Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk

advertisement
Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi
Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi
Dr. Armağan Altun,
Trakya Universitesi, Tıp Fakültesi,
Kardiyoloji A.D., Edirne
1350g.1
Hastanın Öyküsü













Geçirilmiş MI
Geçirilmiş KABG op, Kapak op. vb.
Geçirilmiş SVO (kanayıcı, tıkayıcı)
Yakın zamanda GIS kanama veya operasyon
Alerji öyküsü (kabuklu deniz canlısı alerjisi, kontrast madde)
Kanamaya yatkınlık - koagulopati
Tiroid hastalığı
Diyabet
Kullandığı ilaçlar (warfarin, ASA, klopidogrel, LWUH, insulin, metformin,
NSAID, dijital intox. vb)
Kontrolsuz hipertansiyon
Periferik arter hastalığı veya operasyonu
Kanser
Yakın zamanda kontrastlı çekim öyküsü
Muayene






Ateş
Periferik arter muayenesi – Allen testi
Üfürüm
Krepitan ral
Pretibial Ödem
Siyanoz
Hangi Testleri İsteyelim


AKŞ
Üre, Kreatinin, GFR veya Tahmini Kreatinin Klirensi
Cockcroft-Gault formülü --- Erkek GFR= [ (140-yaş)x kilo (kg) ] / 72 x serum kreatinin (mg/dl)
Kadın GFR= [ (140-yaş)x kilo (kg)x 0.8 ] / 72 x serum kreatinin (mg/dl)










Elektrolitler (Na, K, Mg)
Tam kan sayımı (Hb <8g/dl, Htc >%65, Plt sayısı)
Kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, protrombin zamanı, aPTT, INR
Hepatit ve HIV markırları
Gebelik testi
Tiroid testleri
Teleradyografi
Ekokardiyografi (EF, trombus, vejetasyon, yapay kapak, kapak fonksiyonları, defekt vb)
Efor testi
Miyokard perfüzyon sintigrafisi
Kontrast Nefropati

Serum kreatinin düzeyinde 0.5 mg/dl artış veya
İşlem öncesi bazal değere göre %25 artış

48-72 saat sonraki kreatinin düzeyi artışı

Olası mekanizmalar:
Oksidatif stres, Renal tübüler hasar, Böbrek hemodinamisinde
bozulma, Medüller kan akımında vasokonstrüksiyona bağlı
azalma,
Kontrast Nefropati




Intravenöz hidrasyon %0.9 NaCl
N-asetilsistein
Kontrast madde tipi ve miktarı (İsoozmolar, 3ml/kg)
Proflaktik hemofiltrasyon uygulanması
Kontrast Nefropati
Mehran
Bartolomew
ALexAnDroupolis-EDIrNe (ALADDIN) Score
Kontrast Nefropati
Predictive Variable
Incidence of CIN
(%)
Previous Renal Disease
23.5
Metformin
32.8
History of previous PCI
20.3
History of PAD
39.2
Contrast volume ≥ 300ml
29.4
Kontrast Nefropati
ALADDIN Score
Kontrast Nefropati
ALADDIN -- Kırmızı
MEHRAN ---Yeşil
BARTHOLOMEW -- Mavi
İşlem Günü








İşlem onam formu
En az 6 saat aç
İşlem öncesi KB, EKG
İşlem yeri temizliği
Damar yolu
Gözlük, takma diş
Kontrolsüz aritmi (hızlı AF, SVT, VT)
Dekompanse kalp yetersizliği
İlaçlar









Hafif sedasyon (diazepam, midazolam)
Yeterli hidrasyon (1 ml/kg/saat en az 12 saat )
N-asetilsistein (600 mg en az 2 gün)
İnsulin dozu yarıya indirilmeli
Metformin iki gün önce kesilmeli
Klopidogrel yükleme dozu
ASA
Yüksek doz statin yükleme
Mevcut anti-iskemik ve antihipertansif tedavi devam etmeli
Yüksek Riskli Hastalar















Akut miyokard infarktüsü
Şok
İleri Yaş (>75 y)
Aortik anevrizma
Aort darlığı
Konjestif kalp yetersizliği
DM
Yaygın üç damar hastalığı
Sol ventrikül fonksiyon bozukluğu (<%35)
Obezite
Geçirilmiş SVO
Renal yetersizlik
Sol ana koroner arter hastalığı
Kontrolsüz HT
Unstabil angina
Teşekkürler
Kontrast Nefropati
Hydration infusion rate, n(%)
Only post-procedure hydration
-
0.5 ml/ kg/h
349 (70%)
1 ml / kg / h
151 (30%)
N-Acetylcysteine use, n(%)
39 (8%)
Kontrast Nefropati
PCI Treated Vessel Disease, n(%)
1-vessel
477 (95%)
2-vessel
23 (5%)
3-vessel
-
Time of PCI, min
11 (5)
Number of stents used, n
1 (0.3)
Volume contrast, ml
158 (65)
Volume contrast ≥300ml, n(%)
17 (3%)
Contrast Ratio >1, n(%)
-
Volume to Creatinine Clearance ratio
1.9 (0.9)
Volume to Creatinine Clearance ratio
≥3.7, n(%)
26 (5%)
Hypotension, n(%)
17 (3%)
Significant blood loss, n(%)
18 (4%)
Kontrast Nefropati
Laboratory Data
Baseline Creatinine, mg/dl
0.9 (0.3)
Baseline Hematocrit, %
40.9 (5.5)
Baseline Hemoglobin, g/dl
13.6 (2.1)
Baseline eGFR, ml/min 1.73 cm2*
90.4 (28.3)
Baseline e GFR classification, n(%)
> 90 ml/min 1.73 cm2
230 (46%)
60-90 ml/min 1.73 cm2
172 (34%)
<60 ml/min 1.73 cm2
98 (20%)
Baseline systolic BP, mmHg
128 (23)
Kontrast Nefropati
Risk Factors
Hypertension, n(%)
372 (74%)
Diabetes Mellitus, n(%)
168 (34%)
Dyslipidemia, n(%)
251 (50%)
Current smokers, n(%)
233 (47%)
Co-morbidities
Previous MI, n(%)
236 (47%)
Pre-existing Renal Disease, n(%)
153 (31%)
Baseline Creatinine ≥ 1.5mg/dl, n(%)
46 (9%)
Chronic Heart Failure, n(%)
218 (44%)
Low Ejection Fraction (<30%), n(%)
82 (16%)
Peripheral Arterial Disease, n(%)
120 (24%)
Previous Stroke, n(%)
83 (17%)
Atrial Fibrillation, n(%)
84 (17%)
Valvular Disease, n(%)
168 (34%)
Previous PCI, n(%)
306 (61%)
Previous CABG, n(%)
68 (14%)
Anemia, n(%)
67 (13%)
Kontrast Nefropati
Prior Medication Use
ACE- inhibitors, n(%)
300 (60%)
Angiotensin receptor blockers, n(%)
184 (37%)
RAAS blockade, n(%)
34 (7%)
Diuretics, n(%)
150 (30%)
Aldosterone antagonists, n(%)
49 (10%)
Nitrates, n(%)
286 (57%)
β- blockers, n(%)
317 (63%)
Calcium channel blockers, n(%)
117 (23%)
Statins, n(%)
269 (54%)
Fibrates, n(%)
68 (14%)
Aspirin, n(%)
451 (90%)
Clopidogrel, n(%)
216 (43%)
Anticoagulants, n(%)
100 (20%)
Anti-diabetics, n(%)
151 (30%)
Metformin, n(%)
119 (24%)
Insulin, n(%)
51 (10%)
Download