Atomun Özellikleri

advertisement
7.SINIF 3.ÜNITE
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Dilara SAĞER
20120905053
1
MADDE VE ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI
Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı birimine
atom denir. Kimyasal veya fiziksel olaylarla daha basit
bileşenlere ayrılmayan, maddenin en küçük birimine
de denebilir.
2
Atomun Özellikleri:
 Atomlar çekirdek ve yörüngelerinden
oluşmalıdır. Çekirdekte proton ve nötronlar,
yörüngede ise elektronlar bulunmalıdır.
 Atomun kütlesi, çekirdeğin kütlesine eşittir.
 Bir elementi oluşturan tüm atomların, proton
sayıları dolyısıyla birbirinin ayrıdır.
3
Proton: Atomun çekirdeğinde bulunun, + yüklü
taneciklerdir.
 Atomun cinsini belirler.
 Nötr atomlarda, elektron sayısına eşittir.
 Atomun kütlesine etki eder.

4




Nötron: Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz
taneciklere denir.
Atomun çekirdek yüküne etki etmezler.
Atomun kimyasal özelliklerine etki etmezler.
Atomun kütlesine etki ederler.
5
Elektron: Atom çekirdeğinin etrafında hareket
eden yüklü taneciklere denir.
 - yüklü taneciklerdir. Atomun yüküne etki
ederler.
 Atomun kimyasal özelliklerine etki edeler.
 Atomun kütlesine etkileri ihmal edilir.

6
Nötr Atom: Bir atomdaki proton ve elektron
sayıları birbirine eşittir.
 Örneğin nötr karbon atomunda 6proton varsa 6
elektron vardır. p=e
 Atomlar elektron alıp verebilir, fakat proton ve
nötron alıp veremez.

7
(-) Yüklü Negatif Atom (Anyon): Eğer bir atom
dışarıdan elektron alırsa, (-)yük sayısı (+) yük
sayısından fazla olur. Bu durumda atom (-)yüklü
negatiftir.
 Örneğin nötr flöur atamu 9elektron 9 protunu
varken -1 yük elektron alırsa 10 elektronu olur.

8

(+)Yüklü Pozitif Atom (Katyon): Eğer bir atom
elektronunu kaybederse, (+) yük sayısı (-) yük
sayısından fazla olur.
9
ELEMENT







Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere
denir.
Saftırlar.
Homojenlerdir.
Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
Belirli yogunlukları vardır.
Sembollerle gösterilir.
Periyodik tabloda gösterilirler.
10
BILEŞIK




İki ya da daha fazla cins atomdan meydana gelen saf
maddelerdir.
Bileşiklerin çoğu molekül yapıdadır. Ancak tuzlar
atomik yapıdadır.
Bileşikler belirli formüllerle gösterilir.
Bileşikle karışımın farkı,bileşikler belirli sayıda
element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla
oluşur. Ancak karışımların belirli bir formülü yoktur.
Elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini
kaybeder, fakat karışımları oluşturan maddeler
özelliklerini kaybetmezler.
11
KARIŞIM




Birden fazla maddenin kimyasal
özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle
oluşan madde topluluğudur. Saf maddeler
element ve bileşiklerden oluşur.
Karışımı oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli
bir oran yoktur. İstenildiği oranda karıştırılabilirler. Az
şekerli veya çok şekerli çay olur.
Karışımların belirli bir kimyasal formülleri yoktur. Oksijen
elementi, O ile su bileşiği H2O ile gösterilir fakat
karışımlarda madde isimleri hepsi birden söylenir.
Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve bileşenlerine fiziksel
yollarla ayrılırlar.
12
Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere
ikiye ayrılır.
 Homojen karışımlar: Her tarafında aynı özelliği
gösteren, tek bir madde gibi gözüken
karışımlardır. Karışımı meydana getiren
maddeler gözle veya optik aletlerle
görülemezler, Homojen karışımlara genel
olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su,
alkollü su, çeşme suyunu homojen karışıma
örnek verebiliriz.

13
14




Heterojen karışımlar: Her tarafta aynı özelliği
göstermeyen ve içindeki taneciklerin gözle görülebildiği
karışımlardır.
Heterojen karışımlar kendi aralarında süspansiyon,
emülsiyon, aerosol ve koloit gibi gruplara ayrılır.
Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları,
odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su
karışımı, beton parçası, toprak heterojen karışımlara
örnek verilebilir.
Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen
mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı)
heterojen olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla
tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit
edilebilir.
15
16




Emülsiyon: Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının
heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–
zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.
Süspansiyon: Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen
olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir
tozu karışımı gibi.
Kolloid: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla
oluşan karışımlara denir. Homojen gibi görünürler,
karışımı oluşturan maddeler gözle görülemezler, ancak
karışımdan ışın demeti veya lazer ışını geçirilerek fark
edilebilirler. Duman, jöle, boya gibi maddeler buna
örnektir.
Aerosol: Bir katı veya sıvının gaz içinde dağılmasıyla
oluşan karışımlardır. Sis, sprey, baca dumanı buna
örnektir. Aerosol karışımların çoğu koloite örnektir.
17
ALIŞTIRMA

Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Çekirdek,elektron, iyon
B) Proton, nötron, iyon
C) Proton, nötron, elektron
D) Proton, nötron, katman
18

Nötr bir atomun elektron sayısını bulabilmek için
aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir?
I. Yalnız proton sayısı
II. Yalnız nötron sayısı
III. Yalnız kütle numarası

A) Yalnız I
B) I, II
C) I, III
D) I, II, III
Aşağıdakilerden hangisi bileşik değildir?
A) CO2
B) Co
C) NH4
D) H2O
19

I. Elementler sembollerle gösterilir.
II. Elementler formülle gösterilir.
III. Bileşikler formüllerle gösterilir.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II
D) I, III
2+ yüklü iyon için aşağıdakilerden hangisi her zaman
doğrudur?
A) Proton sayısı elektron sayısından 2 eksiktir.
B) Proton sayısı elektron sayısından 2 fazladır.
C) Proton sayısı nötron sayısından 2 fazladır.
D) Proton sayısı nötron sayısından 2 eksiktir
20
KAYNAKÇA
http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git
=KonuKategorileri&Sayfa=KonuDigerListesi&ba
slikid=176&DigID=206
 http://tr.wikipedia.org/wiki/Kar%C4%B1%C5%
9F%C4%B1m
 http://vimeo.com/23503409
 http://www.sanalokulumuz.com/maddeninyapisi-ve-ozellikleri-7sinif-cozumlu-test/143
 http://karisim.nedir.com/

21
Download