine krom-nikel Q51'lik
kapaklar takılacaktır. Q51'lik küpeştenin ağız kapakları paslanmaz çelik kapakla kapatılacak,
rampa dönüşüm yerleri patentli dirsek olacak, dirsekle küpeşte birleşim yeri kaynaklı olacaktır.
Yapılan bütün kaynaklar pürüzsüz olacaktır. Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik rampa
küpeştesi yapılması; 0.5 metre ara ile bağlantı mafsalı kullanılacak, kaynak izi belli olmayacaktır.
304 kalite paslanmaz çelikten projesine uygun ölçülerde imal edilecek olan paslanmaz çelik rampa
korkuluğu ve küpeştesinin projesine uygun olarak imal edilmesi için gerekli atelye masrafları,
kaynak, argon kaynağı, rozet, mafsal, somun, torna, freze, polisaj, metrik bağlantı elemanları, ufak
malzemeler ve çelik cıvata kullanılması , yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı,
7
işçilik, malzemenin şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar,
genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 kg fiyatı.
KULLANILACAK MAHALLER : Yeni yapılacak rampa imalatının her iki yanında kullanılacaktır.
3.23. Poz No: MSB.812
Tanım
BİZUTELLİ FLOTAL AYNA (5mm KALINLIĞINDA)
Birim
M2
Kitap
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
Tarifi
5 mm kalınlığında kristal flotal aynanın yerine göre ölçüleri alınarak kenarlarına 2 cm
bizute yapılması, işyerine nakli, montajının yapılması, her türlü malzeme ve zayiatın , işçilik , alet
ve edevat giderleri, nakliye, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1M2 fiyatıdır. Ayna arkasında
aynanın öne ve arkaya hareket etmesine imkan verecek şekilde karkas ve paslanmaz ayna
çerçevesi yapılacaktır.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti aynası olarak kullanılacaktır.
MEKANİK İŞLERE AİT POZLAR
3.24.Poz No 071.116
Tanım
50x60 CM BEDENSEL ENGELLİ SIRLI SERAMİK EKSTRA SINIF LAVABOLAR
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı , beyaz renkte,
Lavabo montaj dubel ve vidası ile birlikte, birlikte işyerinde temini, yerine montajı.
Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun ve CE uygunluk işaretine sahip
olacaktır.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.25.Poz No 075.105
Tanım
ALATURKA WC TAŞI 50X60 CM 1. SINIF PİK SİFONLU
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır.
3.26.Poz No 075.105-D
Tanım
DEMONT. ALATURKA WC TAŞI 50X60 CM 1. SINIF PİK SİFONLU
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır.
3.27.Poz No 079.200
Tanım
BEDENSEL ENGELLİ İÇİN, TAKRİBEN 35X70 CM KENDİNDEN REZERVUARLI
ALAFRANGA HELA VE TESİSATI
Birim
TK
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite
belgeli, taşı; en az 13 lt.'lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15
lt.'lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve
kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.28.Poz No 079.504-D
Tanım
DEMONT.DUVARA TAM DAYALI, TAKRİBEN 65X35
REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI
Birim
TK
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
8
CM
KENDİNDEN
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır.
3.29.Poz No 079.504-M
Tanım MONT. DUVARA TAM DAYALI, TAKRİBEN 65X35 CM KENDİNDEN REZERVUARLI
AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI
Birim
TK
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır.
3.30.Poz No 080.101-D
Tanım
DEMONT.PİSUAR ve TESİSATI (Pirinç Sifonlu)30X25X40 EKSTRA
Birim
TK
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır.
3.31.Poz No 080.101-M
Tanım
MONT.PİSUAR ve TESİSATI (Pirinç Sifonlu)30X25X40 EKSTRA
Birim
TK
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır.
3.32.Poz No 089.110
Tanım
ARA MUSLUK (Sarı ve Adi Döküm) 1/2" 15Ø mm.
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Aşağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.33.Poz No 089.1101-D
Tanım
DEMONT.ARA MUSLUK, 90 DERECE 1/2" (SERAMİK SALMASTRALI, ROZET
DAHİL)
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır.
3.34.Poz No 089.1101-M
Tanım
MONT.ARA MUSLUK, 90 DERECE 1/2" (SERAMİK SALMASTRALI, ROZET
DAHİL)
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır.
3.35.Poz No 089.501
Tanım
GÖMME LAVABO BATARYASI 1.Sınıf, Pres Döküm
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Aşağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı.
Lavabo üzerine monte edilir tip, spiral iki adet filtreli ara musluk dahil komple takım
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.36.Poz No 097.503
Tanım
BANYO SÜZGECİ(Pirinç kromajlı ızgaralı) 15X15 CM
9
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Pik dökümden Ø 70 mm. çıkışlı kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme
tapalı banyo süzgecinin iş yerinde temini ve yerine montajı, üst akıntılı, h = 15,5 cm.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.37.Poz No 091.1000
Tanım
ENGELLİLER İÇİN KATLANABİLİR TUTUNMA BARI
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 800 mm , min Ø 30 mm( krom kaplama
yerine püskürtme boyalı olduğunda takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri
eksiltilmeden ödenir.)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.38.Poz No 091.900
Tanım
ENGELLİLER İÇİN KLOZET TUTUNMA BARI
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER :
Tarifi
Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm , min Ø 30 mm( krom
kaplama yerine, püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj
bedelleri eksiltilmeden ödenir.)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.39.Poz No 094.500
Tanım
ENGELLİLER İÇİN PASLANMAZ ÇELİK KAĞITLIK
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Paslanmaz çelik saçtan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri
ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.40.Poz No 095.100
Tanım
ELBİSE ASKISI (Fayans)
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, gömme tip askının iş yerinde temini ve yerine
montajı. Takriben 10x16 cm.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.41.Poz No 204.3102
Tanım
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU1/2" (Bina İçinde)
Birim
MT
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.42.Poz No 204.3103
Tanım
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU3/4" (Bina İçinde)
Birim
MT
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık
Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş,
boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı
parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü
malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
10
3.43.Poz No 204.401
Tanım
SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :50 - 40 Et Kalınlığı mm :
3,0 Kullanım Yeri : B
Birim
MT
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
TS-275-1 EN 1329-1/T1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini
ve geçme muflu olarak yerine montajı
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.44.Poz No 204.402
Tanım
SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :75 - 70 Et Kalınlığı mm :
3,0 Kullanım Yeri : B-BD
Birim
MT
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
TS-275-1 EN 1329-1/T1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini
ve geçme muflu olarak yerine montajı.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır.
3.45.Poz No 269.101
Tanım
PANJUR (Galvanizli Saçtan)
Birim
M2
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası,
montajı, vb. teferruatı dahil, tam ve tekmil.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti ile bay tuvaleti arasındaki duvarda kapı kasa bitiş
kotundan sonra başlayacak şekilde 50x50 cm ölçülerinde açılır kapanır panjur havalandırma
amaçlı kullanılacaktır.
ELEKTRİK İŞLERİNE AİT POZLAR
3.46.Poz No 742.128
Tanım
360º SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
(Tip B1 armatür benzeri) 220-240 volt sebeke geriliminde çalısabilen, 25-35 cm
çapında opal cam gloplu, cam glop ortasında 360º dijital optik algılayıcı sensörü bulunan, armatür
kaidesi aluminyum veya galvanizli sacdan mamül, içerisinde iki adet E 27 porselen duyu bulunan,
maksimum iki tane 40 wat’lık ampul bağlanabilen (Ampul fiyatı dahil), iç tesisatı yanmaya
dayanıklı silikon kablo ile dösenmis, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve
gün ısığı ayarı yapılabilen, IP 20 koruma sınıflı, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN 60669-2-1 kalite
standartlarına uygun, CE belgeli, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Elektrikli
ve
Elektronik
esyalarda
bazı
zararlı
maddelerin
kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğe uygun, 360º çevresindeki alanda algılama
yeteneğine sahip sıva üstü 360º sensörlü tavan armatürünün temini, isyerine nakli, bağlantılarının
ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve isçilik dahil isler halde teslimi.
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti tavanında kullanılacaktır.(1 adet).
3.47.Poz No 742.261
Tanım
TİP T1-1*20 W. PLEXİGLAS FLÖRESAN ARMATÜR
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Bütün flöresan armatürler mutlaka gerekli kapasitede ampul başına bir adet paralel
bağlı kondansatörü olacak ve kondansatörler kontrollükçe 20 - 40 W lık bir seri lamba ile
sağlamlığı tespit edildikten sonra monte edilecektir. (Kondansatör bedeli ayrıca ödenecektir)
(Kondansatörsüz armatürlere armatür bedeli ödenmeyecek ve kabule mani teşkil
edecektir.Kompanzasyon tesisi yapılması halinde ayrıca kondansatör bedeli ödenmeyecektir.) Tip
S 1 petekli flöresan armatür; (**) En az 1,50 mm. kalınlığında demir sacdan özel profilli 16 - 20 cm.
derinlik ampul cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta kasası, aynı sacdan veya plastik 2 cm.
11
genişlikte 3 cm. aralıklı dikdörtgen veya eşkenar dörtgen açılabilen peteği kaidesi ve reflektörü ile
3 kısımdan ibaret dışı istenilen renkte özel fırın boyalı armatür, galvanizli tespit vidası, flöresan
ampulü, balastları ve starteri, yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, TSE belgeli bağlantı kabloları,
her nevi malzeme ve işçilik dahil komple armatür yapılması, işyerine nakli ve yerine montajı.
Tip T1 plexiglas flöresan armatür: (**) En az 0,50 mm. kalınlığında demir sacdan özel profilli 10 15 cm. derinlik ampul, cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta kasası aşağıdaki ölçülerde, 3 - 4
mm. kalınlıkta ışık geçirgenliği en az %75 olan mat plexiglas veya şeffaf prizmalı plexiglaslı
kolayca çıkarılabilen kapağı özel fırın boyalı, sac veya oksalize alüminyum çerçeveli, gerektiğinde
uç uca ve yan yana eklenebilir ampulü balastları ve starteri yanmayan malzemeden kilitli tip duyu,
bağlantı kabloları her nevi malzeme ve işçilik dahil, idarenin beğeneceği tipte sıva üstü plexiglas
armatürün temini, işyerine nakli ve montajı.
KULLANILACAK MAHALLER : Bay ve bayan tuvaletlerinde ayna üzerinde kullanılacaktır. (4
adet).
3.48.Poz No 742.279-D
Tanım
DEMONT.TİP U-1*20 W. ETANŞ FLÖRESAN ARMATÜR
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır. (2 adet).
3.49.Poz No 780.101-D
Tanım
DEMONT.GÖMME NORMAL ANAHTAR
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır. (8 adet).
3.50.Poz No 780.101-M
Tanım
MONT.GÖMME NORMAL ANAHTAR
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır. (8 adet).
3.51.Poz No 780.102-D
Tanım
DEMONT.GÖMME KOMİTATÖR ANAHTAR
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır. (2 adet).
3.52.Poz No 780.102-M
Tanım
MONT.GÖMME KOMİTATÖR ANAHTAR
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır. (2 adet).
3.53.Poz No 780.117-D
Tanım
DEMONT.ETANŞ PRİZ
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır. (2 adet).
3.54.Poz No 780.117-M
Tanım
MONT.ETANŞ PRİZ
12
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaleti yanındaki bay ve bayan wc seramiklerimin
değişimi sırasında kullanılacaktır. (2 adet).
3.55.Poz No 792.101
Tanım
HALOGENFREE KABLO İLE NORMAL SORTİ
Birim
AD
Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi
Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatları en
az 1,5 mm2, IEC 60332 Part 3.1 Kat.C ve IEC 60754 normlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS
6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens,
anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva
üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla
olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun , UL test
sertifikalarına , VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE onayına sahip halogenfree boru
kullanılması halinde fiyat farkı ödenmeyecektir.)
KULLANILACAK MAHALLER : Engelli tuvaletinde kullanılacaktır. (1 adet)
.
Yukarıda yazılı poz tanımları bu işin kapsamını oluşturmaktadır.
4.
UYGULAMA:
4.1. Uygulamaların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.
Yüklenici işin yapımı esnasında gereken araç/gereç/ iş makinesi vb. tüm iş unsurlarını eksiksiz
temin etmek zorundadır. İşin tarifinde yazılı mahallerde ve EK-B, EK-C ve EK-Ç’deki çizimlerde
yazılı ebat ve adetlerde ve teknik şartnamenin 3. maddesindeki işin kapsamı kısmında yazılı poz
numaralarının teknik hususlarına uyularak uygulama yapılacaktır.
4.2. İmalatta kullanılacak olan tüm malzemeler idarenin onayı alınarak kullanılacaktır.
4.3. İnşaat süreci idarenin onayladığı iş programına uygun olarak yürütülecektir. Yüklenici, inşaat
yerinde doğabilecek bütün güçlükleri araştırmak ve teklifinde bunları dikkate almak zorundadır.
İmalatların montajı yapılırken çevreye zarar verildiği takdirde idarenin vereceği talimat ve teknik
kurallara göre onarılarak eski haline getirilecektir. Bu işler için yükleniciye herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
4.4. Yüklenici yapım işini hafta içi 8:00 -17:30 mesai saatleri içerisinde planlayacaktır. Mesai saatleri
dışında sadece kontrol heyetinin izin verdiği imalatlar yapılacaktır. Yüklenici, vitrifiye, seramik,
armatür, boru vb. imalat malzemelerinin standardını gösteren ve teknik şartnameye uygunluk
belgelerini ve şantiyeye gelen tüm malzemelerin irsaliyelerinin bir nüshasını idareye teslim
edecektir.
4.5. Yüklenici taahhüt altına aldığı işlerin tümüne ilişkin imalatlarda, imalat yeterliliğine sahip ve bu
işlerle ilgili çalışmış deneyimli usta, usta yardımcısı ve işçiler çalıştıracaktır. İdare işinde çalışan
işçileri yeterli tecrübede görmezse yükleniciden işçilerini değiştirmesini isteyebilecektir. Bu
çalışanları kontrol, işin idaresini ve iş güvenliğini sağlamak için mesai saatleri içinde sürekli şantiye
sorumlusu bir inşaat teknikeri bulunacaktır.
4.6. Yüklenici firma adayları bu teknik şartname ve ihale evrağı eki olarak verilen genel pursantaj
oranlarını, tekliflerini hazırlarken dikkate alacaktır. Ancak genel pursantaj oranlarının açık biçimi ise
ihale sonrası yapılan ihaleyi uhdesine alan firmaya İdaremiz tarafından ibra edilecektir.
4.7. İşin yapım süreci içerisinde imalat detaylarında ortaya çıkacak yüklenici hatasının
düzeltilmesine yönelik eksik aksak hususlara ilişkin idare kontrol mühendisi tarafından yapılan
tespitlere bağlı olarak imalatın durdurulması, yenilenmesi, düzeltilmesi kapsamında ortaya çıkan
gecikme süre uzatımına esas mücbir sebep olarak sayılmayacaktır.
4.8. İmalat yüzdelerini gösteren pursantaj tablosu EK-A’da, işin çizimleri EK-B, EK-C ve EK-Ç’de
sunulmuştur.
4.9. Yüklenici verdiği teklifte projeleri incelediği ve teklifini buna göre verdiği kabul edilecektir.
13
4.10. Engelli wc yapım işinde sökümden çıkan hurda niteliğindeki malzemeler idarenin veya
belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Tüm söküm ve taşıma işleri fiziki
çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Hurda niteliğinde olmayan malzemeler idareye
teslim edilecektir.
5.
MALZEME TEMİNİ:
5.1. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereçleri, iş yerinde taşıma, yükleme, iş yerine
boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzemenin korunması, kaldırma tertibatı ve inşaat atıkların
dışarıya nakliyesi ve atılması vb. yükleniciye aittir.
5.2. İmalat için kullanılacak olan tüm malzemeler yukarıda poz numaralarıyla ifade edilen
tanımların içerisinde bahsi geçen standartlara uygun temin edilmiş olacaktır. Onarım için
kullanılacak tüm malzemeler imalat yapılmadan önce idarenin denetim görevlisine gösterilecek ve
teyit alınacaktır. İdarenin onay vereceği malzemelerin uygulaması yapılacaktır.
6.
GARANTİ:
6.1. Yüklenici şantiyeye getirdiği tüm malzemelerin irsaliyesini ve TSE standartını gösteren
belgeleri teknik dökümanları idare kontrol personeline düzenli ve eksiksiz olarak verecektir.
6.2. Yüklenici yaptığı imalatlardan ve imalat hatalarından idareye karşı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Genel Teknik Şartname kapsamında
öngörülen süreler içinde sorumludur.
7.
İŞ GÜVENLİĞİ:
7.1 Yüklenici engelli wc imalatı işi süresince ve iş bitimine kadar çalışan işçilerin her türlü iş
emniyetini ve bunun için gerekli ekipmanları sağlayacak olup işçilere tutanakla teslim edecektir.
İşçilerin iş güvenliğini yüklenici sağlamakla yükümlüdür. Bu işe ait yüklenici all risk sigortasını
yaptırmakla yükümlüdür.
7.2.
Yüklenici, yapım işlerinde çalışan işçilerin iş güvenliğini yürürlükteki iş güvenliği yönergesine
göre sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, işin özelliğine uygun olan iş güvenliği için yardımcı
ekipmanları tüm çalışanlara tutanakla teslim edecek ve bu tutanağı idareye verecektir. Yüklenicinin
emniyet araç ve gereçlerinin çalıştırdığı işçi personel tarafından kullanılması hususunun denetimi
yüklenicinin teknikeri tarafından yapılacaktır. İş emniyetsiz çalışmaktan dolayı olabilecek her türlü
kazaya karşı yüklenici ve işin sorumluluğu verilen yüklenici firma temsilcisi sorumludur. Yüklenici
işin önemine binaen ve kaza riskini göz önüne alarak, çalıştıracağı işçilerin sigortasını yaptırmakla
yükümlüdür. Ayrıca, söz konusu işi İş Programına uygun olarak zamanında bitirme sorumluluğu da
yükleniciye aittir. Yüklenici iş güvenliğini sağlamak için gereken her türlü harcamayı kendisi
yapacaktır.
7.3 Bu Teknik Şartname aşağıda ismi geçen personel tarafından hazırlanmış ve 2 (asıl nüsha
olarak) imza altına alınmıştır.
HAZIRLAYANLAR
Emine AKTAŞ
Mimar
TETKİK EDEN
M.Göksel KAVAS
Müh.Bnb.
Pl.Kşf.A.
ONAY
…./…./2015
Metin ÖZAY
Deniz Yarbay
Bayındırlık Müdürü Vekili
14
Sevim BEEL
Elk. Müh.
EK-A
PURSANTAJ ORANLARI TABLOSU
Sıra No Grup Kodu
1
2
3
01
02
03
Tanımı
Pursantajı (%)
İNŞAAT
MAKİNA TESİSATI
ELEKTRİK TESİSATI
Toplam
78,49
19,55
1,96
100,00
HAZIRLAYANLAR
Emine AKTAŞ
Mimar
Sevim BEEL
Elk. Müh.
TETKİK EDEN
M.Göksel KAVAS
Müh.Bnb.
Pl.Kşf.A.
ONAY
…./…./2015
Metin ÖZAY
Deniz Yarbay
Bayındırlık Müdürü Vekili
15
16
17
18
Download