Tablolar Listesi

advertisement
Önsöz
Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olabilmesi için hemşireliğin yanısıra görev alanı
iyice özelleşen sağlık teknikerleri yetiştiren yeni ön lisans bölümleri açılmaktadır. Bu
bölümlerde öğrenciler, sunacakları hizmetin önemi büyük olduğu için yoğun bir
eğitim almaktadırlar. Bu kitapta sağlık ordusunun vazgeçilmezleri olan hemşirelik ve
diğer sağlık teknikerliği öğrencilerine ilaç bilimi ve yurdumuzdaki ilaçlar tek tek
anlatıldı ve öğrencilerin ilaçlar hakkında meslek hayatı boyunca başvurabilecekleri
bilgilerin bulunmasına dikkat edildi.
Kitapta anlatımın kolay anlaşılabilir olması sağlandı. Ayrıca tablo şekil ve resimler olabildiğince bol kullanıldı.
Kitapta eğitim bölümlerine özel konular bulunmaktadır. Analjezik ve antiinflamatuvar ilaçlar ve kas iskelet sistemine özel ilaçlar; fizyoterapi ve yaşlı bakımı öğrencileri için, acil yardımda kullanılan ilaçlar; paramedikler ve acil yardım bölümleri
için, görüntüleme tekniklerinde kullanılan maddeler ise tıbbi görüntüleme teknikerleri için ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Ağız diş sağlığında kullanılan maddeler, ağız ve
diş sağlığı bölümleri için özellikle eklendi. Bir çok bölüm için önemi olan antiseptik
ve dezenfektanlara daha fazla yer ayrıldı. Farmakolojiye özgü diğer konular hakkında öğrencilerin genel ve özet bir bilgi sahibi olmaları hedeflendi.
İlaçların aktif maddelerinin yanına öğrencilere hatırlama kolaylığı için parantez
içinde ve italik olarak örnek ticari isimleri de yazıldı. Ör: bromokriptin (Gynodel,
Parlodel) gibi. Okuyucular aktif maddelerin bütün ticari isimleri için www.titc.gov.tr,
Vademecum ve Vital gibi ilaç rehberlerine ve internet ortamındaki diğer ilaç sitelerine başvurabilirler. Yurdumuzda piyasada olmayan ilaçlardan bahsedilmedi. Eklenenler oldukça yeni baskılarda kitaba alınacaktır.
Kitabın sonundaki geniş kapsamlı sorular bölümünde öğrenciler bilgilerini sınayabilirler.
Ayrıca kitabımız, TUS amaçlı olmadan farmakoloji bilgilerini kısıtlı zamanlarında
gözden geçirmek isteyen hekim meslektaşlarım için de tavsiye edilebilir.
İlaçlar ve bitkisel ürünler hakkında daha özet bilgiler için TUBİTAK Popüler Bilim
Kitapları arasında “İlaca Dair Herşey, İlaç ve Bitkisel Ürünlere Bilinçli Yaklaşım” kitabıma başvurabilirsiniz.
Kitabın hazırlanması sırasında değerli bilgileriyle ve tecrübeleriyle katkıda bulunan sevgili hocalarıma ve kitabı üniversitemiz yayınları arasına almaya layık gören
Turgut Özal Üniversitesi Yayın Komisyonuna çok teşekkür ederim.
Son olarak; sevgili öğrencilere, kitabın faydalı olmasını ve mezun olduktan sonra
güzel bir meslek hayatı geçirmelerini dilerim.
Yrd. Doç.Dr.Ayşe GÜREL
iii
İçindekiler
Önsöz.................................................................................................................... iii
İçindekiler .............................................................................................................. v
Tablolar Listesi ...................................................................................................... xi
Resimler Listesi ................................................................................................... xiii
Şekiller Listesi ...................................................................................................... xv
BÖLÜM 1
FARMAKOLOJİYE GİRİŞ ..........................................................................................1
İlaç Nedir? .............................................................................................................. 1
İlaçların Etken Maddelerinin Elde Edildiği Kaynaklar ............................................. 1
İlacın Geliştirilme Süreci ......................................................................................... 3
İlaçlarda Farmasötik Şekiller .................................................................................. 3
İlaç Uygulama Yolları .............................................................................................. 5
İlaçlarda Farmakokinetik ........................................................................................ 9
İlaçlarda Farmakodinami ...................................................................................... 18
İlaç Ve Yabancı Maddelerin Toksik Etkileri ........................................................... 21
İlaçlarda Etkileşim ................................................................................................ 22
Özel Yaş Gruplarında İlaç Kullanımı ...................................................................... 27
Özel Durumlarda İlaç Kullanımı ............................................................................ 31
Sağlık Çalışanları İçin İlaç Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular ....... 34
Reçete Çeşitleri .................................................................................................... 37
BÖLÜM 2
ZARARLI MİKROORGANİZMALARA KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR .......................... 39
Antibiyotikler ........................................................................................................ 39
Çeşitli Antibiyotik Grupları ................................................................................... 43
Antiprotozoal İlaçlar ............................................................................................. 51
Antiviral İlaçlar ..................................................................................................... 52
Antifungal İlaçlar .................................................................................................. 54
Antimalaryal İlaçlar .............................................................................................. 55
Antihelmintik İlaçlar ............................................................................................. 56
BÖLÜM 3
ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR ....................................................................... 57
Antiseptik Ve Dezenfektanların Özellikleri ........................................................... 57
Halojenler ............................................................................................................. 58
Alkoller ................................................................................................................. 60
Aldehitler .............................................................................................................. 60
Fenolik Bileşikler................................................................................................... 61
Oksidleyici Maddeler ............................................................................................ 61
v
Katyonik Deterjanlar ............................................................................................ 62
Metal Bileşikleri .................................................................................................... 64
Diğer Antiseptikler................................................................................................ 65
BÖLÜM 4
OTONOM SİNİR SİSTEMİ VE İLAÇLARI .................................................................. 67
Sempatik Sinir Sistemi .......................................................................................... 69
Parasempatik Sinir Sistemi ................................................................................... 69
Otonom Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar Ve Farmakolojik Etkileri........................ 71
BÖLÜM 5
KALP DAMAR SİSTEMİ İLAÇLARI ........................................................................... 75
Antihipertansif İlaçlar ........................................................................................... 75
Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar .................................................................... 82
Aritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar .................................................................... 83
Antikoagulan İlaçlar .............................................................................................. 85
Oral Antikoagülanlar ............................................................................................ 86
Antitrombositer İlaçlar ......................................................................................... 87
Fibrinolitik İlaçlar .................................................................................................. 88
Plazma Hacmini Genişleten İlaçlar ....................................................................... 88
Hiperlipidemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ........................................................ 90
BÖLÜM 6
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNE ETKİ EDEN İLAÇLAR ve ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİNE ÖZEL
KONULAR............................................................................................................. 93
Genel Anestezide Kullanılan İlaçlar ...................................................................... 94
Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar........................................................................ 102
Lokal Anestezikler .............................................................................................. 105
Anksiyolitik İlaçlar............................................................................................... 108
Antidepresanlar .................................................................................................. 110
Nöroleptik İlaçlar ................................................................................................ 112
Epilepsi İlaçları .................................................................................................... 113
Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ............................................. 116
BÖLÜM 7
OTAKOİDLER (YEREL DOKU HORMONLARI) ........................................................ 119
Doymamış Yağ Asidi Yapısındaki Otakoidler ve Bunlara Etkili İlaçlar ................. 120
Amin Yapıdaki Otakoidler ve Bunlara Etkili İlaçlar............................................. 123
Peptid yapıdaki otakoidler ve Bunlara Etkili İlaçlar ........................................... 124
Çok Küçük Moleküler Ağırlığa Sahip Otakoidler ................................................ 127
Kimyasal Yapısı Bilinmeyen ancak Biyolojik Olarak Etkinliği Gösterilmiş
Otakoidler ...................................................................................................... 129
BÖLÜM 8
vi
ANALJEZİK VE ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR .................................................... 131
Nonsteroid Antiiflamatuvar İlaçlar (Nsaii) .......................................................... 133
Steroid Yapılı Antiinflamatuar İlaçlar(Glukokortikoidler) ................................... 142
Opioid Yapılı Analjezik İlaçlar(Narkotik Analjezikler) .......................................... 144
Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ................................................... 149
Gut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ...................................................................... 151
BÖLÜM 9
ÇİZGİLİ KASLAR VE HAREKET SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİLİ İLAÇLAR ve BESİN
DESTEKLERİ ........................................................................................................ 155
Kas Gevşeticiler (Spazm Çözücüler) .................................................................... 155
Parkinson Hastalığının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ......................................... 159
Hareket Sistemi İçin Kullanılan Besin Destekleri ................................................ 160
Enerji İçecekleri .................................................................................................. 162
İlaç Kullanımı ve Egzersiz .................................................................................... 164
BÖLÜM 10
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINA ÖZEL KONULAR ................................................................. 169
Tükürük Salgılanmasını Etkileyen İlaçlar ............................................................ 170
Dişeti Dokusunu Etkileyen İlaçlar ....................................................................... 171
Endodontide Kullanılan Maddeler...................................................................... 173
Diş Sağlığı İçin Kullanılan Diş Macunları, Plak Giderici Maddeler Ve
Gargaralar ...................................................................................................... 175
Flor ..................................................................................................................... 177
Diş Kliniklerinde Acil Tedavi................................................................................ 178
BÖLÜM 11
RADYOLOJİDE KULLANILAN KONTRAST MADDELER ........................................... 183
Röntgen İncelemelerinde Kullanılan Kontrast Maddeler ................................... 183
Ultrasonografik İncelemelerde Kullanılan Kontrast Maddeler ........................... 189
Bilgisayarlı Tomografide (BT) Kullanılan Kontrast Maddeler .............................. 190
Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRG) Kullanılan Kontrast Maddeler ...... 190
Nükleer Tıp Uygulamalarında Kullanılan Radyoaktif Elementler ....................... 192
BÖLÜM 12
ACİL MÜDAHALEDE KULLANILAN İLAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ ................................ 201
BÖLÜM 13
SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI ............................................................................... 215
Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ......................................................... 215
Emetik ve Antiemetik İlaçlar .............................................................................. 218
Laksatif ve Pürgatifler ......................................................................................... 221
Diyare İçin Kullanılan İlaçlar ............................................................................... 223
vii
BÖLÜM 14
SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI ............................................................................. 225
Bronkodilatör İlaçlar ........................................................................................... 225
Öksürük Kesici İlaçlar .......................................................................................... 228
Oksijen ve Diğer Tedavi Gazları .......................................................................... 230
BÖLÜM 15
ANEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR ....................................................... 233
Demirin Tedavide Kullanımı ............................................................................... 233
Vitamin B12’nin Tedavide Kullanımı .................................................................... 235
Folik Asitin Tedavide Kullanımı ........................................................................... 236
BÖLÜM 16
ENDOKRİN SİSTEM VE İLAÇLARI ......................................................................... 239
Hipotalamus Ve Hipofiz Hormonları................................................................... 240
Kadın Cinsiyet Hormonları .................................................................................. 243
Androjenler, Anabolik Steroidler Ve Antiandrojenik İlaçlar ............................... 246
Tiroid Hormonları Ve Antitiroid İlaçlar ............................................................... 247
İnsülin ................................................................................................................. 248
Kalsiyum Metabolizmasını Etkileyen Hormonlar Ve İlaçlar ................................ 251
BÖLÜM 17
MADDE BAĞIMLILIKLARI .................................................................................... 255
Kullanılan Maddelere Göre Bağımlılık Tipleri ..................................................... 256
BÖLÜM 18
KANSER KEMOTERAPİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR ............................................ 261
Kanser Kemoterapisinde Genel İlkeler ............................................................... 261
Antineoplastik İlaçlar .......................................................................................... 263
BÖLÜM 19
VİTAMİNLERİN ÖNEMİ ....................................................................................... 265
Yağda Çözünen Vitaminler ................................................................................. 266
Suda Çözünen Vitaminler ................................................................................... 269
BÖLÜM 20
ZEHİRLENMELER ................................................................................................ 273
Zehirlenme Tedavisi ........................................................................................... 274
Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler Ve Tedavi Yaklaşımları ........................................ 275
114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) ........................................................ 279
KAYNAKLAR ........................................................................................ 283
viii
SORULAR ............................................................................................ 287
Soruların Cevapları ............................................................................................. 323
DİZİN................................................................................................... 325
ix
Tablolar Listesi
Tablo 1.1: İlaç uygulama yolları ............................................................................... 8
Tablo 1.2: Bazı besinler ve etkileştikleri ilaçlar ...................................................... 26
Tablo 1.3: Pediatride Yaş Grupları ......................................................................... 27
Tablo 1.4: Sık Kullanılan Ölçüler Ve Karşılıkları ...................................................... 28
Tablo 1.5: Yaşlılıkta sık kullanılan ilaçlar ve gözlenebilen yan etkileri ................... 30
Tablo 1.6: Uygun İlaç İstemi ................................................................................... 36
Tablo 1.7: Doktor istemlerinde kullanılan kısaltmalar. .......................................... 37
Tablo 2.1: Bakterisid ve bakteriyostatik antibiyotikler .......................................... 40
Tablo 2.2: Geniş spektrumlu ve dar spektrumlu antibiyotiklere örnekler. ............ 40
Tablo 2.3: Bazı antibiyotiklerin vücuttan atılım yolları .......................................... 41
Tablo 2.4: Etki mekanizmalarına göre antibiyotikler ............................................. 42
Tablo 3.1: Maddelerin antiseptik veya dezenfektan özellikleri ............................. 66
Tablo 4.1: Otonom sinir sisteminin çeşitli dokulardaki genel olarak etkileri ......... 70
Tablo 7.1: İnflamasyon mediyatörlerinden otakoidlerin sentez şeması. ............. 121
Tablo 11.1: İntravenöz uygulanan İyotlu kontrast maddeler................................. 186
Tablo 20.1: Bazı ağır metal zehirlenmelerinde kullanılan antidotlar ..................... 279
Tablo 20.2: Sık görülen ilaç ve madde zehirlenmeleri ve farmakolojik
tedavisi ................................................................................................ 281
xi
Resimler listesi
Resim 1.1:
Morfinin elde edildiği haşhaş kapsülü, aspirinin elde edildiği
söğüt yaprağı ve vinkristinin elde edildiği Cezayir menekşesi. ............. 2
Resim 1.2:
Polifarmasi yaşlı sağlığını tehdit eden bir faktördür. .......................... 29
Resim 1.3:
Gebelikte alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımaz. ............................. 32
Resim 5.1:
İdeal tansiyon ölçümü ........................................................................ 75
Resim 6.1:
Nöbet geçirmiş hastaya verilecek pozisyon ..................................... 114
Resim 7.1:
Mast hücrelerinden alerjenin reseptöre bağlanması ile oluşan
degranülasyon .................................................................................. 123
Resim 8.1:
Morfinin kaynağı olan haşhaş kapsülü ............................................. 144
Resim 11.1: Normal kemik sintigrafisi ve prostat kanseri metastazlı kemik
sintigrafisinde radyofarmasötik dağılımı. ......................................... 193
Resim 13.1: Helikobakter pilori ............................................................................ 215
Resim 13.2: Sinameki yaprakları .......................................................................... 222
Resim 14.1: Akciğerler ve bronşlar ...................................................................... 225
Resim 16.1: İnsülin enjeksiyonu ........................................................................... 249
Resim 20.2: Zehirlenmeye yol açan bazı mantar türleri ...................................... 276
xiii
Download