MPHP 151 Principles of Advertising

advertisement
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
Birinci Yıl
Güz Yarıyılı
MPHP 113 İletişime Giriş (3-0-3)
Bu ders, iletişim alanındaki öğrencilere kitle iletişimine ilişkin temelleri açıklayarak farklı teorik
yaklaşımlar hakkında bilgi verme yoluyla, teorik alanda farkındalık seviyelerini arttırmayı
hedeflemektedir.
MPHP 110 Halkla İlişkilere Giriş (3-0-3)
Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramlar, bir halkla ilişkiler kampanyasının temel aşamaları.
MPHP 120 Türkçe Yazılı Anlatım Teknikleri (1-2-2)
Türkçe Yazılı Anlatım Teknikleri dersi, yazmak eylemini, anlatım türlerinin özellikleriyle öğreten bir
derstir.
MPHP 115 Mesleki Bilgi Teknolojisi I (2-2-3)
Bu ders, öğrencilerin reklam ajanslarındaki süreci ve tasarım çalışmalarında kullanılan bilgisayar
programlarını genel hatları ile öğrenebilmeleri için hazırlanmıştır.
MPHP 140 Mesleki İngilizce I (3-0-3)
Bu derste öğrencilerin meslekleriyle ilgili olan İngilizce terimleri öğrenmeleri amaçlanır. İlgili
programdaki temel yazışma teknikleri, ana metinlerin okunması ve kavranması, dinleme yolu ile
terimlerin günlük konuşma dilindeki kullanımları aktarılır. İngilizce özgeçmiş hazırlama çalışmaları
yapılır.
MPHP 151 Reklamcılık İlkeleri (3-0-3)
Reklamcılığın bir iletişim süreci olarak hem üreten hem de tüketiciler açısından ele alınıp geniş bir
şekilde incelenmesi esasına dayanan derste, reklamcılığın türleri, işlevleri ve tüketici ve toplum
üzerindeki etkisi de değerlendirilerek işlenmektedir.
MPHP 153 Sunum Hazırlama ve Gösterim (2-0-2)
İyi bir sunum, üç elemanın kombinasyonuyla oluşur: içerik, dizayn ve gösterim. İçerik, sunum
materyallerinin araştırılması ve organizasyonunu kapsar. Dizayn, slayt ve grafiğin kullanılmasıdır.
Gösterim, sunum esnasında messajın karşı tarafa nasıl iletilmesidir. Bu ders, öğrencilere sunumlarını
etkili yapabilmeleri için gerekli olan temel biligiyi vermek ve bu konuda yeteneklerini geliştirmek için
hazırlanmıştır.
MPHP 130 Masaüstü Yayıncılık I (2-2-3)
Çok sayfalı grafik uygulamalarda uyulması gereken kuralları öğretmek., baskı öncesi ve baskı
aşamasına yönelik temel teknik bilgileri öğretmek. Sözkonusu kuramsal bilgiler doğrultusunda
uygulama çalışmaları yaptırmak.
MPHP 180 Mesleki Gelişim Etkinlikleri I ( 0-2-1)
Öğrencilerin mesleki gelişimlerine destek olacak etkinlikler düzenlenir ve katılımı sağlanır.
MPHP 190 Mesleki Uygulamalar I (0-8-4)
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin teorik derslerde edindiği mesleki bilgi ve yeteneklerini, bir eğitim
dönemi boyunca sektörde çalışarak pekiştirmelerini sağlamaktır. Bu yolla öğrenciler, mezun olduktan
sonra işyerlerine kolayca uyum sağlayabilecek bilgi ve deneyime sahip olabileceklerdir. Yüksekokul
öğretim görevlilerinin sektörle kurdukları iletişim sayesinde mesleki bilgiler sürekli güncellenerek,
öğrencilere en yeni bilgiler sunulabilmektedir.
Birinci Yıl
Bahar Yarıyılı
MPHP 112 Medya Planlama ( 2-0-2)
Bu ders medya planlamasında teorik altyapının oluşturulmasına yöneliktir. Halkla ilişkiler ve tanıtım
faaliyetleri yürütülürken, medya amaçlarını nasıl belirleneceğinin ve buna uygun medya
alternatiflerinin nasıl geliştirileceğinin aktarılması amaçlanmaktadır
MPHP 114 Temel Gazetecilik (2-2-3)
Öğrencilere gazetecilik alanında kullanılan temel yazım tekniklerini kullanarak haber hazırlama yetisi
ve haber dilini analiz etme becerisi kazandırmaktır.
MPHP 132 Masaüstü Yayıncılık II (2-2-3)
Çok sayfalı grafik uygulamalarda uyulması gereken kuralları öğretmek., baskı öncesi ve baskı
aşamasına yönelik temel teknik bilgileri öğretmek.. Sözkonusu kuramsal bilgiler doğrultusunda
uygulama çalışmaları yaptırmak
MPHP 142 Mesleki İngilizce II (3-0-3)
Mesleki İngilizce I dersinin devam dersi niteliğindedir. Öğrencilerin temel İngilizce bilgilerinin
geliştirilmesini amaçlar. Daha ileri İngilizce kalıplar ve metinler üzerinde çalışmalar yapılır.
MPHP156 Kitle İletişimi (3-0-3)
Medya diyerek kısalttığımız kitle iletişim araçları, spor veya politika gibi üzerinde çok konuştuğumuz,
tartıştığımız ve hatta inceden inceye tahlil ettiğimiz araçlardır. Bu dersin amacı, henüz iletişim ve
halkla ilişkiler programının ilk yılında bulunan öğrencileri medya okuryazarlığı konusunda temel
kavramlar ile tanıştırarak, algılarını yükseltmektir. Medya okuryazarlığı kitle iletişiminde kültürel
perspektiften geliştirilen bakışla ele alınmaktadır. Dersin amacı da medya okuryazarlığına artan
ihtiyacı açıklamaktır. Çünkü hem iletişim endüstrisi olarak birbiriyle etkileşmekte olan hem de
yaratılan içerik ve dağıtımı itibariyle sürekli değişen bir alanla karşı karşıya bulunmaktayız.
MPHP 152 Kişilerarası İletişim (3-0-3)
Kişilerarası iletişim kavramı, kişilerarası iletişim teorileri ve kişilerarası iletişim süreci; kişisel, sosyal
ve profesyonel bağlamda etkili kişilerarası iletişim ilkeleri
MPHP 158 Reklamcılık (3-0-3)
Reklamcılığın prensiplerine dair temel bilgiye sahip öğrencilere reklam kampanyası süreçlerinin ve
işleyişinin, yaratıcı reklam stratejilerinin ve uygulamalarının detaylı olarak anlatıldığı ders hem
uygulamaya hem de teoriye dayanmaktadır.
MPHP 182 Mesleki Gelişim Etkinlikleri II (0-2-1)
Öğrencilerin mesleki gelişimlerine destek olacak etkinlikler düzenlenir ve katılımı sağlanır.
MPHP 192 Mesleki Uygulamalar II (0-8-4)
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin teorik derslerde edindiği mesleki bilgi ve yeteneklerini, bir eğitim
dönemi boyunca sektörde çalışarak pekiştirmelerini sağlamaktır. Bu yolla öğrenciler, mezun olduktan
sonra işyerlerine kolayca uyum sağlayabilecek bilgi ve deneyime sahip olabileceklerdir. Yüksekokul
öğretim görevlilerinin sektörle kurdukları iletişim sayesinde mesleki bilgiler sürekli güncellenerek,
öğrencilere en yeni bilgiler sunulabilmektedir.
MPHP 160 Sosyolojiye Giriş (3-0-3)
Bu ders öğrencilere sosyolojik düşüncenin gelişimini, sosyolojinin konusunu, sosyolojide yer alan
farklı yaklaşımlar ve bunların sebeplerini, karşılaştırılmalı toplum incelemelerinde problem
kaynaklarını, sosyolojik temel kavramları,sosyoloji biliminin gelişim tarihini aktarmak üzere
hazırlanmıştır.
MPHP 162 Mesleki Bilgi Teknolojisi 2 (2-2-3)
Bu ders, öğrencilerin reklam ajanslarındaki süreci ve basım yayın çalışmalarında, tasarım
çalışmalarında kullanılan bilgisayar programlarını detayları ile öğrenebilmeleri için hazırlanmıştır.
İkinci Yıl
Güz Yarıyılı
MPHP 210 İşletme İstatistiği ( 3-0-3)
Olasılık ve tanımlayıcı istatistikte temel kavramlar ve yaklaşımlar; veri analizi ve istatistik yöntemleri;
ortalama, medyan ve oranlar, varyans analizi; basit lineer regresyon ve korelasyon; kategorik veri
analizi.
MPHP 213 Tüketici Davranışları (3-0-3)
Dersin amacı pazarlamanın en karmaşık yanı olan tüketicinin zihnini ve kalbini anlayabilmektir.
Tüketici mantıksal olmayan öngörülemeyen davranışlar sergileyebilir. Bu ders ile tüketici
davranışlarını anlama konusunda temel araçlara odaklanacaktır.
MPHP 220 İşletme İletişimi (3-0-3)
İşletme iletişimi kavramı ve türleri, sözsüz iletişim, yazılı iletişim, teknoloji ve işletme iletişimi, örgüt
kültürü ve kimliği, toplantı yönetimi, cv hazırlama ve iş görüşmesi teknikleri, rapor hazırlama ve
sunum yapma, telefonda etkili iletişim, ikna teknikleri
MPHP 230 Mesleki Gelişim Etkinlikleri III (0-2-1)
Öğrencilerin mesleki gelişimlerine destek olacak etkinlikler düzenlenir ve katılımı sağlanır.
MPHP 251 Reklam Yazarlığı (2-2-3)
Reklam metin yazarlığının kuramsal ve uygulamalı ele alındığı derste gerçek bir ajans ortamındaki
gibi nasıl reklam metni yazıldığının pratiği yapılmaktadır.
MPHP 257 Medya ve Toplum (3-0-3)
Ders, ilgili programa henüz yeni başlayan öğrenciler için iletişim araçları dolayımıyla sağlanan medya
mesajını ve global toplumdaki kullanım ve etkilerini anlamaya yönelik genel bir bakış sunmaktadır
MPHP 261 Organizasyon ve Davranış Biçimleri (2-0-2)
İş yaşamında geçerli sosyal davranış kuralları; resmi törenler, toplantı ve davetlerde uygulanacak
protokol kurallarını, işletme iç ve dış çevresiyle iletişimde uyulacak protokol kuralları, yazılı ve sözlü
iletişim protokol kuralları, organizasyon plan aşamaları, bir organizasyonu planlarken kullanılması
gereken etkili iletişim becerileri.
MPHP 270 Mesleki İngilizce III (3-0-3)
Mesleki İngilizce II dersinin devam dersi niteliğindedir. Öğrencilerin temel İngilizce bilgilerinin
geliştirilmesini amaçlar. Daha ileri İngilizce kalıplar ve metinler üzerinde çalışmalar yapılır.
MPHP 290 Mesleki Uygulamalar III (0-8-4)
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin teorik derslerde edindiği mesleki bilgi ve yeteneklerini, bir eğitim
dönemi boyunca sektörde çalışarak pekiştirmelerini sağlamaktır. Bu yolla öğrenciler, mezun olduktan
sonra işyerlerine kolayca uyum sağlayabilecek bilgi ve deneyime sahip olabileceklerdir. Yüksekokul
öğretim görevlilerinin sektörle kurdukları iletişim sayesinde mesleki bilgiler sürekli güncellenerek,
öğrencilere en yeni bilgiler sunulabilmektedir.
MPHP 263 Bilgi ve Belge Yönetimi (2-0-2)
Bu dersin temel amacı, bilgi, bilgi gereksinimi, bilgi ve belge yönetimi kavramları, türleri ve
özellikleriyle bilgi kaynakları, bilgi merkezleri türleri (kütüphane, arşiv, dokümantasyon
merkezleri) ve dünyada-Türkiye’de ortaya çıkışı ve gelişimleri, bilgi hizmetleri, bilginin
düzenlenmesinde sistemler, bilgi erişimin temel ilkeleri, sistem analizi kavramı, bilgi
merkezlerinde yönetim, yazı, yayıncılık ve basımcılık tarihi, bilgi merkezi-toplum ilişkileri
kavramlarını açıklamak ve analiz etmektir.
İkinci Yıl
Bahar Yarıyılı
MPHP 214 Halkla İlişkilerde Yazım Teknikleri (2-2-3)
Basın için haber yazma, basın bülteni yazma, basın bülteni türlerini öğrenme, basın bildirisi, basın
dosyası hazırlama, konuşma yazma, web için yazma, sosyal medya için yazma, reklam ajansı için brif
yazma.
MPHP 212 Halkla İlişkilerde Proje Uygulama ( 1-2-2)
Halkla ilişkiler alanında çalışmak isteyen ve mezun olan öğrencilerden, işe başladıklarında bir halkla
ilişkiler projesi yapmaları ve bunu yaparken de yaratıcılıklarını kullanmaları istenmektedir. Bu
nedenle, halkla ilişkilerde proje uygulama dersi, araştırma, planlama, eylem ve iletişim, ve
değerlendirme olmak üzere, bir halkla ilişkiler kampanyasının basamaklarını sunar.
MPHP 216 Halkla İlişkiler Yönetimi (3-0-3)
Halkla ilişkiler aktivitelerinin organizasyon ve yönetimi, halkla ilişkilerin hedef kitleleri, bir halkla
ilişkiler kampanyasının basamakları, halkla ilişkiler kampanyalarında medya ilişkilerinden nasıl
yararlanılacağı, farklı türde halkla ilişkiler aktiviteleri hakkında bilgi.
MPHP 232 Mesleki Gelişim Etkinlikleri IV (0-2-1)
Öğrencilerin mesleki gelişimlerine destek olacak etkinlikler düzenlenir ve katılımı sağlanır.
MPHP 252 Reklam Fotoğrafçılığı (1-2-2)
Reklam Fotoğrafçılığı ; Stüdyo ve Dış Mekanda ürün-mekan tanıtım ve satışa yönelik görüntülerin
üretimidir.
MPHP 254 Reklam Tasarımı (2-2-3)
Bu ders, reklam ve tasarımın üretim süreçlerini, reklam ajansları’nın çalışma pratiklerini, yaratıcı grup
ve bu grubun dinamiklerini, verilecek projeler doğrultusunda çalışmalar üreterek anlamak ve
öğrenmek üzere hazırlanmıştır
MPHP 256 Etkinlik Yönetimi ve Ticari Fuarlar (1-2-2)
Pazarlama, tanıtım ve reklam çağında; Etkinlik Yönetimi Sektörü tüm iş kolları için çok önemlidir.
Halkla İlişkilerin bir aracı olmakla beraber, Etkinlik yönetiminde de Halkla İlişkiler bir araçtır. Bu
ders kapsamında da öğrencilere etkili bir etkinlik hazırlamada gerekli bilgi ve beceriler aktarılacaktır.
MPHP 258 İkna Edici İletişim (3-0-3)
İkna, tüketici davranışlarını ve kişilerarası iletişimi etkiler. Çoğu zaman ikna edici mesaj göndermek
yerine, ikna edilen veya ikna mesajı gönderilen tüketiciler konumunda bulunuruz. Bu ders, öğrencileri
ikna edici iletişim karşısında eleştirel yapmak ve daha sorumlu tüketiciler haline getirmek için
oluşturulmuştur.
MPHP 272 Mesleki İngilizce IV (3-0-3)
Mesleki İngilizce II dersinin devam dersi niteliğindedir. Öğrencilerin temel İngilizce bilgilerinin
geliştirilmesini amaçlar. Daha ileri İngilizce kalıplar ve metinler üzerinde çalışmalar yapılır.
MPHP 292 Mesleki Uygulamalar IV (0-8-4)
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin teorik derslerde edindiği mesleki bilgi ve yeteneklerini, bir eğitim
dönemi boyunca sektörde çalışarak pekiştirmelerini sağlamaktır. Bu yolla öğrenciler, mezun olduktan
sonra işyerlerine kolayca uyum sağlayabilecek bilgi ve deneyime sahip olabileceklerdir. Yüksekokul
öğretim görevlilerinin sektörle kurdukları iletişim sayesinde mesleki bilgiler sürekli güncellenerek,
öğrencilere en yeni bilgiler sunulabilmektedir.
MPHP 260 Bilgisayar Destekli Dokümantasyon Yönetimi (2-0-2)
Bu ders, belge yönetimi politika ve prosedürlerinin standardizasyonu, standard uygulama ve
prosedürler kullanılarak belgelere gerekli ilgi ve korumanın sağlanması ve içerdikleri bilgiye
ve delillere daha etkin ve verimli bir şekilde erişilmesini bilgisayar üzerinden yapılandırmayı
öngörmektedir
MPHP 262 İletişim Teknolojileri ( 3-0-3)
Dünyada yaşanılan dönüşümlerin kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi iletişim, teknoloji
ve toplum kavramlarının çerçevelediği bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Bu ders asıl
olarak, yaşanan toplumsal dönüşümlerin güncel görünümlerinin iletişim ve teknoloji
kavramları çerçevesinde tartışılmasını ve kavranabilmesini amaçlamaktadır.
Download