Eğitmenlerin okullarda Apple/Macintosh`u tercih etme nedenleri

advertisement
Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve
Bilgisayar Destekli Eğitim
Proje Tabanlı Öğrenme..
• Öğretim ve öğrenim modeli
• Bir ya da daha fazla alanın temel kavramları
ve prensipleri üzerine odaklı
• Problem çözme ve anlamlı aktiviteler
• Öğrenci özerk ve kurgulayıcı
• Sonuçta gerçekçi ve öğrenci tarafından
geliştirilmiş ürün
Proje Tabanlı Öğrenme..
• Yıl sonu ödevi ya da ödüllendirme metodu
değil
• Ders programı ve eğitim hedeflerine yönelik
temel strateji ve felsefe
• Zenginleştirme değil temel yapı
3 Ögeden oluşur...
• Esnek bir yapısı olan bir örnek vak’a ya da
diğer konularla bağlantılı bir
problem/senaryo
• Öğrenci merkezli öğrenme
• Küçük gruplarda birlikte öğrenme
Uygulama Birimi
•
•
•
•
•
•
•
Davet:
Ders programı hedefleri:
Görevler:
Etkileşim:
Uygulama ortamları:
Değerlendirme:
Araçlar:
Geleneksel öğretimin (+), (-)
• Daha az zamanda daha fazla “konu”
kapsanır
• Ödev ve testlerle ölçme değerlendirme
• Alt düzeyde bilişsel aktivite ve süreçler
• “Öğrenilenin” uygulanması ve transferi zor
• Kendi kendine öğrenme, özerklik
güdülenmez
Proje Tabanlı Öğrenme (+), (-)
•
•
•
•
•
•
Aktif katılımı güdülüyor
Üst düzey bilişsel aktivite
Birlikte öğrenme, kendi kendini yönetme
Çok çeşitli araç ve kaynak kullanımı
Ders + sosyal beceriler, hayat becerileri
Ürünler ve öğrencinin evrimi
Proje Tabanlı Öğrenme (-)
• Uzun sürede daha az ders konusu
• Okuryazarlık ve temel aritmetik becerileri !
• Değerlendirme daha zor
Karşılaştırma!
Geleneksel
Ö€retim
Odak noktas›
S›n›rlar ve
S›ralama
Ö€retmenin
rolü
• konular› kapsamak
• “kuru” bilgiler
• basamakl› beceriler
Proje
Tabanl› Ö€renme
• kavrama
• kavram ve ili½kiler
• karma½›k problem
çözme
• belirlenmi½müƒredat • ö€rencinin ilgisi
• konu konu, ünite
• problem ve
ünite
senaryoya göre
• dar konuyla s›n›rl›
• birle½tirilmi½
• ö€reten, aktaran
• kaynak sa€l›yor
• uzman
• kat›l›mc›
• yard›mc›
Ö€renme
materyali
• ö€retmenin
• otantik bilgi
haz›rlad›€› sunu, • ö€rencinin
metin
yaratt›€›
Teknoloji
kullan›m›
• yüzeysel
• temel üretim
• ö€retmenin
arac›
sunusuna destek • ö€rencinin
kontrolunda
• geni½bilgi
• derinlemesine
alan›
bilgi
• s›navlarda
• hayat boyu
ba½ar›
ögrenme
Uzun vadeli
hedef
Uygulamak için 4 neden..
• İçerik
• Öğrenme stratejisi ve aktiviteler
• Öğrenmenin biçimi ve ortamı
• Öğrenme hedefleri
İçerik ..
•
•
•
•
•
•
Temel konular ve sorunlar
Hayatla bağlantılı, gerçekçi, “otantik”
Parçalara ayrılmış değil bütünsel
Yüzeysel değil derinlemesine
Öğrenci için anlamlı ve kişisel
Günlük hayattan..
Öğrenme stratejisi ve aktiviteler..
•
•
•
•
•
Davetkar, çekici, sorun çözmeye yönelik
Basit ve yüzeysel problemler değil
Karmaşık süreç ve beceriler, uygulama
Gerçek hayatta uzmanlar gibi
“Kurgulamacı” yöntemle daha kalıcı
öğrenme
• “Derin işleme”
Öğrenme stratejisi ve aktiviteler..
•
•
•
•
•
Kendini farklı şekillerde ifade etme
Çoklu zeka
Öğrenme stili
Rol değişimi ve evrimi
Velilere geri bildirim
Öğrenmenin biçimi ve ortamı
• Kendi öğrenme süreçlerini yöneterek
birlikte öğrenme
• Sosyal ortamlarda birlikte çalışma
• Uzlaşma, sorumluluk alma, paylaşma
• Başkalarını ikna etme
• Doğru davranışı modelleme
• Teknoloji araçlarını etkin ve yaratıcı
biçimde kullanma
Öğrenme hedefleri..
•
•
•
•
•
•
•
Grup süreç becerileri
Hayat becerileri
Bilişsel süreç becerileri
Kendi kendini yönetme becerileri
Olumlu tutum geliştirme becerileri
Olumlu yönelim ve motivasyon
Kendinin farkındalık
Avantajlar
Öğretmenlerin seslendirdiği (+)
• Öğrenci heyecanı artıyor
• Özerk öğrenci; sorumluluk, öz denetim
• Kamu nezdinde yarar değerlendirme ile
ilintili, gerçekçi
• Zor öğrencileri içine çekiyor
• Başkalarının fikirlerine saygı
• Gerçek sorunların çözümüne ilgi
Öğrencilerin seslendirdiği (+)
•
•
•
•
•
Ne öğreneceğimizi seçebilmek
Etkim ve yararım olabildiğini görmek
Net bir hedefe yönelik öğrenme
Ürünümüzü bekleyen var
Yanlışlardan korkmamak, akıllı deneyler
yapmak
• Herkesi kapsıyor, kimse dışarda kalmıyor
• Gerçek hayatta gerekli becerileri kullanmak
Farklı Yorumlar..
• Sınıf düzeyine göre
• Öğrencilerin Proje Tabanlı Model
deneyimlerine göre
• Öğretmenin niyeti, hedefi, ve PTÖM
deneyimi
• Okulun sahip olduğu kaynaklar
• Okulun PTÖM yorumu
Farklı Örnekler..
• Öğrenilmiş becerilerin uygulanmasına
yönelik
• Çok küçük yaştaki öğrenciler için projeler
• Disiplinlerarası ve bütünleştirilmiş müfredat
projeleri
• Sınıf duvarlarını aşan projeler:
– Teknoloji kullanımı
– Soru sorma becerileri
– Dinleme becerileri
Farklı Örnekler..
• Ağırlıklı olarak tasarıma yönelik ve
kurgulama projeleri
Öğretmenlere göre riskler..
• Her konuda aynı düzeyde bilgili
olmayabilirsiniz
• Açık uçlu problem çözümü korkutucu
• Veliler ve toplumdan gelebilecek tepki
• Müfredat programını kapsama gereği
• Öğrencilerin adaptasyon süreçleri
Öğretmenlere göre engeller..
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzun hazırlık süreleri
Kaynak kıtlığı
Yönetici ve diğer öğretmenlerin desteği
Müfredatı kapsama
Temel beceriler ve sınavlara hazırlık
Velileri aydınlatabilme
Büyük sınıflar ve genç öğrenciler
Değerlendirme zorlukları
PTÖM ve BDE
• Araştırmaya araç
• Bilgiye erişim
• Kurgulama, tasarım, yeniden üretme,
kendini ifade etme
• Deney yapabilme
• Sınıf duvarlarını aşarak..
Teşekkürler..
Download